Pensjon og tariff 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og tariff 2008"

Transkript

1 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober

2 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt i 40 år, 1000 kroner G 5G 7,1G 11G

3 Opptjeningstid 35 år, 40 år, 43 år endring i forhold til dagens folketrygd G 5G 7,1G 7G 11G

4 Levealderjustering og delingstall Levealderjustering gir innsparing på 2,7 pst av Fastlands-BNP i 2050 Fordele pensjonskapitalen over flere år som pensjonist Jobbe 8 måneder lenger for hvert år vi lever lenger eller få lavere pensjon Prosentvis reduksjon i pensjon ved 67 år* Årstall Reduksjon , , , ,9 * St.meld. nr. 5, noe svakere enn lagt til grunn i PK 4

5 Indeksering Lønnsindeksering ved opptjening av rettigheter Gjennomsnitt lønn-pris for løpende pensjoner, antas å gi et bidrag til finansieringsbehovet på 1,1 pst av fastlands-bnp Minstepensjon lønnsindekseres (fratrukket effekt av delingstall) Tilleggspensjonister ender som minstepensjonister, lavere indeksering enn lønn gjør at det tar 21 år før en pensjon på blir minstepensjon Pensjon Kjøpekraft pensjon ved 67 år 77 år 87 år Lønnsindeksering, 1,5 pst realvekst pst lønn/50 pst pris (2,5 pst prisvekst) pensjon i pst av lønn 50 pst 47 pst 43 pst 5

6 Hva gjenstår? Konkret lovarbeid (tidligpensjon, delingstall ) AFP Tilpasning av tjenestepensjonsordningene til ny folketrygd Vurdering av særaldersgrensene i privat og offentlig sektor Ny uføretrygd Nye regler for kortidsytelser og deres tilpasning til ny folketrygd (sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger, dagpenger) 6

7 Nøytral utforming (aktuariell) Ta ut pensjon ved 62 og jobbe fullt ved siden av Samlet årlig inntekt Person A Person B

8 AFP som påslagsmodell Regjeringen: AFP (i privat sektor) som netto påslag til fleksibel folketrygd, utbetales til alle med rett til AFP uansett når du gå av (i dag tar under halvparten ut AFP), senere uttak gir høyere årlig ytelse, kan kombineres med arbeid Tilleggspensjon hvor hensynet til de slitne er totalt borte AFP-potten er makroverdien av AFP-tillegget, gunstige skatteregler og opptjeningsrettighetene, flere eldre gir større pott Ny AFP i privat sektor vil gi føringer på AFP i offentlig sektor AFP i offentlig sektor som AFP privat for år, men som offentlig tjenestepensjon fra 65 år (66 pst, uten samordningstillegg) 8

9 Ny folketrygd Pensjon Ny folketrygd med mulighet til å gå ved 62 år 62 år Alder 9

10 Pensjon Ny AFP pst.vis påslag 62 år Alder 10

11 Pensjon AFP og kort opptjening Vanskeligere å få like god AFP som i dag 62 år Alder 11

12 Ny AFP livsvarig pst.vis påslag Inntekt 5,5G ( ) 40 opptj.år ved 62 år Pensjon

13 Noen forutsetninger Dagens AFP = opptjening fram til 67 år + AFP-tillegg AFP inklusive AFP-tillegg kan i dag ikke utgjøre mer enn 70 pst av tidligere inntekt kr brukes i beregninger (off.sekt, finans,spekter, HSH) LO bruker (for høyt gitt skattefritt?) Skattereduksjonsregelen gir stigende skattesats fra 8-17 prosent for AFP-inntekter fra kroner til kroner (2006-regler). Ny AFP = ny tidligpensjon + prosentvis påslag (bruker ¼ pp høyere sats enn 1,35) Beregningene ser på effekter av yrkeskarrierer på hhv 43, 40 og 37 år. Ved uttak av AFP ved 62 år tilsvarer dette jobbstart ved hhv 19, 22 og 25 år 3-åringer jobbstart 22 år, 40 år er relevant sammenlikning 4-åringer jobbstart 23 år, 39 år er relevant sammenlikning 6-åringer jobbstart 25 år, 37 år er relevant sammenlikning 13

14 Dagens AFP og dagens alderspensjon i folketrygden 40 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 22 år hvis AFP fra 62 3G 5G 7,1G 11G

15 Dagens AFP og full tidligpensjon i ny FT 40 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 22 år hvis AFP fra G 5G 7,1G 11G

16 Tidligpensjon ny FT og prosentvis AFP-påslag 40 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 22 år hvis uttak fra G 5G 7,1G 11G

17 Dagens AFP og livsvarig AFP (prosentpåslag) 40 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 22 år hvis AFP fra G 5G 7,1G 11G

18 Dagens AFP og AFP 15 år (prosentpåslag) 40 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 22 år hvis AFP fra G 5G 7,1G 11G

19 Dagens AFP og AFP 15 år (prosentpåslag) 37 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 25 år hvis AFP fra G 5G 7,1G 11G

20 Dagens AFP og AFP 15 år (prosentpåslag) 43 års opptjening, dvs yrkesaktiv fra 19 år hvis AFP fra G 5G 7,1G 11G

21 Klipp fra Fellesforbundets AFP-vedtak Når selve prinsippene og systemet for opptjening og utbetaling av pensjon fra folketrygden endres på helt sentrale punkter må AFP tilpasses dette for også i framtida å være en viktig del av retten til å kunne gå av ved fylte 62 år. Dersom AFP utformes slik at mange må velge uføretrygd er det første skritt tilbake til de forhold en hadde før innføringen av AFP det er ingen grunn til å tro at det er mulig å finne gode løsninger for den framtidige AFP-ordningen bare gjennom et utvalgsarbeid, i siste instans står kampen om en fortsatt god AFP-ordning ved tariffoppgjøret i 2008 AFP må finne sin løsning i en felles opptreden fra alle LOforbundene basert på LO-kongressens vedtak og landsmøtets krav, og alle forbundets medlemmer skal gis anledning til å stemme over resultatet i en uravstemning. 21

22 Kravene i Fellesforbundets AFP-vedtak at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på dagens nivå livet ut at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. 22

23 Klipp fra Fagforbundets AFP-uttalelse AFP må videreføres som en like bra eller bedre ordning enn i dag. Det viktigste er å sikre de som er utslitte... Retten til å arbeide ved siden av pensjonen uten avkorting, gir liten mening for dem som ikke orker å stå i arbeid lenger. En god AFP-ordning kan gjøre den samlede pensjonsreformen bedre. Det kan gjøres ved å fylle det manglende mellomleddet mellom folketrygdens alderspensjon og uførepensjonen. Derfor må AFP løsrives fra folketrygdens tidligpensjonering Ressursene må målrettes ved å la det være en selvstendig ordning fra 62 til 67 år. For å styrke økonomien i ordningen kan man la de som ønsker å arbeide ved siden av pensjonen, velge folketrygdens tidligpensjonering. Slik får man mer midler til fordeling til dem som trenger AFP. 23

24 AFP-utvalget må ta stilling til Kvalifikasjonskrav: Minsteinntekt de siste år, minste krav til stilling, hvor mange år ansatt i AFP-bedrift de siste årene For tariffbundne virksomheter eller obligatorisk for alle Utmåling prosentvis eller bare avhengig av antall år eller uavhengig av inntekt og år, uansett økende ved senere uttak enn 62 år Livsvarig eller opphørende Både utmåling og finansiering påvirker arbeidsincentivene (stå lenger, holde på folk lenger, ansette eldre) Lavere AFP-avgift for de under 30 år og for de over 62 år? Hvor mye kan en gå bort fra en nøytral ordning før en må redusere muligheten til å kombinere arbeid og pensjon? 24

25 10 Dagens folketrygd og tjenestepensjon Målt i G, regler fram til pst.-tjenestepensjon 6 4 Minstepensjon kr. Folketrygd 2 Grunnpensjon = 1G 0 1G ca. 2,9G G G Maks alderspensjon i Folketrygden: kr 25

26 Offentlige tjenestepensjoner tilpasset offentlig tjenestepensjon vil bli vurdert i det videre arbeid med pensjonsreformen i samarbeid med partene i arbeidslivet (meldinga s. 131) Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres omfattes av delingstall og ny indeksering (Pensjonsavtalen fra mai 2005 pkt. 2.4) 30 års opptjening Videreføre Overføringsavtalen Økonomiske konsekvenser for OTP Partssammensatte utvalg på flere tariffområder, bredt utvalg over nyttår? 26

27 66-pst tjenestepensjon, dagens FT 40 år, ny folketrygd, hhv 40 år fulltid (øvre) og 25 år fulltid og 15 år halvtid G 5G 7,1G 11G

28 Regninga arbeidsgiver vil presentere for ett ekstra leveår Jobbe 8 mnd lenger 5 pst kutt i pensjon Ett prosentpoeng økt pensjonspremie Kompensasjonen ned fra 66 til 63 pst Noe over ett års økt opptjeningstid det er bra renta går opp 28

29 Arbeidstakertrekket (2-pst.) utsettes for press 5 årig statsobligasjonsrente og pensjonskostnad prosent av lønn (KLP)

30 Oslo Børs OBX-indeksen , prosentvis endring fra året før /1-07 til 15/

31 Uføreutvalget (folketrygden) Ikke alderstrygdberegning av som i dag, men ny uførestønad skal være 66 pst av sluttlønn (mindretall 64 pst), tak for beregning 6G, skattlegges som lønn Tapere: < i inntekt (har høy komp. i dag) Uføre kan tjene 0,2G uten avkorting, nå 1G, AFP 1/4G Modell 62 (flertall): Uføretrygd fram til 62 år, så over på alderstrygd, beregnes som tidligpensjon i nyft pluss et uføretillegg, samlet ytelse som om du hadde gått ved 66 år Modell 67 (mindretall): Uførepensjon fram til 67 år, så over på alderstrygd, opptjeningen stopper ved 62 år, om lag samme kompensasjon, bedre incentiver: arbeid etter 62 år gir økt opptjening Pensjonsgapets utfordringer består (reduseres av AFP) Levealderjustering en nøtt: Jobber folk lenger bør uføre få mer, jobber ikke folk lenger bør uføre omfattes, se an 31

32 Skattereduksjonsregelen for pensjonister Sikrer null-skatt for minstepensjonister og de med små tilleggspensjoner og skattereduksjon i forhold til «ordinær pensjonistbeskatning» opp til over middels pensjoner (minstepensjon 2006: kr) Skattefrie nettoinntekter 2006, enslig: kr, ektepar: kr Avtrappingssatsen for alminnelig inntekt ut over skattefritt beløp er 55 pst Brutto pensjon minstefradrag = Alminnelig inntekt før særfradrag pst av formue > = Beregningsgrunnlag for skattebegrensning skattefri nettoinntekt = Beløp det skal betales 55 pst skatt av Skatt å betale i pst av brutto pensjon 1,5 11,0 16,8 Skatt å betale hvis det hadde vært "ordinær" pensjonistsbeskatning i pst av brutto pensjon 12,5 15,3 17,0 Skattenedsettelse Skatt på lønn tilsvarende brutto inntekt i pst av brutto lønn 18,7 20,4 22,9 32 * har pensjonisten formue over kroner blir beregningsgrunnlaget tillagt 2 pst av overskytende ** trygdeavgift 3 pst, minstefradrag 24 pst eller maks kr og særfradrag kr

33 Uten endring i 66-pst og 1/4G, Kompensasjonsgrad etter skatt Uførepensjon dagens FT, "40 års opptjening" Uførepensjon med offentlig tjenestepensjon Ny uførestønad 66 pst av sluttlønn Ny uførestønad OTP tilpasset lønnsskatt 33

34 66-pst og 2/3G Kompensasjonsgrad etter skatt Uførepensjon dagens FT, "40 års opptjening" Uførepensjon med offentlig tjenestepensjon Ny uførestønad 66 pst av sluttlønn Ny uførestønad OTP tilpasset lønnsskatt 34

35 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 35

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter PENSJON Nedenfor gjengis kortfattet noen av de mer prinsipielle vedtak/synspunkter som Akademikerne har tatt i tilknytning til arbeidet med pensjonsreformen (Pensjonskommisjonens utredning, St.meld. nr.

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer