Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon"

Transkript

1 Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november

2 Mange på trygd Uførepensjon Arbeidsavklaringspenger Sykepenger Andel av befolkningen Høyt nivå mange på trygd Nokså stabil andel siden 2003 Ambisjon: Flere skal ta arbeidsevnen i bruk Mottakere av helserelaterte ytelser fra folketrygden. Antall (1000 personer) og prosent av befolkningen (linje) 2

3 1000 personer Prosent Fakta om uførepensjon Antall mottakere av uførepensjon Andel av befolkningen år Mottakere av uførepensjon fra folketrygden. Antall (1000 personer) og prosent av befolkningen (linje) Rundt mottar uførepensjon Flere kvinner enn menn Andelen uføre øker markert med alder Andelene har falt blant de eldste men flere unge uføre 3

4 Velferdsreformene Pensjonsreformen NAV-reformen Uførereformen 4

5 Disposisjon: 1. Fra uførepensjon til uføretrygd Nytt beregningsprinsipp Nye beregningsregler Barnetillegg Unge uføre Kombinasjon av arbeid og uføretrygd 2. Ny uførepensjon i tjenestepensjonsordningene 5

6 Nytt beregningsprinsipp for uføretrygd Dagens regler: Uførepensjonen kan avhenge av inntekt gjennom hele livet Lav skatt på uførepensjon Nye regler: Uføretrygden beregnes ut fra inntekten du har når du blir ufør Uføretrygden skattlegges som lønn 6

7 Et bedre og enklere system Ny uføretrygd erstatter bortfall av inntekt Beregnes ut fra gjennomsnittlig inntekt i de 3 beste av de 5 siste årene før uførheten 7

8 Beregning av uføretrygd Uføretrygden skal være 66 prosent av beregningsgrunnlaget opp til 6 G Minsteytelsen videreføres på dagens nivå etter skatt Uføretrygden skal reguleres med lønnsveksten 8

9 Dagens uføre beholder sin uføretrygd Nye beregningsregler bare for nye uføre Dagens uførepensjonister skal beholde den ytelsen de har etter skatt men de overføres til nye beregningsregler 9

10 Viderefører behovsprøvd barnetillegg Ikke ektefelletillegg til ny uføretrygd, men overgangsregler Det behovsprøvde barnetillegget videreføres på dagens nivå Dagens behovsprøvde barnetillegg er målrettet mot barnefamilier med lav inntekt Innretningen av barnetillegget vurderes på nytt i tilknytning til behandlingen av Brochmann-utvalgets innstilling, og ses også i lys av Fordelingsutvalgets innstilling 10

11 Unge uføre Viderefører de høyere ytelsene til unge uføre Bruttonivå øker for å kompensere for økt skatt Utformes som en høyere minsteytelse Forsterket innsats for å få færre nye unge uføre: Mer kunnskap om årsaker Samordnet innsats helse-skole-arbeidaktivitet Sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 11

12 Arbeid og uføretrygd Dagens regler: Må vente ett år før en kan ha inntekt Kan tjene 1 G uten at uførepensjonen reduseres Ved inntekt over 1 G skal uføregraden revurderes samlet inntekt faller når 1 G passeres Nye regler: Ingen venteperiode Fjerner taket på 1 G Ingen revurdering Gradvis avkorting 12

13 Gradvis avkorting Arbeidsinntekt opp til en beløpsgrense på 0,4 G gir ingen reduksjon av uføretrygden Deretter avkorting med kompensasjonsgraden (66 %) Bare den delen av arbeidsinntekten som er over 0,4 G gir redusert uføretrygd Dagens uføre får en beløpsgrense på kroner fram til

14 Hvordan avkortingen virker Lønn Uføretrygd , % jobb 100 % uføretrygd Uføretrygd + 0,4 G Uføretrygd + 1,6 G 14

15 Samlet inntekt etter skatt Uf øretrygd Uf ørepensjon Omregnet uf ørepensjon Uf ørepensjon Arbeidsinntekt i tillegg til uf øreytelse Arbeidsinntekt i tillegg til uf øreytelse 110 Nye uføre. Beløpsgrense 0,4 G Dagens uførepensjonister. Beløpsgrense kroner Enslig med tidligere, jevn inntekt 5 G, full trygdetid 15

16 Mange fordeler med nytt system Ingen venteperiode på ett år Ingen terskeleffekt når inntekten blir «for høy» Enklere og mer rettferdig system, med rimelige resultater Beholder retten til innvilget uføretrygd Trygt å satse: Kan få tilbake uføretrygden Særlig tilpasset variabel arbeidsevne Prioriterer de som ikke kan jobbe 16

17 Alderspensjon til uføre Viderefører hovedprinsipper Uføre skal hvert år tjene opp pensjonsrettigheter som om de var i jobb Uføre skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år Uføre skal tjene opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell til 62 år som i ny AFP Levealdersjustering: Midlertidig skjermingsordning for årskullene

18 Disposisjon: 1. Fra uførepensjon til uføretrygd 2. Ny uførepensjon i tjenestepensjonsordningene Beregning: prinsipp og regler Ren forsikringsordning? Avkorting mot arbeidsinntekt Overgang til alderspensjon 18

19 Bakgrunn: Prop. 130 L Økt brutto ytelse fra folketrygden og økt skatt reduserer verdien av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft» «Regjeringen vil invitere organisasjonene til en prosess om utformingen av uføreytelsen i de offentlige ordningene» 19

20 Beregningsmodell: Nettoordning Prop. 130 L: «Utgangspunktet for tilpasningen bør etter departementets syn, være at uføreytelsen i tjenestepensjonsordningen utformes som et direkte tillegg til uføreytelsen fra folketrygden» Vil være en vesentlig forenkling Skal fortsatt kunne gi uføreytelse ved lavere uføregrader enn 50 % Skal fortsatt gi uføredekning opp til 12 G 20

21 Modell for supplerende uføretrygd Utgangspunkt: Ny ytelse beregnes som en prosentsats (u) av et beregningsgrunnlag (B) Beregningsgrunnlag: Viderefører sluttlønnsprinsippet Fordelingselement? Kronebeløp i tillegg, f.eks. en andel (x) av G Samlet blir grunnmodellen da: u * B + (x * G) Hva skal parametrene u og x være? 21

22 En ren forsikringsordning? Full uføredekning «fra første dag» ingen avkorting ved manglende tjenestetid Ingen oppsatt rett til uførepensjon Vil gi bedre ytelser til offentlig ansatte, men dårligere ytelser til dem som slutter Må ha felles system i offentlig og privat sektor! Overgangsproblemer, men løsbare (?) Trolig sende på høring uten anbefaling 22

23 Avkorting mot arbeidsinntekt Mulig å videreføre dagens regler nye regler i folketrygden kan gi et ok system, men det er i dag et problematisk skille mellom «tilfeldig inntekt» (folketrygdens regler) inntekt fra et «ordinært arbeidsforhold» (ingen friinntekt) 23

24 Avkorting mot arbeidsinntekt: Valg To hovedspor: 1. Innføre samme regler som i folketrygden 2. Tilpasse dagens regler, herunder klargjøre hvilke inntekter som skal regnes mot fribeløpet (beløpsgrensen) Spesiell problemstilling: Hvordan avkorte ytelsen til de som har AAP? 24

25 Overgang til alderspensjon Går i dag over på alderspensjon ved aldersgrensen Ugreit å kombinere en netto uførepensjon med alderspensjon fra folketrygden Mulig løsning: Personer med aldersgrense 70 år skal gå over på alderspensjon ved 67 år Personer med særaldersgrense: fortsatt over på alderspensjon ved særaldersgrensen? 25

26 En trygg og mer fleksibel uføretrygd 26

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-04 Proba-rapport nr. 2013-04, Prosjekt nr. 12031 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer