0/35% Fosen DMS IKS Postboks BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 ' EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll."

Transkript

1 0/35% Fosen DMS IKS Postboks BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ

2 Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo Kontoutskrifter for 2015 Kontoutskriftene er basertpå bestemmelserom kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven.l tillegg til status ved åretsslutt viser kontoutskriftene ogsåbevegelsenegjennom året. Hensikt med kontoutskriftene: o Gi oversikt over deres pensjonsforholdi KLP for siste regnskapsår o Vise hva KLPsresultatbetyr for dere som kunde o Være en støtteved planlegging og likviditetsmessigbudsjetteringfor nesteår I denne forsendelsen får dere: 1. Kontoutskrift for hver av de pensjonsordninger(hvert kundeforhold) dere har i KLP 2. Ordliste med begrepsforklaringer Godavkastning tross lave renter i 2015 Detlave rentenivåethar vedvatt gjennom Til tross for detteoppnåddeklpen god avkastningogsåfor fjoråret. Den verdijusterte avkastningenble på 4,0 prosent.avkastningen i aksje- og eiendomsmarkedetbidro mesttil det goderesultatet. I tillegg til KLPsavkastningsresultatpå 3,5 milliarder kroner er det frigjort premiereserverpå til sammen19,6 milliarder ved utgangenav Det sisteskyldesendringer ireglene for uførepensjonenog ny uføretariff som har medført redusertbehov for premiereservertil uførepensjonfor årene fremover. Ogsåspesielleforhold knyttet til pensjonsordningenfor sykepleiere har bidratt til de frigjorte reservene.deresandelav frigjorte uførereserverog disponeringav dissefinner dere i kontoutskriften. Alt i alt blir tilbakeføring til kundenespremiefond på til sammen5,1 milliarder kroner for 2015, og dervedhøyereenn vi forespeileti vårt skriv om premiesatserhøsten2015. Midler på premiefondetkan etter den enkelte kundesønske benyttestil betalingav pensjonspremie. l tillegg har fjorårets resultat muliggjort styrking av soliditeten.det er avsatt 3,1 milliarder kroner til tilleggsavsetninger, samtidigsom 12,4 milliarder vil bli benyttettil nedsettelseav grunnlagsrente(den minimumsavkastningklpgaranterer på premiereserven) ogoverføringtil risikoutjevningsfond (endelavegenkapitalen iklp).dettevil i nesteomgangbedre overskuddsevnende nærmesteårene og gi mulighet for bedre tilbakeføring til kundenespremiefond. Økte krav til soliditetskapitalmedførtebehov for økt kapitaltilførsel fra Som følgeav detteble marginentil rentegarantipremienøkt for I dialog med flere av våre eiere/kunder har det senerekommet ønskeom at vi i stedet skulle øke egenkapitaltilskuddet.for 2016 vil egenkapitaltilskuddetderfor øke fra 0,30 til 0,35 prosent av premiereservene og marginentil rentegarantipremienblir tilsvarenderedusert.i Pensjonsordningenfor sykepleiereblir egenkapitaltilskuddet beregnetav pensjonsgrunnlagetog vil utgjøre0,80 prosent av dettefor PåKundesidenmedtilgang fra klp.no kan dere finne bådedenneog alle våre utsendelsertil enhver tid. Dersomdere ikke har benyttetkundesidentidligere, ta kontakt med osspå Dereskunde- og salgslederhososs kan gjerne kontaktes hvis dere har spørsmåltil kontoutskriftene. Medvennlig hilsen Kommunal Landspensjonskasse llnvvdkfniltir R:-w_inn kunmr

3 Fellesordningen for kommuner og bedrifter Kontoutskrift for 2015 Forsikringstakernr.: Avtalenr: rdp TOTALEMIDLER Premiereserve per Premiereserve for nedsettelse avgrunnlagsrente per Saldo premiefond per Tilleggsavsetninger per Betingetandel avklpskursreserve per Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd RESULTATOVERSIKT Avkastning Bokført avkastning 5,6 3/; Premiereserve Tilført grunnlagsrente Renteoverskudd tilført premiefond Renteoverskudd tilført tilleggsavsetninger Premiefond Garantert rente pa premiefond Overskudd pá premiefond Risiko Risikooverskudd tilført premiefond Andel av risikooverskuddtilført risikoutjevningsfond Frigjorte reserver Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond I WB I./Z'l.69 Z9LLZ'V '30U'XT19LU9^ Avkastning selskapsporteføljen Avkastning egenkapitaltilskudd tilført premiefond Egenkapitalbidrag til tilleggsavsetninger 4,7 /= Side 5

4 PREMIERESERVE Premiereserve per Frigjort uførereserve per Forsikringsteknisk premie Omkostninger Tilført grunnlagsrente Risikopremie Endringeri premiereservepga.død/ uførhetmm. Utbetalte pensjoner Herav: Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon ~ O Forbrukt administrasjonsreserve Overførte premiereserver Premiereserve per Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfalte premier er betalt. PREMIERESERVEFORNEDSETTELSEAV GRUNNLAGSRENTE Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per Frigjort uførereserve per Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per ~ PREMIEFOND Premiefond per innbetalinger og overføringer til premiefond Garantert rente pa premiefond Overskudd pa premiefond Uttak fra premiefond Risikooverskudd tilført premiefond Renteoverskucld tilført premiefond Avkastning egenkapitaltilskudd Avregning AFP Avregning tidligpensjon Omregning gjennomsnittspremie Saldo premiefond per C) O « O CDQCDC) Side 4

5 TILLEGGSBELASTNINGAVREGNING UTIEVNINGSFELLESSKAP Avregning lønns- og G-regulering 14 TILLEGGSAVSETNINGER Tilleggsavsetningerper Renteoverskudd tilført tilleggsavsetninger Tilleggsavsetningerper KURSRESERVE Flytteverdi avklpskursreserve per Betinget andel av KLPskursreserve per TILLEGGSINFORMAS] ON Samlet premiegrunnlag per Belastet premie Administrasjonstillegg - forsikringsrelatert Administrasjonstillegg - finansrelatert Administrasjonsreservepremie Rentegarantipremie Reguleringspremie Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt per Samlet risikoutjevningsfond i Fellesordin gen for kommuner og bedrifter var per ] 5 kr Dette utgjorde 0,95 av brutto premiereserve. EGENKAPI'TAL'I'ILSKUDD Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd Avkastning egenkapitaltilskudd 378 3E l-8 I./ ' 69 ' 9l LZ'V3' 0U X'n9'l.l.J9/\ Side 5

6 Pensjonsordningen for sykepleiere Kontoutskrift for 2015 Forsikringstakernr.: Avtalenr: lllllllllll TOTALE MIDLER Premiereserve per Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per Saldo prerniefond per Tilleggsavsetninger per Betinget andel avklpskursreserve per Andel avoppsamlet egenkapitaltilskudd RESULTATOVERSIKT Avkastning Bokført avkastning 5,7 % Premiereserve Tilført grunnlagsrente Renteoverskudd tilført premiefond Renteoverskudd tilført tilleggsavsetninger Premiefond Garantert rente pà premiefond Overskudd pá premiefond Risiko Risikooverskudd tilført premiefond Andel av risikooverskudd tilført risikounevningsfond Frigjorte reserver Frigjort historisk premiereserve tilført premiefond Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond Avkastning selskapsporteføljen Avkastning egenkapitaltilskudd tilført premiefond L/17' 69 V9llZ'V3'90U X n9 U9/\49096!70LZ ,7 % Side 6

7 PREMIERESERVE Premiereserve per Frigjort uførereserve per Forsikringsteknisk premie Omkostninger Tilført grunnlagsrente Risikopremie Endringer i premiereserve pga. død / uførhet m.m. Uthetalte pensjoner Herav: Alderspensjon Uførepens]on Ektefellepensjon Barnepensjon Forbrukt administrasjonsreserve Overførte premiereserver Premiereserve per ~ « ~ O Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfaltepremier er betalt. PREMIERESERVEFORNEDSETTELSEAV GRUNNLAGSRENTE Premiereserve for nedsettelse avgrunnlagsrente per Frigjorthistoriskpremiereserve per Frigjortuførereserve per Frigjort historisk premiereserve tilført premiefond Frigjort uførereserve tilført risikoutjevningsfond Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente per O CD PREMIEFOND Premiefond per innbetalinger og overføringer til premiefond Garantert rente pà premiefond Overskudd pà premiefond Uttak fra premiefond Risikooverskuddtilførtpremiefond Renteoverskuddtilført premiefond Avkastning egenkapitaltilskudd Frigjorthistoriskpremiereserve tilførtpremiefond Saldo premiefond per ~ Side 7

8 TILLEGGSAVSETNINGER Tilleggsavsetningerper Renteoverskuddtilført tilleggsavsetninger Tilleggsavsetningerper KURSRESERVE Flytteverdi avklpskursreserve per Betingetandel av KLPskursreserve per TILLEGGSINFORMASION Samlet premiegrunnlag per Belastet premie Administrasjonstillegg - forsikringsrelatert Administrasjonstillegg - finansrelatert Administras]onsreservepremie Rentegarantipremie Reguleringspremie Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser Forfalte premier, tilskudd mm. som ikke er betalt per Samlet risikoutjevningsfond i Pensjonsordningen for sykepleiere var per kr Dette utgjorde 0,95 av brutto premiereserve. EGENKAPITALTILSKUDD Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd Avkastning egenkapitaltilskudd '78 3E l8 L/9'L69 '99L LZ V3 30U'Xn LlJ6I\/ Side 8

9 Ordliste - begreper i kontoutskriften for 2015 Administrasjonsreserve Avsetning til fremtidige administrasjonskostnader forsikringsforpliktelsene. Avregning lønns- og G-regulering Avregning av innbetalt reguleringspremie gjennom áret. knyttet til Avregning tidligpensjon Administrasjonsreservepremie Den del avarets premie som avsettes til administrasjonsreserve. Avregning av innbetalte tilskudd til tidligpensjon Administrasjonstillegg - finansrelatert Den del av arets premie som benyttes til a dekke arets administrasjonskostnader til Kapitalforvaltning. Belastet premie men av premier og tilskudd som er belastet forsikringstaker i løpet av året. men inneholder også effekten av avregninger som ble fakturert i løpet av aret. (85-arsregel og AFP65-66) for aret. Gjelderkun de forsikringstakere som har utjevning av tidligpensjon. Administrasjonstillegg - forsikringsrelatert Den del av arets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til à dekke arets administrasjonskostnader til pensjonsforvaltning. Betinget andel av KLPs kursreserve Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom aret som følge av endring i markedsverdien pa finansielle omløpsmidler. Dette er beregnet betinget andel av kursreserven ved arsskiftet. Ved endret valg av investering ved arsskiftet vil verdien endres fra 1.1. Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd Eierandel av den egenkapitalen som er innbetalt til KLP av kundene/ eierne. Andel av risikooverskudd tilført risikoutjevningsfond Risikooverskuddet skyldes at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn ivåre forsikringstekniske forutsetninger. Inntil BO /3avrisikooverskuddet kan tilføres risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfondet kan belastes ved eventuelle fremtidige risikounderskudd. Beløpet inneholder ogsa en andel av avkastningen til risikoutjevningsfondet. Bokført avkastning Den avkastningen som oppnas nar eiendeler realiseres i løpet av aret. Den bokførte avkastningen er derfor endelig oppgjort ved arets slutt. Det er bokført avkastning som fordeles ut til kundene ved arsskiftet. Endringer i premiereserve pga. død / uførhet m.m. De endringer i premiereserven i løpet av aret som skyldes død, uførhet og andre risikohendelser. Avkastning egenkapitaltilskudd Den andelen avavkastning pa egenkapitaltilskuddet i KLP det siste regnskapsåret som er tilført premiefondet. De siste arene har avkastningen på egenkapitaltilskuddet blitt benyttet til à styrke egenkapitalen. Avkastning selskapsportefølje Den avkastning som er oppnådd pa finansielle investeringer av selskapsporteføljen. Egenkapitaltilskuddet ligger i selskapsporteføljen. Det er ikke kursreserve pà selskapsporteføljen. Avregning AFP Avregning av innbetalte tilskudd til AFP for aret. Gjelder kun de forsikringstakere som har utjevning AFP Flytteverdi av KLPs kursreserve Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom áret som følge av endring i markedsverdien pa finansielle omløpsmidler. Den beregnede 78 flytteverdien er den kursreserve forsikringstaker SH Z8 -LH L/9'l69 99l LZ'V '00U X"Ö LLJGFGOSGVOLZ ville ha fått med seg ved flytting fra arsskiftet. Denne verdien er fratrukket 2 if.av premiereserven. Forbrukt administrasjonsreserve Administrasjonskostnader belastet administrasjonsreserven det siste aret. Forbrukte tilleggsavsetninger Den del av tilleggsavsetningene som er benyttet til dekning av avkastning som er lavere enn grunnlagsrenten, hvis det har vært tilfelle i løpet av aret Avregning bruttogaranti Avregning av innbetalte tilskudd for bruttogaranti for aret. Side 9

10 Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt Premier, tilskudd med mer som er forfalt, men som sto ubetalt ved utgangen av det siste året. Posten inkluderer også fakturerbare beløp som var utestående ved arsskiftet, men som ble fakturert kort etter årsskiftet. Forsikringsteknisk premie men av den individuelt beregnede premie som følger av våre forsikringstekniske Rentegarantipremien forutsetninger. inngår ikke idenne premien. Frigjorte historiske reserver per Tilpasningen avpremiereservene for lengre levetid i Pensjonsordningen for sykepleiere medførte ingen belastning av kundenes avkastningsoverskudd. Det ble i stedet finansiert gjennom en endring av andre elementer i avsetningsreglene fra Etter omdisponeringen til dekning av avsetninger for lengre levetid - gjensto millioner kroner som er deres avtales andel av disse midlene. Frigjort historisk premiereserve tilført premiefond Halvparten av de frigjorte reservene ipensjonsordningen Sykepleiere blir benyttet til nedsettelse av grunnlagsrente mens den andre halvparten blir tilført premiefond. Frigjort tilleggsavsetning Dersom premiereserve tilført premiefond ved utgangen av áret er lavere enn ved inngangen, er tilleggsavsetningene redusert tilsvarende. Redusert beløp tilføres premiefond. Del av tilleggsavsetninger som overstiger maksimalgrensen på 12 % av premiereserve vil bli tilført premiefond. Frigjort uførereserve per Fra 2015 ble uførepensjonen i offentlig sektor endret i samsvar med ny uføretrygd i folketrygden. Fra samme tidspunkt er KLPs forutsetninger om fremtidig uttak av uførepensjon nedjustert i forhold til dette og for lavere uttak av uførepensjonde senere år. Detteer deres andel av frigjøringen. Frigjort uførereserve tilført premiefond Den andel av frigjort uførereserve som er tilført premiefond. Frigjort uførereserve Den andel av frigjort uførereserve risikoutjevningsfond. tilført risikoutjevningsfond som er tilført for Garantert rente på premiefond Den minimumsavkastning KLPgaranterer på det til enhver tid innestående på premiefondet. innbetalinger og overføringer til premiefond inneholder det som er innbetalt og overført (for eksempel ved fusjon) til premiefondet i løpet av det siste áret. Tilbakeført premie vil også bli tilført denne posten. Omkostninger De beregnede forsikringstekniske belastet. Omregning gjennomsnittspremie omkostninger som er blitt Dette er en lovregulert justering av innbetalt gjennomsnittspremie som følge av bestandsmessige svingninger i perioden fra premien ble beregnet til utgangen av det siste året. Overførte premiereserver men av effekten av tariffomregninger, fusjoner og flytting gjennom året samt refusjoner som mottas fra andre pensjonsinnretninger. Overførte tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger som har blitt tilført eller overført til andre i løpet av året som følge av flytting eller fusjon. Overskudd på premiefond Avkastning utover den garanterte rente på premiefondet. Premiefond Fond for tilbakeført premie og overskudd. Evt. midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiereserve Avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter. Premiereserve for nedsettelse av grunnlagsrente Samlet beløp anvendt til nedsettelse av grunnlagsrente avtalen. Avkastning på disse midlene inngår i øvrig renteoverskudd. Den faktiske omregningen av premiereserve til lavere grunnlagsrente vil skje i slutten av Reguleringspremie Premie som er innbetalt for finansiering av regulering av forsikrede beløp som følge av økning i lønn og grunnbeløp. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for reguleringspremie som ble fakturert det siste året. i Side 10

11 Rentegarantipremie Prisen KLPtar for á garantere en viss minimumsavkastning (grunnlagsrente) til kundene. Beløpet inngar også i belastet premie. Uttak fra premiefond Midler fra premiefondet som er benyttet til premiebetaling i løpet av det siste regnskapsåret. Renteoverskudd tilført premiefond Den del av bokført avkastning utover grunnlagsrente tilført deres premiefond i KLPi det siste áret. Renteoverskudd tilført tilleggsavsetninger Den del av bokført avkastning utover grunnlagsrente tilført tilleggsavsetninger i det siste áret. som er som er Risikooverskudd tilført premiefond Risikooverskudd er den del av KLPs overskudd som skyldes at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn forutsatt idet forsikringstekniske beregningsgrunnlaget idet siste áret. Dette er den andel som er tilført deres premiefond i KLP. Risikopremie Forsikringsteknisk uførerisiko. beregnet premie for àrets dødsrisiko og Samlet premiegrunnlag Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen. Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser Det som er innbetalt for finansiering av AFP, tidligpensjon og bruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for ikke-forsikringsbare ytelser som har blitt fakturert det siste året Tilíørt grunnlagsrente Grunnlagsrenten er den minimumsavkastning KLP garanterer pa premiereserven, og som er utgangspunkt for beregning av premier og premiereserver. Denne posten viser hvor mye grunnlagsrente som er tilført gjennom áret. 'VE l8 LlL L69 'l9l. l.z'v990u'x'n9'uj9/\a8096l70 Z Tilleggsavsetninger Kundefordelt bufferfond som bygges opp av renteoverskudd, og kan benyttes til a dekke renteunderskudd dersom selskapets avkastning blir lavere enn grunnlagsrenten. Utbetalte pensjoner De pensjoner som er utbetalt gjennom det siste året, inkludert refusjoner fra andre pensjonsordninger. Side ll

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Verran Kommune 7790 MALM. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V0'30U'X'n9' L19/\490S6V0 Z ÅIP

Verran Kommune 7790 MALM. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V0'30U'X'n9' L19/\490S6V0 Z ÅIP Verran Kommune 779 MALM Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 3178 TSG IZE 3L8 6/L 17ZVt7 V 'V'3U'X'n9' L19/\49S6V Z ÅIP I{:>mmu1,2aI Landsperisjoriskasser Oslo 275216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene

Detaljer

~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN Ven'an kommune - E 7790 MALM. Att. økonomiansvarflg. å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J

~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN Ven'an kommune - E 7790 MALM. Att. økonomiansvarflg. å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J ~ 'IIIIlIIIIl,mm, lo!/am MOTTATT 0 1 JUN 2017 Ven'an kommune - E 7790 MALM Att. økonomiansvarflg å ~...~ff...\. çg-fflemw. ~ O1I0O7I002074l101l3J k Vil åt (Ere gjennom Kontoutskriftene for å: Få en fullstendig

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

\3H'S r 3. Ørland Kommune 7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft VH T /l'96 ' l 'V0'00U X "9 LL19/\49LlZ9 9l A113

\3H'S r 3. Ørland Kommune 7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft VH T /l'96 ' l 'V0'00U X 9 LL19/\49LlZ9 9l A113 \3H'S r 3 A113 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 214 VH T98329118 6/l'96 ' l 'V'U X "9 LL19/\49LlZ9 9l lfvftnsztiiitttl E'.:vrM»:;-xrs:r;;w;ka*:2 ' ttmfcn. l Oslo27.5.215

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad 11. September 2013 Tromsø kommune Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad Økonomisk sammenligning Kilde: saksfremlegg 3 Konklusjon Kilde: rapport datert 16. mai 2013 4 Demografi et øyeblikksbilde

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du fripoliser i Storebrand?... 3 2.2

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune Kvartalsrapport 1/2012 Ørland kommune - 01621001 Innhold: Innledning 3 HMS i KLP 4 Leveranseplan 5 Nøkkeltall 5 Uføreutvikling 7 Bestand 8 Tilgang og avgang 9 Demografi 10 Demografi +55 11 Pensjonsøkonomi

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2015 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap i Pensjonsordningens. Ajourhold

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Utkast til forskrift og departementets kommentarer til paragrafene i forskriften Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet... [dato] 2008,

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor

Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Actuarial and economic analysis Noen (første) kommentarer til rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsordning i offentlig sektor Pensjonsforum18.12.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter Beregning av engangskrav, vedlegg 2 til Overføringsavtalen Veiledningen nedenfor om beregning av engangskrav er sist revidert i september 2010. Tilsagn er gitt fra Terje Schaathun (Vital), Siri Størmer

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017 Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum 10. oktober 2017 Økonomiske faktorer i valget mellom pensjonskasse og KLP: Avkastning på pensjonsmidlene - Kan påvirkes gjennom forvaltningsstrategi

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Gjelder fra 01.01 2011 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Betegnelser og definisjoner 5 2. Opplysningsplikt 6 3. Medlemskap, Pensjonsordningens omfang og tidspunkt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Nye dødelighetstariffer - K2013

Nye dødelighetstariffer - K2013 Nye dødelighetstariffer - K2013 Møte med Aktuarkonsulenters Forum 29. august 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Vibeke Gilde Nytt dødelighetsgrunnlag Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel:

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Vikna kommune 21.02.2012 1

Vikna kommune 21.02.2012 1 Vikna kommune 21.02.2012 1 Ahz» ø idp fordagenesomkommer Agenda for Vikna kommune Status KLP Servicekonsept og HMS Konkurransen 2011 Eventuelt Viknakommune pr 16.02.2012 Pensjonsordning Aktive itrsverk

Detaljer