NOTAT Ansvarlig advokat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Ansvarlig advokat"

Transkript

1 NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen), personlige deltakere i deltakerlignede selskap (deltakermodellen) og selvstendige næringsdrivende (foretaksmodellen). Sammen med fritaksmetoden, som gjelder beskatning av aksjonærer som er selskaper og som ble innført med virkning fra 26. mars 2004, vil de nye reglene kunne få stor betydning for beskatningen av alle som har eierinteresser i egen virksomhet. Vi er bedt om å gi en kortfattet redegjørelse for de nye skattereglene og deres mulige betydning for TEKNAs medlemmer. Nedenfor redegjøres det først for aksjonærmodellens betydning for de som driver sin virksomhet gjennom et aksjeselskap (punkt 2). Deretter behandles deltakermodellens betydning for deltakere i deltakerlignede selskap (punkt 3) og foretaksmodellens betydning for selvstendige næringsdrivende (punkt 4). Videre redegjøres det kort for mulige tilpasningsmuligheter (punkt 5), før det avslutningsvis knyttes noen kommentarer til den skattemessige behandlingen av kostnader til forskning og utvikling (punkt 6). 2. Aksjeselskap

2 Reglene om RISK oppheves fra samme tidspunkt som aksjonærmodellen innføres. Personlige aksjonærer vil derfor fra 1. januar 2006 ikke lenger få oppjustert sin inngangsverdi på aksjene med skattlagt kapital som beholdes i selskapet. Aksjonærmodellen går i korte trekk ut på at avkastning (utbytte og eventuell realisasjonsgevinst) ut over en risikofri avkastning av kapitalen som er investert i selskapet skal skattlegges som alminnelig inntekt for personlige aksjonærer. Ettersom både selskapets overskudd og den skattepliktige delen av utbytte og gevinster skattlegges med 28 %, er marginalskattesatsen på aksjeinntekter i aksjonærmodellen 48,16 %. Kombinert med en reduksjon i satsen for toppskatt innebærer det at betydningen av om personlige aksjonærer tar ut overskudd som lønn eller utbytte vil bli redusert ved innføringen av aksjonærmodellen. Når man regner med arbeidsgiveravgiften på lønn vil forskjellen imidlertid fortsatt være betydelig. I aksjonærmodellen vil således aksjeutbytte til personlige deltakere bli beskattet med 28 % ut over en beregnet (risikofri) normalavkastning av den investerte kapitalen (skjermingsfradrag). Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget på aksjen med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget skal som utgangspunkt settes til aksjonærens kostpris på aksjen (inkludert eventuelle omkostninger knyttet til ervervet av aksjen), tillagt eventuelle RISK-beløp frem til og med 31. desember Skjermingsrenten skal fastsettes årlig til gjennomsnittlig årsrente på 5-årige statsobligasjoner etter skatt (i ,61 %). Dersom den årlige beregnede skjermingen overstiger aksjonærens utbytte på aksjen for det aktuelle år, kan ubenyttet skjerming fremføres mot utbytte eller gevinst fra samme aksje i senere år. I tillegg skal ubenyttet skjerming legges til aksjenes skjermingsgrunnlag ved beregning av neste års skjermingsfradrag. Dette innebærer at ubenyttet skjerming fremføres med renter. Hele skjermingsfradraget skal (av praktiske hensyn) tilordnes den som eier aksjen i inntektsåret. Ved salg av en aksje vil man derfor ikke få noe skjermingsfradrag for salgsåret, men kun få fradrag for eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Skattepliktig gevinst ved realisasjon av aksjen fastsettes til aksjens utgangsverdi (netto salgsvederlag) fratrukket aksjens inngangsverdi (kostpris) og eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år. Ubenyttet skjermingsfradrag vil således redusere en skatepliktig gevinst, men ikke øke et fradragsberettiget tap. Ved salg av aksjen bortfaller eventuelt ubenyttet skjermningsfradrag.. Utbytte regnes ikke som pensjonsgivende inntekt, og gir således ikke pensjonsopptjening. Lønn fra et aksjeselskap, som etter reduksjonen i toppskatten vil ha en marginal skattesats på 51,3 % (som nås ved inntekter over kr ), vil derimot gi pensjonsopptjening. Ved utbetaling av lønn vil imidlertid selskapet måtte betale arbeidsgiveravgift. Det presiseres at aksjonærmodellen kun gjelder for personlige aksjonærer. For selskapsaksjonærer gjelder fritaksmetoden. 3. Deltakerlignede selskap 2

3 De som driver sin virksomhet gjennom et deltakerlignet selskap, vil fra 1. januar 2006 bli beskattet etter en deltakermodell. De någjeldende delingsreglene oppheves fra samme tidspunkt. Et deltakerlignet selskap er ikke et eget skattesubjekt. Deltakermodellen medfører ingen endring i dette. Deltakerne skal således fortsatt beskattes for sin forholdsmessige andel av selskapets overskudd eller underskudd etter en nettometode. Gjeldende skattesats er 28 %. Dvs. at ligningen gjennomføres ved at det fastsettes et skattemessig resultat for selskapet som om det var skatteyter. Det overskudd eller underskudd som fremkommer fordeles deretter på deltakerne etter deres andel i selskapet, og føres til inntekt eller fradrag i den enkeltes selvangivelse. Etter dagens delingsregler foretas en sjablonmessig beregning av hvilken del av selskapets overskudd som skyldes deltakernes personlige innsats. Denne beskattes som personinntekt. Etter deltakermodellen skal utdelinger fra selskapet til personlige deltakere beskattes etter samme prinsipper som i aksjonærmodellen, dvs. etter en skjermingsmodell. Dette gjelder både aktive og passive eiere. Utdelinger til personlige deltakere av midler ut over en beregnet normalavkastning av den investerte kapitalen (skjermingsfradrag), ekstrabeskattes som i aksjonærmodellen med 28 %. Fordi deltakerne er skattesubjekt for overskuddskatten, skal imidlertid midler som deles ut for å dekke den løpende overskuddsskatten ikke ekstrabeskattes (i aksjonærmodellen betaler selskapet overskuddsskatten). Videre vil gevinster for personlige deltakere ved avhendelse av selskapsandeler fortsatt være skattepliktig og tap fradragsberettiget med 28 %. Ettersom både selskapets overskudd og den skattepliktige delen av utdelinger og gevinster skattlegges med 28 %, er marginalskattesatsen på selskapsinntekter i deltakermodellen den samme som i aksjonærmodellen, dvs. 48,16 %. Utdelinger i deltakermodellen skal ikke regnes som pensjonsgivende inntekt. Deltakere i deltakerlignede selskap vil derfor i utgangspunktet ikke få noen pensjonsopptjening i folketrygden. Den som driver sin virksomhet gjennom et deltakerlignet selskap kan imidlertid oppnå pensjonsopptjening ved å fastsette en særskilt godtgjørelse for arbeid i selskapet, jf. selskapsloven Godtgjørelsen vil være fradragsberettiget ved beregningen av selskapets overskudd, og beskattes som personinntekt for den enkelte deltaker. Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av godtgjørelse etter selskapsloven Opp til innslagpunktet for toppskatten (kr ) er marginalskattesatsen på slik arbeidsgodtgjørelse 38,7 %, mot 48,16 % på ordinært overskudd i selskapet. For godtgjørelse mellom kr og kr er marginalskattesatsen 50, 7 %. Over kr er marginalskattesatsen 54,2 %. 3

4 Inntekt opp til 6 G (kr ) gir full pensjonsopptjening mens inntekt mellom 6 og 12 G (kr ) gir opptjening med 1/3. Inntekt over 12 G gir ikke ytterligere pensjonsopptjening. 4. Selvstendige næringsdrivende Også beskatningen av selvstendig næringsdrivende endres som en følge av skattereformen. Fra 1. januar 2006 erstattes dagens delingsmodell med en foretaksmodell for beskatning av selvstendig næringsdrivende. Foretaksmodellen bygger på de samme prinsippene som skjermingsmodellene for personlige aksjonærer og deltakere i deltakerlignede selskap. Ekstrabeskatningen av selvstendige næringsdrivende skal imidlertid skje løpende, dvs. uavhengig av eierens uttak fra virksomheten. Modellen går i korte trekk ut på at virksomhetens overskudd skattlegges med 28 %. I tillegg skal avkastning ut over en beregnet (risikofri) normalavkastning (skjermingsfradrag) av den investerte kapitalen beskattes en gang til som personinntekt. På samme måte som i aksjonærmodellen og i deltakermodellen skal skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere et skjermingsgrunnlag med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget skal som utgangspunkt settes til foretakets totalkapital fratrukket finansobjekter. Dette innebærer at eiendeler som har virket i virksomheten, og som ikke er blitt direkte kostnadsført, inngår i skjermingsgrunnlaget. Eiendeler som benyttes til velferdstiltak skal imidlertid holdes utenfor. Det samme gjelder gjeld som er tatt opp i en finansinstitusjon eller ved mengdegjeldsbrev. Også leverandørkreditter og forskuddsbetalinger fra kunder skal holdes utenfor skjermingsgrunnlaget. Eiendeler som inngår i skjermingsgrunnlaget skal som hovedregel verdsettes til middelverdien av inngående og utgående skattemessig verdi. Skjermingsrenten skal være gjennomsnittlig årsrente på 5-årige statsobligasjoner før skatt. Den marginale skattesatsen på inntekt ut over skjermingsfradraget vil dermed være den samme som for særskilt godtgjørelse i deltakermodellen, dvs 38,7 % opp til innslagpunktet for toppskatten (kr ), 50,7 % for personinntekt mellom kr og kr og 54,2 % for personinntekt over kr Den fastsatte personinntekten vil være pensjonsgivende inntekt. Foretakmodellen skal bare gjelde for enkeltpersonforetak, dvs. bare for de tifeller hvor det utøves næringsvirksomhet. Etter innføringen av foretaksmodellen blir derfor grensen mellom næringsvirksomhet og passiv kapitalavkastning svært viktig. Det er kun inntekt av personlig drevet næringsvirksomhet som skal skattlegges etter foretaksmodellen. Passiv kapitalinntekt skal som tidligere beskattes med 28 %. 5. Tilpasninger 4

5 Overgangsregel E til skattereformen gjør det mulig å overføre aksjer og selskapsandeler til et eksisterende eller nystiftet aksjeselskap. Det er et vilkår for å kunne gjennomføre overføringen uten realisasjonsgevinstbeskatning at det mottakende selskapet blir eier av minst 10 % av kapitalen i det/de overførte selskap. Flere skattytere kan gå sammen for å oppfylle 10 % kravet. Videre er det er vilkår for skattefrihet at den enkelte skattyter legger samtlige av sine aksjer og/eller selskapsandeler i det (de) aktuelle selskap inn i det mottakende selskapet, og at overføringen skjer innen utgangen av For de som driver virksomhet gjennom et aksjeselskap eller et deltakerlignet selskap, og som ønsker å selge virksomheten på sikt, kan det være gunstig å anvende overgangsregel E før årsskiftet. Årsaken er at virksomheten da kan selges skattefritt (som et salg av aksjer eller selskapsandeler), hvilket gjør at selger kan reinvestere hele gevinsten uten først å måtte svar skatt av den. Dersom gevinsten ønskes anvendt til privat forbruk vil det ikke være noe å hente på å opprette et holdingselskap. Det kan også være gunstig å opprette et holdingselskap dersom eieren ønsker å reinvestere hele eller deler av avkastningen av virksomheten uavhengig av virksomheten, og uten først å måtte svare skatt av avkastningen. For de som driver sin virksomhet i et enkeltpersonforetak kan ovennevnte tilpasninger gjennomføres dersom enkeltpersonforetaket først omdannes til et aksjeselskap eller et deltakerlignet selskap. Slik omdannelse må iverksettes snarlig dersom man skal rekke å anvende overgangsregel E før årsskiftet. For de som driver sin virksomhet i et enkeltpersonforetak kan det uansett være gunstig å omdanne virksomheten til et aksjeselskap eller et deltakerlignet selskap dersom avkastningen av virksomheten i enkeltpersonforetaket er relativt høy. Årsaken er at man da kan unngå toppskatt, ved å klassifisere en del av avkastningen som utbytte. 6. Særlig om behandling av kostnader til forskning og utvikling Skatteloven 14-4 (6) om tidfesting av FoU kostnader ble innført i 1999 som en skattemessig tilpasning til den nye regnskapsloven. Reglen var ment å innebære at kostnader knyttet til konkrete prosjekter som kunne bli eller ble driftsmidler skulle aktiveres. Aktiveringsplikten var forutsatt begrenset til kostnader som påløp etter at det var sannsynlig at driftsmidler ville bli utviklet. I årene etter vedtakelsen strammet ligningsmyndighetene gradvis inn praktiseringen av bestemmelsen, slik at trenden ble at flere og flere FoU kostnader ble ansett aktiveringspliktige. I uttalelse av 30. mai 2005 presiserer Finansdepartementet igjen rammene for direkte fradragsberettigede og aktiveringspliktige FoU kostnader. Departementet legger seg på samme linje som den man opprinnelig hadde tenkt seg, og uttaler at området for aktiveringsplikt av FoU-resultater som driftsmidler er nokså smalt, og at adgangen til rask avskrivning/fradragsføring av aktiverte beløp i praksis er vid. Med dette utvides igjen 5

6 adgangen til å fradragsføre FoU kostnader direkte. Finansdepartementet har varslet at de vil følge opp spørsmålet om fradragsføring eller aktivering av FoU kostnader. I tillegg til økt mulighet for direkte fradragsføring av FoU kostnader kan næringsdrivende på bestemte vilkår få direkte fradrag i skatt og trygdeavgift for en prosentvis andel av kostnader til forsknings- og utviklingprosjekt etter skatteloven Fradraget i skatt er på 18 % eller 20 % av kostnadene knyttet til prosjektet. Søknad om godkjenning av forsknings- og utviklingsprosjekter sendes elektronisk til Norges forskningsråd har ansvaret for godkjennelse av innkomne søknader. Det er imidlertid likningskontoret som avgjør om vilkårene for skattefradrag i skatteloven er oppfylt. 6

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer