Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)"

Transkript

1 Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012

2 Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering av kapitalen): FT: 18,1 pst OfTP (AFP, alder, uføre mv): pst Ny privat AFP: om lag 4 pst (staten dekker 1/3) Foretakspensjon (alder, uføre mv): 6-14 pst (ordningene kan sikte mot pst av sluttlønn) Innskudd (pensjonskapitalen reguleres av avkastningen): Obligatorisk TP minimum: 2 pst over 1G IP maksimum: 5 pst 1G-6G, 8 pst 6G-12G 2

3 Tjenestepensjon à la carte hybriden - sammendrag «Dekker alle arbeidsgiveres behov» Spare mye eller lite (god eller dårlig pensjon) Kan unngå garantier og velte all risiko over på arbeidstaker og dermed styre unna balanseføring av framtidige forpliktelse Kan garantere de ansatte lønnsregulering av pensjonskapitalen og dermed sikre et visst nivå på pensjonene Kommisjonens forslag på 7 pst sparing må økes til 9 pst for å kunne sikre pensjoner på to tredeler av sluttlønn innenfor standardmodellen (uten sluttlønnsregulering) 3

4 Dagens private tjenestepensjoner Lov om foretakspensjon (LOF): Forsikringsbasert ytelsespensjon, netto tillegg til FT/AFP «Sikter mot» samlet ytelse (inkl. FT) på pst av sluttlønn avhengig av hvor god ordningen er Netto, ingen samordning med FT (ref. brutto i OfTP) Framtidige forpliktelser skal være fondert, arbeidsgivers kostnad svinger med avkastningen/beregningsrenta Fripoliser Lov om innskuddspensjon (LOI): Spare pst av lønn, avkastningen avgjør pensjonens størrelse 4

5 Bakgrunn Krisestemning, økt motvilje mot ytelse og sluttlønn, økt bunnlinjefokus, unngå masseutstedelser av fripoliser Lav rente og lav aksjeavkastning gir høy premie Tidligere dekket høyere rente/avkastning store deler av pensjonskostnadene Den garanterte renta (beregningsrenta) er i flere omganger satt ned slik at premien har gått opp Stort oppreserveringsbehov for å dekke økt levealder, mrd. kroner (5-8 pst av premiereserven) Solvens II, livselskapene i klemma (Storebrand og DNB har lave buffere, KLP ligger langt bedre an) 5

6 Rentenivået i Norge siden mndr NIBOR 10 år stat 6

7 YTP vs IP vs HYBRID Arbeidsgiver stiller garantier Standardmodell med lav sparing 2 pst Standardmodell med høy sparing 7/18,1 pst Regulerings- og risikovalg: Regulering av pensjonskapital Sluttlønnsregulering Regulering av løpende pensjon Uføre- og andre risikodekninger YTP 60 pst YTP pst Arbeidstaker tar all risiko Grunnmodell med lav sparing 2 pst IP 2 pst IP 5/8 pst Grunnmodell med høy sparing 8/18,1 pst Lav sparing Høy sparing 7

8 Fellestrekk for hybriden - 1 Forsikringsbasert og veldig lik ny folketrygd og de nye stortingspensjonene Allårsregel og sparing til pensjonsbeholdning som i FT 2-7(8) pst av all lønn 0-12 G Kan ha inntil 18,1 pst for inntekt over 7,1 G (uten som påbygning til privat AFP?) Kjønns- og aldersnøytrale premier og delingstall Null-garanti avløser rentegarantien (antatt høyere avkastning og reduserte kapitalkrav), kan velge høyere rentegaranti Dødelighetsarv til aktive, pensjonister og fratrådte 8

9 Fellestrekk for hybriden - 2 Bedriften dekker kostnader ved administrasjon og (vanlig) forvaltning Levealdersjustering med korrigerte (høyere) delingstall Foretaket kan velge opphørende ordning, men minst til fylte 80 år Kan ha egenandel fra arbeidstaker Kan foretas engangsinnbetaling inntil 50 pst av total ramme (godt år og/eller del av tariffoppgjør?) Ingen dempet avkorting ved tidliguttak Kan være uføre- og etterlattedekninger (gir balanseføring) 9

10 Nærmere om standardmodellen 2-7 pst av lønn 0-12 G og inntil 18,1 pst > 7,1 G spares på arbeidstakers pensjonskonto Regulering av pensjonsbeholdningen etter den alminnelige lønnsvekst, vil kreve balanseføring Kan velge sluttlønnsregulering (uryddig lovutkast) Alle kostnader dekkes av bedriften Kan være investeringsvalg for bedriften, men bedriften må stå ved sin reguleringsgaranti overfor arbeidstaker Kan velge å regulere løpende pensjoner som i folketrygden, alternativt avgjør avkastningen reguleringen 10

11 Nærmere om grunnmodellen pst av lønn 0-12 G og inntill 18,1 pst > 7,1 G spares på arbeidstakers pensjonskonto All avkastning tilføres pensjonsbeholdningen Ett prosentpoeng høyere maksimal sparesats enn i standardmodellen for å kunne kompensere for risiko samt kostnader som i større grad legges på arbeidstaker Arbeidstaker dekker vederlag for avkastningsrisiko, premie for levealdersrisiko og adm.kostnader i utbetalingstiden pluss kostnader ved eventuelt individuelt investeringsvalg Arbeidsgivers forpliktelse er årets sparing og kostnader (inklusive premie for null-garanti) 11

12 Nærmere om grunnmodellen - 2 Ingen balanseføring forutsetter at all risiko er lagt over på arbeidstaker eller pensjonsinnretning, levealdersjustering forutsettes å eliminere risiko for langt liv, null-garanti antas å ikke utløse balanseføring (egen premie) Kan være individuelt investeringsvalg for arbeidstaker (da gjelder ikke null-garantien) 12

13 Dødelighetsarv Tilfaller arvingene IP (kan også ses som alternativ til etterlattepensjon) Tilfaller kollektivet FT og privat AFP (inkludert i delingstall) OfTP og foretakspensjon Hybriden, både i standardmodellen og grunnmodellen Stor økonomisk betydning Hybriden gir større pensjon enn IP gitt like sparesatser Viktigste forskjell mellom IP og enkleste «hybrid» 13

14 Korrigert levealderjustering Bedrifts-/yrkesbaserte tjenestepensjonsordninger er dyrere enn folketrygden fordi folk som er i arbeid i gjennomsnitt lever lenger enn gjennomsnittet for hele befolkningen BLK-II: korrigerte delingstall (nettoeffekten av dødelighetsarv og «lengre liv») +15 pst Actecan: minst +20 pst 14

15 Stoppe opptjening tidlig? FT opptjening til 75 år Privat AFP opptjening til 62 år Tidlig opptjeningsstopp kan dempe avkortingen ved 62 år Ny-FT Avkastning 4,5 pst = lønnsvekst Sparing fra 62 år 5 pst 2 pst 0 pst Avkorting ved 62 år 30,6 25,2 21,2 Kompensasjon ved 62 år 9,7 9,7 9,7 Kompensasjon ved 67 år 14,3 13,0 12,3 Kilde: Unios notatserie nr. 1/ Ny-AFP

16 Livsvarig vs opphørende Innskuddspensjon: neste bare opphørende, de fleste stopper ved 77 år Ytelsespensjoner: de fleste (2/3) er livsvarige Unio: prinsipielt skal pensjon være livsvarig BLK: opphørende minst til fylte 80 år Hjelper ikke på hovedproblemet: opphørende ordninger gir lav pensjon fra 77/80+, økt fattigdom blant eldre (laj vil gjøre mange til minstepensjonister i FT), påfører fellesskapet økte kostnader til bostøtte, redusert sykehjemsbetaling mv. 16

17 Avtalefesting av pensjon Lite utbredt i privat sektor Utdanningsforbundet har nesten 7000 medlemmer i private barnehager med avtalefestet pensjonsordning tilnærmet lik OfTP OfTP: avtalefestet i KS, sykehus (lovfestet i staten), Overføringsavtalen Streiken i anbudsutsatte sykehjem (Fagforbundet NHO Service) LO har varslet avtalefesting i 2014-oppgjøret 17

18 Pensjonsberegning i standardmodellen 40 års opptjening i FT og TP, 7 pst sparing i TP 0-12G, 18,1 pst 7,1-12G, jamn inntekt, uttak 67 år, delingstall i TP korrigert med 20 pst, 1943-kullet Lønnsinntekt Folketrygd pst av sluttlønn 47,9 Tjenestepensjon 0-12G Tjenestepensjon 7,1-12G Sum TP før korrigering Korrigert levealderjustering TP Sum tjenestepensjon pst av sluttlønn 21,6 Samlet pensjon pst av sluttlønn 69,5 18

19 Samlet pensjon 1 Pensjon i pst av sluttlønn for forskjellige lønnsnivåer, 40 års opptjening i FT og TP, 7 pst sparing i TP 0-12G, 18,1 pst 7,1-12G, jamn inntekt, delingstall korrigert med 20 pst, uttak 67 år, 1943-kullet Lønnsinntekt lønn i G 5 6 7,1 8,5 12 Folketrygd 54,0 54,0 54,0 45,1 31,9 Tjenestepensjon 16,7 16,7 16,7 23,8 34,4 Samlet pensjon 70,7 70,7 70,7 68,9 66,3 19

20 Samlet pensjon 2 Pensjon i pst av sluttlønn for forskjellige lønnsnivåer, 40 års opptjening i FT, 33 år i TP, 7 pst sparing i TP 0-12G, 18,1 pst 7,1-12G, sluttlønn 7 pst høyere enn gjennomsnittslønn, uttak 67 år, delingstall i TP korrigert med 20 pst, 1943-kullet Sluttlønn sluttlønn i G 5 6 7,1 8,5 12 Folketrygd 47,2 47,2 47,2 42,1 29,9 Tjenestepensjon 12,0 12,0 12,0 15,4 23,5 Samlet pensjon 59,2 59,2 59,2 57,5 53,3 20

21 Sparingen må økes for å nå 66 pst Pensjon i pst av sluttlønn for forskjellige lønnsnivåer, 40 års opptjening i FT og TP*, 9,0 pst sparing i TP 0-12G, 18,1 pst 7,1-12G, sluttlønn 7 pst høyere enn gjennomsnittslønn, uttak 67 år, delingstall i TP korrigert med 20 pst, 1943-kullet Sluttlønn sluttlønn i G 5 6 7,1 8,5 12 Folketrygd 47,2 47,2 47,2 42,1 29,9 Tjenestepensjon 18,8 18,8 18,8 22,9 32,7 Samlet pensjon 66,0 66,0 66,0 65,0 62,5 * må opp i 11 pst hvis 33 år i TP 21

22 Videreføre Foretakspensjonsloven? Skal det være mulig å fortsette med dagens ordning og å opprette nye LOF-avtaler? Vil kreve noen justeringer i regeleverket grunnet ny FT Fullt mulig å lage ny «beregnet folketrygd», «bommer» like mye som før Sterke krefter for avvikling av LOF LOF dø hen? Hvor lang overgangsperiode hvis avvikling? 22

23 Særmerknader Fra arbeidstakersiden: Sikte mot pst krever høyere premie Dempe avkortingen ved 62 år Ikke åpne for opphørende ordninger eller individuelt investeringsvalg (bare Unio) Fra arbeidsgiversiden/andre: Åpne for at alle kostnader kan veltes over på arbeidstaker i grunnmodellen Prinsippene om levealderjustering utredes nærmere 23

24 Videre arbeid med privat tjenestepensjon Bestemmelser om konvertering fra gammel til ny Unngå masseutstedelser av fripoliser Videreføring/overgangsregler Økning i satser i innskuddspensjonsordningene Finansmin. bedt BLK være ferdig til jul (BLK-III) Nye lovregler på plass før sommeren 2013 Ny tjenestepensjonsordning fra (?) Ikke sett på uføre, etterlatte mv (BLK IV?) 24

25 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 25

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg

Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg Hvilke pensjoner får morgendagens pensjonister: Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg Jon M. Hippe, Fafo Med beregninger av Lillevold og Vøien Pensjonsseminar 22. mars 2012 Pensjonistforbundet

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer