Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen"

Transkript

1 Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage Oppvekstsjefen 10.juni.2015

2 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Reduksjon i foreldrebetalingen Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen er innført fra 1. mai Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ordningen er regulert i forskrift til Barnehageloven, om foreldrebetaling i barnehager. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kroner. Ansvar Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for begge ordningene. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender søknad til Hadsel kommune om dette på eget elektronisk skjema inkl dokumentasjon for inntekt. Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside. Hver barnehage regulerer betalingskrav til foresatte i samsvar med vedtak, og barnehagen får refundert sitt inntektstap gjennom en egen ordning. Hadsel kommune rutine for søknad og saksbehandling Søknad: Foresatte søker elektronisk, og lenke til søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside. Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer /partner i husholdningen Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden Vedlegg som dokumenterer inntektsopplysninger skal følge søknaden eller ettersendes pr post. Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen. Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner skal det leveres dokumentasjon for begge. Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn. Dokumentasjon av inntekt Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. I søknad om reduksjon i foreldrebetaling skal inntektsgrunnlaget gjenspeile den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten.

3 Her følger en oversikt over skattbar og ikke skattbar inntekt (henvisning Skatteloven 12 og Udir: Merknader til forskrift) Personinntekt omfatter (henvisning Skatteloven 12): beregnet personinntekt fordel vunnet ved arbeid (frynsegoder) pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold og engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser. arbeidsavklaringspenger overgangsstønad engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap, introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kapittel 3 og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen støtte etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger Følgende regnes ikke som skattbar personinntekt: barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret etterlønn og etterpensjon utbetaling fra kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet etter inntektsåret 2006 Skattbar kapitalinntekt er bl.a.: renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler. Dersom du ikke har en selvangivelse Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt. Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen. For arbeidstaker: Kopi av siste mnd lønnsslipp Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer Dokumentasjon på ulønnet permisjon For selvstendig næringsdrivende: Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen For arbeidsledige: Kopi av siste utbetaling fra Nav For hjemmeværende: Skriv «hjemmeværende» i rubrikk for arbeidsgivers navn For studenter: Kopi av studentbevis eller

4 bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass Dokumentasjon på overgangsstønad For sosialklienter / flyktninger: Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten. Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned når du leverer annen dokumentasjon enn selvangivelse. Søknadsfrist For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Hadsel kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august. Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling Det beregnes en måned saksbehandlingstid, søknaden gis ikke tilbakevirkende kraft. Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak. Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort. Hadsel kommune kan stille regresskrav dersom noen har fått redusert betaling og ikke lenger har krav på dette. Vedtak om endret foreldrebetaling Inntil søknad og inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft. Klage på vedtak: Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen. Eventuelle klager sendes skriftlig til Hadsel kommune som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen. Unntak - oppstartsordning Som en oppstarts-overgangsordning vil vedtak kunne ha tilbakevirkende kraft fom inntil ordningen er igangsatt. Frist for å utløse vedtak fra 1.mai og/eller fra august 2015 er 15.juni Vedtak som fattes for våren 2015, vil også kunne gjelde for barnehageåret 2015/2016.

5 Saksbehandlingsordning ansvar og oppgaver i Hadsel kommune Hva Ansvar Kommentar Utarbeide informasjon til foresatte og til barnehager - Oppvekst - hjemmeside - infobrosjyre - annonsering Videreformidle informasjon til foresatte Foresatte søker elektronisk Via Hjemmeside Hadsel kommune Fastsetting av saksbehandlingsregler Saksbehandling etter regler over. Klageordning Foreldrebetaling for foresatte endres i hh til vedtak Servicetorg og barnehager Foresatte Servicetorg Oppvekstsjef Saksbehandler økonomi Saksbehandler økonomi/ oppvekstsjef Styrer i hver barnehage - brev til barnehagene - dele ut infobrosjyre - muntlig informasjon - veiledning for søknad - søknadsskjema importeres direkte i Ephorte - 1 sak pr husstand (kan ha flere søknader) - rutinedokument Utføres/arkiveres i Ephorte - mal for vedtak innvilget og avslag - Vedtak sendes foresatte med kopi til gjeldende barnehage og til sektor oppvekst - omgjøre vedtak ev kommunal klagenemd Kommunale barnehager: legg inn overstyrt sats i Visma barnehage. Private barnehager: innfordre foreldrebetaling i samsvar med vedtak Refusjonsordning/økonomi Oppvekst Utbetal til private barnehager /overfør til kommunale v budsjettregulering ihhtil vedtak - 2 ganger pr år Ansvar oppvekstsjefen rapporterer