OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG"

Transkript

1 OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) Byggelånsrenter* Tinglysing og dokumentavgift Samlet kostpris (= inngangsverdi) *Rentene er påløpt mens byggmesteren var ansvarlig for lånet. Det dreier seg altså ikke om renter på et lån Hans Ek var ansvarlig for. Beløpet må derfor anses som en del av kjøpesummen for huset. Hans Ek kan derfor ikke få fradrag i inntekten for dette beløpet. (Byggmesteren får fradrag!) (Se ordlyden i sktl. 6-40, 1. ledd:... renter av skattyters gjeld ) Beregning av gevinst på solgt bolig Boligen er anskaffet og innflyttet den og selges den var benyttet som egen bolig til altså mer enn ett av de to siste år før salget fant sted X0 5.3.X X5 Når selgeren har benyttet hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de siste to år før avhendelsen, er gevinsten skattefri. Jf. 9-3, 2. ledd. Gevinstberegningen utelates derfor. Spm. 2 Alminnelig inntekt, skatteklasse Hans Ek, skatteklasse 1 siden kona lignes særskilt, 15-4, 3. ledd. Skattekommune, 3-1, Vik, men Sund kommune for eventuell skattepl. inntekt av ny enebolig, 3-3. (Prosentligningen er avskaffet fom 2005) Minstefradrag eller fradrag for faktiske utgifter? Se 6-30, 1. ledd. Flytteutgifter Minstefradrag max (år 2012) Hans Ek bør velge minstefradrag. Av betalte renter, kr 3 000, på lånet på den gamle eneboligen, gjaldt kr det foregående året. Etter realisasjonsprinsippet (se 14-2, 2. ledd) er disse kommet til fradrag i -X4. I -X5 kan derfor bare kr av dette beløpet føres til fradrag i inntekten. Tilsvarende vil det for X5 være fradragsrett for påløpte renter på pantelånet med , selv om bare av beløpet er betalt i -X5. (Resten er ikke forfalt pr )

2 2 Inntektsberegning og fordeling på kommuner: (satser for år 2012) Hans Ek, skattekl. 1 Lønnsinntekten i -X5 er skattepliktig til den forrige bostedskommunen, jf. sktl. 3-1, 2. ledd, altså Vik kommune. Inntekt av egen bolig blir 0, jf 7-1. Lønnsinntekt ( ) = personinntekt Minstefradrag, %, max Reiseutgifter 6-44 ( km a kr 1, ) 0 Renteutgifter 6-40 ( ) = Alminnelig inntekt Gerd Ek, skattekl. 1, skattekommune Vik Lønnsinntekt Renter av bankinnskudd Aksjeutbytte Brutto inntekt Minstefradrag, 38% max Foreldrefradrag, 6-48, legitimasjon* Reiseutgifter ( ) = Alminnelig inntekt Skjermingsfradrag sktl , x 0,03 = Alminnelig inntekt etter skjermingsfradrag *Ekteparet kan velge om foreldrefradraget skal fradras i inntekten til Hans eller Gerd. Den skattemessige effekten blir den samme hos begge to (28% skattereduksjon). Barna: Se sktl 2-14, 1. ledd Nils, 18 år, lignes selvstendig, kl. 1 Eva, 15 år, lignes særskilt for arbeidsinntekt, kl. 1 Per, 6 år, har ingen inntekt Skattekommune: Vik for alle sammen. Nils 18 år Eva 15 år Lønnsinntekt Minstefradrag (forhøyet, lønnsfradrag ) Alminnelig inntekt jf. bestemmelsen i 6-32 om særskilt nedre grense for minstefradrag i arbeidsinntekt. Se skattevedtaket 6-1, forhøyet minstebeløp inntil kr (men ikke mer enn lønnen.)

3 3 Spm. 3 Personinntekt, trygdeavgift Personinntekten blir for alle familiemedlemmene lik brutto lønn, Hans Ek: Brutto lønn = Gerd Ek: Brutto lønn = Nils Ek (18 år) Brutto lønn = Eva Ek (15 år) Brutto lønn = Trygdeavgift for barna: Når personinntekten er under i 2012, blir trygdeavgift ikke beregnet, jfr. F 23-3 fjerde ledd og avgiftsvedtaket. (Husk også at avgiftssatsen er 4,7% for personer under 17 og over 69 år). Når inntekten er litt over , blir avgiften 25% av overskytende inntekt når dette er mindre enn 7,8 % (eventuelt 4,7%) av brutto lønn. Nils 18 år: Det laveste av x 7,8% = eller ( ) x 25% = Trygdeavgift for Nils blir da kr Eva 15 år: Det laveste av x 4,7% = eller ( ) x 25% = Trygdeavgift for Eva blir da kr for Spm. 4 Arbeidsgiveravgift på lønn til passepiken Slik lønn er fritatt for arbeidsgiveravgift, jf. Ftrl ledd. (NB: ingen beløpsbegrensning) OPPGAVE 2. SALG AV DAGLIGVAREFORRETNING Hver post må behandles for seg. Betalingstidspunktet har ikke noen betydning for beskatningstidspunktet, eller periodiseringen (tidfestingen) av gevinst eller tap. Etter realisasjonsprinsippet, jf. sktl. 14-2, kommer gevinster til inntekt i salgsåret. Der skattelovgivningen ikke foreskriver noen annen periodisering, blir altså gevinsten skattepliktig i salgsåret. Dette gjelder da uten videre for gevinst på varebeholdning, kundefordringer og aksjer: Gevinst varer = Gevinst kunder = Salgssum for 1 aksje i Butikkgården Kostpris ved anskaffelsen RISK-beløp i selgers eiertid, tidligere RISK-regulert inngangsverdi Skattepliktig gevinst, Ettersom aksjen var anskaffet for å fremme næringsvirksomheten (næringsaksje), kunne den ikke selges skattefritt ved utgangen av Det er derfor ikke anledning til å benytte den

4 4 oppregulerte verdien ved utgangen av 1991 ( sktl. 19-2, overgangsregel) som kostpris i stedet for kjøpesummen. Ad. saldodriftsmidler Inventar, gruppe d: Salgssum Om selgeren ønsker det, kan hele eller en del av salgssummen inntektsføres i salgsåret, mens resten nedskrives på saldo. Velger å nedskrive alt på saldo. Dette er den normale fremgangsmåten. (Se og 14-46) Saldo i gruppe d før salg Salgssum Differanse (negativ saldo) Herav inntektsføres min. 20% (= avskr. satsen) Fremføres til neste år (-X6) Lagerbygning. Her skal differansen mellom salgssum og saldoen overføres gevinst- og tapskonto, jf (Med mindre selgeren velger å ta en større eller mindre del av salgssummen til inntekt i salgsåret, jf , 1. ledd.) Minimum 20% av saldo på gevinstkontoen inntektsføres, se 14-45, 4. ledd. Salgssum lagerbygg, gruppe h Nedskrevet verdi (saldo før salg) Inn på gevinst- og tapskonto, jf Om inntektsføring - se nedenfor. Salgssum for goodwill skal enten inntektsføres (helt eller delvis) i salgsåret, eller nedskrives på saldogruppe b, egenutviklet goodwill. (På samme måte som salgssum i gruppe a, c og d). Negativ saldo i gruppe b, overføres til gevinst- og tapskontoen, se 14-44, 3. ledd, annet punktum. Saldo forretningsverdi = goodwill (gruppe b) 0 Salgssum til nedskrivning Ny saldo Overføres gevinst- og tapskonto Rest negativ saldo 0 Behandlingen av gevinst- og tapskontoen blir da slik: (Se 14-45) Saldo gevinst- og tapskonto pr X5 0 Overført gevinst lagerbygg (gr. h) Overført fra saldogruppe b (goodwill) Saldo ved utgangen av året Herav inntektsføres minimum 20% Fremføres til neste år (X6)

5 5 Driften av forretningen (før salget) gav en inntekt på Forutsetter at dette er et skattemessig resultat av driften, før fradrag for avskrivninger mv. Tap ved underslag må normalt anses som et fradragsberettiget tap i næring, 6-2, annet ledd. Inntektsberegning -X5: Resultat av driften i X Gevinst varer, kunder, aksjer ( ) Inntektsført fra negativ saldo, gruppe d Inntektsført fra gevinst- og tapskonto Alminnelig inntekt X OPPGAVE 3 Etter 14-41, fjerde ledd skal grupperingen [i saldogrupper] foretas for hver av skattyterens næringer. Dette betyr at A i -X6 kan opprette en ny saldo for gruppe a, b, c osv. i den nye næringen uavhengig av at han har en fremført negativ saldo fra den næringen han avviklet i X5. Gevinst- og tapskontoen lever også sitt eget liv, uavhengig av hva som skjer i den nye næringen, jf , 1. ledd: Skattyter skal føre en gevinst- og tapskonto for hver næring. Nyinvesteringene får altså ingen betydning for behandling av negativ saldo eller gevinst- og tapskonto fra -X5. Når vil disse skatteposisjonene være avviklet? Negativ saldo, gruppe d pr X6 = Inntektsføres i -X6, minst 20% = Inntektsføres i -X7 ( ,80) = Inntektsføres i -X8 ( ,80) = Saldo pr. 1.1.X under Rest, under , inntektsføres i X9 ( 14-47,2) Saldo pr X9 0 Gevinst- og tapskonto, saldo X5 = Her skal minst 20% inntektsføres hvert år til restbeløpet er kommet under Dette tar n år: (f.o.m. X6) ,8 n < ,8 n < = 0, n = 8 Etter 8 år med 20% - inntektsføring er restsaldoen = ,8 8 = , som da skal inntektsføres i det 9. året, dvs det 8. året etter opphørsåret ( Mao i år 6+8 = 14.)!

6 6 Maksimale skattemessige avskrivninger i X6: Fabrikkbygning (gr. h) ,04 = *Maskiner og utstyr (gr. d) ,20 = *Sktl (3). (Hvis noe av dette er kontormaskiner, skal det inn på saldogruppe a, med 30% avskrivningssats.) OPPGAVE 4 1) Salg av driftsmidlene a) Næringstomt. Betalingspunktet har ikke betydning for periodiseringen av gevinsten. Gevinsten ( ) = skal inn på gevinst- og tapskontoen, jf og b) Salg av lastebil, alene på saldo, gruppe c. Negativ saldo, gr. c = = c) Lagerbygg, gruppe h. Tap ved salget = = Dette skal inn på gevinst- og tapskontoen, jf Nettoen på gevinst- og tapskontoen blir da = Av dette beløpet skal min. 20% (= ) inntektsføres i salgsåret, mens resten, ( ), fremføres til neste år. Neste år inntektsføres ,20 = , mens restsaldoen, = , fremføres videre. Restbeløpet tas til inntekt når det er kommet under , jf , 2. ledd. Hvor mange år tar det? (Regn ut!) Tilsvarende behandles den negative saldoen i gruppe c, minimum 20% til inntekt, resten fremføres. Hvis ikke den negative saldoen fylles opp med nyinvesteringer, skal inntektsføringen fortsette med min. 20% pr. år til restbeløpet er kommet under Da tas resten, jf , 2. ledd. 2) Om opphør av næringen Opphør har i dag ingen betydning for behandlingen av negativ saldo el. gevinst- og tapskonto så lenge skattesubjektet fortsatt eksisterer og er skattepliktig til Norge. Behandlingen blir som beskrevet ovenfor. Om skattyteren dør eller emigrerer til USA, skal gjenstående gevinst/tap avregnes i døds/utflyttingsåret. Dette gjelder likevel ikke når gjenlevende ektefelle eller enearving overtar eiendeler og skatteposisjoner, jf

7 7 Etter 9-7 kan ikke fremtidige avskrivninger beregnes av høyere verdi enn det som er lagt til grunn ved beregningen av arveavgift. Betyr dette at arvingen skal svare arveavgift av en overtatt, tom, positiv saldo? (Se lovteksten!) - Eller slipper man unna ved å si at en slik saldo ikke er en formuesgjenstand - jf. lovteksten? Ja, slik må det være, må gå foran bestemmelsen i 9-7! Arvingen trer inn i avdødes rettigheter og plikter uten at dette påvirker arveavgiftsgrunnlaget (på tross av formuleringen i 9-7!) Merk at dette bare er aktuelt når ektefelle eller enearving overtar avdødes eiendeler. Det kreves ikke at arvingen fortsetter næringen!

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer