Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)"

Transkript

1 Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes over km i året i næringen, T (Bilen inngår på saldogruppe d). Men en del av kostnadene må tilbakeføres pga privatbruken, jf sktl 6-12 m/forskrift. Etter sktl F-SKD 5-13 vil fordel beregnes slik: Bilen er mer enn 3 år gammel pr i inntektsåret, altså tar vi utgangspunkt i 75% av listeprisen: x 0,75 = Se F-SKD 5-13: (Beløp for 2012 benyttes). Fordelen blir x 30% + ( ) x 20% = Max tilbakeføring etter 6-12: Driftskostnader Kalkulatorisk avskrivning x 0,83 6 x 0,17 * = Samlede kostnader etter forskriften * bilen har tidligere vært avskrevet i perioden X0 til og med X5, altså i 6 år. Maksimum tilbakeføring blir da 75% av = Driftskostnadene fradragsføres, skattemessig avskrivning beregnes av saldo i gruppe d, og tilbakeføring av gjøres i den skattemessige resultatkontoen (jf. næringsoppgave 1) Ved formuesligningen inngår bilen med skattemessig nedskrevet verdi som en del av saldogruppe d. Spørsmål 2 Skattemessige avskrivninger og restsaldo Saldogruppe b c d h sum Saldo pr X Avskrivning Saldo pr X Avskrivningssats 20% 20% 20% 4% Tomt, skattemessig verdi Sum anleggsmidler, skattemessig verdi pr X6 / X Gevinst og tapskonto, jf sktl 14-45, gevinstsaldo pr X Inntektsføres i X6, minimum 20% = Restsaldo fremføres til X7, negativ skattemessig verdi

2 Spørsmål 3 Olsens alminnelige inntekt Først en vurdering av verdsettelsen av kundefordringene: (sktl 14-5 fjerde ledd) Kundefordringer i foreløpig balanse pr Disse er nedskrevet med Brutto utestående fordringer, grunnlag for nedskrivning Maksimum nedskrivning etter sktl 14-5 fjerde ledd: [( ) x 4 x ] : ( ) = Skattemessig (og regnskapsmessig) verdi kundefordringer X Reduksjon i nedskrivning fra IB = ( ) = Dette beløpet må inntektsføres (gå til fradrag i realiserte tap i året.) Vi får da resultat av virksomheten: Driftsinntekter Diverse driftskostnader tilbakeført fordel bil Netto Skattemessig avskrivninger driftsmidler Tap kundefordringer ( ) = Inntektsført fra gevinst- og tapskonto = Næringsinntekt (ex kapitalkostn. og kapitalinntekter) Styrehonorar minus minstefradrag = 0 ( jf 5-10 b og 6-30 til SSV 6-1) Renteinntekter i regnskapet ( 5-1, jf 5-20) Rentekostnader banklån, jf regnskapet( 6-40 første ledd) Tap ved realisasjon av aksjer ( annet ledd) Aksjeutbytte (utover skjermingsfradrag), sktl og Rentekostnad på pantelån på bolig (Ikke fradrag for vedlikehold av egen bolig jf 6-11) Foreldrefradrag ett barn under 12 år, sktl skattevedt Alminnelig inntekt for Oskar Olsen X6 (2012-satser) Spørsmål 4 Olsens samlede personinntekt for X6 (2012), sktl kap. 12 Beregner først skjermingsgrunnlaget, jf sktl 12-12: Pr X6 pr X6 Goodwill Driftsbygning Tomt, kostpris >lign.verdi Varebil Maskiner, inventar, personbil mv Varelager Kundefordringer Sum eiendeler Leverandørgjeld Banklån i balansen* Netto skjermingsgrunnlag *Lånet og rentene bør være ført i regnskapet. (Jf Fin dept brev av desember 2006) 2

3 Skjermingsgrunnlaget settes til middelverdien av de inngående og utgående verdier, jf sktl annet ledd e: ( ) : 2 = Årets skjermingsfradrag blir da med skjermingsrente 3,1% = x 0,031 = Merk at næringsrelatert gjeld til kredittinstitusjoner er fratrukket i skjermingsgrunnlaget. Det skal da gis fradrag for påløpte renter på denne gjelden. Beregnet personinntekt fastsettes enklest med utgangspunkt i næringsinntekten, jf beregningen foran. Næringsinntekt før kapitalkostnader og kapitalinntekter, se spm Renter på lån til finansinstitusjoner ( 12-11, annet ledd a) Skjermingsfradrag x 0,031 = Lønnsfradrag, sktl 12-13, opphevet fra = Beregnet person inntekt (BPI), høy sats Styregodtgjørelse, mellomsats Oskar Olsens samlede personinntekt X Spørsmål 5 Oskar Olsens formue Ligningsverdi bolig Goodwill, 4-2 f 0 Driftsbygning med tomt Varebil (saldogruppe c, takseringsreglene 2-1-2) Maskiner mv (saldogruppe d, inkl personbilen) T 2-1-2) Varelager sktl Kundefordringer (bokført verdi, jf sktl 4-15) Aksjer, oppgitt formuesverdi* Bankinnskudd Brutto formue Fradragsberettiget gjeld, 4-1: Pantelån i regnskapet Leverandørgjeld Gevinst og tapskonto, jf sktl 4-3 e 0 Skyldig mva og arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Skyldige feriepenger Påløpte, ikke forfalte renter, sktl 4-3 d 0 Boliglån Netto formue pr X * 80% ved beregning av formue for 2006 og 85% ved beregning av formue for 2007, 100% for 2008 og etterfølgende år. Ektefeller lignes felles for formuen, jf sktl

4 Spm 6 Olsens skatt for X6/2012 Alminnelig inntekt = , Personinntekt høy sats = , Personinntekt mellomsats = , Formue = , Skatteklasse 2 (sktl 15-4) Personfradrag = Satser for 2012: Skatt av alminnelig inntekt ( ) x 0,28 = Toppskatt av personinntekten ( ) x 0,09 = Trygdeavgift høy sats x 0,11 = Trygdeavgift mellomsats x 0,078 = Sum skatt på inntekt Formuesskatt: Formuesskatt til kommunen ( *) x 0,007 = Til staten: ( *) x 0,004 = 605 Samlet formuesskatt Skatt på inntekt beregnet foran Samlet inntekts- og formuesskatt for X6 (med satser for 2012) *Fribeløpet for ektefeller i beregningen av formuesskatt er kr for inntektsåret 2012, SSV 2-1 og 2-3. Spørsmål 7 Skattefri omdanning til AS inngangsverdi for vederlagsaksjene Se sktl med tilhørende forskrift. Se spesielt forskriftens , fjerde ledd. Oskar Olsen får som inngangsverdi for aksjene et beløp tilsvarende den skattemessige egenkapitalen som er overført til selskapet. (Eventuelt med tillegg av etableringskostnader hvis han dekker disse selv.) Sum skattemessig verdi pr X6 for anleggsmidlene (jf spm 2) Varelager pr Kundefordringer, skattemessig verdi, jf spm 3 foran Aksjer, oppgitt skattemessig verdi (inkl RISK) Bankinnskudd (trenger strengt tatt ikke overføre alt her!) Skattemessig verdi overførte eiendeler Forpliktelser (negative skattemessige verdier): Gevinst- og tapskonto ( 14-45) Pantegjeld ført i regnskapet Leverandørgjeld Skyldig mva og arbeidsgiveravgift Skattetrekk Skyldige feriepenger Påløpte, ikke forfalne renter på lån Netto overførte skattemessige verdier (skattemessig egenkapital pr X6) *Antar at boliglånet ikke overføres, dette beholder han selv. Det er jo også sikret ved pant i boligen, som ikke skal overføres til selskapet, se Fsfin , femte ledd. Olsens inngangsverdi for aksjene i det nystiftede selskapet blir altså kr forutsatt at selskapet og ikke Olsen personlig dekker stiftelseskostnadene. 4

5 Spørsmål 8 Bør aksjeposten med verdi kr overføres til selskapet? I forbindelse med omdanning til AS kan også aksjer overføres uten beskatning, se forskriften fjerde ledd. (Men det må altså overføres virksomhet, se forskriften første ledd.) Det er ikke noe krav i forskriften at aksjene skal være såkalte næringsaksjer. Om eieren av aksjeselskapet på et senere tidspunkt skulle ønske å overføre aksjer i andre selskaper til sitt eget AS, må dette skje til markedspris, slik at latent gevinst kommer til beskatning, jf sktl 13-1 om skjønnsadgang dersom verdien settes lavere enn markedspris ved interessefellesskap. Olsen bør derfor la aksjene bli overført til AS-et i forbindelse med omdanningen. Ønsker han å selge aksjene neste år, vil gevinsten bli skattefri når det er AS-et som selger, jf sktl Om Olsen selv selger aksjene til noen utenforstående, blir nettoen etter skatt (basert på oppgitt markedsverdi) ( ) x 0,28 = som han da kan skyte inn i selskapet. Selger heller selskapet aksjene, blir nettoen kr (Men Olsens inngangsverdi for aksjene i det nystiftede selskapet blir selvfølgelig høyere om han skyter inn ytterligere kroner enn når han skattefritt overfører aksjer med inngangsverdi på ) Oppgave 2: 1 Generelle avgiftsmessige forhold: Salg av datautstyr er avgiftspliktig varesalg etter 3-1(1). Ordinær avgiftsats på 25 %, 5-1 jf. MAV (merverdiavgiftsvedtaket for 2012) 2. Kurs regnes som undervisning og er unntatt fra avgiftsplikt etter 3-5. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt etter Leieforholdet er ordnet slik at man sikrer en gunstig avgiftsmessig ordning for leietakerne. Dette betyr at Datakonsult AS er frivillig registrert etter 2-3. En forutsetning for registrering er at bygningen brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Utleier skal beregne utgående avgift av leiebeløpene for de arealer som er omfattet av registreringen, jf Videre vil utleier ha rett til fradrag for inngående avgift på kjøp av varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, jf Datakonsult AS driver virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde. For felles driftskostnader gis det forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter 8-2. Fradragsberettiget andel er på 75 % - se moment 4 nedenfor. Moment 2: Sportshuset AS driver avgiftspliktig handelsvirksomhet etter 3-1(1). Bankvirksomhet er utenfor lovens virkeområde etter 3-6. Ordinær advokatvirksomhet er avgiftspliktig etter 3-1(1), mens kursvirksomhet er utenfor lovens virkeområde, 3-5. Dersom utleid areal brukes både innenfor og utenfor loven, skal det beregnes utgående merverdiavgift av hele leiebeløpet. Utgående avgift på husleie til Sportshuset AS er på kroner (= %). Sportshuset AS får fradrag for avgiften etter 8-1. Det skal ikke beregnes utgående avgift på husleien til Nærbanken AS, siden banken driver virksomhet som ikke er avgiftspliktig. Utgående avgift på husleie til Advokatfirmaet Nordhus ANS er på kroner (= %). Fradragsberettiget inngående avgift for advokatfirmaet er på (= %), jf 8-2, F Moment 3: Plikten til å beregne utgående merverdiavgift inntrer ved levering, jf. 1-3(1)a. Det oppstår derfor ikke avgiftsplikt på forskuddsfakturaen. Moment 4: Datakonsult AS driver virksomhet både innenfor og utenfor lovens virkeområde. Omsetning innenfor loven Salg av datautstyr Husleie (Advokatfirmaet Nordhus ANS + Sportshuset AS) (= %) Sum omsetning innenfor mva-lovens virkeområde

6 Omsetning utenfor loven Kursvirksomhet Husleie (Nærbanken AS) (= %) Sum omsetning utenfor mva-lovens virkeområde Omsetning innenfor loven % = Samlet omsetning = 75 % For kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor loven gis det fullt fradrag for inngående avgift etter 8-1. Ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomhet utenfor loven gis det ikke fradrag for inngående avgift. For felles driftskostnader gis det forholdsmessig fradrag etter 8-2. Fordelingen kan baseres på forholdet mellom omsetning innenfor og utenfor loven, jf. F For inngående avgift på felles driftskostnader har Datakonsult AS rett til fradrag for 75 %. Elektrisk kraft er avgiftspliktig vareleveranse etter 3-1(1), jf. 1-3(1)b. Utgående avgift beregnes etter ordinær avgiftssats på 25 %. Utgående avgift av strømregningen er på kroner (= %). Fradragsberettiget avgift for Datakonsult AS er på kroner (= %). Moment 5: Den ene PC-en tas ut fra en virksomhet innenfor loven (salg av datautstyr) til en virksomhet utenfor loven (kursvirksomhet). Ved uttaket skal det beregnes uttaksmerverdiavgift av omsetningsverdien, jf og 4-9. Uttaksmerverdiavgift er på kroner (= %). Den andre PC-en tas ut fra en virksomhet innenfor loven til en annen virksomhet med omsetning både innenfor (frivillig registrert utleievirksomhet) og utenfor loven (utleie til virksomhet utenfor loven). En logisk løsning er å derfor å beregne delvis uttaksmerverdiavgift for den andelen som gjelder utleie av lokaler til Nærbanken AS dvs. med 900 kroner (= % 40 %). Moment 6: Gave til en ansatt regnes som et uttak/ lønn. Det skal likevel ikke beregnes uttaksmerverdiavgift. Det skyldes at kursavdelingen er utenfor mva-lovens virkeområde, slik at det ikke er gitt fradrag for inng. mva ved anskaffelsen. Se mval Moment 7: Persontransport (reise med fly og drosje) er avgiftspliktig tjeneste etter 3-1(1). Overnatting i hotellvirksomhet er avgiftspliktig etter 3-1(1), jf. 3-11(2)a og 5-5. Persontransport og overnatting på hotell har en avgiftssats på 8 %, jf. 5-3 og avgiftsvedtaket for Servering regnes ikke som salg av næringsmidler, men som en serveringstjeneste. Serveringstjenesten er avgiftspliktig etter 3-1(1) og har ordinær avgiftssats på 25 %, 5-2(1)2.setn. Utgiftene gjelder virksomheten med salg av datautstyr. På persontransporten får Datakonsult AS fullt fradrag for inngående merverdiavgift etter 8-1. Fradragsberettiget avgift på persontransport er på 224 kroner [= ( ) 8 %]. Utgående avgift på serveringen er på 100 kroner (= %). Selv om serveringen gjelder virksomheten får Datakonsult AS likevel ikke fradrag for inngående avgift, jf. 8-3(1)a (avskåret fradragsrett). Når det gjelder overnattingen, kr 800 (anta at frokosten ikke er med i dette beløpet), så er den med mva på 8% = kr 64. Også dette beløpet er fradragsberettiget etter

7 Moment 8: Utleie av varebiler er avgiftspliktig tjeneste etter 3-1(1). Salg av drivstoff er også avgiftspliktig etter 3-1(1). Begge ytelsene har en avgiftssats på 25 %, 5-1. Ytelsene er til bruk i virksomheten med salg av datautstyr. Fradragsberettiget inngående avgift etter 8-1 er på 850 kroner [( ) 25 %]. En parkeringsbot er en ensidig ytelse (avgift). Det foreligger derfor ingen omsetning etter 1-3(1)a. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift av en parkeringsbot. Moment 9: Merverdiavgift for fordring som er konstatert som tapt, kan føres til fradrag i avgiftsoppgjøret. Hjemmel for fradragsføring er mval 4-7(1). Renter (finansiell tjeneste), jf. 3-6, og kursavgiften er uten merverdiavgift, 3-5. Salg av datautstyr er avgiftspliktig. Datakonsult AS kan derfor i sitt avgiftsoppgjør føre til fradrag avgift med til sammen kroner (= %). Det gis ikke fradrag for merverdiavgift ved avsetning i regnskapet til dekning av forventet, ikke konstatert, tap. Oppgave 3 Kristine Hansen arv av aksjer, utbytte og salg Spm 1 Inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag. Arveavgift beregnes med utgangspunkt i kr 700 pr aksje, jf aal 11A annet og tredje ledd. Mors inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er kr 450. Se sktl 10-33, datteren overtar morens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag, kontinuitetsmetoden. Inngangsverdi pr aksje kr 450 dvs for 100 aksjer kr Verdi for arveavgiftsformål, valgt verdi 100% av formuesverdien, pr aksje kr 700 Salgsverdien settes sjablonmessig til 100% av formuesverdien, dvs kr 700.* Latent gevinst hos arvingen blir da = 250 pr aksje Arveavgiftsgrunnlaget skal derfor reduseres med 250 x 0,20, aal 14, 5. ledd= kr 50 Grunnlag for beregning av arveavgift pr. aksje kr 650 * Se aal 14, 5. ledd siste punktum Arveavgiftsgrunnlaget for 100 aksjer blir da kr og inngangsverdien kr (Neppe lurt å benytte 100% av formuesverdien som aa-grunnlag når arvelaters inngangsverdi er så mye lavere.) Spm 2 Skattepliktig utbytte i X6, skjermingsgrunnlag i X7 Mottatt aksjeutbytte i X6 kr 50 x 100 = skjermingsfradrag x 2,1% = 945 Skattepliktig utbytte i X Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag pr X7 er uforandret fra X6; kr 450 pr. aksje. 7

8 Spm 3 Skattepliktig utbytte og salgsgevinst i X7 Utbytte i X7 er kr 60 pr. aksje. 60 av de 100 aksjene blir solgt i X7. Det gis ikke skjermingsfradrag for aksjer som ikke er i behold ved utgangen av året, se sktl annet ledd siste punktum. De 60 solgte aksjene De 40 i behold X7 Mottatt utbytte i X7 60 x 60 = x40 = Skjermingsfradrag x 3,3% x 40 = 594 Skattepliktig utbytte kr kr Skattepliktig utbytte pr aksje kr 60,00 kr 45,15 Sum skattepliktig utbytte i X7 = = kr Skattepliktig gevinst for 60 solgte aksjer; ( ) x 60 = kr Spørsmål 4 Aksjene verdsettes til 60% av formuesverdien i arvemeldingen, aal 11A første ledd Verdi i arvemeldingen kr 700 x 60% = kr 420 pr aksje Dette er lavere enn mors inngangsverdi (kr 450). Kontinuitetsprinsippet kommer da ikke til anvendelse, jf sktl 9-7, som fastsetter at inngangsverdien ikke kan settes høyere enn til den verdi som er benyttet i arveavgiftsgrunnlaget. Kristine fikk da inngangsverdi og skjermingsgrunnlag kr 420 pr aksje, kr for 100 aksjer i X6. (Det burde da heller ikke gis noe fradrag i aa-grunnlaget for noen latent skatt, siden kontinuitetsprinsippet ikke er kommet til anvendelse. Praksis her avviker for øvrig fra lovteksten, idet aa-grunnlaget faktisk reduseres med latent skatt, selv om det ikke skjer noen dobbeltbeskatning i dette tilfellet. NB dette siste er det ikke spurt om i oppgaven. Spørsmål 5 Resultat i X7 med kr 420 pr aksje som inngangsverdi. De 60 solgte aksjene De 40 gjenværende Mottatt aksjeutbytte kr 60 pr aksje ,00 - skjerming for gjenværende aksjer x 3,3% x 40 =554,40 Skattepliktig utbytte ,60 Skattepliktig utbytte pr aksje 60 kr 46,14 Samlet skattepliktig utbytte i X7 ble da kr 5 445,60 Skattepliktig salgsgevinst aksjer ble da ( ) x 60 = kr (kr 630 pr aksje) Spørsmål 6 Hva ble annerledes om mors inngangsverdi var kr 800 pr. aksje? (Alle andre opplysninger uendret) I spm 1-3 har vi benyttet mors inngangsverdi kr 450 pr aksje som inngangsverdi hos datteren. Hvis mors inngangsverdi var 800, mens 100% av formuesverdien stadig var 700, kunne datter maks få 700 som inngangsverdi pr. aksje, jf aal 11A og sktl 9-7. Kontinuitetsprinsippet kom da ikke til anvendelse. Datteren fikk da 700 (arveavgiftsgrunnlagets verdi) som 8

9 inngangsverdi og skjermingsgrunnlag pr aksje, i alt kr Skjerming pr aksje ble da kr 700 x 2,1% = 14,70 for X6 og 700 x 3,3% = 23,10 for X7 for de aksjene som ikke ble solgt. 9

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer