GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING"

Transkript

1 GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra 2012) og leieinntekten er høyere enn kr , jf 7-2, 1. I mangel av nærmere opplysninger fordeles fradraget forholdsmessig etter størrelsen på leilighetene, slik at det gis fradrag for andel av kostnader som faller på utleid del, sktl 6-1(1), 6-11 og Kr kr ( x100/185)= kr ) Streikebidrag er ikke skattepliktig, jf (1) j nr. 5 3) Jubileumsgave er skattefri etter nærmere regler. (Gaven må være en "gjenstand", ikke pengebeløp, max verdi kr 3 000*. Kan gis når bedriften feirer årsjubileum. - Antall år delelig med 25.) Jf. sktl (2) m forskrift , 2. ledd. *Når antall år er delelig med 50 (som her), øker fribeløpet til kr 4 500, se forskriften. 4) Fordelen ved det rentefrie personallånet blir skattefri, jf. sktl. 5-12, 4. ledd, 3. punktum. Lånebeløpet er under 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp og nedbetalingstiden overstiger ikke ett år ( = ). 5) En rimelig personalrabatt er også skattefri, jf. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven ) Fri uniform er skattefritt, ovennevnte forskrift , 3. ledd. 7) Salg av hytte: Skattepliktig gevinst kr ( 5-1, 2. ledd.) (Eier- og brukstid er for kort til skattefrihet, jf. 9-3 (4)) Hele gevinsten skattlegges i salgsåret, jf. realisasjonsprinsippet i sktl 14-2 (1). 8) Særskilt likning. Begge ektefeller settes da i klasse 1, jf (3) 9) Gevinst v/salg av litografiene må i dette tilfellet være skattefri, jf. 9-3(1) a. 10) Gevinst v/salg av statsobligasjoner er etter hovedregelen i 5-1 (2) skattepliktig. Etter tidligere bestemmelser var slike gevinster skattefrie. Ved lovendringen (i 1990) ble det fastsatt i ikrafttredelsesvedtaket at endringen bare skulle gjelde for obligasjoner anskaffet etter Gevinst ved realisasjon av slike papirer ervervet før nevnte dato, er fortsatt skattefri. Se sktl. 9-3 (1) c nr. 2. Tilsvarende tap blir derfor ikke fradragsberettiget, se 9-4 symmetriprinsippet. 11) Betalingen til dagmamma utgjør max foreldrefradrag, så fradraget blir kr , (Se sktl 6-48 og skattevedtaket 6-2.) To barn under 12 år. (Beløpet kan eventuelt deles likt mellom ektefellene.)

2 Alminnelig inntekt Kjell Hansen, skatteklasse 1, 15-4(3) Lønn, inkl. feriepenger Avkastning livsforsikring, 5-20(2), Rente på fordring 5-1 jf (jf. salg av hytta) Rente bankinnskudd 5-20(1)b Skattepliktig leieinntekt bolig Salgsgevinst hytte 5-1(2) Sum (skattepliktig bruttoinntekt) Minstefradrag 43%, 6-30 til 6-32, + SSV 6-1 max Reiseutgifter ( ) 6-44 ( 1,50 pr. km) Fagforeningskontingent (4 200), 6-20, max Innskudd i egen pensjonsforsikring 6-47(1)c /2 foreldrefradrag, jf 6-48) Renteutgifter 6-40, (anta påløpt = betalt) Alminnelig inntekt Personinntekt = brutto lønn Alminnelig inntekt Grete Hansen Lønnsinntekt brutto, inkl. lønn under fødselspermisjon (sktl 5-10 c nr 3) Renter obligasjoner, jf. 14-2, ( ) = 600 Gevinst ved innløsning av obligasjoner og ved salg av litografier er skattefritt, jf. foran. Minstefradrag, 43%, men maksimum (SSV 6-1) Pensjonsinnskudd, oppgitt beløp (2% av lønn) ( 6-47(1)a) Foreldrefradrag, 2 barn < 12 år, hos mannen eller kona, valgfritt legitimerte utgifter, 6-48, SSV 6-2. max ( ): Alminnelig inntekt Personinntekt = brutto lønn Det beregnes ikke arbeidsgiveravgift på godtgjørelsen til dagmammaen, ftrl ledd. OPPGAVE B Om frynsegoder i sktl (2) med tilhørende forskriftsbestemmelser. Se forskriften. OPPGAVE C Jf. læreboka og lovsamlingen m/forskrifter, sktl forskrift. Reglene illustreres i oppgave D. (FOM 2002 er bilgodtgjørelse etter statsregulativet skattefritt, se F-FIN Her er det varslet endring men foreløpig legges statsregulativet til grunn.)

3 3 OPPGAVE D Fordel bil, sktl tilhørende forskrift. (også skattedir.) Listepris (i Oslo) kr (Ikke særlig omfattende yrkeskjøring (under km) Anta at bilen er mindre enn tre år gammel ved begynnelsen av inntektsåret. Fordelen for 2006 blir kr x 0, x 0,20 = kr For 2007 : x 0, x 0,20 = kr For 2008: x 0, x 0,20 = kr For 2009: x 0, x 0,20 = kr For 2010: x 0, x 0,20 = kr For 2011: x 0, x 0,20 = kr For 2012: x 0, x 0,20 = kr For 2013: x 0, x 0,20 = kr For 2014: x 0, x 0,20 = kr For 2015: x 0, x 0,20 = kr Er bilen mer enn tre år gammel ved begynnelsen av inntektsåret, skal fordelen beregnes med utgangspunkt i 75% av listepris som ny, dvs x 0,75 = Fordelen blir da : kr x 0,30 = (likt for ) Beløpet inngår i personinntekten, jf. sktl. 12-2, og dermed i pensjonsgivende inntekt, Ftrl (Fordelen er også trekkpliktig, og dermed belagt med arbeidsgiveravgift, Ftrl. 23-2, 3.ledd) Olsens marginalskatt i 2015 : (Personinntekt ikke høyere enn ): Toppskatt = 0,0% Trygdeavgift = 8,2% "Nettoskatt" = 27,0% Samlet marginalskatt 35,2% Hva koster det Olsen å ha bil ): ,352 = = skatten av den beregnede fordelen. (for bil mer enn tre år gammel pr i inntektsåret.) Om bilens listepris som ny var , ble den skattepliktig fordelen i 2015: x 0,30 + ( ) x 0,20 = = (forutsatt bil under tre år gammel ved begynnelsen av inntektsåret.) For bil som er mer enn tre år gammel ved begynnelsen av inntektsåret: x 0,75 = Kr x 0,30 + ( ) x 0,20 = = OPPGAVE E Rentefritt lån fra arbeidsgiver er skattepliktig fordel etter sktl Etter 5-12(4) fastsetter Finansdepartementet en normrentesats. For hele år 2005 var rentesatsen 2,5%.

4 Fordelen av et rentefritt personallån på blir for år 2005: x 0,025 = I 2015 var rentesatsen de to første mnd på 2,50% Forutsatt lik rentesats resten av året i 2015 blir skattepliktig fordel x 0,025 = (gå inn på Skatteetaten.no og finn aktuelle rentesatser for resten av 2015.) Dette beløpet behandles hos den ansatte som lønn og som renteutgift, som om arbeidsgiveren hadde økt bruttolønna med beløpet, men samtidig krevde samme beløpet i renter på lånet. Arbeidsgiveren skal svare arbeidsgiveravgift av beløpet. 4 Olsens personinntekt øker altså med rentebeløpet, mens alminnelig inntekt ikke forandres. Bare bruttoskatt, dvs. max 8,2% + 12% = 20,2%. (Hvis personinntekten er så høy at høyeste toppskatt er aktuell, ellers 8,2% + 9% = 17,2%.) Bilgodtgjørelse etter statsregulativet (skattefrie satser knyttes fremdeles opp mot statsregulativet selv om det er varslet endringer her) for yrkeskjøring anses ikke å gi skattepliktig overskudd, se F-FIN (Uansett kjørelengde.) Bilen anses da stadig som en privatbil, og kan ikke avskrives skattemessig. Når bilen brukes over km pr. år i yrket (el. næringen), kan skattyteren kreve regnskapsligning (T ). Bilen kan da avskrives skattemessig. Overskudd el. underskudd beregnes da slik: Mottatt bilgodtgjørelse A +Fordel privat bruk, * B - Driftsutgifter og avskrivning (saldo) - C Overskudd/underskudd A+B-C Underskudd inngår i minstefradraget, og kommer således ikke til fradrag i inntekten for en lønnstaker som benytter minstefradrag. *Størrelsen B skal maksimalt utgjøre: 75% av (betalbare driftsutgifter + 17% saldoavskrivning ) ( Jf. sktl (2) ) Når bilen er blitt regnskapslignet, må det også foretas et skattemessig oppgjør ved salg. God grunn til å avstå fra regnskapsligning. NB: Næringsdrivende som benytter bilen over km i virksomheten skal benytte regnskapsligning. Ved bruk under km pr. år, gis fradrag med kr 4,10 pr. km, se takseringreglene og forskuddssatser oppgitt av Skattedirektoratet. Oppgave F Opsjon i arbeidsforhold, sktl. 5-14, 3. ledd Hansen mottar opsjonen i år 6 og utøver den i år 7. Ingen beskatning i år 6. Beskatningen skjer det året opsjonen utøves. I oktober år 7 utøves opsjonen.

5 Verdi av 1000 aksjer er da Hansen betaler for aksjene Underkurs = verdien av opsjonen Hansen betalte for opsjonen 0 Skattepliktig fordel (lønn) i år Dette beløpet må legges til Hansens lønn i oktober år 7. Det skal trekkes skatt og beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet. Beløpet skal tillegges Hansens lønnsinntekt i år 7, slik at det inngår i personinntekten for dette året (Brutto og nettoskatt.) Selskapet kan ikke kreve fradrag for beløpet som lønnskostnad. Hansen kan eventuelt kreve beløpet, kr , fordelt på år 6 og 7 (endring av ligningen for år 6), hvis dette gir lavere samlet skatt, jf. sktl. 5-14, 3. ledd b med forskrift. (Det hadde vært lurere å gi Hansen kr ekstra i lønn og så solgt ham aksjene for Overkurs ved emisjon av nye aksjer regnes ikke som skattepliktig inntekt for selskapet som utvider sin aksjekapital, mens kr i ekstra lønn jo er fradragsberettiget kostnad for selskapet!) Aksjene selges så i desember samme år for Inngangsverdi, verdien ved ervervet F-FIN , Salgsgevinst aksjer (bare nettoskatt) Merk at dette ikke er lønn, men en kapitalinntekt, altså ingen arbeidsgiveravgift. Aksjesalgsgevinst (for personlig skattyter) er skattepliktig etter hovedregelen i skt. 5-1, 2. ledd, jf Gevinst ved aksjesalg omfattes av Fritaksmodellen for selgende aksjeselskap, jf skattelovens 2-38, som gjelder fom (fom 2009 skulle 3% av netto inntekt av aksjer i løpet av året inntektsføres, fom 2012 inngår ikke lenger gevinst/tap ved realisasjon av aksjer i grunnlaget for 3% inntektsføring).

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer