Oslo Pensjonsforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Pensjonsforsikring"

Transkript

1 Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var 67 millioner kroner, mot 97 millioner i samme kvartal i fjor. Verdijustert avkastning på kundenes porteføljer er 0,9 (2,9) prosent hittil i år. Nedgangen skyldes svake aksjemarkeder i andre kvartal og lave renter. Bokført (realisert) avkastning ble 1,6 (2,9) prosent. Resultat til kunder på 45 millioner kroner før disponering til tilleggsavsetninger. Fordelingen mellom premiefond og tilleggsavsetninger fastsettes i årsoppgjøret. Selskapsresultat Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) fikk et overskudd på 67 millioner kroner i andre kvartal i Overskuddet i samme periode i fjor var 97 millioner kroner. Den viktigste grunnen til nedgangen er at finansinntektene på selskapskapitalen er 88 millioner kroner lavere enn i fjor. Dermed falt avkastningsresultatet finansinntekter minus renteutgifter fra 72 til -15 millioner kroner. Selskapsresultat per kvartal. Millioner kroner 2.kvartal kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie m.m Andre inntekter Dekning av eventuelt underskudd for kunder Selskapsresultat Investeringsstrategien for selskapsporteføljen er lagt om. Målet er at egenkapitalen skal få en mer forutsigbar utvikling enn om OPF videreførte samme strategi som i kollektivporteføljen. Det vil øke sannsynligheten for at selskapet har nok egenkapital når solvenskravene skjerpes fra Forventet avkastning for eier blir imidlertid lavere. Omleggingen ble dels gjort i begynnelsen av mai, dels ved kvartalsskiftet. Svake aksjemarkeder i april er den viktigste grunnen til fallet i finansinntekter. Endringen ble gjort ved kjøp og salg mellom de to porteføljene. Kollektivporteføljen kjøpte aksjer og eiendom fra selskapsporteføljen med oppgjør i pengemarkedsplasseringer og utlån. Transaksjonene ble gjort til historisk kost på datoer som var fastsatt på forhånd, men verdiene ble fastsatt fra markedspriser. Dermed har kollektivporteføljen overtatt merverdier fra selskapsporteføljen. Disse har gått inn i kursreguleringsfondet. Risikoprofilen i kollektivporteføljen blir løpende tilpasset markeds- og buffersituasjonen. 1

2 Hittil i år er overskuddet på 197 millioner kroner, mot 132 millioner kroner i fjor. Den viktigste årsaken til bedringen er at inntektene fra rentergarantipremier og andre elementer har steget fra 51 til 126 millioner kroner, etter justering av tariffer fra siste årsskifte. Risikoresultatet var 10 millioner kroner. Halvparten av dette går til risikoutjevningsfondet. Dette er øremerket underskudd ved endringer i uførhet eller død. I fjor ble alt løpende overskudd fra forsikringsrisiko benyttet til å heve premiereserven dagens verdi av fremtidige pensjonsutbetalinger - for å møte høyere pensjonsutbetalinger grunnet økt levealder. Administrasjonsresultatet var 5 millioner kroner, mot -1 millioner kroner i andre kvartal. Dette er innenfor normale variasjoner i selskapet. Resultatelementer fordelt på kollektiv- og selskapsporteføljen. Første halvår 2010 og. Millioner kroner 1.halvår halvår Kunder Selskap Kunder Selskap Kunder Selskap Avkastningsresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Rentegarantipremie m.m Andre inntekter Resultat til fordeling før tilleggsavsetninger (TA) Til (-)/fra (+) TA Foreløpig kunderesultat Selskapsresultat Kunderesultat Kundenes andel av risikoresultatet var 5 millioner kroner (0) i første halvår. Det endelige resultat skal tilfalle premiefondet ved årets utløp. Avkastningsresultatet for kundeporteføljen, som er realiserte finansinntekter fratrukket garantert rente, var 39 millioner (369 millioner) kroner i første halvår. Lavere finansinntekter er årsak til nedgangen. Realisert avkastning falt fra 2,9 til 1,6 prosent. Det er, fra og med i år, i kvartalsavslutningene forutsatt at halve avkastningsresultatet går til premiefond. Resten holdes igjen i selskapet som tilleggsavsetninger. Disse kan anvendes til å dekke et eventuelt negativt avkastningsresultat i fremtiden. Gitt denne forutsetningen, var kunderesultatet 25 millioner kroner i første halvår. Den endelige fordelingen fastsettes i årsoppgjøret. Finansinntekter Forvaltningskapitalen var 46,1 milliarder kroner, mot 44,2 milliarder ved utgangen av. Kundeporteføljen hadde finansinntekter på 366 millioner kroner i første halvår. Det gir en verdijustert avkastning på 0,9 (2,9) prosent. 2

3 Anvendelse av finansinntektene. 2. kvartal og første halvår Millioner kroner 2.kvartal 2010 Hittil i 2010 Kunder Selskap Kunder Selskap Finansinntekter Renter på ansvarlig lån Til (-)/fra (+) kursreguleringsfond Garantert rente på premiereserven Garantert rente på premiefond og risikoutjevningsfond Avkastningsresultat Hittil i år er kursreguleringsfondet, som er ikke-realiserte inntekter på verdipapirer, redusert med 254 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak fallende aksjekurser i andre kvartal. Per utgangen av første halvår var fondet på 836 millioner kroner. Kollektivporteføljen. Allokering og avkastning per 30. juni 2010 og. Prosent. Allokering Verdijustert avkastning Aktivaklasse Nominelle porteføljer 55,8 61,9 2,1 6,0 2,5 Pengemarked, Norge 3,4 9,4 1,2 4,3 2,8 Omløpsobligasjoner, Norge 12,0 12,1 1,8 4,9 2,0 Omløpsobligasjoner, utland 6,8 6,1 4,9 6,4 1,3 Anleggsobligasjoner 25,0 23,3 2,5 5,0 2,2 Konvertible obligasjoner 3,4 2,9-2,4 39,9 16,1 Utlån 5,3 8,1 1,6 3,9 2,1 Realporteføljer 21,4 19,0 2,4 3,5-1,5 Realrenteobligasjoner 2,7 2,5 2,3 13,1 7,9 Eiendom 14,3 11,8 3,9 6,8 2,0 Infrastruktur 4,4 4,7-1,4-7,5-12,5 Aksjeporteføljer 19,8 18,7-3,3 30,5 11,7 Hedge fond 3,8 3,9 3,4 18,4 7,9 Private Equity 0,9 0,8 5,6 1,2 1,0 Omløpsaksjer, Norge 4,2 5,5-15,5 61,6 24,8 Omløpsaksjer, utland 11,0 8,5-0,4 22,2 6,6 Annet 3,0 0,5 Total kapital 100,0 100,0 0,9 9,0 2,9 Andelen som er plassert i aksjeporteføljer var 19,8 prosent. Avkastningen på norske og utenlandske aksjer var henholdsvis -15,5 og -0,4 prosent. 14,3 prosent av plasseringene er i eiendom, mot 11,8 prosent ved utløpet av. Avkastningen var 3,9 prosent i første halvår. Av dette stammer 0,3 prosentenheter fra den halvårlige verdivurderingen av porteføljen. Årets leieinntekter, etter kostnader, utgjør 6,57 prosent av samlet eiendomsverdi. I den nominelle porteføljen var det en økning på 2,3 prosentenheter i porteføljen av anleggsobligasjoner. Den utgjør nå 25 prosent av kapitalen. Avkastningen var 2,5 prosent. 3

4 Forsikringsmessige forhold Premieinntektene var millioner kroner, tilsvarende millioner kroner hittil i år. Premier for G- regulering av pensjoner ble fakturert i andre kvartal, ett kvartal tidligere enn i fjor. Det forklarer at premiene har vokst fra 626 millioner kroner i første halvår i fjor. Soliditet og kapitalforhold Egenkapitalen var millioner kroner per 30. juni Kapitaldekningen var 15,2 prosent, mot 16,3 prosent ved årsskiftet. Lovens minimumskrav er 8,0 prosent. Nedgangen skyldes at en større andel av plasseringene er i papirer som krever mye egenkapital. Fordeling av bufferkapital. Millioner kroner og prosent av premiereserve. 30. juni 2010 og 31. desember Mill. kroner Andel av premiereserve Mill. kroner Andel av premiereserve Eierbuffere: Ansvarlig kapital utover minstekrav ,0 % ,6 % Delårsresultat og annen egenkapital 307 0,8 % 111 0,3 % Kundebuffere: Tilleggsavsetninger 307 0,8 % 287 0,8 % Kursreguleringsfond 836 2,2 % ,9 % Sum ,7 % ,6 % Fallende aksjekurser og lave renter har gitt en avkastning under den garanterte renten. Dermed har kursreguleringsfondet falt. Avkastningsresultatet for kollektivporteføljen, som danner grunnlaget for overføring til tilleggsavsetninger, har bare økt ubetydelig. Innbetaling av premier øker dessuten premiereserven, uten den samme virkningen på bufferkapitalen. I sum har dette ført til reduksjon i kundebufferne og større risiko for eier. Kapitalkravene for norske forsikringsselskaper vil legges om fra 2013 og blir trolig vesentlig strengere. Finanstilsynets stresstest I er per i dag den beste tilnærmingen til de nye kravene. Den siste versjonen av det antatte tallgrunnlaget er nå innarbeidet i testen. Ved utgangen av andre kvartal hadde OPF bufferkapital på 74 prosent av beregnet risiko i denne testen, 24 prosentpoeng under nivået fra forrige kvartal. I løpet av kvartalet økte forskjellen mellom beregnet risiko og bufferkapital med noe over 1,6 milliarder kroner. Av dette er cirka 1,1 milliarder reduksjon i bufferkapital, hovedsakelig som følge av fallet i aksjemarkedene. I tillegg er det innført et nytt krav som innebærer at OPF må holde av 15 prosent av boliglån, tilsvarende nær 600 millioner kroner, for å møte tap. OPFs boliglånsportefølje har ikke hatt tap. Inntil regelverket er bedre kjent, er testen ikke et styringsmål for OPF. Selskapet prioriterer likevel å styrke soliditeten i lys av de nye kravene samt at premiereserven i selskapet vokser hvert år. 4

5 Rammebetingelser Helse- og omsorgsdepartementet utreder leverandørforholdene for sykehusenes pensjonsordninger i fremtiden i lys av at stadig flere foretak har flere pensjonsordninger. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling ved årsskiftet. Den videre prosessen er ikke kjent. OPF har lukkede ordninger for de som var ansatt ved sykehus som Oslo kommune eide inntil staten overtok i Premiereserven knyttet til ordningene er om lag 10 milliarder kroner. Med god avkastning, lave kostnader og uten krav til kunden om å stille med egenkapital selv, bør OPF være en meget konkurransedyktig leverandør. Finanstilsynet har sendt på høring et forslag om lavere beregningsrente. Grunnen er at markedsrentene er lave sammenlignet med dagens beregningsrente på 3,0 prosent. Beregningsrenten er den avkastningen selskapet kan legge til grunn ved fastsettelse av premier. I tabellen Anvendelse av finansinntekter er dette betegnet garantert rente. Premiene vil øke stige med ca 10 prosent dersom høyeste beregningsrente senkes til 2,5 prosent for all ny opptjening. Finanstilsynet forventes å fastsette nivået på og tidspunktet for en eventuell senkning av høyeste beregningsrente i slutten av august. Oslo, 24. august 2010 Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS 5

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II Kjell Bjørn Nordal, seniorrådgiver i Enhet for regelverksanalyse, Avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank Solvens II er det nye solvensregelverket

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer