Uførepensjon og skatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uførepensjon og skatt"

Transkript

1 Unios notatserie nr. 5/2011 Uførepensjon og skatt (om kompensasjon for skatteomlegging i OfTP mv.) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 10. juni 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

2 Innhold Side Regjeringen vil kompensere skatteomleggingen... 3 Ny uføretrygd i folketrygden... 3 Uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene... 7 Måter å kompensere for skatteomleggingen... 8 Brutto versus netto Unios notatserie på (utdrag) Nr Pensjonsopptjening for studier Nr Tjenestedirektivet en oversikt Nr Personellbudsjett for velferdstjenester i lys av Soria Moria, oppdatert juni 2007 Nr Uføreutvalget en kort presentasjon og noen foreløpige vurderinger Nr Arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering Nr Unios innspill til Likelønnskommisjonen januar 2008 Nr AFP-utvalget, en kort presentasjon og noen kritiske merknader Nr Skift/turnus og deltid Nr Kan ny AFP i privat sektor overføres til offentlig sektor? Nr Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Nr OfTP-utvalget en kort presentasjon og noen kritiske merknader til rapporten Nr Offentlig tjenestepensjon om meklingsresultatet 2009 Nr En oversikt over lønn for ledere i kommunesektoren Nr Ny pensjonistbeskatning - kommentarer til regjeringens forslag Nr Skattlegging av pensjonsinntekt - Unios høringssvar Nr Unios kommentarer til Revidert budsjett 2010 og Kommuneproposisjonen 2011 Nr Unios kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2011 Nr Kombinasjon arbeid og pensjon Nr Brutto er best Nr Unios innspill til regjeringen Stoltenberg i forkant av 2012-budsjettet Nr Trygdeoppgjøret 2011 og historien om G Nr Unios kommentarer til Revidert budsjett 2011 og Kommuneproposisjonen 2012 Nr Uførepensjon og skatt Unios notatserie gir bakgrunn og kommentarer til aktuelle faglige og politiske spørsmål. Her trykker vi også Unios syn i viktige høringssaker og våre innspill i forbindelse med statsbudsjett mv. Unios notatserie nr. 5/2011 2

3 10. juni 2011 Uførepensjon og skatt Regjeringen foreslår at den nye uføretrygden i folketrygden skal beskattes som lønnsinntekt. I folketrygden er dette kompensert ved en høyere uføretrygd før skatt. Den nye uføretrygden skal her utgjøre 66 pst av "sluttlønna". Med lønnsbeskatning av uførepensjonen også i de offentlige tjenestepensjonsordningene må disse kompensere for skatteomleggingen slik at tjenestepensjonen gir ytelser ut over "bruttogarantien" og kjøpekraften opprettholdes. Notatet drøfter egenskapene ved forskjellige kompensasjonsordninger. Mye tyder på at en enkel kompensasjon i form av et fast kronebeløp (andel av G) eller en kombinasjon av krone og prosent kan ivareta fordelingsprofilen sammenliknet med dagens ordning. Først i dette notatet gis en kort oversikt over regjeringens forslag til ny uføretrygd i folketrygden (Prop. 130 L ). Deretter ser vi på hvordan en omlegging i folketrygden vil påvirke uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Regjeringen vil kompensere skatteomleggingen Regjeringen nevner konsekvensene av skatteomleggingen for de offentlige tjenestepensjonsordningene og erkjenner at ordningene må kompensere for omleggingen. I uføreproposisjonen står det at "Regjeringen legger til grunn at offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft. Regjeringen vil invitere organisasjonene til en prosess om utformingen av uføreytelsen i de offentlige ordningene. Utgangspunktet for tilpasningen bør, etter Regjeringens syn, være at uføreytelsen fra tjenestepensjonsordningen utformes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden." (side 9). Unio vil selvsagt delta i denne prosessen i samarbeid med de andre partene på arbeidstakersiden i offentlig sektor. Tariffavtalen fra 2009, undertegnet av alle parter i offentlig sektor og regjeringen, sier at "Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres...". Fra Unios side har det derfor hele tiden vært et utgangspunkt at bruttoordningen videreføres også for uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Vi gir ikke uten videre fra oss tariffestede rettigheter, i dette tilfelle hele uføreordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene med eget regelverk mv., mot en nettoordning på toppen av den nye uføretrygden i folketrygden. Det er flere grunner til dette (se bak). Ny uføretrygd i folketrygden Regjeringen foreslår i tråd med Uføreutvalget å kutte dagens bånd mellom uførepensjonen og alderspensjonen i folketrygden. Ny uføretrygd i folketrygden skal beregnes som en andel av lønna du har før uføretidspunktet (inntektserstatningsmodellen) etter samme modell som arbeidsavklaringspengene, og den skal skattlegges som lønn i stedet for som pensjonsinntekt som dagens uførepensjon. Det nye systemet vil gjelde for nye uføretilfeller fra Unios notatserie nr. 5/2011 3

4 Hovedpunkter i regjeringens forslag til ny uføretrygd i folketrygden Uføretrygden skal utgjøre 66 prosent av "sluttlønn" opp til et tak på 6 G 1 ( kr.), men skattlegges som lønn slik at kompensasjonen etter skatt blir om lag som i dagens ordning. "Sluttlønn" eller tidligere inntekt beregnes som gjennomsnittet av de 3 beste av de 5 siste årene før uførhet. Brutto minsteytelse øker til 2,48 G slik at minsteytelsen etter skatt blir 2 G ( kr. tilsvarer minstepensjon for enslig pensjonist i 2011). Dagens behovsprøvde barnetillegg (0,4 G) endres ikke, men regjeringen vil se på innretningen av barnetillegget på nytt i forbindelse med oppfølgingen av Brochmannutvalget og Fordelingsutvalget. Uføretrygden skal ikke graderes etter sivilstand (unntatt minsteytelsene fordi disse ikke er basert på egen opptjening) Kravet til uføregrad opprettholdes på 50 prosent som hovedregel, men kravet reduseres til 40 prosent for de som kommer fra arbeidsavklaringspenger og har klart å øke arbeidsinnsatsen til 60 prosent. Det gis ikke forsørgingstillegg for ektefelle, overgangsregler for de som har forsørgingstillegg i dag. Proporsjonal avkorting av stønad mot arbeidsinntekt etter et fribeløp på 0,4 G ( kr.). Kravet om ett års ventetid før en kan ta arbeid faller bort. Ingen "terskelproblemer" eller ny vurdering av uføregrad ved "for høy arbeidsinntekt" ved siden av trygden. Dagens uførepensjonister får et høyere fribeløp på kroner fram til Overgang fra uføretrygd til alderspensjon skal fortsatt skje ved 67 år, opptjening av alderspensjon som om du hadde stått i jobb til 62 år, opptjening på bakgrunn av "sluttlønn", og regulering av opptjente alderspensjonsrettigheter med lønnsveksten. Halv levealderjustering fra Skjermingsregelen gjelder årskullene Ny vurdering av spørsmålet om levealderjustering i Hvis de som er i arbeid ikke kompenserer for levealderjusteringen ved å stå lenger i arbeid, vil de uføre kunne få en levealderjustering som de arbeidsføre (men det skal gjøres en "samlet vurdering" av spørsmålet i 2018). Tabell 1 viser hvordan omleggingen til en inntektserstatningsmodell slår ut for uføreytelsene i folketrygden etter skatt: Tabell 1: Endring i uføreytelse etter skatt ved å gå fra dagens uførepensjon i folketrygden (pensjonistskatt 2 ) til ny uføretrygd i folketrygden (lønnsskatt). Lønn i G og kroner. Skatteregler for G = kroner Det brukes en gjennomsnittlig G for 2011 på kroner i hele notatet. G per 1. mai 2011 er kroner. 2 Uførepensjon omfattes ikke av de nye skattereglene for alderspensjonister fra 2011, men har fortsatt det gamle skattebegrensningsregimet og høyere trygdeavgift (0,47 pst) er kompensert med høyere særfradrag for uførhet ( kr). Unios notatserie nr. 5/2011 4

5 Endringer i kompensasjonsgrad etter skatt Progressiviteten i skattesystemet gjør at kompensasjonsgradene etter skatt er betydelig høyere enn kompensasjonsgraden før skatt (66 pst opp til 6 G). Fordelingsvirkningene av utvalgets forslag i forhold til dagens uføretrygd er vist under. Det er i notatet benyttet et gjennomsnittlig grunnbeløp G for 2011 på kroner i beregningene. For gifte med lønnsinntekter under kroner gir regjeringens forslag samme eller høyere kompensasjon etter skatt sammenliknet med dagens system. For enslige med lønnsinntekter mellom og kroner gir regjeringens forslag noe lavere kompensasjon etter skatt enn dagens system, men kompensasjonsgraden er om lag 70 pst, eller høyere på de laveste inntektene. Kompensasjonsgraden for enslige er om lag 70 pst for lønnsinntekter mellom og kroner. For inntekter over 6 G ( kroner) faller kompensasjonsgraden raskt, men den holder seg høyere enn i dagens uførepensjon i folketrygden for inntekter opp til omlag kroner (enslige). Som vi ser av figurene 1 og 2, som viser situasjonen for enslige, gir regjeringens forslag til omlegging betydelig fordelingsmessige utslag sammenliknet med dagens kompensasjonsnivåer. Dette skyldes at både inntektsgrunnlaget, beregningsreglene og skattesystemet endres. De fordelingsmessige effektene for enslige kan eksemplifiseres med to ytterpunkter. Selv om dette er de inntektstilfellene hvor omleggingen vil kunne slå sterkest ut, illustrerer de godt størrelsen på utslagene en kan få når alle elementer av betydning i systemet endres: En person med tidligere lønnsinntekt på om lag kroner (3,8 G) får rundt kroner lavere uføretrygd etter skatt. En person med tidligere lønnsinntekt på kroner (6 G) får rundt kroner høyere uføretrygd etter skatt. I begge tilfellene er kompensasjonsgraden etter skatt med den nye ordningen om lag 70 pst. Når det gjelder inntekter over middels, påvirkes disse først og fremst av det øvre taket for opptjening. Et opptjeningstak på 6 G er lavere enn både dagens system og opptjeningstaket på 7,1 G i den nye alderspensjonen i folketrygden. Likevel blir kompensasjonen etter skatt bedre for lønnsinntekter helt opp til kroner (10,1 G) sammenliknet med dagens system. Unio vil se nærmere på regjeringens forslag til ny uføretrygd i folketrygden fram mot stortingsbehandlingen til høsten. Vi vil bl.a. se på de fordelingsmessige sidene og forslaget til avkortingssystem for de som i perioder har mulighet til å jobbe noe ved siden av uføretrygden. I regjeringens eksempler (og i dette notatet) er det bare lagt inn de vanlige standardfradragene i skattesystemet. Vi vet at en rekke uførepensjonister har store skattefradrag knyttet til bl.a. sykdomsutgifter. Dette er fradrag som ikke er forbeholdt uføre, det legges derfor til grunn at disse videreføres. Om omleggingen fra pensjonist- til lønnsbeskatning vil gi endring for andre fradrag må vi undersøke. Likeledes om en høyere bruttoytelse før skatt endrer rettigheter til bostøtte mv. Unios notatserie nr. 5/2011 5

6 Figur 1 og 2: Kompensasjonsgrader etter skatt 3 for uførepensjon i dagens folketrygd (pensjonistbeskatning) sammenliknet med regjeringens forslag til uføretrygd (lønnsbeskatning). Skatteregler for Prosent (y-aksen) og brutto lønn før skatt (xaksen), 1000 kroner. Enslig Uførepensjon dagens FT m/pensjonistskatt Ny uføretrygd FT m/lønnsskatt Uførepensjon dagens FT m/pensjonistskatt Ny uføretrygd FT m/lønnsskatt 3 Uførepensjon etter skatt i prosent av lønn etter skatt. Unios notatserie nr. 5/2011 6

7 Uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene Offentlig ansatte har i dag en uførepensjon som er en del av den såkalte bruttoordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Det innebærer at uførepensjonen blir minst 66 pst av sluttlønna gitt at fortsatt opptjening fram til 67 år (eller lavere aldersgrense) ville gitt 30 år og full opptjening. Uførepensjonen skal samordnes med uførepensjonen fra folketrygden. Det gir såkalte samordningsfordeler som for de fleste gjør den samlede ytelsen en god del høyere enn 66 prosent. I fellesordningene i KLP er den gjennomsnittlige kompensasjonsgraden (eksklusive barnetillegg) for uførepensjonister 73,9 prosent for heltidsansatte og 93,7 prosent for deltidsansatte 4. Uførepensjonen skattlegges i dag som pensjonsinntekt, dvs betydelig lavere enn tilsvarende lønnsinntekt. Samordningsfordelene i dagens uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene Samordningsfordelene slår forskjellig ut alt etter hvor mye opptjening de ansatte har hatt i folketrygden som ikke kommer med i pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen, f.eks. hvor mye overtid den enkelte har hatt eller bijobber utenfor offentlig sektor. Videre gir samordningen gunstig uttelling for de som har kortere opptjening eller har jobbet deltid. Samlet kan samordningsfordelene for enkelte utgjøre et betydelig tillegg til bruttogarantien. I KLP utgjør samordningsfordelene for et tilfeldig utvalg på uførepensjonister kroner eller 0,3 G (Fellesordningene for kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og helseforetak). Tilsvarende samordningsfordeler for alderspensjonister i KLP er 0,41 G. I staten, hvor bl.a. andelen deltid er lavere, antas samordningsfordelene å være noe lavere. Tabell 2: Gjennomsnittlig samordningsfordel per person i kommunesektoren. KLPs fellesordninger. I prosent av brutto tjenestepensjon og i antall G. G = kroner. Heltidsansatte Deltidsansatte Samlet I pst av brutto tjenestepensjon 8,7 pst 19,6 pst 13,1 pst I antall G 0,25 G 0,35 G 0,30 G Kilde: KLP Hvordan samordningsregelverket skal endres i forbindelse med den nye folketrygden er det ennå ikke tatt stilling til. Unio legger til grunn at verdien av samordningsfordelene (i makro) videreføres. Dette gjelder også for uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Samordningsfordelene kommer i tillegg til bruttogarantien. For de videre beregningene under brukes en samordningsfordel på 0,3 G. Store tap uten kompensasjon Tabell 3 og figur 3 viser hvordan omleggingen til lønnsbeskatning vil så ut uten at omleggingen kompenseres i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Omleggingen til en inntektserstatningsmodell etter "sluttlønn" gir kompensasjon for skatteomleggingen i folketrygden. I de offentlige tjenestepensjonsordningene må derimot kompensasjonen tas på en mer direkte måte i og med at "bruttoordningen" videreføres. 4 Kilde: Sjefaktuar Roar Engen i KLP Unios notatserie nr. 5/2011 7

8 Tabell 3: Endring i uførepensjon etter skatt i de offentlige tjenestepensjonsordningene ved å gå fra pensjonistbeskatning til lønnsbeskatning. Lønn i G og kroner. Skatteregler for G = kroner Figur 3: Kompensasjonsgrader etter skatt for uføreytelser i folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger, det er ikke kompensert for skatteomleggingen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Skatteregler for 2011, prosent og 1000 kroner Uførepensjon OfTP m/dagens pensjonistskatt Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt Uførepensjon dagens FT m/pensjonistskatt Ny uføretrygd FT m/lønnsskatt Måter å kompensere for skatteomleggingen Det kan i utgangspunktet tenkes to måter å kompensere skatteomleggingen av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene, enten gjennom en proporsjonal ordning som står i forhold til inntekten eller en fastbeløpsordning som gir alle like mange kroner. Valg av måte å kompensere på må ses i forhold til hva en ønsker å oppnå, f.eks. om en vil bevare hovedtrekkene i fordelingsprofilen etter skatt i dagens uførepensjon. I figur 4 er kompensasjonen gjennomført ved at bruttogarantien før skatt er økt fra 66 prosent til 71 prosent, mao. at kompensasjonsgraden er økt med 5 prosentpoeng (som er klart lavere enn det som er gjennomsnittlig kompensasjon i KLP i dag). Vi ser at et slikt opplegg særlig rammer de lave uførepensjonene. Dette henger sammen med at pensjonistbeskatningen for de lavere inntektsnivåene er svært mye lavere enn lønnsbeskatningen (for tilsvarende inntekter). Denne forskjellen mellom pensjonist- og lønnsbeskatningen klarer ikke en inntektsproporsjonal kompensasjonsordning å utlikne. Unios notatserie nr. 5/2011 8

9 Figur 4: Proporsjonal kompensasjon (5 prosent) for skatteomleggingen av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Kompensasjonsgrader etter skatt. Skatteregler for Prosent (y-aksen) og brutto lønn før skatt (x-aksen), 1000 kroner. Enslig Uførepensjon OfTP m/dagens pensjonistskatt Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt kompensert Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt Figur 5: Fast kronekompensasjon (0,35 G) for skatteomleggingen av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Kompensasjonsgrader etter skatt. Skatteregler for Prosent (y-aksen) og brutto lønn før skatt (x-aksen), 1000 kroner. Enslig Uførepensjon OfTP m/dagens pensjonistskatt Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt kompensert Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt Unios notatserie nr. 5/2011 9

10 I figur 5 er kompensasjonen gjennomført ved at pensjonen økes med et fast kronebeløp før skatt tilsvarende 0,35 G ( kroner). Her ser vi at kompensasjonen gir en fordelingsprofil som ikke avviker radikalt fra dagens ordning. Lave uførepensjoner kommer bedre ut sammenliknet med en proporsjonal kompensasjon, mens høye uførepensjoner kommer noe dårligere ut. I figur 6 er kompensasjonen gjennomført som en kombinasjon av "krone- og prosenttillegg", et fast beløp tilsvarende 0,25 G ( kroner) og en proporsjonal kompensasjon tilsvarende en økning i bruttogarantien fra 66 prosent til 68 prosent, dvs med 2 prosentpoeng. Noe særlig nærmere en "kopi" av dagens fordelingsprofil enn det vi ser i figur 5 og figur 6 er det vanskelig å komme uten å gå veien om f.eks. forskjellige kronekompensasjoner for forskjellige inntektsnivåer, noe som vil komplisere ordningen. Figur 6: Kombinasjon av proporsjonal kompensasjon (2 prosent) og fast kronekompensasjon (0,25 G) for skatteomleggingen av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Kompensasjonsgrader etter skatt. Skatteregler for Prosent (y-aksen) og brutto lønn før skatt (x-aksen), 1000 kroner. Enslig Uførepensjon OfTP m/dagens pensjonistskatt Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt kompensert Uførepensjon OfTP m/lønnsskatt Unios notatserie nr. 5/

11 Brutto versus netto Regjeringen ønsker at de offentlige tjenestepensjonsordningene skal kompensere for skatteomleggingen av uførepensjonen. Regjeringen sier videre at de ønsker "at uføreytelsen fra tjenestepensjonsordningen utformes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden." Spørsmålet om endringer i uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene skal uansett forhandles mellom partene som står bak pensjonsavtalen fra tariffoppgjøret i Her heter det at "bruttoordningen videreføres". Det er vanskelig å tolke dette på annen måte enn at dette også gjelder for uførepensjonene i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Det er rett nok slik at en omlegging av uføreordningen i folketrygden til en "sluttlønnsordning" med 66 prosents kompensasjon i seg selv kan framstilles som at bruttogarantien er oppfylt. Det er selvsagt bare en halv sannhet, selv om skatteomleggingen kompenseres fullt ut. Tilpasning av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene til ny uføretrygd i folketrygden må vurderes grundig. En rekke forhold taler for å opprettholde bruttoordningen. Her nevnes noen: Uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene er avtalefestet. Det innebærer at tariffavtalen bestemmer alle vilkår for ordningen og hele uførepensjonens utmåling. Det er noe annet og langt bedre enn å tariffeste uførepensjonen i tjenestepensjonsordningen som et nettotillegg til folketrygdens uføretrygd. Et så enkelt spørsmål som hvor raskt NAV og tjenestepensjonsleverandørene behandler enkeltsaker og i henhold til hvilke regler, taler sterkt for videreføring av dagens bruttoordning. En omlegging til en nettoordning for uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene forutsetter kompensasjon for både samordningsfordeler og skatteomlegging. Det ser ut som regjeringen glemmer samordningsfordelene når de snakker om kompensasjon for skatteomleggingen og omlegging til en nettoordning. Bruttogarantien sikrer 66 prosent av sluttlønn. Dette sluttlønnsbegrepet er annerledes enn det "sluttlønns"-begrepet som brukes i den nye uføretrygden i folketrygden (tre beste av 5 siste). Bruttogarantien sikrer uførepensjon i tjenestepensjonsordningen for de som har lavere uføregrad enn 50 pst. Her dekker tjenestepensjonsordningen uførepensjonen fullt ut. Bruttogarantien dekker manglende opptjening i folketrygden (30 vs 40/alle år). Bruttogarantien sikrer 66 prosent uførepensjon også for de som har lavere aldersgrenser (særaldersgrenser). Forhandlingene om tilpasningen av uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden vil med andre ord ha en rekke ingredienser som må analyseres nøye. Heller ikke her kan regjeringen regne med at arbeidstakerorganisasjonene vil sitte med lua i hånda. Bak det hele spøker selvfølgelig også et ønske fra sterke krefter om en omlegging til netto (påslag) av alderspensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Unios notatserie nr. 5/

12 Unios notatserie Unio har medlemmer : lærere, lektorer, førskolelærere, sykepleiere, forskere, politi, prester, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diakoner, skatterevisorer, konsulenter og ledere Unio vil sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier : sikre full sysselsetting : øke forskningen : kjempe mot offentlig fattigdom og privatisering av sentrale offentlige tjenester : øke verdsettingen av utdanningsgrupper i offentlig sektor : sikre gode trygde- og pensjonsordninger Skatterevisorenes Forening Unios notatserie nr. 5/

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister»

Unios notatserie nr. 1/2013. Yngre årskull. om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Unios notatserie nr. 1/2013 Yngre årskull om levealderjustering, individuelle garantier, grunnlovsvern, samordningsfordeler og «nullpensjonister» Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 5. februar 2013 Unio -

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen?

Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen? Ny uførepensjon et godt bidrag til arbeidslinjen? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforenings årlige forsikringskonferanse Radisson Blu Plaza Hotel, 28. januar 2014 www.unio.no BLK:

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger Pensjonskassekonferansen 2013 Roar Bergan 24. april 2013 Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Hvorfor uføreordningen OfTP må endres 3. Ny uførepensjonsordning

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Ny uførepensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Den norske Forsikringsforening Oslo, 14. oktober 2015

Ny uførepensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Den norske Forsikringsforening Oslo, 14. oktober 2015 Ny uførepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo, 14. oktober 2015 www.unio.no «Uføreavvik» etter skatt for konvertitter Gitt standard fradrag ingen konverteringsavvik

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Unios notatserie nr. 5/2009 Offentlig tjenestepensjon - om meklingsresultatet 2009 Erik Orskaug, sjeføkonomi i Unio 15. juni 2009 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon forskjellen på p kombinasjonsalternativet og videreført rt bruttoordning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon, Oslo, 22. september 2009

Detaljer

Pensjon er storkna sveite

Pensjon er storkna sveite Pensjon er storkna sveite Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig tjenestepensjon Trafikanten, 19. mars 2012 www.unio.no 1 Reformen i internasjonalt perspektiv Sterke anbefalinger fra OECD, EU

Detaljer

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Oslo 14. oktober 2008 www.unio.no 1 Hva er gjort og hva gjenstår? Ferdig: Hovedtrekkene i Ny Folketrygd

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Høringsnotat 21.6.2013 Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Hva høringsnotatet omfatter... 1 1.2 Bakgrunn... 2

Detaljer

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Rapport 2017 06 23.11.2017 Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011

Pensjon. www.unio.no. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 Pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet det i Forskerforbundet Hotel Bristol, Oslo 14. mars 2011 www.unio.no 1 Privat tjenestepensjon i dag Arbeidsgiver bestemmer, lite avtalefesting Lovpålagt

Detaljer

Trygdedrøftingene 2014

Trygdedrøftingene 2014 Unios notatserie nr. 3/2014 Trygdedrøftingene 2014 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 20. mai 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

OfTP-prosessen har startet

OfTP-prosessen har startet OfTP-prosessen har startet Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio NTL-konferansen Oslo Kongressenter, 2. juni 2015 www.unio.no Offentlig ansatte står lenger i arbeid Ikke bare økonomiske incentiver som teller

Detaljer

III Unlo. Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget

III Unlo. Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget III Unlo Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 21.11.2014 Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp

Detaljer

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon.

Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Om høringsnotat om offentlig uførepensjon Notat skrevet av Jan Mønnesland på oppdrag av Forsvar offentlig pensjon. Arbeidsdepartementet la 21. juni fram et høringsnotat om ny offentlig uførepensjon, tilpasset

Detaljer

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no

Av A talefestet v pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 1 www.unio.no Avtalefestet pensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Den norske Forsikringsforening Oslo 29. september 2010 www.unio.no 1 66-65 - 30 Dagens AFP og OfTP: De 3 magre og de 18 fete Pensjon Samordningsfordeler

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 Pensjonsreformen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 1 Offentlige tjenestepensjoner Mandat for partssammensatt utvalg: Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor Actuarial and economic analysis Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor Seminar Pensjonskontoret 31.01.2017 Fredrik Haugen, Actecan 1 Bakgrunn 2 Uførereformen 01.01.2015: Ny uføretrygd

Detaljer

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden

Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Til: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt Fra: Forsvar offentlig pensjon Oslo 22.08.13 Høringssvar om tilpasning av offentlig uførepensjon til ny uføretrygd i folketrygden Forsvar offentlig pensjon (FOP)

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Regjeringen vil ikke forhandle OfTP

Regjeringen vil ikke forhandle OfTP Regjeringen vil ikke forhandle OfTP Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Rettferdig pensjon - gjenreis AFP Oslo, 17. oktober 2016 www.unio.no «Allår», «beholdning» og «levealdersjustering»

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Hva skjer med pensjonene?

Hva skjer med pensjonene? Hva skjer med pensjonene? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Unios konferanse for høyere utdanning og forskning Scandic Holmenkollen Park 6. april 17 www.unio.no Siste nytt fra regjeringen 22. februar spør

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte

Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte Prop.. 107 L (2009-2010) 2010) Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 10. mai 2010 1 Avtalen fra 2009: Videreføring av bruttoordningen

Detaljer

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene Unios notatserie nr. 2/2017 Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 20. mars 2017 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

13. mai 2014. Vi viser til departementets høringsnotat av 21. mars 2014.

13. mai 2014. Vi viser til departementets høringsnotat av 21. mars 2014. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO 13. mai 2014 Høring - Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving

Detaljer

Endringer i offentligog privat tjenestepensjon

Endringer i offentligog privat tjenestepensjon Endringer i offentligog privat tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Pensjonsseminar for Unio og LOP Oslo, 17. november 2016 www.unio.no Innskuddspensjon Sparing og utbetalingstid avgjør kompensasjonen

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister

Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister Unios notatserie nr. 2/2015 Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 7. april 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd Pensjonsforums seminar 19.05.2008 Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger Mulige modeller med ny folketrygd Direktør Roar Engen, KLP Dagens uførepensjon Er en bruttoytelse: 66 % av pensjonsgrunnlaget

Detaljer

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall.

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall. arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 dept 0030 Oslo M OTTATT 13 JAN2010 ARBEIDSDEPARTEMENT Trondheim 12.01.10 HØRINGSSVAR FRA NTL SENTRALFORVALTNINGEN OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22 70 88

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Trygdedrøftingene 2015

Trygdedrøftingene 2015 Unios notatserie nr. 4/2015 Trygdedrøftingene 2015 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. mai 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Pensjon i støpeskjeen

Pensjon i støpeskjeen Pensjon i støpeskjeen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Grand Hotel Oslo 29. mars 2017 www.unio.no Viktig melding: Mye tyder på at pensjon blir tema i 2018-oppgjøret både i privat-

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Høringsnotat. 21. mars 2014

Høringsnotat. 21. mars 2014 Arbeids- og sosialdepartementet Høringsnotat 21. mars 2014 Utkast til forskrifter ved innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) Høringsfrist:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

OfTP og trygdeoppgjøret 2016

OfTP og trygdeoppgjøret 2016 OfTP og trygdeoppgjøret 2016 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Pensjonsseminar for Unio og LOP Oslo, 8. juni 2016 www.unio.no 1 OfTP 2 OfTP-prosessen Akademikerne fikk mer lokal lønnsdannelse, men ofret

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. (med korrigerte tabeller fra SPK) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. (med korrigerte tabeller fra SPK) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best (med korrigerte tabeller fra SPK) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Korrigert utgave 11. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets-

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Trygdedrøftingene 2016

Trygdedrøftingene 2016 Unios notatserie nr. 6/2016 Trygdedrøftingene 2016 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 19. mai 2016 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter. Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen

Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter. Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen 1 Hovedtema Bakgrunnen for Banklovkommisjonens arbeid Behovet for uførepensjon fra tjenestepensjonsordning

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

Innst. 126 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Innledning. Prop. 202 L (2012 2013)

Innst. 126 L. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Innledning. Prop. 202 L (2012 2013) Innst. 126 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 202 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Uførepensjon eller AFP?

Uførepensjon eller AFP? Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder

Detaljer

Uføreytelsen i offentlige tjenestepensjonsordninger

Uføreytelsen i offentlige tjenestepensjonsordninger 11.3.2009 Vedlegg 5 Uføreytelsen i offentlige tjenestepensjonsordninger Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 PROBLEMSTILLING... 1 3 UFØREPENSJONSUTVALGETS FORSLAG... 2 3.1 Viktige hensyn...

Detaljer

Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen. Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand

Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen. Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand Ny uføretrygd i folketrygden innført fra 2015 Hensikt Hovedhensikten bak endringen er å skape en ordning

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

Prop. 202 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 202 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 202 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep Oslo. Oslo og Bergen Vår ref.: LAB/LMD

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep Oslo. Oslo og Bergen Vår ref.: LAB/LMD Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo og Bergen 20.12.2017 Vår ref.: LAB/LMD Høringsuttalelse Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon til alderspensjon fra

Detaljer

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015 Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO N Y U F Ø R E T R Y G D F O L K E T R Y G D E N F R A 1. 1. 2 0 1 5 U F Ø R E P E N S J O N P R I V A T T J E

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: /ICK 722/07 BTS 4. oktober Høringsvar - NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Deres ref.: Vår ref.: Dato: /ICK 722/07 BTS 4. oktober Høringsvar - NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT a 5 OKT 2007 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i samordningsregelverket og visse andre justeringer ved innføring av nye regler for uføreytelser i offentlig tjenestepensjon og folketrygden

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET Postboks 8019 Oslo 0030 Oslo. Oslo,

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET Postboks 8019 Oslo 0030 Oslo. Oslo, ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET Postboks 8019 Oslo 0030 Oslo Oslo, 03.03.2014 HØRINGSUTTALELSE: Forslag til endringer i samordningsregelverket og visse andre justeringer ved innføring av nye regler for

Detaljer

Høring NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre.

Høring NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre. A.L.F 4Sffl JlJØ!kddc! TILSLUTTET NORGESHA~ORBLIND. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS - OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT MOTTATT 10 OKT 2007 0030 Oslo Oslo 4. oktober 2007 Høring

Detaljer

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 48 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai Nytt om pensjon Personalledere 5. mai Agenda Nye pensjonsordninger i offentlig sektor- status Uførereform og etteroppgjør Pensjonsomtale i stillingsannonser Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Bakgrunn

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Unios notatserie nr. 3/2009. OfTP-utvalget

Unios notatserie nr. 3/2009. OfTP-utvalget Unios notatserie nr. 3/2009 OfTP-utvalget - en kort presentasjon og noen kritiske merknader til rapporten Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Erik Orskaug, sjeføkonomi i Unio 17. mars 2009

Detaljer