Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)"

Transkript

1 Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes over km i året i næringen, T (Bilen inngår på saldogruppe d). Men en del av kostnadene må tilbakeføres pga privatbruken, jf sktl 6-12 m/forskrift. Etter sktl F-SKD 5-13 vil fordel beregnes slik: Bilen er mer enn 3 år gammel pr i inntektsåret, altså tar vi utgangspunkt i 75% av listeprisen: x 0,75 = Se F-SKD 5-13: (Beløp for 2012 benyttes). Fordelen blir x 30% + ( ) x 20% = Max tilbakeføring etter 6-12: Driftskostnader Kalkulatorisk avskrivning x 0,83 6 x 0,17 * = Samlede kostnader etter forskriften * bilen har tidligere vært avskrevet i perioden X0 til og med X5, altså i 6 år. Maksimum tilbakeføring blir da 75% av = Driftskostnadene fradragsføres, skattemessig avskrivning beregnes av saldo i gruppe d, og tilbakeføring av gjøres i den skattemessige resultatkontoen (jf. næringsoppgave 1) Ved formuesligningen inngår bilen med skattemessig nedskrevet verdi som en del av saldogruppe d. Spørsmål 2 Skattemessige avskrivninger og restsaldo Saldogruppe b c d h sum Saldo pr X Avskrivning Saldo pr X Avskrivningssats 20% 20% 20% 4% Tomt, skattemessig verdi Sum anleggsmidler, skattemessig verdi pr X6 / X Gevinst og tapskonto, jf sktl 14-45, gevinstsaldo pr X Inntektsføres i X6, minimum 20% = Restsaldo fremføres til X7, negativ skattemessig verdi

2 Spørsmål 3 Olsens alminnelige inntekt Først en vurdering av verdsettelsen av kundefordringene: (sktl 14-5 fjerde ledd) Kundefordringer i foreløpig balanse pr Disse er nedskrevet med Brutto utestående fordringer, grunnlag for nedskrivning Maksimum nedskrivning etter sktl 14-5 fjerde ledd: [( ) x 4 x ] : ( ) = Skattemessig (og regnskapsmessig) verdi kundefordringer X Reduksjon i nedskrivning fra IB = ( ) = Dette beløpet må inntektsføres (gå til fradrag i realiserte tap i året.) Vi får da resultat av virksomheten: Driftsinntekter Diverse driftskostnader tilbakeført fordel bil Netto Skattemessig avskrivninger driftsmidler Tap kundefordringer ( ) = Inntektsført fra gevinst- og tapskonto = Næringsinntekt (ex kapitalkostn. og kapitalinntekter) Styrehonorar minus minstefradrag = 0 ( jf 5-10 b og 6-30 til SSV 6-1) Renteinntekter i regnskapet ( 5-1, jf 5-20) Rentekostnader banklån, jf regnskapet( 6-40 første ledd) Tap ved realisasjon av aksjer ( annet ledd) Aksjeutbytte (utover skjermingsfradrag), sktl og Rentekostnad på pantelån på bolig (Ikke fradrag for vedlikehold av egen bolig jf 6-11) Foreldrefradrag ett barn under 12 år, sktl skattevedt Alminnelig inntekt for Oskar Olsen X6 (2012-satser) Spørsmål 4 Olsens samlede personinntekt for X6 (2012), sktl kap. 12 Beregner først skjermingsgrunnlaget, jf sktl 12-12: Pr X6 pr X6 Goodwill Driftsbygning Tomt, kostpris >lign.verdi Varebil Maskiner, inventar, personbil mv Varelager Kundefordringer Sum eiendeler Leverandørgjeld Banklån i balansen* Netto skjermingsgrunnlag *Lånet og rentene bør være ført i regnskapet. (Jf Fin dept brev av desember 2006) 2

3 Skjermingsgrunnlaget settes til middelverdien av de inngående og utgående verdier, jf sktl annet ledd e: ( ) : 2 = Årets skjermingsfradrag blir da med skjermingsrente 3,1% = x 0,031 = Merk at næringsrelatert gjeld til kredittinstitusjoner er fratrukket i skjermingsgrunnlaget. Det skal da gis fradrag for påløpte renter på denne gjelden. Beregnet personinntekt fastsettes enklest med utgangspunkt i næringsinntekten, jf beregningen foran. Næringsinntekt før kapitalkostnader og kapitalinntekter, se spm Renter på lån til finansinstitusjoner ( 12-11, annet ledd a) Skjermingsfradrag x 0,031 = Lønnsfradrag, sktl 12-13, opphevet fra = Beregnet person inntekt (BPI), høy sats Styregodtgjørelse, mellomsats Oskar Olsens samlede personinntekt X Spørsmål 5 Oskar Olsens formue Ligningsverdi bolig Goodwill, 4-2 f 0 Driftsbygning med tomt Varebil (saldogruppe c, takseringsreglene 2-1-2) Maskiner mv (saldogruppe d, inkl personbilen) T 2-1-2) Varelager sktl Kundefordringer (bokført verdi, jf sktl 4-15) Aksjer, oppgitt formuesverdi* Bankinnskudd Brutto formue Fradragsberettiget gjeld, 4-1: Pantelån i regnskapet Leverandørgjeld Gevinst og tapskonto, jf sktl 4-3 e 0 Skyldig mva og arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Skyldige feriepenger Påløpte, ikke forfalte renter, sktl 4-3 d 0 Boliglån Netto formue pr X * 80% ved beregning av formue for 2006 og 85% ved beregning av formue for 2007, 100% for 2008 og etterfølgende år. Ektefeller lignes felles for formuen, jf sktl

4 Spm 6 Olsens skatt for X6/2012 Alminnelig inntekt = , Personinntekt høy sats = , Personinntekt mellomsats = , Formue = , Skatteklasse 2 (sktl 15-4) Personfradrag = Satser for 2012: Skatt av alminnelig inntekt ( ) x 0,28 = Toppskatt av personinntekten ( ) x 0,09 = Trygdeavgift høy sats x 0,11 = Trygdeavgift mellomsats x 0,078 = Sum skatt på inntekt Formuesskatt: Formuesskatt til kommunen ( *) x 0,007 = Til staten: ( *) x 0,004 = 605 Samlet formuesskatt Skatt på inntekt beregnet foran Samlet inntekts- og formuesskatt for X6 (med satser for 2012) *Fribeløpet for ektefeller i beregningen av formuesskatt er kr for inntektsåret 2012, SSV 2-1 og 2-3. Spørsmål 7 Skattefri omdanning til AS inngangsverdi for vederlagsaksjene Se sktl med tilhørende forskrift. Se spesielt forskriftens , fjerde ledd. Oskar Olsen får som inngangsverdi for aksjene et beløp tilsvarende den skattemessige egenkapitalen som er overført til selskapet. (Eventuelt med tillegg av etableringskostnader hvis han dekker disse selv.) Sum skattemessig verdi pr X6 for anleggsmidlene (jf spm 2) Varelager pr Kundefordringer, skattemessig verdi, jf spm 3 foran Aksjer, oppgitt skattemessig verdi (inkl RISK) Bankinnskudd (trenger strengt tatt ikke overføre alt her!) Skattemessig verdi overførte eiendeler Forpliktelser (negative skattemessige verdier): Gevinst- og tapskonto ( 14-45) Pantegjeld ført i regnskapet Leverandørgjeld Skyldig mva og arbeidsgiveravgift Skattetrekk Skyldige feriepenger Påløpte, ikke forfalne renter på lån Netto overførte skattemessige verdier (skattemessig egenkapital pr X6) *Antar at boliglånet ikke overføres, dette beholder han selv. Det er jo også sikret ved pant i boligen, som ikke skal overføres til selskapet, se Fsfin , femte ledd. Olsens inngangsverdi for aksjene i det nystiftede selskapet blir altså kr forutsatt at selskapet og ikke Olsen personlig dekker stiftelseskostnadene. 4

5 Spørsmål 8 Bør aksjeposten med verdi kr overføres til selskapet? I forbindelse med omdanning til AS kan også aksjer overføres uten beskatning, se forskriften fjerde ledd. (Men det må altså overføres virksomhet, se forskriften første ledd.) Det er ikke noe krav i forskriften at aksjene skal være såkalte næringsaksjer. Om eieren av aksjeselskapet på et senere tidspunkt skulle ønske å overføre aksjer i andre selskaper til sitt eget AS, må dette skje til markedspris, slik at latent gevinst kommer til beskatning, jf sktl 13-1 om skjønnsadgang dersom verdien settes lavere enn markedspris ved interessefellesskap. Olsen bør derfor la aksjene bli overført til AS-et i forbindelse med omdanningen. Ønsker han å selge aksjene neste år, vil gevinsten bli skattefri når det er AS-et som selger, jf sktl Om Olsen selv selger aksjene til noen utenforstående, blir nettoen etter skatt (basert på oppgitt markedsverdi) ( ) x 0,28 = som han da kan skyte inn i selskapet. Selger heller selskapet aksjene, blir nettoen kr (Men Olsens inngangsverdi for aksjene i det nystiftede selskapet blir selvfølgelig høyere om han skyter inn ytterligere kroner enn når han skattefritt overfører aksjer med inngangsverdi på ) Oppgave 2: 1 Generelle avgiftsmessige forhold: Salg av datautstyr er avgiftspliktig varesalg etter 3-1(1). Ordinær avgiftsats på 25 %, 5-1 jf. MAV (merverdiavgiftsvedtaket for 2012) 2. Kurs regnes som undervisning og er unntatt fra avgiftsplikt etter 3-5. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt etter Leieforholdet er ordnet slik at man sikrer en gunstig avgiftsmessig ordning for leietakerne. Dette betyr at Datakonsult AS er frivillig registrert etter 2-3. En forutsetning for registrering er at bygningen brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Utleier skal beregne utgående avgift av leiebeløpene for de arealer som er omfattet av registreringen, jf Videre vil utleier ha rett til fradrag for inngående avgift på kjøp av varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, jf Datakonsult AS driver virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde. For felles driftskostnader gis det forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter 8-2. Fradragsberettiget andel er på 75 % - se moment 4 nedenfor. Moment 2: Sportshuset AS driver avgiftspliktig handelsvirksomhet etter 3-1(1). Bankvirksomhet er utenfor lovens virkeområde etter 3-6. Ordinær advokatvirksomhet er avgiftspliktig etter 3-1(1), mens kursvirksomhet er utenfor lovens virkeområde, 3-5. Dersom utleid areal brukes både innenfor og utenfor loven, skal det beregnes utgående merverdiavgift av hele leiebeløpet. Utgående avgift på husleie til Sportshuset AS er på kroner (= %). Sportshuset AS får fradrag for avgiften etter 8-1. Det skal ikke beregnes utgående avgift på husleien til Nærbanken AS, siden banken driver virksomhet som ikke er avgiftspliktig. Utgående avgift på husleie til Advokatfirmaet Nordhus ANS er på kroner (= %). Fradragsberettiget inngående avgift for advokatfirmaet er på (= %), jf 8-2, F Moment 3: Plikten til å beregne utgående merverdiavgift inntrer ved levering, jf. 1-3(1)a. Det oppstår derfor ikke avgiftsplikt på forskuddsfakturaen. Moment 4: Datakonsult AS driver virksomhet både innenfor og utenfor lovens virkeområde. Omsetning innenfor loven Salg av datautstyr Husleie (Advokatfirmaet Nordhus ANS + Sportshuset AS) (= %) Sum omsetning innenfor mva-lovens virkeområde

6 Omsetning utenfor loven Kursvirksomhet Husleie (Nærbanken AS) (= %) Sum omsetning utenfor mva-lovens virkeområde Omsetning innenfor loven % = Samlet omsetning = 75 % For kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor loven gis det fullt fradrag for inngående avgift etter 8-1. Ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomhet utenfor loven gis det ikke fradrag for inngående avgift. For felles driftskostnader gis det forholdsmessig fradrag etter 8-2. Fordelingen kan baseres på forholdet mellom omsetning innenfor og utenfor loven, jf. F For inngående avgift på felles driftskostnader har Datakonsult AS rett til fradrag for 75 %. Elektrisk kraft er avgiftspliktig vareleveranse etter 3-1(1), jf. 1-3(1)b. Utgående avgift beregnes etter ordinær avgiftssats på 25 %. Utgående avgift av strømregningen er på kroner (= %). Fradragsberettiget avgift for Datakonsult AS er på kroner (= %). Moment 5: Den ene PC-en tas ut fra en virksomhet innenfor loven (salg av datautstyr) til en virksomhet utenfor loven (kursvirksomhet). Ved uttaket skal det beregnes uttaksmerverdiavgift av omsetningsverdien, jf og 4-9. Uttaksmerverdiavgift er på kroner (= %). Den andre PC-en tas ut fra en virksomhet innenfor loven til en annen virksomhet med omsetning både innenfor (frivillig registrert utleievirksomhet) og utenfor loven (utleie til virksomhet utenfor loven). En logisk løsning er å derfor å beregne delvis uttaksmerverdiavgift for den andelen som gjelder utleie av lokaler til Nærbanken AS dvs. med 900 kroner (= % 40 %). Moment 6: Gave til en ansatt regnes som et uttak/ lønn. Det skal likevel ikke beregnes uttaksmerverdiavgift. Det skyldes at kursavdelingen er utenfor mva-lovens virkeområde, slik at det ikke er gitt fradrag for inng. mva ved anskaffelsen. Se mval Moment 7: Persontransport (reise med fly og drosje) er avgiftspliktig tjeneste etter 3-1(1). Overnatting i hotellvirksomhet er avgiftspliktig etter 3-1(1), jf. 3-11(2)a og 5-5. Persontransport og overnatting på hotell har en avgiftssats på 8 %, jf. 5-3 og avgiftsvedtaket for Servering regnes ikke som salg av næringsmidler, men som en serveringstjeneste. Serveringstjenesten er avgiftspliktig etter 3-1(1) og har ordinær avgiftssats på 25 %, 5-2(1)2.setn. Utgiftene gjelder virksomheten med salg av datautstyr. På persontransporten får Datakonsult AS fullt fradrag for inngående merverdiavgift etter 8-1. Fradragsberettiget avgift på persontransport er på 224 kroner [= ( ) 8 %]. Utgående avgift på serveringen er på 100 kroner (= %). Selv om serveringen gjelder virksomheten får Datakonsult AS likevel ikke fradrag for inngående avgift, jf. 8-3(1)a (avskåret fradragsrett). Når det gjelder overnattingen, kr 800 (anta at frokosten ikke er med i dette beløpet), så er den med mva på 8% = kr 64. Også dette beløpet er fradragsberettiget etter

7 Moment 8: Utleie av varebiler er avgiftspliktig tjeneste etter 3-1(1). Salg av drivstoff er også avgiftspliktig etter 3-1(1). Begge ytelsene har en avgiftssats på 25 %, 5-1. Ytelsene er til bruk i virksomheten med salg av datautstyr. Fradragsberettiget inngående avgift etter 8-1 er på 850 kroner [( ) 25 %]. En parkeringsbot er en ensidig ytelse (avgift). Det foreligger derfor ingen omsetning etter 1-3(1)a. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift av en parkeringsbot. Moment 9: Merverdiavgift for fordring som er konstatert som tapt, kan føres til fradrag i avgiftsoppgjøret. Hjemmel for fradragsføring er mval 4-7(1). Renter (finansiell tjeneste), jf. 3-6, og kursavgiften er uten merverdiavgift, 3-5. Salg av datautstyr er avgiftspliktig. Datakonsult AS kan derfor i sitt avgiftsoppgjør føre til fradrag avgift med til sammen kroner (= %). Det gis ikke fradrag for merverdiavgift ved avsetning i regnskapet til dekning av forventet, ikke konstatert, tap. Oppgave 3 Kristine Hansen arv av aksjer, utbytte og salg Spm 1 Inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag. Arveavgift beregnes med utgangspunkt i kr 700 pr aksje, jf aal 11A annet og tredje ledd. Mors inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er kr 450. Se sktl 10-33, datteren overtar morens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag, kontinuitetsmetoden. Inngangsverdi pr aksje kr 450 dvs for 100 aksjer kr Verdi for arveavgiftsformål, valgt verdi 100% av formuesverdien, pr aksje kr 700 Salgsverdien settes sjablonmessig til 100% av formuesverdien, dvs kr 700.* Latent gevinst hos arvingen blir da = 250 pr aksje Arveavgiftsgrunnlaget skal derfor reduseres med 250 x 0,20, aal 14, 5. ledd= kr 50 Grunnlag for beregning av arveavgift pr. aksje kr 650 * Se aal 14, 5. ledd siste punktum Arveavgiftsgrunnlaget for 100 aksjer blir da kr og inngangsverdien kr (Neppe lurt å benytte 100% av formuesverdien som aa-grunnlag når arvelaters inngangsverdi er så mye lavere.) Spm 2 Skattepliktig utbytte i X6, skjermingsgrunnlag i X7 Mottatt aksjeutbytte i X6 kr 50 x 100 = skjermingsfradrag x 2,1% = 945 Skattepliktig utbytte i X Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag pr X7 er uforandret fra X6; kr 450 pr. aksje. 7

8 Spm 3 Skattepliktig utbytte og salgsgevinst i X7 Utbytte i X7 er kr 60 pr. aksje. 60 av de 100 aksjene blir solgt i X7. Det gis ikke skjermingsfradrag for aksjer som ikke er i behold ved utgangen av året, se sktl annet ledd siste punktum. De 60 solgte aksjene De 40 i behold X7 Mottatt utbytte i X7 60 x 60 = x40 = Skjermingsfradrag x 3,3% x 40 = 594 Skattepliktig utbytte kr kr Skattepliktig utbytte pr aksje kr 60,00 kr 45,15 Sum skattepliktig utbytte i X7 = = kr Skattepliktig gevinst for 60 solgte aksjer; ( ) x 60 = kr Spørsmål 4 Aksjene verdsettes til 60% av formuesverdien i arvemeldingen, aal 11A første ledd Verdi i arvemeldingen kr 700 x 60% = kr 420 pr aksje Dette er lavere enn mors inngangsverdi (kr 450). Kontinuitetsprinsippet kommer da ikke til anvendelse, jf sktl 9-7, som fastsetter at inngangsverdien ikke kan settes høyere enn til den verdi som er benyttet i arveavgiftsgrunnlaget. Kristine fikk da inngangsverdi og skjermingsgrunnlag kr 420 pr aksje, kr for 100 aksjer i X6. (Det burde da heller ikke gis noe fradrag i aa-grunnlaget for noen latent skatt, siden kontinuitetsprinsippet ikke er kommet til anvendelse. Praksis her avviker for øvrig fra lovteksten, idet aa-grunnlaget faktisk reduseres med latent skatt, selv om det ikke skjer noen dobbeltbeskatning i dette tilfellet. NB dette siste er det ikke spurt om i oppgaven. Spørsmål 5 Resultat i X7 med kr 420 pr aksje som inngangsverdi. De 60 solgte aksjene De 40 gjenværende Mottatt aksjeutbytte kr 60 pr aksje ,00 - skjerming for gjenværende aksjer x 3,3% x 40 =554,40 Skattepliktig utbytte ,60 Skattepliktig utbytte pr aksje 60 kr 46,14 Samlet skattepliktig utbytte i X7 ble da kr 5 445,60 Skattepliktig salgsgevinst aksjer ble da ( ) x 60 = kr (kr 630 pr aksje) Spørsmål 6 Hva ble annerledes om mors inngangsverdi var kr 800 pr. aksje? (Alle andre opplysninger uendret) I spm 1-3 har vi benyttet mors inngangsverdi kr 450 pr aksje som inngangsverdi hos datteren. Hvis mors inngangsverdi var 800, mens 100% av formuesverdien stadig var 700, kunne datter maks få 700 som inngangsverdi pr. aksje, jf aal 11A og sktl 9-7. Kontinuitetsprinsippet kom da ikke til anvendelse. Datteren fikk da 700 (arveavgiftsgrunnlagets verdi) som 8

9 inngangsverdi og skjermingsgrunnlag pr aksje, i alt kr Skjerming pr aksje ble da kr 700 x 2,1% = 14,70 for X6 og 700 x 3,3% = 23,10 for X7 for de aksjene som ikke ble solgt. 9

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000

Salgsverdi driftsbygning 1 200 000 - Hildes inngangsverdi 1 000 000 Gevinst v/salg til angitt verdi 200 000 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v13) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Det svares ingen arveavgift av arv mellom ektefeller, se aal. 4, 4. ledd.

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgave 1 Spm 1 : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år.

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Per lignes selvstendig, jf 2-14, siden han har fylt 17 år. Lønn som

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessig varekostnad i X14. For å beregne skattemessig varekostnad, beregnes årets varekjøp først. Beregning av

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL08 h15.doc OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt Etter MVA-lovens 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Oppgavesett 15 (R. V-98) - LØSNING

Oppgavesett 15 (R. V-98) - LØSNING Oppgavesett 15 (R. V-98) - LØSNING osl15 (ajour v14) OPPGAVE I - Ole Hansens aksjesalg, sktl. 10-30 til 10-37. Spørsmål 1 - Salg av 300 aksjer pr. 15.03.X8. Gevinstberegning. (År X8 er etter år 2006.)

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour h12 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Oppgave 1. Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden).

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng 25.11.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7 (inkludert denne siden). Norges lover,

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (h12) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2012 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Osl36 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Del 1 (Anslått tidsforbruk: 40 %). Nedenfor er det først foretatt vurderinger og beregninger av skattemessige balanseverdier,

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v16 DEL 1 - AS Industri Oppgave a- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (h15) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2015 er benyttet) Oppgave a Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG OSL07.doc (àjour h12) OPPGAVE 1 - BJØRN BAKKE & CO. a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året i tillegg til arbeidsvederlaget? Overskudd til fordeling iflg

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

Osl28 h15 Løsningsforslag, Skatterett revisoreksamen, avholdt 27. november 2009.

Osl28 h15 Løsningsforslag, Skatterett revisoreksamen, avholdt 27. november 2009. Osl28 h15 Løsningsforslag, Skatterett revisoreksamen, avholdt 27. november 2009. Del 1 Oppgave a Janne Jansens alminnelige inntekt for X5 (kroner) Salgsinntekter, varer 15 000 000 Leieinntekter, forretningsbygg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v13 OPPGAVE 1 - AS Industri Spørsmål 1- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer

Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning

Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning 1 Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning osl13.doc (à jour h12) OPPGAVE 1 - A & B ANS Spørsmål 1 - Alminnelig inntekt og fordeling på eierne Først behandles noteopplysningene: note a Vareforbruk iflg. resultatkonto

Detaljer

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til gammel rammeplan. 20 studiepoeng 13.05.2015. 7(inkludert denne siden).

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til gammel rammeplan. 20 studiepoeng 13.05.2015. 7(inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til gammel rammeplan. 20 studiepoeng 13.05.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7(inkludert denne siden). Norges

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

ju- 3 0 ti REVISOREKSAMEN I SKATTERETT 14.05.2012

ju- 3 0 ti REVISOREKSAMEN I SKATTERETT 14.05.2012 ju- 3 0 ti REVISOREKSAMEN I SKATTERETT 14.05.2012 Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 6(inkludert denne siden). Norges lover, særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

REVISOREKSAMEN I SKATTERETT

REVISOREKSAMEN I SKATTERETT REVISOREKSAMEN I SKATTERETT i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Fredag 27. mai 2011 kl. 0900 1500 Tillatte hjelpemidler: Norges Lover / særtrykk eller samlinger av lover eller

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 13.05.2015. 7(inkludert denne siden).

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 13.05.2015. 7(inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng 13.05.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7(inkludert denne siden). Norges lover,

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour h12 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer