Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen."

Transkript

1 NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom i regjeringen, helst med LOs støtte. Alle LO-kongressens krav er avvist, ingen vedtak fra SVs landsstyremøte er innfridd. NY UFØREPENSJON (før 67 år). Ikke lenger pensjonist. I dag beregnes uføretrygd som pensjon og du betaler pensjonistskatt. Nå skal du få uførestønad på 66 % av tidligere lønn og betale lønnstakerskatt. Ordningen bygges opp prikk lik ordningen for Arbeidsavklaringspenger. Varig uføretrygd vil mer og mer bli sett på som midlertidig. Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. Varig ordning? Det vil bli hevdet at den nye uførestønaden også skal være varig. Men når en lager en ordning prikk lik den midlertidige ordningen Arbeidsavklaringspenger så vil det nok i NAV-systemet bli glidende overgang. Slik Utvalget sa og slik Bjurstrøm viser hensiketn med sitt forslag om gradert uføretrygd og martjobber.

2 Full kompensasjon for skatteøkning? Omleggingen betyr at en minstepensjonist taper etter skatt og de med i lønn tjener etter skatt. Skal minstepensjonistene få kompensert må den nye minstestønaden opp på 2,48 G = for enslige og 2,28 G= for samboere. Det er sjølsagt mulig å lage et system som kompensere de med lav pensjon fullt ut, men da vil det bli betydelig dyrere enn dagens system. Fordi de med høy pensjon får mer enn før. Og regjeringens forutsetning er at dette skal koste det same som før, I deres språk kalles det provenynøytralt. Konklusjon: Taperne vil bli de med lav uførepensjon. Hva med offentlig uførepensjon? Gjennomføres uførestønad må offentlig uførepensjon omgjøres til en nettoordning, en påslagsmodell der det gis et tillegg til uførestønaden. Slik får regjeringen spent bort et av de bein dagens offentlige bruttopensjon hviler på. For de 40 % som blir uføre er den ikke lenger en bruttoordning. I tillegg vil de offentlige pensjonsordningene bli mye dyrere. De uføre vil få mye mindre enn i dag fra folketrygda når de blir alderspensjonister og dermed vil 66% garantien koste mye mer. Dersom dette forslaget vedtas er det arbeidstakerne som må kreve forbedringer i systemet og arbeidsgivere og regjering vil gripe muligheten for omkamp om hele bruttoprinsippet. Hva med private tjenestepensjoner? En 66 % ordning her fungerer som et påslag. En beregner forskjellen mellom 66 % av lønn og det folketrygda gir med samme lønn. Dette utbetales i dag i tillegg også der det utbetales 66 %

3 av lønna i stønad. Inntil 2008 også ved attføring, nå ved midlertidig uføretrygd. Men det foreslås nå at det inklusive tjenestepensjon ikke skal være mulig å få mer enn 70 % av lønna for de som går på Arbeidsavklaringspenger. Da kan du maksimalt få 4 % av lønna fra bedriftens pensjon. Det er en tredjedel av det dagens gode ordninger gir. Tjener du og hadde forventet så får du bare Det er all mulig grunn til å frykte en tilsvarende innskjerping for de som får ny uførestønad. Hva med barnetillegget? Uførepensjonsutvalget foreslo å fjerne det behovsprøvde barnetillegget på 0,4 G = og erstatte det med et likt barnetillegg for alle på 7020 kr. Det som forsørger 1,8 barn ville da tapt i gjennomsnitt. Det er strid i regjeringen om hvilket barnetillegg som skal gis. Men notatets forslag er at det ikke skal være mulig å komme opp i mer enn 90 % av tidigere inntekt inklusive barnetillegg. La oss si at du er enslig forsørger med to barn. Du har jobbet deltid og tjent Du blir ufør, du blir minstepensjonist. I dag har du i minstepensjon og betaler ikke skatt, Går det bra så får du dette kompensert, får ny minstestønad på og får fortsatt netto. Men da er du allerede på 90 % av tidligere inntekt og kan ikke få et øre i barnetillegg. Minstepensjonisten taper i året. Det innføres et system der de som trenger det mest nektes barnetillegg, mens de med litt høyere pensjon får. Fordi ingen skal tjene på å bli ufør. Men er det egentlig så farlig om vår enslige uførepensjonist får et tilskudd som er i nærheten av det et barn faktisk koster?

4 Hva med unge uføre? Verken uførepensjonsutvalget eller regjeringen sier mye her. Men notatet er verre enn uførepensjonsutvalget. Det er en grunnleggende endring til at det skal bli mye vanskeligere å bli varig ufør. Det skal være unntaket, mens regelen er at de skal over på arbeidsavklaringspenger. Det er lett å være enig i at det er en tragedie når 20-åringer blir varig ufør. Men samtidig er disse i all hovedsak unge med alvorlige psykiske diagnoser som gjør at de aldri vil kunne utføre en vanlig jobb fullt ut. Da kan det være minst like lurt å gi varig uføretrygd som gir trygghet og med det utgangspunkt la de forsøke seg i arbeidslivet med støtte. Økonomisk er det et hav av forskjell på varig uføretrygd og arbeidsavklaringspenger for disse. Dersom de i det ny systemet fortsatt får beregnet ut i fra en inntekt på 4,5 G så vil de få 3G = Mens Arbeidsavklaringspenhene gir 2 G = Her finnes svært mange av de uføre som skal ut på boligmarkedet for første gang og kanskje stifte familie. NY ALDERSPENSJON FOR UFØRE Som kjent sa LO-kongressen at nivået må bli minst på dagens nivå og at levealdersjustering ikke måtte innføres for uføre. LEVEALDERSJUSTERING Her er notatets forslag at det innføres levealdersjustering, men i første omgang fram til Da skal den vurderes på ny, men da bare for å se om folk flest kompenserer for levealdersjustering ved å jobbe lengre. Gjør de det skal også uføre få litt lettelse, gjør de det ikke så blir

5 leveladersjusteringen ikke endret. Også uførepensjonsutvalget mener det er urettferdig å innføre levealdersjustering for uføre. Mens vi andre kan kompensere ved å jobbe lengre så kan ikke uføre det, de er uføre. Utvalget sier rett ut at grunnen til at de likevel vil innføre levealdersjustering er at ellers ville nesten halvparten av innsparingen i pensjonsreformen forsvinne, 15 milliarder kroner. Dersom noe skulle vært undersøkt er levealder og utvikling av levealder for uføre. Vi vet at sannsynligheten for å bli ufør er større jo lavere inntekt og utdanning du har. Vi vet levealderen minker jo lavere inntekt og utdanning vi har. Vi vet også at økningen i levealder er størst hos de med høy inntekt og lang utdanning. Levealdersjustering for uføre er å straffe de som lever kortest og for at andre lever lenger og øker sin levealder. Egentlig burde uføre hatt levealdersjustering motsatt vei, fått mere i de få år de nyter godt av alderspensjon. I 2030 vil levealdersustering gi 10 % mindre i pensjon. NIVÅ Det virkelig ille med ny alderspensjon for uføre er at pensjonen blir så utrolig lav. Det skyldes tre forhold : Levealdersjustering Stans i opptjening ved 62 år Opptjening mens du går på Arbeidsavklaring skal skje av trygd, ikke av tidligere inntekt. Ingen AFP til uføre. Ingen AFP til uføre.

6 I utgangspunktet har uføre aldri fått AFP, men når de ble 67 får de i dag nøyaktig det samme som en AFP. For at uførepensjonen skal være så lite attraktiv som mulig skal den nå under det de som ikke har AFP får i pensjon. Og det er svært svært lite. FAFO har beregnet at AFP utgjør 10 % av lønn. Folketrygd ellers om lag 50 %. Det betyr at de som har AFP får 20 % mer i pensjon enn de som ikke har AFP. Hvorfor skal uføre sammenligens med de uten AFP når 80 % av alle 62-åringer har AFP? STANS I OPPTJENING VED 62 år. I dag tjener du opp alderspensjon helt fram til 67 år sjøl om du er ufør. I notatet mister du 5 opptjeningsår, opptjening stanser ved 62 år. For hver år mister du 2,5 % av pensjonen din. 5 års tap betyr 12,5 % mindre i pensjon. Opptjening under arbeidsavklaring. Før du får innvilget uføretrygd er det nå blitt normalt med flere og flere år på attføring, midlertidig uføretrygd eller rehabilitering. De tre som nå er slått sammen under navnet Arbeidsavklaringspenger. I dagens ordning fikk du opptjening for disse åra etter den inntekt du hadde før du ble syk. Nå skal det gis etter trygda som er 66 % av inntekta. 6 år på arbeidsavklaring betyr 5 % mindre i pensjon. Et eksempel er Kari født i Hun begynte å jobbe i en alder av 22 år og hadde ei sluttlønn på da hun ble syk, kom over på Arbeidsavklaringspenger i 6 år før hun ble varig ufør. Sluttlønna lå 10 % over gjennomsnittslønna. I dagens system ville Kari fått 52,5 % av lønna i pensjon. Som ny alderspensjonist i 2030 får hun 39,5 % av lønna i

7 pensjon. Istedenfor får hun , 4500 mindre hver eneste måned så lenge hun lever. Enda hardere rammes en fysioterapeut som begynner å jobbe når hun er 28 år. Hun vil få 52,5 % i dag men bare 33,3 % med ny uførepensjon. Kanskje like skremmende at sluttlønna må være over for å komme over dagens minstepensjon OPPSUMMERING 1. Ikke et av LO-kongressens krav til ny uførepensjon er oppfylt. 2. Ny uførestønad vil sette både offentlig uførepensjon, offentlig pensjon og private tjenestepensjoner i spill. 3. Ny modell for barnetillegg vil ta fra de aller fattigste barnetillegget og bare dem. 4. Ny alderspensjon for uføre vil gi pensjonsnivå under 40 %. Den vil dramatisk øke antall mistepensjonister. Dette er den mest usosiale reform som er foreslått i Norge. Skulle den bli gjennomført vil halvparten av LOs medlemmer oppleve en alderdom der må snu på skillingen. De som har gitt helsa si for å skape det sanfunn vi har skal fratas en verdig alderdom. Den alderdommen de hadde sett fram til fikk de aldri.

8 Notat Viktige elementer i uførereformen 1 Formålet med uførereformen er både å sikre framtidas uførepensjon i lys av eldrebølgen, og få færre til å gå på passiv trygd og flere i arbeid og aktivitet. Dels er reformen altså en del av pensjonsreformen, jf. at 40 prosent av alderspensjonister kommer fra uføretrygd, men den bør også ses i et enda bredere perspektiv hvor vi må ta tak i utfordringene knyttet til innenforskapsdebatten. Ikke minst må vi ha bedre svar på utfordringen med økningen i unge uføre. 2 Bakteppet for reformen er at antall uføre er Selv om andelen av befolkningen i den aktuelle alderen har vært stabil på ca 10 prosent de siste fem årene, slik at vi på ingen måte står i noen eksplosjonsartet situasjon slik noen forsøker å fremstille det, er dette høyt. Og viktigere; trolig ganske mye høyere enn det som er nødvendig. Det er uheldig og risikabelt for statskassa framover, men særlig er det uheldig for de som i dag får et langt liv som 100 prosent uføre og som vi ved bedre og tidligere oppfølging og mindre passiviserende virkemiddelbruk kan få helt eller delvis i arbeid eller aktivitet. 3 Det vurderes i lys av dette å fremlegge uførereformen som en del av en fornyet arbeidslinje for personer i eller på vei mot uførhet, men vi vet ikke hvor langt vi kommer med

9 dette arbeidet. Konkretiseringen av et slikt eventuelt bredere perspektiv, må vi komme tilbake til. 4 Selve uførereformen består både av endringer i uførepensjonen og i alderspensjonen for uføre. På mange områder følges Uførepensjonsutvalgets råd. Blant annet fordi det fortsatt arbeides med de økonomiske konsekvensene, er opplegget foreløpig. For de viktigste elementene legges det pr nå opp til følgende: 1. I tråd med uførepensjonsutvalget foreslås en ny beregningsmodell for uførepensjonen, med skattlegging som lønn. Det blir altså overgang fra en pensjonsberegningsmodell til en inntektserstatningsmodell. Inntektsgrensen settes til 6 G, som grovt sett gir samme maksimalbeløp utbetalt som 7,1 G i alderspensjonsopptjening. 2. Reformen skal holdes innenfor en kostnadsnøytral ramme vi kan ikke lage totalt sett gunstigere ordninger enn i dag. Dette innebærer at nivået på de ulike parametrene i det nye regelverket, herunder kompensasjonsgraden, må ses i sammenheng. Vi har ikke endelige kvalitetssikrede økonomiske beregninger av dette. 3. Det settes en grense på 90 prosent av tidligere inntekt for summen av stønad og barnetillegg, men med en overgangsordning. Om barnetillegget skal være standardisert, som for arbeidsavklaringspenger, eller fremdeles være behovsprøvd er ikke avklart. 4. Dagens regler for avkorting mot arbeidsinntekt er blitt gradvis liberalisert, samtidig som de innebærer en kraftig terskeleffekt når taket på 1 G ( kroner, kanskje tilsvarende prosent stilling) nås ved at

10 den varige uføregraden kan revurderes. Her følges uførepensjonsutvalgets forslag om en mer sømløs ordning med gradvis, proporsjonal, avkorting over et fribeløp på 0,2 G. Dermed blir inntekten mer lik for 100 prosent uføre med og uten (litt) arbeidsmuligheter, og terskeleffekten med revurdering kan avvikles. Også her er det viktig med en overgangsordning for å dempe utslagene for de som har vendt seg til dagens ordning. 5. Det er ønskelig at ordningen med høyere pensjon til unge uføre videreføres, men det er samtidig helt nødvendig at ikke så mange som i dag gis opp ved å få et varig uførevedtak. Unge under for eksempel 26 eller 30 år som etter hvert kan ha mulighet til å arbeide helt eller delvis bør derfor ikke få uføretrygd, men arbeidsavklaringspenger og bedre oppfølging. Det arbeides videre med å konkretisere en mer målrettet og aktiviserende unge ufør-ordning. 6. Regler for opptjening av alderspensjon med allårsregel og grense på 7,1 G blir som for yrkesaktive. 7. Alder for overgang til alderspensjon settes til 67 år. 8. Aldersgrense for opptjening av alderspensjon settes til 62 år for ny opptjeningsmodell. 9. Den midlertidige ordningen vedtatt i vår med levealdersjustering av uføres alderspensjon videreføres til En skal da foreta en gjennomgang av hvordan yrkesaktives avgangsalder har utviklet seg. På bakgrunn av dette må en vurdere hvordan levealdersjustering for uføre skal håndteres videre framover, når skjermingsordning vurderes. På sikt bør det være en rimelig balanse i utviklingen mellom yrkesaktives og uføres alderspensjon. 10. Det signaliseres at offentlig tjenestepensjon for uføre

11 (uføretrygden, ikke uføres alderspensjon) bør endres til en nettoordning og at utmålingen kompenserer for endringen av skattereglene. Det arbeides med å kvalitetssikre og formulere presist de ulike konklusjonene.

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1

Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1 Tariffoppgjøret Innledning Trondheimskonferansen 26.01.2006. Arne Byrkjeflot 1 Tariffoppgjøret 2006 blir altså et forbundsvist oppgjør i en periode med byggeboom, med høykonjunktur og med oljepriser som

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 5. Velferd fortsetter s. 3 6. En aktiv næringspolitikk s.

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad

Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad Insentivvirkninger av arbeidsinntektsjusteringen i ny uførestønad En rettsøkonomisk sammenligning av uførereglene før og etter 1. januar 2015 Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer