III Unlo. Prop. 10 L ( ) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "III Unlo. Prop. 10 L (2014-2015) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp. Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget"

Transkript

1 III Unlo Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo Prop. 10 L ( ) og regelendringer for delvis uføre som tar ut del-afp Vi viser til at komiteen har Prop. 10 L til behandling. For det første vil vi peke på at flere av forslagene i proposisjonen ikke har vært på høring. Det strider mot god forvaltningsskikk, og det svekker partssamarbeidet som vi alle burde hegne om. I dette tilfelle er dette særdeles uheldig da det dreier seg om endringer i offentlig ansattes pensjons- og trygderettigh eter. Unio har den siste uken hatt kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å oppklare forslagene i proposisjonen, særlig der delvis uføre tar ut folketrygdberegnet AFP for restarbeidsevnen etter 62 år. Regjeringen foreslår at en skal slutte å samordne ytelsene for disse og heller gi en netto uførepensjon fra SPK på toppen av en full folketrygdberegnet AFP. I proposisjonen sies det at «Nivået på samlet ytelse vil jevnt over være det samme, som om det hadde vært gitt en regel om at en (fortsatt) brutto tjenestepensjon skulle vært samordnet med AFP» (side 8). Dette viser seg ikke å være riktig. Tapet kan i enkelte tilfeller med regjeringens forslag bli så stort som kroner per år. Tabellene i og 2 som departementet har utarbeidet etter henvendelse fra Unio, viser dagens uføreregler framskrevet til 2015-nivå, sammenliknet med de regler som foreslås i Prop. 10 L. Det store tapet skyldes at 70-prosentbegrensningen i AFP i de tilfellene når personen blir relativt tidlig ufør ses i forhold til inntektsgrunnlaget for restarbeidsevnen. Dermed blir samlet pensjon langt lavere når AFP skal kombineres med en ny netto uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen slik regjeringen foreslår. Tabell 1: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Dagens uføreregler Dagens regler Inntekt i 1000 kroner Før 62 år år år UførepensjonSPK FT-beregnetAFP TP-beregnetAFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Unlo, Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: e-post: organisasjonsnummer:

2 Tabell 2: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Uføreregler fra 2015 Fra 2015 med Prop. 10 L Inntekt i 1000 kroner Før 62 år år år UførepensjonSPK FT-beregnetAFP TP-beregnetAFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Unio ber komiteen rette opp dette. Det kan enten gjøres ved å endre forskriften som har regelverket for 70-prosentbegrensningen eller ved å videreføre en form for samordning som i dag. Det siste vil antakelig også gi et samlet resultat som ligger nærmere dagens samlede ytelser. Til slutt gjentar vi at disse uheldige utslagene kunne vært unngått om en hadde sendt saken på høring. Vennlig hilsen Unio gj Hovdenakk sekretariatssjef Erik Orskaug Sjeføkonom Vedlegg: Notat fra ASD til Unio med eksempler på utslag av forslagene i Prop. 10 L 2

3 - All - Fulltidsjobb - Jevn - Foreslåtte - Antatt \ sv : Eksempler folketrygdberegnet AFP og gradert uførepensjon Under belyses inntektsvirkningene av regelverket for kombinasjon av folketrygdberegnet AFP og gradert uførepensjon. Regelverket er belyst ved å sammenligne uføre som bare har rettigheter i SPK med uføre som har rettigheter både i SPK og i folketrygden. Dagens regler, framskrevet til 2015-nivå, blir videre sammenlignet med regler som er vedtatt eller foreslått å gjelde fra Regelverket er først belyst for tilfeller der regelen om at AFP ikke kan utgjøre mer enn 70 prosent av tidligere inntekt ikke er effektiv (eksempel A), og deretter for tilfeller der 70-prosentsregelen begrenser AFP for de som bare har gradert uførepensjon fra SPK (eksempel B). Forutsetninger: - Enslig - Full - Full - Lønn opptjening etter 1991 opptjening i folketrygden (FT) opptjening i tjenestepensjonsordningen (TP) i full stilling: kroner fram til uførhet lønn i fast stilling målt i G skatteregler for 2015 gjennomsnittlig grunnbeløp 2015: kroner 1

4 Eksempel A: Jobber fulltid fram til fylte 58 år. Blir da delvis ufør. 70-prosentregelen påvirkes ikke av deltid. Tabell Al: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Dagens uføreregler Dagens regler Inntekt i 1000 kroner Uførepensjon SPK Uførepensjon FT FT-beregnetAFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Vi ser av tabell Al at når full folketrygdberegnet AFP tas ut i alderen år, vil uførepensjonen fra SPK reduseres som følge av samordning med AFP. Samlet inntekt reduseres fordi arbeidsinntekten erstattes med en folketrygdberegnet AFP. Fra fylte 65 år, mottar man 66 pst. samlet uførepensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP. Tabell A2: Uføregrad i SPK og folketrygden: 40 pst. Dagens uføreregler Dagens regler Inntekt i 1000 kroner Uførepensjon SPK Uførepensjon FT FT-beregnet AFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Tabell A2 viser at samlet inntekt før 62 år og fra 65 år er høyere enn i tabell Al. Dette kommer av samordningsfordelene når uførepensjon fra SPK samordnes med uførepensjon fra folketrygden. I alderen år er samordningsfordelene med folketrygdberegnet AFP like i tabell Al og A2. 2

5 41 Tabell A3: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Uføreregler fra 2015 Fra 2015 Inntekt i 1000 kroner Uførepensjon SPK Uføretrygd ET FT-beregnetAFP TP-beregnet AEP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Tabell A4: Uføregrad i SPK og folketrygden: 40 pst. Uføreregler fra 2015 Fra 2015 Inntekt i 1000 kroner FørG2år 62 64år 65 G6år UførepensjonSPK Uføretrygd ET ET-beregnet AFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Samlet pensjon er lik i tabellene A3 og A4. Uføre som ikke har rett til uføretrygd fra folketrygden som følge av lav uføregrad, vil få en ytelse fra SPK som er høyere enn de som har rett på folketrygd ytelsen. Økningen i SPK-ytelsen er lik nivået på fotketrygdytelsen. Nivået på inntekt etter skatt før 62 år er som i tabell A2 og høyere enn i tabell Al. I alderen år er inntekt etter skatt lavere enn med dagens regler. Dette følger av at med jevn inntekt vil nivået på ny uføretrygd være høyere enn med dagens beregningsregler, som fortsatt skal benyttes i offentlig AFP, også etter skatt. I gjennomsnitt gir de to sett med beregningsregler likevel om lag samme ytelse etter skatt. Opptjening før 1992 og høyere sluttpoengtall enn sluttlønn vil øke nivået på folketrygdberegnet AFP og dermed også inntekt etter skatt. Era 65 år vil samlet inntekt før og etter skatt være markert høyere enn med dagens regler, særlig for uføre uten rett på en folketrygdytelse. 3

6 Eksempel B: jobber fulltid fram til 50 år. Blir da delvis ufør. 70-prosentregelen påvirkes potensielt fullt ut av deltid. Tabell Bi: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Dagens uføreregler Dagens regler Inntekt i 1000 kroner FØr62år 62 G4år 65 66år Uførepensjon SPK Uførepensjon ET FT-beregnetAFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt I tabell Bi blir folketrygdberegnet AFP i alderen år redusert som følge av 70-prosentregelen. Tidligere arbeidsinntekt settes til kroner og AFP blir som følge av dette redusert fra kroner til kroner. Uførepensjonen reduseres på grunn av samordning med AFP, men samordningsfradraget blir redusert tilsvarende som utbetalingen av AFP reduseres. Uførepensjonen fra SPK i alderen år er derfor kroner høyere enn i tabell Al. Samlet inntekt i samme alder er som følge av dette bare kroner lavere enn i tabell Al, selv om AFP er kroner lavere. Tabell B2: Uføregrad i SPK og folketrygden: 40 pst. Dagens uføreregler Dagens regler Inntekt i 1000 kroner Før62år 62 64år 65 GGår Uførepensjon SPK Uførepensjon FT ET-beregnet AFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt I tabell 82 mottar personen uførepensjon fra folketrygden og har fått godskrevet pensjonspoeng for alle år som inngår når tidligere inntekt blir fastsatt. 70-prosentregelen begrenser dermed ikke folketrygdberegnet AFP og samlet inntekt før skatt er den samme som i tabellene Al og A2 og kroner høyere enn i tabell Bi i alderen år. Samlet inntekt er høyere før 62 år og fra 65 år i tabell B2 enn i tabell Bi som følge av samordningsfordeler. 4

7 Tabell B3: Uføregrad i SPK: 40 pst. Ingen uførepensjon fra folketrygden. Uføreregler fra 2015 Fra 2015 Inntekt i 1000 kroner Uførepensjon SPK Uføretrygd FT ET-beregnet AFP TP-beregnetAEP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Tabell B4: Uføregrad i SPK og folketrygden: 40 pst. Uføreregler fra 2015 Fra 2015 Inntekt i 1000 kroner Uførepensjon SPK Uføretrygd ET ET-beregnet AFP Samlet pensjon Samlet inntekt før skatt Skatt Inntekt etter skatt Tabell B3 og B4 er identiske med tabell A3 og A4 før 62 år og fra 65 år. Tabell B4 er også identisk med tabell A4 i alderen år. Dette følger av at siden man her mottar en uføretrygd fra folketrygden vil det godskrives pensjonspoeng i dagens opptjeningsregler som gjør at 70- prosentregelen ikke kommer til anvendelse, I tabell B3 er folketrygdberegnet AEP redusert med kroner som følge av 70-prosentregelen. Siden uførepensjonen fra SPK nå er en nettopensjon påvirkes den ikke av at AEP blir redusert. Reduksjonen av AEP slår derfor fullt ut i reduksjon av samlet inntekt før skatt, i motsetning til hva som er tilfelle i dagens regler. 70-prosentregelen har dermed større effekt med de nye reglene enn med dagens regler som følge av at effekten ikke lenger vil delvis motvirkes av samordningsregler. 5

8

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer