Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning"

Transkript

1 Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november

2 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet Høy etterspørsel etter norske råvarer Billige forbruksvarer, lav importert prisvekst, lave renter Finanskrisa og tiltakspolitikken Renter ned mot null ute, lav prisvekst, lave renter hjemme Kraftig økt arbeidsledighet ute, relativt svak økning i Norge Tiltakene og BRIC virker, men ikke nok til å redusere ledigheten internasjonalt Norge i særdeles heldig posisjon og med særlig kraftige tiltak Lav internasjonal rente i flere år (mange land har store lån) Gjeldsproblemene kan gi svak vekst og høy ledighet i mange år Stor usikkerhet, proteksjonistiske tendenser, valutapolitiske konflikter 2

3 Vi blir eldre! ( bør jobbe mer ) Antall yrkesaktive per trygdet ned fra 2,6 i dag til 1,7 i 2050 Folketrygden er pay as you go Større byrde på de som er i arbeid 3

4 Indeksering av løpende pensjoner Lønnsvekst Fradrag Prisvekst Lønnsvekst 4,0 pst Reallønnsvekst 1,5 pst Prisvekst 2,5 pst Realpensjonsvekst 0,75 pst Fradrag 0,75 pst 4

5 Offentlige tjenestepensjon og AFP videreføres Pensjon AFP år, folketrygdberegnet pluss kr 66 pst Samordningsfordeler fra 67 år Bruttogarantien gir 66 pst av sluttlønn fra 65 år gitt 30 års opptjening (tjenestepensjonsberegnet AFP) Kan komp. LAJ ved å stå lenger etter 67 år Alder 5

6 Regjeringens mål for pensjonsreformen Økonomisk bærekraftig Levealderjustering, på plass for alle (privat TP?) Indeksering, på plass for alle Nytt opptjeningssystem Lønne seg å jobbe, allårsopptjening Aktuariell beregning (nøytralitet) Grunntrygghet: minstepensjon (2 G fra 1. mai 2010) Fordelingseffekter Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting Fleksibiliteten i offentlig sektor er større enn kritikerne påstår 6

7 Full pensjon og full jobb? Hva er tanken bak fleksibiliteten? Trappe ned, ikke bråstopp Inkluderende arbeidsliv Samlet sett et større arbeidstilbud Jobb med noe du kan, størst nytte for alle Trapp ned med deltid og delpensjon AML 10.2 styrker retten til deltid Full pensjon og full jobb, lite edru kombinasjon, gir mer smalhans og mer luksus på samme tid 7

8 AFP-delpensjon og avkorting AFP har vært åpen for delpensjon siden 1997 Deltidsinntekt og delpensjon til sammen 100 pst, for eksempel 60 pst stilling og 40 pst del-afp Etteroppgjør som innebærer at du får en ny beregning med faktisk deltid (ikke den du oppga) Toleransebeløpet på kr gjelder for både full AFP og del-afp Ordningen videreføres i offentlig sektor etter

9 Privat sektor må tilpasses pensjonsreformen Privat ansatte bråstopper Offentlig ansatte trapper ned 40 pst av lærere som tar AFP år bruker delpensjon Tilsvarende høye tall ved AFP-uttak i KS-området for jordmødre, helsesøstre, førskolelærere, barnehageledere/styrere, saksbehandlere, rådgivere, konsulenter og diverse høyskole- og akademikeryrker Vil den nye fleksibiliteten i privat sektor gi flere som trapper ned? Holdninger og muligheter avgjør 9

10 Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor Full fleksibilitet Fritt å jobbe ved siden av uten avkorting i pensjonen Full aktuariell avkorting ved tidliguttak av pensjon Strengere kvalifikasjonskrav enn dagens AFP Illustrasjon på krav i privat sektor til gjennomsnittlig lønnsinntekt i hhv 40 år og 35 år for å kunne gå av ved 62 år i 2011, kroner 40 år/20 beste 35 år/20 beste Folketrygd Folketrygd + AFP FT + AFP + Priv.TP (hvis med)

11 Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor Dagens romslige kvalifikasjonskrav videreføres etter 2011 AFP-delpensjon Statsansatte kan gå ned til 60 pst stilling Kommune- og sykehusansatte må trappe ned med minst 10 pst av full stilling, ingen grense for hvor lav deltid Stillingsstørrelse kan endres underveis Fleksibel folketrygd: ta ut folketrygd, helt eller delvis Kan i prinsippet skifte mellom fleksibel folketrygd og AFP ( angremulighet ) 11

12 AFP eller fleksibel folketrygd? Per født 1953, ansatt i offentlig sektor hele yrkeslivet, lønn kr. Per tar ut AFP fra 62 år Toleransebeløp kr AFP gir 57 pst, fra 65/67 blir kompensasjonen 66 pst Per tar ut fleksibel folketrygd fra 62 år Kan jobbe fritt uten avkorting Folketrygd gir 39 pst, fra 67 blir samordnet alderspensjon 55,4 pst pluss evt ny opptjening ekstra år bedre enn mindre år? 12

13 Fleksibilitet fra 65 år i offentlig sektor Statsansatte Delvis eller full AFP (FT-beregnet og TP-beregnet), kan gå ned til 60 pst stilling, toleransebeløp kr Fleksibel alderspensjon Kommune- og sykehusansatte Delvis AFP (TP-beregnet) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Full AFP (TP-beregnet, 66 pst), kan kombineres med lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Fleksibel folketrygd 13

14 Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - I Alle offentlig ansatte kan benytte delpensjon Delvis alderspensjon i tjenestepensjonen kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Delvis alderspensjon fra netto tjenestepensjon (venter med å ta ut FT) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor Alle offentlig ansatte kan ta ut full alderspensjon og uten avkorting kombinere dette med: Arbeid i privat sektor Lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver Arbeid på pensjonistavlønning (160 kr/time) 14

15 Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - II Fleksibel folketrygd (helt eller delvis) kan kombineres med arbeid uten avkorting Gir mulighet til å nå full opptjening i TPO (30 år) Svake eller negative arbeidsincentiver for de med full opptjening 15

16 Dagens pensjonistbeskatning Skattebegrensningsregelen for pensjoner opp til kr Ordinær pensjonistbeskatning over kr Lav skatt sammenliknet med tilsvarende lønnsinntekter, (gode fordelingsgrunner) Lik skatt ville gitt 21 mrd. kroner i økt skatt Skattebegrensningsregelen er komplisert. Flere uheldige sider som 55 pst marginalskatt og et (upopulært) formuestillegg i inntektsgrunnlaget Regjeringens mål har vært å finne en pensjonistbeskatning som står bedre til fleksibiliteten i pensjonsreformen 16

17 Skattebegrensningsregelen For lave og middels pensjoner beregnes et eget skattegrunnlag som det skattes 55 pst av. Med satsene for 2010 beregnes skatten slik: Brutto pensjon - Minstefradrag, sats 26 pst, maks kr + Formuestillegg, 1,5 pst av formuen over kr - Skattefri nettoinntekt kr = Skattegrunnlag det skal betales 55 pst skatt av Nullskatt opp til omlag kr Minstepensjon kr (før trygdeoppgjøret 2010) Skattereduksjon sammenliknet med de "ordinære" skattereglene for pensjonister helt opp til pensjoner på kr 17

18 Den ordinære pensjonistbeskatningen Pensjoner som i 2010 er større enn kr. skattlegges etter de "ordinære" skattereglene for pensjonister. Satsene for 2010: Trygdeavgift på 3 pst av brutto pensjon 28 pst skatt på alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt (nettoinntekt) framkommer ved at en fra brutto pensjon trekker fra personfradrag ( kr), minstefradrag for pensjonister (26 pst av brutto pensjon, maks kr) og særfradrag for alder ( kr) Eventuell toppskatt 18

19 Skatt for pensjon og lønn, regler Dagens 2010 Lønnsskatt 2010 Brutto pensjon/lønn Pensjonistskatt pensjonistskatt i pst av brutto pensjon 0,0 0,0 10,3 17,1 18,5 Skatt på lønn tilsvarende brutto inntekt lønnstakerskatt i pst av brutto lønn 16,3 17,9 19,8 22,8 24,1

20 Høringsforslag ny pensjonistbeskatning Fjerne skattebegrensningsregelen og særfradraget for alder Nytt skattefradrag på inntil kr. Avkortes mot størrelsen på pensjonsinntekt og etter pensjonsgrad i FT Eks: Tatt ut halv folketrygd blir maks skattefradrag kr Nye skatteregler for pensjonister i høringsforslaget: 4,7 pst trygdeavgift på bruttopensjon, toppskatt som i dag Minstefradraget beholder dagens lave sats på 26 pst, men det maksimale minstefradraget økes til kr (samme som for lønnsinntekt) Personfradraget på kr beholdes (samme som for lønnsinntekt) Et nytt fradrag direkte i skatt på maksimalt kr 20

21 Sammenliknet med dagens Skatt for pensjonsinntekter, dagens system og regjeringens forslag, 2010 Formuestillegg i skattebegrensningsregelen tilsvarende to ganger brutto formue Dagens 2010 Forslag 2010 Lønnsskatt

22 Heltidsansatte i offentlig sektor rammes Skjæringspunkt i regjeringens forslag kr Gjennomsnittlig pensjon for heltidsansatt i staten og i helseforetakene kr Skatteøkning kroner Gjennomsnittlig pensjon for heltidstilsatt i kommunesektoren noe over skjæringspunktet 60 pst av nye pensjonister som har vært heltidsansatte i kommunesektoren vil få skatteøkning, flere av de statsansatte 22

23 Oppsummering av Unios høringssvar Gjør endringer så det ikke rammer pensjonene til offentlig ansatte med heltidsjobber og gjennomsnittlige lønninger Skyve på skjæringspunktet (redusere satsen for avkorting av skattefradraget) Ikke overbelaste minstefradraget med for mange målsettinger, lik sats som for lønnsinntekt Kan ikke akseptere økt trygdeavgift generelt eller som finansiering av systemomleggingen 23

24 Statsbudsjettet kommer Unio i møte men fortsatt skatteøkning for mange Nytt skjæringspunkt kr 40 pst av nye pensjonister som har vært heltidsansatte i kommunesektoren vil få skatteøkning, flere av de statsansatte Tabell 6 Skatteendring med regjeringens forslag for noen av Unios yrkesgrupper, lønn for heltidsansatte, 1945-kullet, tjenestepensjon fra 67 år Sluttlønn 2011 Pensjon Skatteendring Lærer Adjunkt Adjunkt m/tilleggsutdanning Lektor m/tilleggsutdanning

25 Unios innspill til Finanskomiteen, alternativ 1 Redusert avkortingssatsen i skattefradraget for inntekter over kroner til 3 prosent. Skatteregler justert til 2011-nivå, null formuestillegg i dagens skattebegrensningsregel NB Dagens Høring mars - Dagens Alternativ 25

26 Unios innspill til Finanskomiteen, alternativ 2 Skattefradrag på kr, videreført trygdeavgiften på 3 pst og sats og øvre grense i minstefradraget som for lønnstakere. Skatteregler justert til 2011-nivå, null formuestillegg i dagens skattebegrensningsregel NB Dagens Høring mars - Dagens Alternativ 26

27 Stortinget vedtatt regjeringens forslag Fjerne skattebegrensningsregelen og særfradraget for alder Nytt individ-fradrag direkte i skatt på inntil kr (2011) Avkortes mot størrelsen på brutto pensjonsinntekt og etter pensjonsgrad i FT (gir marginalskatt på arbeid som for lønn) Pensjonsinntekt mellom og kroner avkortes med 15,3 pst, mens pensjonsinntekt over kroner avkortes med 6 pst (skattefradraget vil være utfaset kroner) 4,7 pst trygdeavgift på bruttopensjon, toppskatt som i dag Minstefradraget beholder lav sats (26 pst), og lav øvre grense kr (36 pst og kr for lønn) Personfradraget beholdes kr (2011), samme som for lønnsinntekt 27

28 Hva med uførepensjon Status quo inngangsvilkår OK Uførestønad i FT, 66 pst av sluttlønn, lønnsskatt Overgang til alderspensjon ved 67 år Beholde forsørgertillegget Øvre grense for samlet kompensasjon? Uføretrygd i OfTP Beholde brutto og barnetillegget (maks 90 pst) Tilpasses ny uførestønad i FT Full kompensasjon overgang fra pensjonistskatt til lønnsskatt Ingen levealdersjustering av uførepensjon, betinget skjerming ikke nok 28

29 Kombinasjon uførepensjon og arbeid I dag: 100 pst ufør, full avkorting første året, 1G deretter I dag: 70 pst ufør, 30 pst jobb uten avkorting, mer jobb gir stor avkorting Proporsjonal avkorting et alternativ 100 pst ufør, 25 pst avkorting av arbeid (beholder pst etter skatt) < 100 pst ufør, ingen avkorting opp til 100 pst, deretter 25 pst avkorting Kombinert med fribeløp eller overgangsordning Sparer NAV og legene for mye arbeid 29

30 Uten endring i 66-pst og 1/4G Kompensasjonsgrad etter skatt Uførepensjon dagens FT, "40 års opptjening" Uførepensjon med offentlig tjenestepensjon Ny uførestønad 66 pst av sluttlønn Ny uførestønad OTP tilpasset lønnsskatt 30 Kilde: Unios notatserie nr. 7/2007

31 66-pst og 2/3G Kompensasjonsgrad etter skatt Uførepensjon dagens FT, "40 års opptjening" Uførepensjon med offentlig tjenestepensjon Ny uførestønad 66 pst av sluttlønn Ny uførestønad OTP tilpasset lønnsskatt 31 Kilde: Unios notatserie nr. 7/2007

32 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 32

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer