Hva blir skatten for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva blir skatten for 2015"

Transkript

1 Hva blir skatten for 2015

2 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Personinntekt Av personinntekt skal du beregne trygdeavgift og toppskatt, se tabell 1 og 2. For lønnstakere og pensjonister består personinntekt av sum lønn, uføretrygd, uføreytelser og/eller pensjon. I tillegg kan den bestå av godtgjøring for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap og/eller beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Alminnelig inntekt Av alminnelig inntekt skal du beregne kommune-, fylkes- og fellesskatt, se tabell 3. Alminnelig inntekt består for lønnstakere og pensjonister av lønn, uføretrygd, uføreytelser, pensjon pluss kapitalinntekt (renter, aksjeutbytte med mer), minus alle fradrag unntatt særfradrag. For virksomhetsutøver inngår også virksomhetsinntekten i alminnelig inntekt. Har du særfradrag, skal du likevel trekke dette fra før du leser av skatt på alminnelig inntekt i tabell 3. Ved beregning av skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, er det alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag og skjermingsfradrag som er utgangspunktet. Minstefradrag Du får minstefradrag i lønnsinntekt, uføretrygd, uføreytelser og pensjon. Fradrag i lønnsinntekt, uføretrygd og uføreytelser blir gitt med 43 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradrag i pensjon blir gitt med 29 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradraget kan ikke settes høyere enn den inntekten som fradraget beregnes av. Er lønn kr 8 200, uføretrygd kr og uføreytelser kr vil minstefradrag bli gitt med kr Har du både lønn og pensjon, beregnes minstefradraget til det høyeste fradraget av minstefradrag i lønnsinntekt, uføretrygd og uføreytelser summen av minstefradrag i lønnsinntekt, uføretrygd og uføreytelser og pensjonsinntekt. Nedre grense for minstefradrag settes imidlertid til kr Summen av minstefradragene skal ikke overstige kr Foreldrefradrag Fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn gis med inntil kr for ett barn under 12 år og kr i tillegg 2 for hvert barn utover det første barnet. Er du gift kan dere fritt fordele foreldrefradraget mellom dere. Særfradrag enslig forsørger Forsørger du barn under 18 år som du mottar utvidet barnetrygd for, så får du særfradrag som enslig forsørger. Den utvidede barnetrygden må være gitt etter barnetrygdloven 9. Du får barnetrygd og særfradrag til og med måneden før barnet fyller 18 år. Du skal likevel ikke ha særfradrag som enslig forsørger om du: har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer, eller gifter deg Du må gi NAV beskjed om du ikke lengre har krav på utvidet barnetrygd. Dette må du gjøre i tillegg til at du må huske å endre skattekortet. Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no. Særfradrag for hel utvidet barnetrygd er kr per måned. Fullt fradrag utgjør kr per år. Mottar du delt utvidet barnetrygd vil du få særfradrag med halvparten av ene, dvs. kr per måned og kr for et helt år. Særfradaget vil vises i selvangivelsen for 2015 (den som skal leveres i april 2016) Dersom du mener opplysningene ikke er korrekte, må du kontakte NAV, som

3 eventuelt sender korrigerte opplysninger til skatteetaten. Særfradrag for uførhet Fra og med 2015 får du ikke særfradrag om du mottar uføretrygd fra folketrygden. Mottar du uføreytelser etter andre lover enn folketrygden fordi ervervsevnen er satt ned med mindre enn 2/3 og du fikk halvt særfradrag for uførhet ved ligningen for 2014 uten å motta uførepensjon fra folketrygden, vil særfradraget for 2015 være kr pr måned (kr for et helt år). Særfradrag gis ikke hvis du samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Skatteklasser For 2015 er det kun ektepar og meldepliktige samboere som kan få skatten beregnet under ett i skatteklasse 2, se tabell 3. Skatteklasse 2 velges når samlet skatt ved felles likning i skatteklasse 2 blir lavere enn ved særskilt likning i skatteklasse 1, ellers velges skatteklasse 1. Alle enslige liknes i skatteklasse 1. Personfradrag i skatteklasse 1 er kr , mens personfradraget i skatteklasse 2 er kr Skattefritt beløp og progresjonstrinn ved beregning av toppskatt er like i skatteklasse 1 og skatteklasse 2, se tabell 2. Trygdeavgift beregnes alltid særskilt for hver person uavhengig av klasse, se tabell 1. Fradrag i Finnmark og Nord-Troms ( Finnmarksfradrag ) Personer som er bosatt i Finnmark, eller i en av kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy eller Storfjord i Troms, får et særskilt fradrag i alminnelig inntekt. Fradraget er kr både i skatteklasse 1 og skatteklasse 2. Videre er en for fellesskatt 3,5 % lavere enn for resten av landet. Satsen for første trinn på toppskatten er 2 % lavere enn for resten av landet. Skattebegrensning på grunn av lav alminnelig inntekt Fra og med 2015 får du ikke skattebegrensning lav alminnelig inntekt dersom du mottar uføretrygd fra folketrygden og/eller uføreytelser fra andre enn folketrygden. Mottar du en av følgende stønader/ pensjoner kan du få skattebegrensning etter skatteloven 17-1.: overgangsstønad til enslig mor eller far dersom stønaden ble innvilget FØR 1. april overgangsstønad til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier etterlattepensjon pensjon til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier Skatter som kan begrenses er kommuneog fylkesskatt, fellesskatt og trygdeavgift. Skattebegrensningen beregnes slik: Er du enslig, skal du ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn kr Er inntekten høyere, skal skatt av alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke utgjøre mer enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpet. Har du formue, legges 1,5 % av formue over kr til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Likningsverdien for primærbolig holdes i denne forbindelse utenfor ved beregningen av formuen. Som primærbolig regnes den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger Fra og med 2015 skal uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger (tidligere skattlagt som pensjonsinntekt) skattlegges som lønnsinntekt. Dette innebærer at trygdeavgiftsen for uføretrygd/ytelser og beløpsgrensene for minstefradrag er de samme som for lønnsinntekt. Særreglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt er opphevet for uføretrygdede. 3

4 Skattefradrag for pensjonsinntekt Maksimalt skattefradrag er kr Dette får du dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden, AFP, tilsvarende pensjoner fra utlandet med 100 % og/eller supplerende stønad hele året, og samlet pensjon ikke overstiger kr i Følgende pensjoner inngår i samlet pensjonsinntekt : Alderspensjon/AFP/supplerende stønad til personer med kort botid i Norge Andre pensjoner, herunder pensjoner fra utlandet som er skattepliktige i Norge Pensjon fra utlandet som ikke er skattepliktig i Norge Kår og livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre enn folketrygden når de mottas samtidig med alderspensjon Overstiger samlet pensjonsinntekt kr skal fradraget trappes ned for pensjonsinntekt over kr og faller helt bort når pensjonsinntekten er kr eller mer. Tar du ut mindre enn full pensjon og/eller pensjon bare i deler av året reduseres skattefradraget og beløpsgrensene tilsvarende pensjonsgrad og antall måneder med pensjon. Tar du ut full alderspensjon fra folketrygden eller fra en AFP-ordning hele året og samlet pensjon overstiger kr , trappes skattefradraget ned slik: For samlet pensjonsinntekt mellom kr og kr trappes skattefradraget ned med 15,3 % av samlet pensjon minus kr Se eksempel. For pensjonsinntekt fra kr trappes skattefradraget ytterligere ned med 6 % av samlet pensjonsinntekt, minus kr kroner. Du får ikke skattefradrag når samlet pensjonsinntekt er kr eller mer. Skattefradraget kan likevel ikke overstige summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Beløpsgrensene over gjelder for Stortinget fastsetter nye er hvert år. Skattetrekksmelding for 2015 Beregning av skattekort for 2015 bygger i hovedsak på opplysninger om inntekt og formue fra likningen De grunnlag som er benyttet for beregning av skattekort finner du på side 2 av skattetrekksmeldingen. Stemmer ikke beløpene med det du forventer inntekt, formue, fradrag eller gjeld vil være, kan dette føre til uriktig skattetrekk. Har du tabelltrekk og bare en arbeidsgiver, er det bare endringer i formue, inntektsfradrag og andre inntekter enn lønn eller pensjon som gjør utslag. Er det store endringer i beløpene, må du søke om nytt skattekort. Begynner du for eksempel å ta ut alderspensjon ved siden av å fortsette i lønnet arbeid, må du få beregnet nytt skattekort. Bruk skatteetaten.no/skattekort (krever pålogging) eller bestill skjema for endring av skattekort. Skjemaet på side 7 kan brukes til å beregne skatten for Skjemaet gjelder for lønnsmottakere og personer som mottar pensjon, trygd eller lignende fra folketrygden. Skjemaet er ikke tilrettelagt for personer som kommer inn under regelen for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Denne brosjyren er utarbeidet på grunnlag av skattereglene per 1. januar Det blir tatt forbehold om at det kan skje endringer senere. 4

5 Eksempler på beregning av skattefradrag for alderspensjon/afp Eks 1. Full (100 %) Alderspensjon kr og alderspensjonist hele Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 15,3 % kr = Skattefradrag kr Eks 2. Full (100 %) alderspensjon kr og alderspensjonist hele Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 6 % = trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr = Skattefradrag kr Eks % alderspensjon kr , og alderspensjonist i 5 mnd. i Beregning maksimalt skattefradrag: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning maksimal pensjon som gir forholdsmessig fullt skattefradrag: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning andel av øvre grense pensjon som skal redusere skattefradrag med 15,3 %: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregnet maksimalt skattefradrag, kr trappes ned med ( ) x 6 % = kr trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr kr = Skattefradrag kr 3 Eks 4 Ektepar, hvor ektefelle 1 er alderspensjonist og tar ut full alderspensjon hele året med kr Skattefradrag kan innrømmes med maks kr Beregnet skatt før skattefradrag utgjør kr Det vil si at det gjenstår kr i ubenyttet skattefradrag. Ektefelle 2 har lønnsinntekt kr og kr i renteinntekter. Ektefellene kan fritt overføre renteinntekter seg imellom. For å få benyttet skattefradraget fullt ut må ektefelle 2 overføre renteinntekter tilsvarende kr i skatt. Det eksakte beløpet som må overføres finner du ved å multiplisere resterende skattefradrag med 100 og dele med skatteprosenten på nettoinntekt, 27 %. I dette tilfelle vil det lønne seg å overføre renteinntekter til den ektefellen som får skattefradrag. Størrelsen på renteinntekten som bør overføres til den ektefellen som har skattefradrag: (6 547 ubenyttet skattefradrag) x 100)/27 = kr

6 Eksempel på beregning av skatten Skjema for beregning av skatt Formue 1. Bankinnskudd Aksjer Skatt 3. Primærbolig 4. Fritidseiendom Øvrig formue 6. Brutto formue = Gjeld Egen netto formue = Tabell 4 Formueskatt Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen netto formue Ektefelles formue Samlet formue = Tabell x 8 ) ) Inntekt 11. Lønn, uføretrygd, uføreutelser mv Tabell 1 Trygdeavg. mellom Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav Sum Tabell Renteinntekter Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte Sum inntekter a. Minstefradrag *) Post 11: x43 % b. Minstefradrag **) Post 12: x29 % Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd Foreldrefradrag ***) Gjeldsrenter Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring 25. Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag Sum *) Minimum kr. Maksimum kr **) Minimum kr. Maksimum kr (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag enn kr , begrenset oppad til kr = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt Sum = Boligsparing - Finnmarksfradrag - Sum = ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene. Ektefelle 1 Lønn, uføretrygd, -ytelser (Post 11) Pensjon (Post 12) Bankinskudd (Post 1) Renteinntekter (Post 14) Aksjer (Post 2) Mottatt aksjeutbytte Skjermingsfradrag (Post 16) Skattepliktig utbytte Fritidseiendom, likningsverdi (Post 4) Reiseutgifter (Post 19) Fagforeningskontigent (Post20) Pensjonsinnskudd (Post 20) Foreldrefradag (Post21) Gjeld (Post 7) Gjeldsrenter (Post 22) 2800 Ektefelle 2 Lønn Netto inntekt Primærbolig Gjeld 0 Netto formue Et ektepar har 2 barn under 12 år. Beløpet skal føres i post 21. Fradraget begrenses til kr og fordeles med en halvpart på hver av foreldrene. Eksemplet i skjemaet viser utregning av formue, inntekt og skatt for ektefelle 1. Det blir gitt henvisnnger til postene i skjemaet. 6

7 Skjema for beregning av skatt Formue Skatt 1. Bankinnskudd 2. Aksjer 3. Primærbolig 4. Fritidseiendom 5. Øvrig formue 6. Brutto formue 7. Gjeld 8. Egen netto formue Tabell 4 Formueskatt + Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen netto formue Ektefelles formue 9. Samlet formue 10 Tabell 4 = x 8 ) 9) Inntekt 11. Lønn, uføretrygd, uføreutelser mv Tabell 1 Trygdeavg. mellom Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav Sum Tabell Renteinntekter 15. Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte 17. Sum inntekter 18a. Minstefradrag *) Post 11: x43 % 18b. Minstefradrag **) Post 12: x29 % 19. Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd 21. Foreldrefradrag ***) 22. Gjeldsrenter 23. Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring 25. Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag 28. Sum = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt + Sum = *) Minimum kr. Maksimum kr **) Minimum kr. Maksimum kr Boligsparing - (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av Finnmarksfradrag - inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag Sum = enn kr , begrenset oppad til kr ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene. 7

8 Tabell 1: Trygdeavgift på personinntekt 2015 Tabellen viser trygdeavgift på personinntekt. Det er tre forskjellige er. Lav, (5,1%) på pensjoner, mellom (8,2%) på lønn, uføretrygd/ytelser og næringsinntekt av fiske og høy (11,4%) på annen næringsinntekt. Personer under 17 år eller over 69 år (fyller 70 år eller mer i 2015) skal betale trygdeavgift etter lav uansett inntektstype. Avgiften skal ikke utgjøre mer enn 25% av samlet grunnlag over kr et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker avgiften med kr 51 per for lav, kr 82 per for mellom og kr 114 per for høy. Tabell 2: til staten på personinntekt 2015 Tabellen viser toppskatt på personinntekt i skatteklasse 1 og 2. Skattefritt beløp er kr både i klasse 1 og klasse 2. Det skal beregnes 9% toppskatt av de første kr i klasse 1 og 2. Av det overskytende skal det beregnes 12,0% toppskatt. Beregningsgrunnlaget er summen av lønn, pensjon og beregnet personinntekt. et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker toppskatten med kr 120 per både i klasse 1 og 2. Tabell 3: Skatt på alminnelig inntekt 2015 Tabellen viser summen av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt i skatteklasse 1 og 2. Satsene er tilsammen 27 %. Personfradragene, kr i klasse 1 og kr i klasse 2 er innarbeidet i tabellen. Beregningsgrunnlaget er alminnelig inntekt (netto inntekt) etter særfradrag. et avrundes til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker skatten kr 270 per både i klasse 1 og 2. Tabell 4: Formuesskatt til staten og kommunen 2015 Tabellen viser summen av formuesskatt til staten og kommunen i skatteklasse 1 og 2 samt for ektefeller. Skattefritt beløp ved kommune- og statsskattelikningen er kr i klasse 1 og 2. Ektefeller har tilsammen et skattefrittbeløp på kr Formuesskatt til kommunen beregnes med 0,7 % over skattefritt beløp. Formuesskatt til staten beregnes med 0,15 % av formue over skattefritt beløp. Utover tabellen øker skatten med kr 8,50 per i klasse 1 og 2 og for ektefeller. Skatten beregnes av uavrundet beløp (hele kroner). Spesielt for ektefeller: Skatten avleses av samlet formue for begge ektefeller. Skatten fordeles deretter forholdsmessig etter den enkeltes nettoformue. 8

9 Tabell 1 Avgift Avgift Avgift lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40%

10 Tabell 1 forts. Avgift Avgift Avgift lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40%

11 Avgift Avgift Avgift lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40%

12 Avgift Avgift Avgift lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40% lav mellom høy 5,10% 8,20% 11,40%

13 Tabell

14 Tabell 2 forts

15

16 Tabell

17

18 Tabell 3 forts

19

20 Tabell 4 Netto formue Klasse 1 og

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen

Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen 95/19 Rapporter Reports Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen LOTTE en mikrosimuleringsmodell for beregning av skatter og trygder

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Det norske trygdesystemet

Det norske trygdesystemet Oversikt Det norske trygdesystemet Januar 2014 INNHOLD Side 1. MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN 3 2. FOLKETRYGDENS YTELSER 4 3. FINANSIERING AV FOLKETRYGDEN 4 4. ALDERSPENSJON 5 4.1 Alderspensjon gamle regler

Detaljer