OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift Klp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp"

Transkript

1 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp

2 Kommunal Landspensjonskasse Oslo Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven. I tillegg til status ved årets slutt viser kontoutskriftene også bevegelsene gjennom året. Hensikt med kontoutskriftene: Gi oversikt over deres pensjonsforhold i KLP for siste regnskapsår Vise hva KLPs resultat betyr for dere som kunde Være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering for neste år I denne forsendelsen får dere: Kontoutskrift for hver av de pensjonsordninger (hvert kundeforhold) dere har i KLP Ordliste med begrepsforklaringer God avkastning tross lave renter i 215 Det lave rentenivået har vedvart gjennom 21S. Til tross for dette oppnådde KLPen god avkastning også for fjoråret. Den verdijusterte avkastningen ble på 4, prosent. Avkastningen i aksje- og eiendomsmarkedet bidro mest til det gode resultatet. I tillegg til KLPsavkastningsresultat på 3,5 milliarder kroner er det frigjort premiereserver på til sammen 19,6 milliarder ved utgangen av 215. Det siste skyldes endringer i reglene for uførepensjonen og ny uføretariff som har medført redusert behov for premiereserver til uførepensjon for årene fremover. Også spesielle forhold knyttet til pensjonsordningen for sykepleiere har bidratt til de frigjorte reservene. Deres andel av frigjorte uførereserver og disponering av disse finner dere i kontoutskriften. Alt i alt blir tilbakeføring til kundenes premiefond på til sammen 5,1 milliarder kroner for 215, og derved høyere enn vi forespeilet i vårt skriv om premiesatser høsten 215. Midler på premiefondet kan etter den enkelte kundes ønske benyttes til betaling av pensjonspremie. I tillegg har fjorårets resultat muliggjort styrking av soliditeten. Det er avsatt 3,1 milliarder kroner til tilleggsavsetninger, samtidig som 12,4 milliarder vil bli benyttet til nedsettelse av grunnlagsrente (den minimumsavkastning KLPgaranterer på premiereserven) og overføring til risikoutjevningsfond (en del av egenkapitalen i KLP).Dette vil i neste omgang bedre overskuddsevnen de nærmeste årene og gi mulighet for bedre tilbakeføring til kundenes premiefond. økte krav til soliditetskapital medførte behov for økt kapitaltilførsel fra 215. Som følge av dette ble marginen til rentegarantipremien økt for 215. I dialog med flere av våre eiere/kunder har det senere kommet ønske om at vi i stedet skulle øke egenkapitaltilskuddet. For 216 vil egenkapitaltilskuddet derfor øke fra,3 til,35 prosent av premiereservene og marginen til rentegarantipremien blir tilsvarende redusert. I Pensjonsordningen for sykepleiere blir egenkapitaltilskuddet beregnet av pensjonsgrunnlaget og vil utgjøre,8 prosent av dette for 216. På Kundesiden med tilgang fra klp.no kan dere finne både denne og alle våre utsendelser til enhver tid. Dersom dere ikke har benyttet Kundesiden tidligere, ta kontakt med oss på e-postadresse: Deres kunde- og salgsleder hos oss kan gjerne kontaktes hvis dere har spørsmål til kontoutskriftene. Med vennlig hilsen Kommunal Landspensjonskasse Flovedkontor Regionskontor KLP 1-.LP

3 Fellesordningen for kommuner og bedrifter Klp Kontoutskriftfor 215 Forsikringstakernr.: Avtalenr: TOTALEMIDLER Premiereserve per Premiereserve for nedsettelseav grunnlagsrenteper Saldopremiefondper Tilleggsavsetningerper Betingetandel av KLPskursreserve per Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd RESULTATOVERSIKT Avkastning Bokførtavkastning 3,6 % 27 Premiereserve Tilførtgrunnlagsrente Renteoverskuddtilførtpremiefond Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger Premiefond Garantert rente på premiefond Overskuddpå premiefond Bl: B2: B3: B4. Sum Risiko Risikooverskuddtilførtpremiefond Andel av risikooverskuddtilført risikoutjevningsfond Sum Frigjorte reserver Frigjortuførereservetilførtpremiefond Frigjortuførereservetilført risikoutjevningsfond Sum Avkastningselskapsporteføljen 4,7 % Avkastningegenkapitaltilskuddtilførtpremiefond Egenkapitalbidragtil tilleggsavsetninger Side3

4 PREMIERESERVE Premiereserveper Frigjortuførereserveper Forsikringstekniskpremie Omkostninger Tilførtgrunnlagsrente Risikopremie Endringeri premiereservepga.døduførhet m.m Utbetaltepensjoner Herav: Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Forbruktadministrasjonsreserve verførtepremiereserver Premiereserveper Den beregnede andelavprerniereserveer betingetav at forfaltepremier er betalt. PREMIERESERVE FORNEDSETTELSE AVGRUNNLAGSRENTE Premiereservefor nedsettelseav grunnlagsrenteper Frigjortuførereserveper Frigjortuførereservetilførtpremiefonå Frigjortuførereservetilførtrisikoutjevningsfond Premiereservefor nedsettelseav grunnlagsrenteper PREMIEFOND Premiefondper Innbetalingerogoverføringertilpremiefond Garantertrentepåpremiefond Overskuddpå premiefond Frigjortilleggsavsetning tilførtpremiefond Uttakfrapremiefond Risikooverskudd tilførtpremiefond Renteoverskuddtilførtpremiefond Avkastningegenkapitaltilskudd AvregningAFP Avregningtidligpensjon mregninggjennomsnittspremie Frigjortuførereservetilførtpremiefond Saldopremiefondper Side4

5 TILLEGGSBELASTNING AVREGNINGUTJEVNINGSFELLESSKAP Avregninglønns- og G-regulering TILLEGGSAVSETNINGER Tilleggsavsetningerper Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger Frigjorttilleggsavsetningtilførtpremiefond Tilleggsavsetningerper KURSRESERVE Flytteverdiav KLPskursreserve per Betingetandel av KLPskursreserve per TILLEGGSINFORMASJON Samletpremiegrunnlagper Belastetpremie Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert Administrasjonstillegg- finansrelatert Administrasjonsreservepremie Rentegarantipremie Reguleringspremie Samlettilskudd og premier for ikke-forsikringsbareytelser Forfaltepremier, tilskuddm.m. som ikke er betalt per x.no B1: B2: B3i 94: Samletrisikoutjevningsfondi Fellesordingenfor kommuner ogbedriftervarper kr Detteutgjorde,95av bruttopremiereserve. EGENKAPITALTILSKUDD Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd Avkastningegenkapitaltilskudd Side5

6 Pensjonsordningen for sykepleiere Klp Kontoutskriftfor 215 Forsikringstakernr.: Avtalenr: TOTALEMIDLER Premiereserveper Premiereservefornedsettelseavgrunnlagsrenteper Saldopremiefondper Tilleggsavsetninger per BetingetandelavKLPskursreserveper Andelavoppsamletegenkapitaltilskudd RESULTATOVERSIKT Avkastning Bokførtavkastning Premiereserve Tilførtgrunnlagsrente Renteoverskudd tilførtpremiefond Renteoverskudd tilførttilleggsavsetninger Premiefond Garantertrentepapremiefond Overskuddpa premiefond 3,7 % LLjA na x Ocw 6/ ES 1,8 Sum Risiko Risikooverskudd tilførtpremiefond Andelavrisikooverskuddtilførtrisikoutjevningsfond Sum Frigjorte reserver Frigjorthistoriskpremiereservetilførtpremiefond Frigjortuførereservetilførtpremiefond Frigjortuførereservetilførtrisikoutjevningsfond Sum Avkastningselskapsporteføljen Avkastningegenkapitaltilskudd tilførtpremiefond ,7 % Side6

7 PREMIERESERVE Premiereserve per Frigjortuførereserve per Forsikringstekniskpremie Omkostninger Tilførtgrunnlagsrente Risikopremie Endringer i premiereserve pga. døduførhet m.m Utbetaltepensjoner Herav: Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Forbrukt administrasjonsreserve verførte premiereserver Premiereserve per Den beregnedeandel avpremiereserve er betingetav at forfaltepremier er betalt. PREMIERESERVEFOR NEDSETTELSEAV GRUNNLAGSRENTE Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per Frigjorthistorisk premiereserve per Frigjortuførereserve per Frigjorthistoriskpremiereserve tilført premiefond Frigjortuførereserve tilførtpremiefond Frigjortuførereserve tilført risikoutjevningsfond Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per PREMIEFOND Premiefond per Innbetalinger og overføringertil premiefond Garantert rente på premiefond Overskuddpa premiefond Uttak fra premiefond Risikooverskuddtilførtpremiefond Renteoverskuddtilført premiefond Avkastningegenkapitaltilskudd AvregningAFP Frigjorthistorisk premiereserve tilførtpremiefond Frigjortuførereserve tilførtpremiefond Saldo premiefond per Side7

8 TILLEGGSAVSETNINGER Tilleggsavsetninger per Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger per KURSRESERVE FlytteverdiavKLPskursreserveper BetingetandelavKLPskursreserveper TILLEGGSINFORMASION Samletpremiegrunnlagper Belastetpremie Adrninistrasjonstillegg - forsikringsrelatert Administrasjonstillegg - finansrelatert Administrasjonsreservepremie Rentegarantipremie Reguleringspremie Samletilskuddogpremierforikke-forsikringshareytelser Forfaltepremier,tilskuddm.m.somikkeer betaltper Samletrisikoutjevningsfondi Pensjonsordninaenfor sykepleierevarper kr Dette utgjorde,95 7av bruttopremiereserve. EGENKAPITALTILSKUDD Bl: B2: B3: B4: Andelav oppsarnletegenkapitaltilskudd Avkastningegenkapitaltilskudd Side8

9 Pensjonsordningen for folkevalgte Klp Kontoutskriftfor 215 Forsikringstakernr.: Avtalenr: TOTALEMIDLER Premiereserveper Premiereservefor nedsettelseav grunnlagsrenteper Saldopremiefondper Tilleggsavsetningerper Betingetandel av KLPskursreserve per Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd RESULTATOVERSIKT Avkastning Bokførtavkastning 3,6 7e 27 Premiereserve Tilførtgrunnlagsrente Renteoverskuddtilført premiefond Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger Premiefond Garantert rente pa premiefond Overskuddpa premiefond Sum B3: B4. Risiko Risikooverskuddtilførtpremiefond Andel av risikooverskuddtilført risikoutjevningsfond Sum Frigjorte reserver Frigjortuførereserve tilførtpremiefond Frigjortuførereserve tilførtrisikoutjevningsfond Sum Avkastningselskapsporteføljen Avkastningegenkapitaltilskuddtilførtpremiefond Egenkapitalhidragtil tilleggsavsetninger 4,7 /., Side9

10 PREMIERESERVE Premiereserve per Frigjortuførereserveper Forsikringstekniskpremie mkostninger Tilførtgrunnlagsrente Risikopremie 12 9 Endringer i premiereservepga død / uførhet m.m Utbetaltepensjoner Herav: Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Forhrukt administrasjonsreserve Overførtepremiereserver Premiereserve per Den beregnedeandelav prerniereserveer betingetav at forfaltepremier er betalt. PREMIERESERVEFORNEDSETTELSEAV GRUNNLAGSRENTE Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per Frigjortuførereserveper Frigjortuførereservetilførtpremiefond Frigjortuførereservetilført risikoutjevningsfond Prerniereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per PREMIEFOND Premiefond per Innhetalinger og overføringertil premiefond Garantert rente på premiefond Overskuddpå premiefond Frigjorttilleggsavsetningtilført premiefond Uttak fra premiefond Risikooverskuddtilførtpremiefond 927 Renteoverskuddtilførtpremiefond Avkastningegenkapitaltilskudd Avregninglønns og G-regulering 438 Frigjortuførereserve tilførtpremiefond Saldo prerniefond per Side1

11 TILLEGGSAVSETNINGER Tilleggsavsetningerper Renteoverskucldtilført tilleggsavsetrunger Frig)orttilleggsavsetningtilført premiefond Tilleggsavsetningerper KURSRESERVE Flytteverdiav KLPskursreserve per Betingetandel av KLPskursreserve per TILLEGGSINFORMASJON Samletpremiegrunnlagper Belastetpremie Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert Administrasjonstillegg- finansrelatert Administrasjonsreserveprernie Rentegarantipremie 5 9 Reguleringspremie Samlettilskuddog premier for ikke-forsikringshareytelser Forfaltepremier, tilskuddm.m. som ikke er betaltper Samletrisikoutjevningsfondi Pensjonsordningenfor folkevalgtevarper kr Detteutgjorde,95 L',/, av hrutto premiereserve. 27 B1: 82: 83: 84: EGENKAPITALTILSKUDD Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd Avkastningegenkapitaltilskudd Side11

12 Klp Ordliste- begreperi kontoutskriften for215 Administrasjonsreserve Avsetning til fremtidige administrasjonskostnader forsikringsforpliktelsene. Avregninglønns- og G-regulering knyttet til Avregning av innhetalt reguleringspremie gjennom aret. Avregningtidligpensjon Administrasjonsreservepremie Den del av arets premie som avsettes til administrasjonsreserve. Avregning av innhetalte tilskudd til tidligpensjon (85-arsregel og AFP 65-66) for aret. Gjelder kun de forsikringstakere som har utjevning av tidligpensjon. Administrasjonstillegg- finansrelatert Belastetpremie Den del av arets premie som henyttes til a dekke arets administrasjonskostnader til kapitalforvaltning. Summen av premier og tilskudd som er belastet forsikringstaker i lopet av aret. Summen inneholder ogsa effekten av avregninger som ble fakturert i løpet av aret. Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert Den del av arets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til a dekke arets administrasjonskostnader til pensjonsforvaltning. Betingetandelav KLPskursreserve Eierandel av den egenkapitalen som er innhetalt til KLPav kundene eierne. Kursreserve er portefoljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom aret som følge av endring i markedsverdien pa finansielle omløpsmidler. Dette er beregnet hetinget andel av kursreserven ved arsskiltet. Ved endret valg av investering ved arsskiftet vil verdien endres fra 1.1. Andel av risikooverskuddtilførtrisikoutjevningsfond Bokførtavkastning Risikooverskuddet skyldes at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn i vare forsikringstekniske forutsetninger. Inntil 5 7: av risikooverskuddet kan tilføres risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfondet kan belastes ved eventuelle fremtidige risikounderskudd. Belopet inneholder ogsa en andel av avkastningen til risikoutjevningsfondet. Den avkastningen som oppnas nar eiendeler realiseres i lopet av aret. Den hokførte avkastningen er derfor endelig oppgjort ved arets slutt. Det er bokført avkastning som fordeles ut til kundene ved arsskiftet. Andel av oppsaniletegenkapitaltilskudd Endringeri premiereservepga.død uførhetm.m. De endringer i premiereserven i lopet av aret som skyldes dod. uforhet og andre risikohendelser. Avkastningegenkapitaltilskudd Den andelen av avkastning pa egenkapitaltilskuddet i KLPdet siste regnskapsaret som er tilført premiefondet. De siste arene har avkastningen pa egenkapitaltilskuddet hlitt benyttet til å styrke egenkapitalen. Avkastningselskapsportefølje Den avkastning som er oppnadd pa finansielle investeringer av selskapsportefoljen. Egenkapitaltilskuddet ligger i selskapsporteføljen. Det er ikke kursreserve pa selskapsporteføljen. Flytteverdiav KLPskursreserve Kursreserve er portefoljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom aret som følge av endring i markedsverdien pa finansielle omløpsmidler. Den heregnede flytteverdien er den kursreserve forsikringstaker ville ha fatt med seg ved flytting fra arsskiftet. Denne verdien er fratrukket 2 7 av premiereserven. Forbruktadministrasjonsreserve Administrasjonskostnader helastet administrasjonsreserven det siste aret. AvregningAFP62-64 Avregning av innhetalte tilskudd til AFP for aret. Gjelder kun de forsikringstakere som har utjevning AFP Forbruktetilleggsavsetninger Den del av tilleggsaysetningene som er henyttet til dekning av avkastning som er lavere enn grunnlagsrenten, hvis det har vært tilfelle i lopet av aret. Avregningbruttogaranti Avregning av innhetalte tilskudd for bruttogaranti for aret. Side ver1 eu x noc c4-3 B1 B2 B3 B4

13 Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt Premier, tilskudd med mer som er forfalt, men som sto ubetalt ved utgangen av det siste året. Posten inkluderer ogsa fakturerbare heløp som var utestaende ved årsskiftet, men som ble fakturert kort etter årsskiftet. Garantert rente på premiefond Den minimumsavkastning KLPgaranterer pa det til enhver tid innestående på premiefondet. Forsikringsteknisk premie Summen av den individuelt beregnede premie som følger av vare forsikringstekniske forutsetninger. Rentegarantipremien inngår ikke i denne premien. Frigjorte historiske reserver per Tilpasningen av premiereservene for lengre levetid i Pensjonsordningen for sykepleiere medførte ingen belastning av kundenes avkastningsoverskudd. Det ble i stedet finansiert gjennom en endring av andre elementer i avsetningsreglene fra Etter omdisponeringen til dekning av avsetninger for lengre levetid - gjensto millioner kroner som er deres avtales andel av disse midlene. Innbetalinger og overføringer til premiefond Inneholder det som er innbetalt og overført (for eksempel ved fusjon) til premiefondet i løpet av det siste aret. Tilbakeført premie vil ogsa bli tilført denne posten. mko stninger De beregnede forsikringstekniske omkostninger som er blitt belastet. Omregning gjennomsnittspremie Dette er en lovregulert justering av innhetalt gjennomsnittspremie som følge av bestandsmessige svingninger i perioden fra premien ble beregnet til utgangen av det siste aret. Frigjort historisk premiereserve tilført premiefond Halvparten av de frigjorte reservene i Pensjonsordningen for Sykepleiere blir benyttet til nedsettelse av grunnlagsrente mens den andre halvparten blir tilført premiefond. Frigjort tilleggsavsetning tilført premiefond Dersom premiereserve ved utgangen av aret er lavere enn ved inngangen, er tilleggsaysetningene redusert tilsvarende. Redusert beløp tilføres premiefond. Del av tilleggsavsetninger som overstiger maksimalgrensen pa 12 ] av premiereserve vil bli tillørt premiefond. Overførte premiereserver Summen av effekten av tariffomregninger. fusjoner og flytting gjennom aret samt refusjoner som mottas fra andre pensjonsinnretninger. Overførte tilleggsavsetninger Tilleggsaysetninger som har blitt tilført eller overført til andre i løpet av aret som følge av flytting eller fusjon. Overskudd på premiefond Avkastning utover den garanterte rente pa premiefondet. Premiefond Fond for tilhakeført premie og overskudd. Evt. midler pa premiefond kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Frigjort uførereserve per Fra 215 ble uførepensjonen i offentlig sektor endret i samsvar med ny uføretrygd i folketrygden. Fra samme tidspunkt er KLPs forutsetninger om fremtidig uttak av uførepensjon nedjustert i forhold til dette og for lavere uttak av uførepensjon de senere ar. Dette er deres andel av frigjøringen Frigjort uførereserve tilført premiefond Den andel av frigjort uførereserve som er tilført premiefond. Premiereserve Avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. Premiereserve for nedset-telse av grunnlagsrente Samlet heløp anvendt til nedsettelse av grunnlagsrente i avtalen. Avkastning pa disse midlene inngar i øvrig renteoverskudd. Den faktiske omregningen av premiereserve til lavere grunnlagsrente vil skje i slutten av 216. Reguleringspremie Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede heløp som følge av økning i lønn og grunnbeløp. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for reguleringspremie som ble fakturert det siste aret. Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond Den andel av frigjort uførereserve som er tilført risikoutjevningsfond. Side13

14 Klp Rentegarantipremie Uttakfra premiefond Prisen KLPtar for å garantere en viss minimumsavkastning Midler fra premiefondet som er henyttet til premiebetaling i (grunnlagsrente) til kundene. Beløpet inngar også i belastet løpet av det siste regnskapsåret. premie. Renteoverskuddtilførtpremiefond Den del av bokført avkastning utover grunnlagsrente som er tilført deres premiefond i KLPi det siste aret. Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger Den del av bokført avkastning utover grunnlagsrente som er tilført tilleggsavsetninger i det siste året. Risikooverskuddtilførtpremiefond Risikooverskudd er den del av KLPsoverskudd som skyldes at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn forutsatt i det forsikringstekniske beregningsgrunniaget i det siste året. Dette er den andel som er tilført deres premiefond i KLP. Risikopremie Forsikringsteknisk beregnet premie for årets dødsrisiko og uførerisiko. 27 ver1 c4-3 Samletpremiegrunnlag Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen. B1: Samlettilskuddog premierfor ikke-forsikringsbare ytelser Det som er innbetalt for finansiering av AFP, tidligpensjon og bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for ikke-forsikringsbare ytelser som har blitt fakturert det siste aret. Tilførtgrunnlagsrente Grunnlagsrenten er den minimumsavkastning KLP garanterer pa premiereserven, og som er utgangspunkt for beregning av premier og premiereserver. Denne posten viser hvor mye grunnlagsrente som er tilført gjennom aret. Tilleggsavsetninger Kundefordelt bufferfond som bygges opp av renteoverskudd, og kan benyttes til å dekke renteunderskudd dersom selskapets avkastning blir lavere enn grunnlagsrenten. Utbetaltepensjoner De pensjoner som er utbetalt gjennom det siste året, inkludert refusjoner fra andre pensjonsordninger. Side 14

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Verran Kommune 7790 MALM. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V0'30U'X'n9' L19/\490S6V0 Z ÅIP

Verran Kommune 7790 MALM. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V0'30U'X'n9' L19/\490S6V0 Z ÅIP Verran Kommune 779 MALM Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 3178 TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V'3U'X'n9' L19/\49S6V Z ÅIP I{:>mmu1,2aI Landsperisjoriskasser Oslo 275216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene

Detaljer

~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN Ven'an kommune - E 7790 MALM. Att. økonomiansvarflg. å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J

~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN Ven'an kommune - E 7790 MALM. Att. økonomiansvarflg. å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J ~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN 2017 Ven'an kommune - E 7790 MALM Att. økonomiansvarflg å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J k Vil åt (Ere gjennom Kontoutskriftene for å: Få en fullstendig

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

\3H'S r 3. Ørland Kommune 7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft VH T /l'96 ' l 'V0'00U X "9 LL19/\49LlZ9 9l A113

\3H'S r 3. Ørland Kommune 7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft VH T /l'96 ' l 'V0'00U X 9 LL19/\49LlZ9 9l A113 \3H'S r 3 A113 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 214 VH T98329118 6/l'96 ' l 'V'U X "9 LL19/\49LlZ9 9l lfvftnsztiiitttl E'.:vrM»:;-xrs:r;;w;ka*:2 ' ttmfcn. l Oslo27.5.215

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad 11. September 2013 Tromsø kommune Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad Økonomisk sammenligning Kilde: saksfremlegg 3 Konklusjon Kilde: rapport datert 16. mai 2013 4 Demografi et øyeblikksbilde

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du fripoliser i Storebrand?... 3 2.2

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune Kvartalsrapport 1/2012 Ørland kommune - 01621001 Innhold: Innledning 3 HMS i KLP 4 Leveranseplan 5 Nøkkeltall 5 Uføreutvikling 7 Bestand 8 Tilgang og avgang 9 Demografi 10 Demografi +55 11 Pensjonsøkonomi

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2011 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap, Pensjonsordningens omfang og tidspunkt

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP. Pensjon i budsjett og regnskap

Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP. Pensjon i budsjett og regnskap H Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP Pensjon i budsjett og regnskap En god ting kan ikke sies for ofte. «GKRS en» eller «aktuarberegningen» Brev om premiesatsene 2017 kom litt før Pensjonspremie vs Pensjonskostnad

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Utkast til forskrift og departementets kommentarer til paragrafene i forskriften Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet... [dato] 2008,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017 Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum 10. oktober 2017 Økonomiske faktorer i valget mellom pensjonskasse og KLP: Avkastning på pensjonsmidlene - Kan påvirkes gjennom forvaltningsstrategi

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Actuarial and economic analysis Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Pensjonsforum18.12.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter Beregning av engangskrav, vedlegg 2 til Overføringsavtalen Veiledningen nedenfor om beregning av engangskrav er sist revidert i september 2010. Tilsagn er gitt fra Terje Schaathun (Vital), Siri Størmer

Detaljer

Nye dødelighetstariffer - K2013

Nye dødelighetstariffer - K2013 Nye dødelighetstariffer - K2013 Møte med Aktuarkonsulenters Forum 29. august 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Vibeke Gilde Nytt dødelighetsgrunnlag Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel:

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Premieavviket! en bombe i balansen?

Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket skaper nå store overskrifter To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning

Detaljer

Vikna kommune 21.02.2012 1

Vikna kommune 21.02.2012 1 Vikna kommune 21.02.2012 1 Ahz» ø idp fordagenesomkommer Agenda for Vikna kommune Status KLP Servicekonsept og HMS Konkurransen 2011 Eventuelt Viknakommune pr 16.02.2012 Pensjonsordning Aktive itrsverk

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer