Redusert netto utbetalt uførepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redusert netto utbetalt uførepensjon"

Transkript

1 Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten med omdanningen er å styrke arbeidslinja, altså å gjøre det mer lønnsomt også for uføre å utnytte sin restinntektsevne. Dette er et grunnleggende prinsipp i hele pensjonsreformen. Omdanningen representerer imidlertid også en kraftig forenkling, spesielt i forhold til skatt, ettersom den nye uføretrygden skal beskattes som lønnsinntekt. Det gamle systemet for beskatning av pensjonsinntekt, som fra 2011 kun har vært relevant for uførepensjoner, fases dermed ut. For personer som allerede ved siste nyttår var mottakere av uførepensjon, skulle omdanningen gjennomføres ved at den gamle uførepensjonen blir omregnet til en ny uføretrygd på en slik måte at netto utbetalt uføretrygd (etter beskatning som lønnsinntekt) skal være «omtrent lik» tidligere netto utbetalt uførepensjon (etter beskatning som pensjonsinntekt). Allerede uføre skulle altså ikke merke reformen i lommeboka. Da første utbetaling basert på nytt regelverk kom inn på konto 20. januar, opplevde mange at beløpet var mindre enn det de mottok i fjor. Det kan være flere grunner til en slik reduksjon. De viktigste av disse redegjøres for nedenfor. Innhold Forskjell på beskatning av pensjons- og lønnsinntekt... 2 Skattetrekk vs. betalt skatt... 3 Eksempel Forskjell på månedlig skattetrekk på lønn og månedlig skattetrekk på pensjon... 3 Forskjell på «betalt skatt» og «skattetrekk»:... 3 Konklusjon... 3 Regelen om Skattebegrensning for pensjonister... 4 Uførepensjon fra tjenestepensjon... 5 Råd og anbefalinger... 6

2 Forskjell på beskatning av pensjons- og lønnsinntekt Fram til 2011 fantes det felles skatteregler for alderspensjon og uførepensjon. Hovedelementene i disse reglene var: Særfradrag (for alder eller uførhet) Lav sats for trygdeavgift Skattebegrensningsregel Gjennom pensjonsreformen ble systemet for alderspensjon fullstendig endret fra Spesielt reglene om fleksibelt uttak av alderspensjon gjorde det nødvendig å endre reglene for beskatning av alderspensjon fra samme tidspunkt. I perioden 2011 til 2014 er det altså kun uførepensjoner som er blitt beskattet basert på de «gamle» reglene for pensjonsbeskatning. Også dette har imidlertid vært på «lånt tid» ettersom uførepensjonsreformen lenge har vært planlagt gjennomført fra Med de nye reglene som gjelder fra inneværende år, skal altså alle uføreytelser beskattes som lønnsinntekt. Merk at sykepenger og arbeidsavklaringspenger allerede er blitt beskattet som lønnsinntekt lenge. Saken her dreier seg om de personene som ble innvilget varige uføreytelser basert på gamle regler og som hittil er blitt beskattet basert på de gamle pensjonsskattereglene. Fra 2015 skal disse ytelsene beskattes som lønnsinntekt. Uten unntak innebærer dette at beskatningen blir høyere. For å kompensere for høyere beskatning, økes altså bruttobeløpet slik at nettobeløpet blir uendret. Figuren til høyre viser hvor mye brutto uføretrygd må økes i forhold til brutto uførepensjon i 2014, for at man skal komme ut med samme netto uføretrygd i 2015 (med de nye skattereglene). For personer med kjennskap til skatt er dette regnestykket ganske enkelt og rett fram. Problemet er imidlertid skattebegrensningsregelen, som personer med uføregrad høyere enn 2/3 omfattes av. Dette har vært en særregel i pensjonskattesystemet som har sørget for at personer med lave pensjonsytelser («minstepensjonister») ikke skulle betale skatt. Mer om dette nedenfor.

3 Skattetrekk vs. betalt skatt Eksempel 1 Reglene for skattetrekk er annerledes for lønnsinntekt enn for pensjonsinntekt. Derfor blir også skattetrekket for den nye uføretrygden (som beskattes som lønnsinntekt) annerledes enn skattetrekket for uførepensjon (som beskattes som pensjonsinntekt). Inntrykket av at man taper kroner (se forutsetninger i boks til høyre) skyldes to forhold: Forskjell på månedlig skattetrekk på lønn og månedlig skattetrekk på pensjon Forskjell på «betalt skatt» og «skattetrekk» Eksempel 1: En 100 prosent ufør har i 2014 hatt en brutto uførepensjon på kroner. Dette har gitt en månedlig utbetalt uførepensjon i måneder med normalt skattetrekk på kroner. I januar 2015 fikk samme person utbetalt kroner. Trygdemottakeren antar derfor at han taper kroner månedlig etter skatt på uførereformen. Altså kroner årlig. Nedenfor forklares effekten av hver enkelt av dem basert på sterkt forenklede forutsetninger. Blant annet sees det bort fra regulering av pensjoner i mai begge år. Forskjell på månedlig skattetrekk på lønn og månedlig skattetrekk på pensjon Som pensjonsmottaker trekkes skatt i alle måneder unntatt desember, som er trekkfri. Den skatt man skal betale på pensjonsinntekten, fordeles altså på 11 måneder. I 2014 mottok han altså kroner i 11 måneder og kroner i en måned. Totalt kroner. Som lønnsmottaker trekkes skatt i alle måneder unntatt juni (trekkfri måned) og desember (halvt skattetrekk). Den totale skatten fordeles altså over 10,5 måneder. I 2015 mottar han altså kroner i 10 måneder, kr i desember og i juni. Totalt kroner. Forskjell på «betalt skatt» og «skattetrekk»: Skattetrekket baseres på foreløpige tall og beregninger, mens faktisk utlignet skatt beregnes året etterpå basert på faktiske tall oppgitt i selvangivelsen. Ligningsmyndighetene har tradisjon for å beregne skattetrekket basert på konservative antakelser, slik at skattetrekket blir høyere enn skatten. Man får altså «penger igjen på skatten». Det er rimelig å anta at skattetrekket i eksempelet over er 10 prosent for høyt. Dette innebærer at skatteoppgjøret i 2015 resulterer i en tilbakebetalt skatt på kroner, slik at faktisk utbetalt uførepensjon blir på kroner. Tilsvarende resulterer skatteoppgjøret i 2016 i en tilbakebetalt skatt på kroner. Faktisk uførepensjon etter skatt blir altså på kroner. Konklusjon Selv om første månedsutbetaling basert på nytt regelverk gir inntrykk av en kraftig reduksjon i netto utbetalt pensjon, resulterer begge tilfeller i en netto utbetalt uføreytelse på kr.

4 Regelen om Skattebegrensning for pensjonister For alle andre skatteytere er det slik at man betaler 27 prosent skatt på Alminnelig inntekt («kapitalinntekter») og får tilsvarende skattereduksjon for kapitalkostnader. Eksempel 2: Janne er lønnsmottaker og har høy inntekt. En av de viktigste særegenhetene med skattebegrensningsregelen er at den også påvirker beskatning av kapitalinntekter: Personer som omfattes av skattebegrensningsregelen har 0 prosent skatt på kapitalinntekter opp til en ganske høy grense og deretter 55 prosent. Dette har gitt seg utslag i noen helt spesielle smutthull i skatteloven: For ektefeller er det i enkelte tilfeller svært lønnsom å føre kapitalinntekter (f.eks. utbytte og renteinntekter) på den uføre ektefellen fordi denne ikke betaler skatt av disse (se Eksempel 2 til høyre). I andre tilfeller er det lønnsomt for uføre å ha kapitalkostnader, fordi skattefradraget blir hele 55 prosent. Ektefellen Erik er 100 prosent ufør og mottar en uførepensjon omtrent lik minste pensjonsnivå (ordinær sats). Paret har i tillegg høye inntekter (utbytte, renteinntekter, gevinst ved salg av eiendom og aksjer). Ved å føre tilstrekkelig av disse kapitalinntektene på Erik til at beregningsgrunnlaget for skattebegrensningen blir akkurat lik beløpsgrensen på kr, slipper ekteparet beskatning av disse kapitalinntektene. Ved omdanning av gammel uførepensjon til en ny likeverdig uføretrygd, er effekten av skattebegrensningen knyttet til selve pensjonsinntekten hensyntatt. Effekten av skattebegrensningen knyttet til negative kapitalinntekter, altså fradrag, er imidlertid ikke hensyntatt. Når skattebegrensningsregelen nå bortfaller, vil dette altså få negative konsekvenser for de enkeltpersonene som har dratt spesielt nytte av denne regelen. Delvis altså den uføre selv og delvis ektefellen. Merk at skattebegrensningsregelen er relativt komplisert, spesielt for skatteytere som lignes sammen med ektefelle. Blant annet skal det beregnes et inntektstillegg for parets samlede formue (bortsett fra primærbolig) og halvparten av ekteparets samlede kapitalinntekter skal inngå i beregningen uavhengig av hvem av ektefellene disse inntektene føres på. Som følge av denne kompleksiteten er det ikke enkelt å gi en generell beskrivelse av hvem som har hatt størst nytte av regelen og derfor vil tape mest på at den bortfaller. Lovgiver har likevel valgt å delvis kompensere en spesiell gruppe av uføre som taper på at skattebegrensningen bortfaller, nemlig de som har høye kapitalutgifter. Dersom tapet overstiger kroner, får man i 2015 en særskilt skattereduksjon som dekker det overskytende, men begrenset oppad til kroner. I de to påfølgende årene får man hhv 2/3 og 1/3 av denne skattereduksjonen.

5 Uførepensjon fra tjenestepensjon Mange uføre mottar uførepensjoner fra sine tjenestepensjoner i tillegg til uføretrygd fra folketrygden. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. I alle disse tilfellene er det etablert nye regler for hvordan uføreytelsene skal beregnes for nye tilfeller. I offentlig sektor er nye regler trådt i kraft allerede. I privat sektor har bedriftene en frist på tre år for å tilpasse seg. Uansett gjelder prinsippet for gamle tilfeller (altså personer som var innvilget uførepensjon allerede i 2014), at brutto uførepensjon fra tjenestepensjon videreføres fra 2014 til Også for uføreytelser fra tjenestepensjon gjelder at disse skal beskattes som lønnsinntekt fra 2015 og ikke lenger som pensjonsinntekt. Det gjøres altså ikke noe forsøk på å kompensere for skjerpet beskatning. 1 Skatteeffekten av at uførepensjon fra tjenestepensjon skal beskattes som lønnsinntekt er imidlertid relativt liten. Eksempelet til høyre er basert på en person som før uførhet hadde en inntekt på 9,5 G ( kroner med dagens grunnbeløp). Det viser at en person som hadde en samlet brutto uførepensjon på kroner i 2014, vil få redusert sin månedlige netto uførepensjon med 800 kroner. Personer som hadde en svært høy inntekt (12 G eller høyere) og som var medlem av de beste tjenestepensjonsordningene Eksempel 3: En 100 prosent ufør har i 2014 hatt en brutto uførepensjon på kroner fra folketrygden og en uførepensjon fra tjenestepensjon på kr. Samlet utbetaling er altså lik innslagspunkt for toppskatt 1. I 2015 økes brutto uføretrygd fra folketrygden med kroner for å kompensere for økt beskatning av uføreytelsen fra folketrygden. Skatteeffekten knyttet til tjenestepensjonsdelen består av to deler: Trygdeavgiften av hele tjenestepensjonen blir 8,2 prosent i stedet for 5,1 prosent Mens hele utbetalingen i 2014 var under innslagspunkt for toppskatt 1, vil den uføre måtte betale toppskatt på 9% av den delen av inntekten som overstiger innslagspunktet, altså kroner Totalt skatteskjerpelse er altså i underkant av kroner pr. år. Eller 800 kroner pr. måned. da de ble ufør, ville oppleve at årlig netto uførepensjon reduseres med drøye kroner som følge av skjerpet beskatning av utbetalingen fra tjenestepensjonen. 1 Unntaket er noen helt spesielle tilfeller i offentlig tjenestepensjon, hvor den uføre kun mottar uførepensjon og ikke uføreytelser fra folketrygden.

6 Råd og anbefalinger Når noen får lavere utbetalinger i første måned av 2015 enn hva de mottok i 2014, kan dette altså ha flere årsaker: Reduksjonen kan skyldes at man ikke lenger har mulighet til å utnytte skattebegrensningsreglenes mulighet for «smart» fordeling av kapitalkostnader mellom ektefeller. I så fall må man sjekke om man kvalifiserer for det spesielle skattefradraget for følger av overgangsreglene. Reduksjonen kan skyldes at man ikke lenger har mulighet til å utnytte skattebegrensningsreglenes mulighet for «smart» fordeling av kapitalinntekter mellom ektefeller. I slike tilfeller finnes det ingen overgangsordninger. Forutsetningene som ligger til grunn for skattetrekket er feil i forhold til den uføretrygden man mottar fra folketrygden og/eller feil i forhold til den uførepensjonen man mottar fra tjenestepensjonen og/eller feil i forhold til skattefradrag som følger av overgangsordninger Store deler av uførepensjonen kommer fra tjenestepensjon Lavere utbetaling skyldes endret prinsipp for skattetrekk Man sammenligner med utbetalingen i desember, som var en trekkfri måned Om man ikke finner forklaringen på uførereduksjonen i punktene over, kan det være at det foreligger en feil fra Nav, tjenestepensjonsleverandøren eller ligningsmyndighetene sin side. Om man har mistanke om at utbetalingene er feil, er det fullt mulig å få utført kontrollberegninger av både bruttopensjoner og skattetrekk. Innføringen av nye skatteregler for alderspensjon i 2011 viste nettopp at verken pensjons- eller skattemyndighetene er ufeilbarlige!

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond SKATTE BETALEREN Nr 5 2010 www.skattebetaleren.no Derfor lønner det seg å være gift Skatteetaten får kritikk Ny pensjonistskatt rammer hardt Spar smart i fond Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto:

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer