SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK"

Transkript

1 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er kr gjeldende fra 1. mai Minste pensjon for enslige er fra 1. mai 2012 kr For ektepar er minste pensjon kr (6G= kr) 2. Egenandeler lege Allmennpraktiker kr 136, kr 180 ved spesialist i allmennmedisin Spesialist kr 307 Allmennpraktiker hjemmebesøk dag kr 180, kr 210 ved spesialist i allmennmedisin Allmennpraktiker hjemmebesøk kveld/natt kr 295, kr 325 ved spesialist i allmennmedisin Røntgenundersøkelse kr 218 Psykolog 1 time kr 307 Refusjon av reisekostnader/hver vei kr 130 (kr 400 hver vei ved fritt sykehusvalg) Fysioterapeut kr 149 (40 min) For enkelte diagnosegrupper er fysioterapi gratis 3. Grense frikort Godkjente egenandeler på mer enn kr i løpet av ett år gir rett til frikort 4. Fødsel Engangsstønad ved fødsel for kvinner som ikke har opptjent rett til foreldrepenger kr Fødselsstønad ved hjemmefødsel kr Barnetrygd Satser pr måned for hvert enkelt barn kr 970 Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn ekstra.

2 Enslige forsørgere (med barn 0-3 år) som mottar full overgangsstønad får også ett småbarnstillegg (det utbetales ett småbarnstillegg pr. enslig forsørger uavhengig av hvor mange barn mellom 0 og 3 år vedkommende har) Satsen er: 660 pr. mnd/7 920 pr. år Det eksisterer også et tillegg som gis for barn bosatt i Finnmark og bestemte kommuner i Nord Troms. Dette er på kr pr barn pr år og utbetales månedsvis. Et tilsvarende tillegg ytes for stønadsmottakere bosatt på Svalbard. 6. Foreldrepenger For å ha rett til foreldrepenger må stønadsmottaker ha vært yrkesaktiv i minst seks av de siste 10 månedene før egen stønadsperiode begynner, og ha hatt minst en årsinntekt på ½ G (kr ). Foreldrepenger kan etter søknad tas ut fleksibelt i kombinasjon med deltidsarbeid eller perioder med heltidsarbeid. Uttaket må være fullført innen barnet fyller 3 år. Stønadsperioden ved fødsler er for barn født eller senere 47 uker med full lønn (maks 6G pr. 1. mai 2012 = kr ) og 57 uker med 80 prosent lønn (44/54 uker ved adopsjon). For barn født eller senere, er tolv uker av stønadsperioden forbeholdt faren (fedrekvoten). Det er fedrekvote i alle tilfeller hvor begge foreldre har rett på foreldrepenger. Tre uker av stønadstiden før fødsel og seks uker etter fødselen må tas av moren. Den resterende delen av stønadsperioden (26/36 uker for barn født eller senere) kan etter nærmere vilkår fordeles mellom foreldrene. For at far skal få foreldrepenger utover fedrekvoten, basert på egen opptjening, må mor etter fødselen: - gå ut i arbeid - ta offentlig godkjent utdanning på heltid - ta offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid - på grunn av sykdom eller skade være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet - være innlagt i helseinstitusjon - deltar på heltid i introduksjonsprogram - deltar på heltid i kvalifiseringsprogram Tilsvarende vilkår gjelder for fedres uttak i tilfeller der far ikke har rett til fedrekvote. For barn født eller senere kan imidlertid far ta ut et antall uker tilsvarende fedrekvoten når mor er ufør, uten at det stilles krav til mors aktivitet. 2

3 7. Kontantstøtte For barn fra 1 2 år ytes kontantstøtte avhengig av oppholdstid i barnehage og alder. Hvis barnet ikke har avtalt oppholdstid i barnehage er kontantstøtten kr pr mnd for barn som er mnd og kr pr mnd for barn som er mnd. For barn som har avtalt oppholdstid i barnehagen som er 19 timer i uken eller mindre gis det kontantstøtte med halv sats. Det gis ikke kontantstøtte til barn som har mer enn 19 timer i uken. 8. Dagpenger ved arbeidsledighet Dagpengesatsen er 2,4 promille av årsinntekt siste år eller gjennomsnittlig arbeidsinntekt de siste tre år. En må ha tjent minst 1,5 G=kr siste år, eller 3G=kr de tre siste kalenderårene for å få dagpenger. Maks beregningsgrunnlag er 6 G = kr Et dagpengegrunnlag på kr gir kr 480 pr dag. Dette blir i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. For hvert barn under 18 år som forsørges ytes kr 17 pr dag. Det utbetales dagpenger for 5 dager pr uke eller 260 dager pr år. Maksimal varighet er 104 uker, men hvis arbeidsinntekten har vært lavere enn 2 G=kr , men høyere enn 1 G=kr , får du dagpenger i en periode på maksimum 52 uker. 9. Sykepenger Sykepenger gir 100 prosent lønn i 52 uker, (med et øvre tak på 6 G=kr ). Det utbetales sykepenger for 5 dager pr uke. For å få rett til sykepenger må vedkommende ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). Inntekten de siste fire uker legges som hovedregel til grunn for beregning av sykepenger. Det ytes ikke sykepenger dersom inntekten pr år er mindre enn 1/2 G (kr ). De første 16 dagene dekkes av arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Arbeidstakeren har rett til sykepenger for inntil 10 dager (enslige forsørgere 20 dager) fravær pr år for nødvendig tilsyn med syke barn og ved barnepassers sykdom. Arbeidstakere med mer enn to barn har rett til 15 dager (enslige forsørgere 30 dager). Det gis også omsorgs-/pleiepenger for pass av kronisk syke barn med aldersgrense 18 år for barnet. 10. Pensjon a) Alderspensjon Fra 1. januar 2011 ble det innført ny alderspensjon i folketrygden. I det nye pensjonssystemet vil alle år med lønnsinntekt telle med ved beregning av pensjonen, mot 40 år som full opptjeningstid i det gamle systemet. En vil i det nye systemet også fritt kunne kombinere pensjon og arbeidsinntekt, og det skal 3

4 være mulig å ta ut pensjon fra 62 år om opptjeningen er høy nok. I det gamle systemet er aldersgrensen 67 år. Fra 1. januar 2011 ble det også innført såkalt levealdersjustering, dvs. at alderspensjonen justeres etter forventet levealder i befolkningen. Minste pensjonsnivå for enslige er fra 1. mai 2012 kr For ektepar er det kr I det gamle pensjonssystemet utbetales det tilleggspensjon for de som har vært i arbeid og har opptjent pensjonspoeng. Denne tilleggspensjonen er avhengig av antall år en har vært i arbeid og hvilken inntekt en har hatt. En vil da motta pensjon som overstiger minste pensjonsnivå. For en gjennomsnittlig årslønn på kr , tilsvarer pensjonen med uttak i 2011 ca kr for en enslig. For pensjonister gjelder lempeligere skatteregler enn for andre som bla innebærer at det ikke er skatt på minste pensjon. Den nye alderspensjonen innfases ved at de som er født før 1954 får pensjonen beregnet etter gamle regler, de som er født mellom 1954 til og med 1962 får den beregnet etter en kombinasjon av gamle og nye regler, og de som er født i 1963 eller senere får pensjonen beregnet etter nye regler. b) Uførepensjon Denne vil i utgangspunktet være lik den alderspensjon en ville fått fra folketrygden om en står i arbeid til 67 år i dagens ordning. I tillegg kommer evt. tjenestepensjon fra bedriften. Det er nå vedtatt et nytt uførepensjonssystem i folketrygden, tilpasset ny alderspensjon. c) Avtalefestet pensjon(afp) gammel og ny ordning Gammel ordning (under utfasing) : Pensjonen fra AFP-ordningen tilsvarer den alderspensjon en ville fått fra folketrygden om en står i arbeid til 67 år. I tillegg vil AFP-ordningen i LO- NHO-området utbetale kr 950 pr mnd skattefritt (pensjon er ellers skattepliktig inntekt). Dette beløpet faller bort ved fylte 67 år. I offentlig sektor gis et AFPtillegg på kr Dette er imidlertid skattepliktig. Ny ordning : En ny AFP-ordning i privat sektor er innført fra 1. januar Ny AFP er et livslangt påslag til folketrygdpensjonen. Dette påslaget øker jo senere en tar ut AFP. 11. Sluttvederlag For arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller arbeidsforholdet opphører som følge av sykdom eller svekket helse, utbetales et sluttvederlag. Gjelder ikke i offentlig sektor. 4

5 Det er bestemte regler for bl.a. arbeidsforholdets varighet og det må foreligge tariffavtale på arbeidsplassen. Beløpet som utbetales er minst ved 50, 51 og 66 år (kr kr) og høyest ved 61 og 62 år (kr ). Beløpet utbetales skattefritt. Satser for ulike aldersgrupper (for arbeidstakere med sluttdato fra og med 1. juli 2011). 50 til 51 år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr Feriepenger Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsinntekt kalenderåret før ferie tas ut. Som del av tariffoppgjøret 2000 ble arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene enige om å innføre mer ferie slik at ferie etter ferieloven og ferie etter avtalen til sammen ble fem uker i Prosentsatsen for beregning av feriepenger er forhøyet til 12,0 prosent for ansatte med tariffavtale i tråd med ferieutvidelsen. Det utbetales også feriepenger av sykepenger (de første 48 dagene), foreldrepenger (inntil 12 uker) og svangerskapspenger (de første 64 stønadsdagene). Arbeidstakere over 60 år får en ekstra ferieuke (6 uker i 2002) der det er tariffavtale. 13. Grunnstønad Ytes til medlemmer av Folketrygden som pga sykdom, skade eller lyte har nødvendige ekstrautgifter. Eksempelvis gis grunnstønad til drift av tekniske 5

6 hjelpemidler, drift av bil, hold av førerhund og til proteser. Mange funksjonshemmede har rett til grunnstønad. Satser pr år Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Sats 4 kr Sats 5 kr Sats 6 kr Hjelpestønad Ytes ved varig sykdom, skade eller lyte. Hjelp til tilsyn og pleie. Bare ved private pleieforhold. Satser pr år Sats 0 kr Sats 1 kr Sats 2 kr Sats 3 kr Sats 4 kr Satsene 2-4 viser til ordningen med forhøyet hjelpestønad til barn og unge under 18 år med vesentlige behov utover vanlig hjelpestønad. 15. Overgangsstønad Overgangsstønad gis til enslig mor eller far som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorg for barn eller fordi vedkommende først etter en utdanningstid eller omstillingstid kan få arbeid. Overgangsstønad kan gis til det yngste barnet fyller åtte år, men ikke i sammenlagt mer enn tre år etter at det yngste barnet ble født. I tillegg kan det gis overgangsstønad i opptil to måneder før fødselen. Det kan også gis overgangsstønad for ett år ekstra for de som er under utdanning og har opplevd samlivsbrudd, og der det yngste barnet har fylt åtte år. Årlig overgangsstønad utgjør 2 ganger grunnbeløpet (kr ). Overgangsstønaden reguleres med grunnbeløpet. Stønad til barnetilsyn. Gis til enslige forsørgere. Gjelder til 4. skoleår for barnet. Maks beløp pr barn pr år er kr, for 2 barn kr og for 3 barn kr. Som regel dekkes 64 prosent av dokumenterte utgifter opp til maks beløp (utgifter til dagmamma, barnehage, osv). 6

Det norske trygdesystemet

Det norske trygdesystemet Oversikt Det norske trygdesystemet Januar 2014 INNHOLD Side 1. MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN 3 2. FOLKETRYGDENS YTELSER 4 3. FINANSIERING AV FOLKETRYGDEN 4 4. ALDERSPENSJON 5 4.1 Alderspensjon gamle regler

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive,

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2013 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

SOSIALPOLITISK KALENDER 1975 1987

SOSIALPOLITISK KALENDER 1975 1987 SOSIALPOLITISK KALENDER 1975 1987 Jon Y. Hippe (red.) Hilde Lorentzen Axel W. Pedersen F A F o Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon Lilletorget 1, O184 Oslo 1, Telefon 02/40

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett 25.02.15, 04.03.15 og 12.03.15 LO-advokat ph.d. Imran Haider

Disposisjon til forelesninger i trygderett 25.02.15, 04.03.15 og 12.03.15 LO-advokat ph.d. Imran Haider Disposisjon til forelesninger i trygderett 25.02.15, 04.03.15 og 12.03.15 LO-advokat ph.d. Imran Haider Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av

Detaljer

JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082

JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082 JON M. HIPPE SOSIAL POLITISK KALENDER FAFO-RAPPORT NR. 082 Jon M. Hippe SOSIALPOLITISK KALENDER Oversikt over endringer av regelverk, satser og andre bestemmelser innenfor helse- og sosialpolitikken FAFO-RAPPORT

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer