Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring"

Transkript

1 Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

2 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 2

3 Før vi begynner. G = folketrygdens grunnbeløp Utgjør i dag kr Reguleres hvert år (normalt 1. mai) Grunnlag for opptjening og utbetaling av pensjoner 12G = ,1G = G = Side 3

4 Langt liv i privat sektor Inntekt fra flere kilder I n n t e k t Side 4

5 Blir dette ille? Sitat fra en ansatt : «Jeg synes pensjon er litt skummelt..» Side 5

6 Folketrygden Opptjening og Uttak Opptjeningsmodell avhengig av alder Levealdersjustering Pensjonsregulering Ingen samordning med inntekt Født 1953 eller tidligere - Grunnpensjon + tilleggspensjon avhengig av inntekt Født Litt av begge opptjeningsmodeller Fleksibelt uttak fra 62 år Utbetaling Utbetaling Utbetaling Født 1953 eller tidligere - 18,1% av lønn inntil 7,1G Side 6

7 Folketrygden Reduksjon av alderspensjon spesielt for de unge Redusert årlig pensjon som følge av levealdersjustering Kan kompensere for reduksjon ved å jobbe lenger Lavere pensjon i % av lønn for ansatte med lønn over 7,1G Side 7

8 Folketrygden Yngre årskull må jobbe lenger for samme pensjon Årskull Nødvendig uttaksalder for å kompensere for levealdersjusteringa Venta levealder på uttakstidspunktet år 85 år 4 mnd. 18 år 4 mnd år 86 år 7 mnd. 18 år 7 mnd år 4 mnd. 87 år 8 mnd. 18 år 4 mnd år 2 mnd. 88 år 8 mnd. 18 år 6 mnd år 89 år 6 mnd. 18 år 6 mnd år 1 mnd. 89 år 7 mnd. 18 år 6 mnd år 2 mnd. 89 år 8 mnd. 18 år 6 mnd år 3 mnd. 89 år 9 mnd. 18 år 6 mnd år 4 mnd. 89 år 10 mnd. 18 år 6 mnd år 5 mnd. 89 år 11 mnd. 18 år 6 mnd år 6 mnd. 89 år 12 mnd. 18 år 6 mnd år 6 mnd. 90 år 1 mnd. 18 år 7 mnd. Venta tal år som pensjonist

9 Folketrygden Oppsummering Opptjeningsmodell avhengig av alder Fleksibelt uttak fra 62 år Årlig pensjon må overstige garantipensjon» (2G) inkludert livsvarig AFP Pensjonen øker ved senere uttak Pensjonen kan tas ut helt eller delvis Levealdersjustering Pensjonsbeholdningen deles på forventede antall leveår for ditt årskull Årlig pensjon justeres med forventet økende levealder for ditt årskull Pensjonsregulering Utbetalt pensjon reguleres hvert år med lønnsveksten fratrukket 0,75% (indeksering) Pensjonen kan tas ut sammen med lønn Ingen samordning av pensjon med inntekt! Side 9

10 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 10

11 Avtalefestet pensjon AFP i privat sektor Beregningsgrunnlag og Uttak "Kvalifiseringssystem" Levealdersjustering Pensjonsregulering Ingen samordning med inntekt Fleksibelt uttak fra 62 år - Ved kvalifisering Livsvarig utbetaling Beregningsmodell: AFP beregnes med 0,314% av inntekt opp til 7,1G. Livsvarig utbetaling Livsvarig utbetaling Side 11

12 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor En "kvalifiseringsordning" Ikke spareordning Mange feller å gå i Hvis du har mottatt uførepensjon, helt eler delvis, etter fylte 62 år har du ikke rett på AFP Side 12

13 Avtalefestet pensjon Oppsummering Livsvarig tillegg til AFP livsvarig del for kullene Skattefritt, og betales av staten AFP kompensasjonstillegg Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år. AFP Kronetillegg Livsvarig tillegg til alderspensjonen. Opptjening: 0,314% av lønn opp til 7,1 G AFP livsvarig del AFP i privat sektor må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden. Gradert alderspensjon etter uttaksalder Gradvis innfasing av levealderjustering i folketrygden Alderspensjon

14 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Finansiering Side 14

15 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 15

16 Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjonsordning XX % av sluttlønn Ytelser fra bedriftens pensjonsordning Beregnet folketrygd Årlig premie betalt av bedriften Opptak 67 år Alderspensjon Pensjonsytelsen beregnes etter sluttlønn Krav om 30 års tjenestetid for å oppnå full pensjon. Avkortes med 1/30 ved medlemstid under 30 år Pensjonen er ikke fullfinansiert før fylte 67 år Livsvarig eller opphørende ved en gitt alder Kan tas ut fra fylte 62 år Pensjonen øker ved senere uttak Risikodekninger Uførepensjon og premiefritak ved uførhet Ektefellepensjon og barnepensjon Side 16

17 Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjonsordning 70% Pensjonsnivå = xx% av lønn (pensjonsgrunnlaget) 60% Pensjon i % av lønn 50% 40% 30% 20% Pensjon fra bedriftens pensjonsordning Beregnet alderspensjon fra folketrygden Uendret beløp fra pensjonsordningen 10% Endret folketrygd fra % Lønn i kroner Side 17

18 Tjenestepensjon i privat sektor "Fripolise fra ytelsesbasert pensjonsordning Opptjente pensjonsrettigheter frem til fratreden = individuell rettighet Opptjente pensjonsrettigheter sikres som fripolise eller individuell spareavtale (IPS) Ca. XX% av sluttlønn Manglende opptjening Opptjent pensjon «fripolise» Opptak Tidligere ordning Pensjonsopptjening Fratreden 67 år Side 18

19 Tjenestepensjon i privat sektor Innskuddsbasert pensjonsordning Oppsparing Avkastning Innskudd Innskudd Kapital ved pensjonsalder Pensjon Utbetaling Bedriften betaler månedlige innskudd til den ansattes pensjonskonto Den ansatte tar stilling til hvordan midlene skal investeres Pensjonsbeholdningen ved 67 år bestemmer størrelsen på alderspensjonen Ved dødsfall går pensjonskapitalen til etterlatte Maksimum sparesatser i innskuddsordning Fra Sparing i prosent av lønn 18,1% 77% % 1 G 7,1 G 12 G Kilde: Storebrand Side 19

20 Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert versus Innskuddsbasert pensjonsordning " Ytelsespensjon " " Innskuddspensjon " Garantert avkastning, garanterte ytelser Risiko for fremtidig pensjon overføres den ansatte Livsvarig pensjon Ingen påvirkning på forvaltning av pensjonskapitalen Ikke livsvarige pensjonsytelser (Normalt 10 års utbet.) Ansatte kan påvirke forvaltning av egen pensjonskapital Ingen kapital til etterlatte ved død Pensjonskapitalen (restkapital) går til etterlatte ved død Ingen merpensjon for medlemskap over 30 år Alle opptjeningsår teller likt Uforutsigbare kostnadsutvikling for bedriften og balanseføring av forpliktelser Bedriften har kontroll på kostnadsutviklingen og ingen balanseføring av forpliktelser Side 20

21 Hva er "hybrid løsning" Innskuddspensjon Hybrid løsning OPPTJENINGSPERIODEN Samme innskudd for kvinner og menn Maks 7% inntil 7,1G + maks 18,1% fra 7,1 til 12G Fritt investeringsvalg eller avkastningsgaranti OPPTJENINGSPERIODEN Høyere innskudd for kvinner enn for menn Maks 7% inntil 7G + maks 18,1% fra 7,1 til 12G Fritt investeringsvalg, 0 garanti eller garantert lønnsregulering UTBETALINGSPERIODEN Utbetaling i minst 10 år, men minst til 77 år Kan etableres som livsvarig pensjon (ikke vanlig) Ingen levealdersjustering Pensjonsregulering avhengig av avkastning Fritt investeringsvalg eller avkastningsgaranti Ved død går pengene til etterlatte (Ikke dødelighetsarv) Kostnaden dekkes av den enkelte pensjonist UTBETALINGSPERIODEN Livsvarig utbetaling Kan etableres som opphørende minst til 80 år Pensjonen blir levealdersjustert (reduseres med økt levealder) Pensjonsregulering avhengig av avkastning Fritt investeringsvalg, 0 garanti eller iht. folketrygdreg. Ved død går pengene til forsikringsselskapet (dødelighetsarv) Kostnaden dekkes av arbeidsgiver Side 21

22 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf 15. min Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 22

23 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 23

24 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 24

25 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 25

26 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 26

27 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 27

28 Hvordan finne ut av min samlede pensjon? Side 28

29 Så er det kanskje ikke så vanskelig.. Folketrygden Kr.. AFP Kr.. Bedriftens pensjonsordning Kr.. Fripoliser Kr.. SUM Pensjon Kr.. Side 29

30 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf 15. min Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 30

31 Overgangsordninger - fra ytelse til innskudd Marit E. Aasen, daglig leder Telenor Pensjonskasse Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften Side 31

32 Bakgrunn Samfunnet og arbeidsmarkedet er endret siden ytelsespensjonenes opprettelse Hyppigere jobbskifter og oppstykket karriereutvikling Varierte og skiftende samlivsformer Kjønnsutjevninger kvinner og menn jobber Økt gjeldsgrad Endrede rammebetingelser i Norge ny lovgivning Endrede prinsipper for regnskapsføring av pensjoner Åpning for innskuddspensjoner Obligatorisk tjenestepensjon reduserer behovet for ektefellepensjon Kostnadsutvikling for ytelsespensjoner Dyrere og mer uforutsigbart Side 32

33 Konsekvens for den ansatte Side 33

34 Usikkerhet i innskuddsordningen I en innskuddsordning tar den ansatte selv risikoen for avkastningen og dermed pensjonens størrelse Dette gir en risiko for lav/dårlig avkastning Men det gir også en mulighet for høy/god avkastning Selv om utbetalingen i prinsippet er usikker vil man kunne følge utviklingen av sparesaldo i oppsparingsperioden Når pensjonsalder nærmer seg kan man sikre utbetalingene ved å ta lav risiko Ingen konsekvens for det som en gang kommer fra NAV Side 34

35 Dekninger i tillegg til innskuddsordning Innskuddsfritak obligatorisk Uførepensjon Ektefelle/samboer-pensjon (hva er hva) Barnepensjon Dekninger med/uten fripoliseopptjening Engangsdekninger (gruppelivsforsikring, uføredekning ) Side 35

36 Konsekvens for bedriften Side 36

37 Mulige løsninger fremtidig pensjon Status Quo Yngre enn 52 år over på innskuddsordning Fritt valg Alle over på innskudd Viktig med analyser av konsekvenser Hvis overgang til innskudd med eller uten kompensasjon? Side 37

38 Effekt av endringene Kunne tilby ansatte en tidsriktig og gunstig pensjons- og forsikringsordning Fjerne kostnadsforskjeller mellom yngre og eldre arbeidssøkere Redusere pensjonsrisiko Redusere negative regnskapsmessige effekter Økonomisk gevinst ved fjerning av ektefellepensjon Årlige premier/kostnader knyttet til alderspensjon vil på kort sikt stige, for deretter å tilsvare dagens premier/kostnader Side 38

39 Prosess tillitsvalgte Involver tidlig og i alle faser i prosessen Tilbud om å gi informasjon på tillitsvalgtes medlemsmøter Tydelig og klar på at det vil bli endringer Ydmyk og fast Sterk motstand: - Trenering - Påstand om prosessfeil - Krav om avtalefesting av pensjonsordning - Trussel om rettslig avklaring Side 39

40 Gjennomføring av valgprosessen Hvordan ble de ansatte fulgt opp med informasjon? 1. Det ble utarbeidet individuelle prognoser (flettebrev) 2. Det ble lansert et beregningsverktøy på intranett, samt lagt ut relevant informasjon fortløpende 3. Det ble avholdt informasjonsmøter ved flere lokasjoner, supplert med videoverføringer 4. Det ble gjennomført individuell oppfølging og rådgivning 5. Det ble etablert "rådgivningstelefon" Hovedformål: Gi de ansatte mest mulig informasjonen om beslutningsgrunnlaget knyttet til valget Side 40

41 Informasjonsmøter Suksessfaktorer Informasjon om møtetidspunkter ble presentert på intranett god tid i forveien, slik at ledere og ansatte kunne prioritere møtene Viktig at ledelsen stimulerte medarbeiderne til å gå i møtene, spesielt yngre (< 45 år) Ansatte ble oppfordret til å ha med sine individuelle beregninger. Dette fremkom tydelig i informasjon gitt i forkant. Møtene gikk i hovedsak ut på å forklare hvordan beregningene er utført og hvilke parametere den enkelte skal fokusere på. Klare og entydige råd. "Alle over 45 år SKAL beholde ytelsespensjon Alle under 30 år SKAL over til innskuddspensjon Side 41

42 Effekter av endring Tilby ansatte tidsriktig og bra pensjons- og forsikringsordninger Fjerne kostnadsforskjeller mellom eldre og yngre arbeidssøkere Redusere pensjonsrisiko for Telenor Redusere negative regnskapsmessige effekter Økonomisk gevinst ved fjerning av ektefellepensjon Side 42

43 Leveranser Innskuddsbasert pakke Endringer ytelsesbasert ordning Forvaltning, organisering, finansiering Valg av leverandører Kompensasjonsordninger Regnskapsmessige forhold Kommunikasjon Migrering Side 43

44 Hva hvis Invaliditet ulykkesforsikring Kan komme til utbetaling ved medisinsk invaliditet etter en ulykke, eks kan bli sittende i rullestol kan videreføre/kan ikke videreføre jobben Uførhet personforsikring/uførepensjon Hel/delvis ufør som følge av sykdom eller ulykke Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon /Innskudd utbetalinger engangsbeløp/terminvise beløp Side 44

45 Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte betraktning, Økt bevissthet i forhold til kostnader og goder ved bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Hendelsesbasert tilnærming medisinsk invaliditet, uførhet, død, langt liv Langt liv Alderspensjon Alderspensjon i folketrygden v/eiolf, samarbeid med Marit Langt liv i offentlig sektor Pause AFP i offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon Langt liv i privat sektor v/eiolf AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Ytelsesbasert pensjon Innskuddspensjon Hybride løsninger Hvordan finne ut hvordan jeg ligger an? nav.no, norskpensjon.no, ansattportal i KLP eller forsikringsselskap Overgangsordninger fra Ytelse til innskudd v/marit Konsekvenser for den ansatte Konsekvenser for bedriften "Hva hvis" v/marit Invaliditet ulykkesforsikring Uførhet Personforsikring/Uførepensjon Død Personforsikring/Ektefellepensjon/Barnepensjon/Innskudd Smartere/billigere/bedre v/eiolf 15. min Hvilke muligheter vi i ASVL har hvis vi går sammen). Referanse til NHO - innkjøpsordning for sine medlemsbedrifter Oppsummering/Spørsmål Side 45

46 Smartere, billigere, bedre.. Innskuddsordninger "små" pensjonskapitalbevis 1,2 mill. personer med 113 MRD i kapital 1,1 mill. "pensjonskapitalbevis" med 33 mrd. i kapital Anslag lønnsomhet mill/år Anslag lønnsomhet mill/år *) basert på FNO markedsstatistikk 3kv14, volumer og gj.sn. Kostnader for pensjonskapitalbevis Side 46

47 Smartere, billigere, bedre.. Pensjonsmarkedet Degressive administrasjon- og forvaltningskostnader - Stordriftsfordeler Dyrt å være liten - de små "finansierer" de store - Smådriftsulemper Manglende kunnskap om markedet fra forbrukerne? NHO Tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablerte en felles løsning for medlemsbedriftene Innkjøpsfellesskap Forenkling og standardisering Vesentlig reduserte administrasjons- og forvaltningskostnader - Stordriftsfordeler " NHO har ødelagt dette markedet for oss " Felles markedsovervåkning og konkurransedyktige betingelser Hva med ASVL? 200 bedrifter med gjennomsnittlig 15 ansatte pr. bedrift gir grunnlag for stordriftsfordeler på linje med store norske bedrifter og de fordeler dette vil kunne gi Side 47

48 Smartere, billigere, bedre.. Hva med å snu styrkeforholdet? Side 48

Telenor - modernisering av pensjon og forsikring. NHOs forsikringskonferanse Nov 6, 2013

Telenor - modernisering av pensjon og forsikring. NHOs forsikringskonferanse Nov 6, 2013 Telenor - modernisering av pensjon og forsikring NHOs forsikringskonferanse Nov 6, 2013 1 Telenor Group Mobile operations in 12 markets in Norway, Europe and Asia A voting stake of 43 per cent (economic

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer