Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr X11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11."

Transkript

1 Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter. Beregning av formuesverdien på bygget Ringveien 20, jf sktl 4-10 og F 1158, flg: Gjennomsnittlig utleieverdi siste 3 år: (Kr kr kr )/ 3 = kr Formuesverdien: (kr * 0,9 / 9,00 %) * 70 % = kr (kalkulasjonsfaktor oppgitt i oppgaven benyttes selv om den antakelig blir lavere for 2015) Beregning av formuesverdien på bygget Ringveien 32, jf F 1158, : ((1 000 kvm * kr/ kvm * 0,9) / 9,00 % * 70 % = kr Inventar og løsøre. Formuesverdien på inventar og løsøre er skattemessig saldoverdi pr X11, jf sktl og forskrift om taksering av , nr. 1131, Langsiktig valutalån. Gjeld i utenlandsk valuta skal ved formuesberegningen, vurderes i norsk verdi til valutakursen på formuesverdsettelsestidspunktet, her X11. Dette tilsvarer regnskapsmessig vurdering på samme tidspunkt, jf rl 5-9. Beregning av formuesverdien på aksjene i Ringveien AS: Eiendeler: Forretningsbygg Ringveien 20 med tomt sktl kr Forretningsbygg Ringveien 32 med tomt sktl kr Inventar og løsøre sktl og Taks forskr kr Varelager sktl kr Kundefordringer sktl kr Bankinnskudd sktl kr Sum formuesposter kr Gjeld: Utsatt skatt sktl a. kr. 0 Langsiktig gjeld sktl kr Langsiktig valutalån sktl kr Leverandørgjeld sktl kr Skyldig betalbar skatt sktl e. kr. 0 Skyldig mva og arbeidsgiveravgift sktl kr Skyldig forskuddstrekk sktl Skyldig utbytte sktl d. kr. 0 Sum kr

2 Netto samlet formuesverdi kr Formuesverdi pr aksje i Ringveien AS: kr / aksjer = kr ,73 Formuesverdien som skal legges til grunn ved formuesberegningen for Møbelspesialisten ANS inntektsåret X11 er kr. 745,25, jf sktl Formuesverdien som skal legges til grunn ved formuesberegningen for Karl Larsen inntektsåret X11, er formuesverdien beregnet forrige inntektsår, kr , jf sktl Oppgave b Beregning av alminnelig inntekt for Møbelspesialisten ANS. Generelt. Deltakerlignet selskap er ikke eget skattesubjekt, jf sktl a. Alminnelig inntekt fordeles i henhold til eierandeler, jf sktl Den alminnelige inntekten beskattes i det inntektsår den periodiseres, jf sktl 14-2, i dette tilfellet X11. Beregninger. Varige driftsmidler. Kjøp, salg og avskrivninger. Selskapet ønsker lavest alminnelig inntekt. Dette medfører at man ved salg av kopimaskin og varebil, velger å nedskrive avskrivningssaldoen med salgssummene, jf sktl og Salgssummene, kr og kr , må dermed trekkes ut av alminnelig inntekt. Avskrivningsgruppe a. Kjøpt kopimaskin, forutsettes å ha en brukstid på minst 3 år, noe som gjør at kjøpesummen må føres inn på avskrivningssaldo, jf sktl Det forutsettes at kopimaskinen er å se på som en kontormaskin, noe som gjør at den må føres inn på avskrivningsgruppe a, jf sktl Saldo X11. sktl Kjøp i året X11. sktl og Salgssum i X11. sktl = Avskrivningsgrunnlag pr X Skattemessig avskrivning, 30 % sktl a = Utgående saldo X11. sktl Avskrivningsgruppe c. Etter fradragsføring av salgssummen på solgt varebil i avskrivningssaldoen, blir den negativ. En må inntektsføre en andel av den negative saldoen tilsvarende avskrivningsprosenten for avskrivningsgruppen, jf sktl Saldo X11. sktl Salgssum i X11 sktl = Negativ saldo pr X Inntektsføring, 20 % sktl = Utgående saldo; negativ saldo X11. sktl

3 Avskrivningsgruppe d. Kjøpt salgsdisk forutsettes å ha en brukstid på minst 3 år, noe som gjør at kjøpesummen må føres inn på avskrivningsaldo i avskrivningsgruppe d, jf sktl Saldo X11. sktl Kjøp i året X11. sktl og = Avskrivningsgrunnlag pr X Skattemessig avskrivning, 20 % sktl d = Utgående saldo X11. sktl I 2015 er det 10% ekstra avskrivning på nyanskaffelser på saldo d, sktl 14-43(5). Kr x 0,10 = kr 3 200, sum avskrivning kr ( ) = kr Utgående saldo: kr ( ) = kr Avskrivningsgruppe i, Strømsveien 18, selve bygget. + Saldo X11. sktl Påkostning i X11. sktl = Avskrivningsgrunnlag pr X Skattemessig avskrivning, 2 % sktl i = Utgående saldo X11. sktl Avskrivningsgruppe j. + Saldo X11. sktl Påkostning i X11. sktl = Avskrivningsgrunnlag pr X Skattemessig avskrivning, 10 % sktl j = Utgående saldo X11. sktl Gevinst- og tapskonto. Gevinst(positiv) saldo X11. sktl Skattemessige gevinster i X11. sktl og Skattemessige tap i X11. sktl og 3. 0 = Positiv saldo/gevinstsaldo før inntektsføring pr X Inntektsføring, 20 % sktl = Gevinst(positiv) saldo pr X Varelager/varekostnad. Endring i varelager i X11 må hensyntas ved utregning av alminnelig inntekt. Anskaffelseskost på varelageret skal benyttes ved beregning av endring av varelager, jf sktl Økning i varelageret i X11: kr kr = kr Økning i varelageret, kr , medfører et vareforbruk som er lavere enn årets varekjøp, som dermed øker alminnelig inntekt. 3

4 Kundefordringer. Konstatert tap. Kundefordring på kunde som har gått konkurs, kr , og som Møbelspesialisten ANS ikke vil få noe konkursdividende på, kostnadsføres, jf sktl og F 1158, Skattemessig avsetning usikre fordringer. Skattemessig avsetning usikre fordringer pr X11, må beregnes og kostnadsføres ved beregning av alminnelig inntekt, jf sktl og f 1158, Kr kr * 4* kr = kr Kr kr Skattemessig avsetning pr X10, kr , inntektsføres, jf sktl e. Utbytte fra Ringveien AS. Utbytte som mottas av deltakerlignet selskap, er i utgangspunktet skattefritt, jf sktl , jf Mottatt utbytte, kr trekkes ut av alminnelig inntekt. Det skal imidlertid inntektsføres et beløp tilsvarende 3 % av mottatt utbytte, jf Følgende beløp tillegges alminnelig inntekt: Kr * 3 % = kr Godtgjørelse til deltaker Karl Larsen. Godtgjørelse til deltakere i deltakerlignet selskap, skal ved beregning av alminnelig inntekt trekkes ut av alminnelig inntekt, før resterende alminnelig inntekt fordeles på den enkelte deltaker i forhold til den enkeltes eierandel. Kr trekkes ut fra alminnelig inntekt før resterende alminnelig inntekt fordeles på eierne i henhold til eierandel. Beregning av alminnelig inntekt: Tekst: Kr. Foreløpig alminnelig inntekt Salgssum, solgt kopimaskin Salgssum, solgt varebil Avskrivning, avskrivingsgruppe a Inntektsføring, andel av negativ saldo, avskrivningsgruppe c Avskrivning, avskrivningsgruppe d Avskrivning, avskrivningsgruppe i, Ringveien Avskrivning, avskrivningsgruppe j, Ringveien Inntektsføring, andel av gevinst- og tapskonto Økning i varelager Konstaterte tap, kundefordringer Skattemessig avsetning, usikre fordringer pr X Skattemessig avsetning, usikre fordringer pr X Mottatt utbytte % av mottatt utbytte = Alminnelig inntekt før arbeidsgodtgjørelse

5 Fordeling av alminnelig inntekt: B Caspersen 20 % E Fredriksen 25 % H Iversen 25 % K Larsen 30 % Alm. Inntekt før arbeidsgodtgjørelse Herav arbeidsgodtgjørelse til Karl Larsen = Alm. Inntekt etter arbeidsgodtgjørelse Fordeling av resterende alm. inntekt = Sum alminnelig inntekt * * (avvik pga avrunding) Sum Oppgave c Sum økt inntektsskatt inkludert trygdeavgifter for Karl Larsen for utvalgte inntekter. Arbeidsgodtgjørelse fra Møbelspesialisten ANS. Arbeidsgodtgjørelse, kr , er både personinntekt, jf sktl 12-2.f og alminnelig inntekt, jf sktl og Andel av alminnelig inntekt fra Møbelspesialisten ANS. Andel av alminnelig inntekt inngår i alminnelig inntekt, jf sktl og og Utbytte. Mottatt utbytte er for personlige skattytere skattepliktig inntekt, jf sktl og inngår i alminnelig inntekt, jf sktl Sum utbytte; Kr. 60 * aksjer = kr inngår i alminnelig inntekt. Skjerming går til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt, jf sktl Skjerming pr aksje: Kr * 5,00 % = kr. 50. Total skjerming; kr. 50 * aksjer = kr Økning i personinntekt: Arbeidsgodtgjørelse, kr Økning i alminnelig inntekt: Andel alminnelig inntekt kr Arbeidsgodtgjørelse, kr Utbytte kr = Sum påvirkning på alminnelig inntekt, inngår i fastsatt alm. inntekt kr Skjerming, utbytte kr = Endelig påvirkning på fastsatt alminnelig inntekt kr Inntektsskatt og trygdeavgift på disse inntektene: Personinntekt: Toppskatt; 12 % * kr = kr Trygdeavgift: 11,4 % * = kr

6 Alminnelig inntekt: Kr * 27 % = kr Sum økning i inntektsskatt og trygdeavgift kr Del 2 Oppgave a Skatt på gevinst/fradragsrett for tap ved realisasjon i X15. Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig inntekt, tap gir rett til fradrag, sktl Dersom det er gevinst, kan ubenyttet skjerming benyttes til å redusere gevinsten men ikke til å gi eller øke et tap. Det er kontinuitet for inngangsverdien ved gave av aksjer, sktl 9-7. Det vil si at Unni overtar bestemorens inngangsverdi på kr 720 pr. aksje og ingen ubenyttet skjerming i X11. Siden hun ikke mottar utbytte i sin eiertid, blir det ubenyttet skjerming som kan redusere gevinsten, sktl Ubenyttet skjerming pr aksje: X11: kr 720 x 0,02 = kr 14,40 X12: kr ( ,40) x 0,02 = kr 14,69 X13: kr ( , ,69) x 0,02 = kr 14,98 X14: kr ( , , ,98) x 0,02 = kr 15,28 Sum kr 59,35 (Ingen beregning av skjerming for X15 siden disse aksjene er solgt ved utløpet av året.) Vederlag kr 740,00 -inngangsverdi kr 720,00 Gevinst kr 20,00 Skattepliktig gevinst blir 0 i X15 siden det er kr 59,35 i ubenyttet skjerming. Kr 20,00 av denne benyttes til å bringe gevinsten ned til 0, resten faller bort. Oppgave b Skatt på gevinst/fradragsrett for tap ved realisasjon i X16. De resterende aksjene blir solgt i X16. Det er den samme ubenyttede skjermingen på disse aksjene pr X15, kr 59,35. Det må i tillegg beregnes skjerming for X15 siden disse aksjene er eid ved utløpet av dette året. X15: kr ( ,35) x 0,02 = kr 15,59 Sum ubenyttet skjerming som kan benyttes til å redusere gevinst ved salg: kr (59, ,59) = kr 74,94 (Ingen beregning av skjerming for X16 siden disse aksjene er solgt ved utløpet av året.) Vederlag kr 850,00 -inngangsverdi kr 720,00 Gevinst kr 130,00 6

7 Her kan hele den ubenyttede skjermingen benyttes til å redusere skattepliktig gevinst. Skattepliktig gevinst pr aksje: kr ( 130,00 74,94) = kr 55,06 Skattepliktig gevinst på alle aksjene: kr 55,06 x = kr Del 3 Oppgave a Berg Anlegg AS er en entreprenørbedrift og påtar seg alle type anleggsarbeid. Anleggsarbeid, inklusive tømrerarbeid og graving, er avgiftspliktig omsetning, jf. mval 3-1 første ledd. Alminnelig avgiftssats på 25 %, jf. mval 5-1 første ledd og avgiftsvedtaket for merverdiavgift 2. Berg Anlegg AS har som hovedregel rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten, jf. mval 8-1. Oppgave b 1)Berg Anlegg AS skal beregne utgående merverdiavgift av byggearbeidet med 2,75 millioner kroner (= 11,0 25 %). Regningen for byggearbeidet, inklusive merverdiavgift, blir 13,75 millioner kroner (11,0 1,25). Utleie av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt etter mval 3-11 første ledd. Det framgår av oppgaven at utleievirksomheten er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Frivillig registrering gjelder for de lokalene som brukes i registrert virksomhet, jf. mval 2-3 første ledd. Romutleie i hotellvirksomhet og serveringsvirksomhet er avgiftspliktig virksomhet innenfor loven. For romutleie skal det brukes redusert avgiftssats på 8 %, jf. mval 5-5 og avgiftsvedtaket for merverdiavgift 4. Servering har alminnelig avgiftssats, jf. mval 5-2 første ledd. Det gis fullt fradrag for inngående merverdiavgift for de lokalene som leies ut til Thon AS. Omsetning av rett til å utøve idrettsaktiviteter er unntatt fra loven, jf. mval 3-8 annet ledd. Unntaket gjelder også adgang til treningssenter. Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift for de deler av lokalene som leies ut til Fitness AS. Virksomhet med salg av bøker og kontorrekvisita er innenfor loven. Ved salg av kontorrekvisita brukes alminnelig sats, mens salg av bøker i siste omsetningsledd er fritatt for merverdiavgift, jf. mval 6-3. Det gis fullt fradrag for inngående merverdiavgift for de lokalene som leies ut til Bokhjørnet AS. Det nye forretningsbygget skal brukes både innenfor loven (hotellvirksomhet og bokhandel) og utenfor loven (treningssenter). Det gis forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygningen, jf. mval 8-2 første ledd. Fordelingen skal skje etter areal basert på antatt bruk innenfor og utenfor loven, jf. FMVA Samme fordelingsnøkkel kan brukes for fellesarealene. Bruksområde Brutto kostpris Fradrag for mva. Netto kostpris Utleie til hotelldrift 50 % kroner 1 ( kroner) kroner Utleie til treningssenter 30 % kroner kroner Utleie til bokhandel 20 % kroner 2 ( kroner) kroner 100 % kroner ( kroner) kroner Fellesarealer kroner 3 ( kroner) kroner kroner ( kroner) kroner /1,25 0,25 = kroner 7

8 /1,25 0,25 = kroner /1,25 0,25 70 % = kroner 2) a) (Foreldet opprinnelig løsning pga mval 6-7 ble opphevet fra Det vil si at det skal beregnes avgift både på varer og tjenester som gjelder offentlig vei med ordinær sats, mval 3-1. Omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjaldt offentlig veg var tidligere fritatt for merverdiavgift. Oppgaven har blitt mye enklere etter lovendringen.) Fra 2014:Utgående avgift kr x 0,25 = kr Sum å betale kr ( ) =kr b) For regningen til Veidekke AS skal Berg Anlegg AS beregne utgående merverdiavgift med 1 million kroner (= 4 25 %), mval 3-1. Regningen for byggearbeidet, inklusive merverdiavgift, blir på 5 millioner kroner (4 1,25). 3) Verdien av kontrakten inklusive merverdiavgift er kroner (= ,25). Samlet utgående merverdiavgift er kroner (= %). Avgiftsberegning skal som hovedregel skje ved levering, jf. bokføringsforskriften Ved første fakturering har ingen levering skjedd. Den gjelder derfor en forskuddsfakturering og skal være uten merverdiavgift, jf. bokføringsforskriften For senere delbetalinger er praksis at det skal beregnes merverdiavgift i den grad de er dekket av faktisk utført arbeid, jf. bokføringsforskriften Den 15. mai er halvparten (50 %) av arbeidet utført. Faktura nr. 2 kan utformes slik: Faktura nr. 2 Utført arbeid i henhold til kontrakt kroner + 25 % merverdiavgift kroner = Pris, inklusive merverdiavgift kroner Innbetalt forskudd 1. mars (faktura nr. 1) uten merverdiavgift ( kroner) = Sum å betale, inklusive merverdiavgift kroner Det forutsettes at kunden, Lia Handel AS, har betalt faktura nr. 1 og nr. 2. Sluttavregning, faktura nr. 3, kan utformes slik: Faktura nr. 3 Kontraktssum kroner Forskudd 15. mai (faktura nr. 2) eksklusive merverdiavgift ( kroner) Forskudd 1. mars (faktura nr. 1) uten merverdiavgift ( kroner) = Gjenstående kontraktsum, eksklusive merverdiavgift kroner + 25 % merverdiavgift kroner = Pris, inklusive merverdiavgift kroner Lia Handel AS driver avgiftspliktig varehandel, jf. mval 3-1 første ledd. Garasjebygget er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Lia Handel AS har rett til fradrag for dokumentert inngående merverdiavgift på til sammen kroner, jf. mval 8-1 og mval første ledd. Inngående merverdiavgift vedrørende faktura nr. 2, kr , og faktura nr. 3, kr , går til fradrag i merverdiavgiftstermin 3(mai og juni måned). 8

9 4) Inngående merverdiavgift ved kjøp av båten var kroner (= %). Beløpet er under grensebeløpet, slik at båten ikke regnes som en kapitalvare, jf. mval 9-1 annet ledd. Båten har vært bruk til representative formål. Fradrag for inngående merverdiavgift har derfor vært avskåret ved kjøp av båten, jf. mval 8-3 første ledd bokstav e. Båten har derfor vært brukt til formål som ikke gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Det betyr at salg av båten er unntatt for merverdiavgift, jf. mval Berg Anlegg AS skal derfor ikke beregne utgående merverdiavgift ved salg av den brukte båten. 5) Omsetning av møbler er avgiftspliktig varesalg etter lovens hovedregel. Et konkursbo blir avgiftspliktig i den grad debitor var avgiftspliktig uavhengig av den alminnelige grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, jf. mval 2-1 fjerde ledd. Prisen for møblene, inklusive merverdiavgift, er kroner (= ,25). Møblene er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Berg Anlegg AS har rett til fradrag for inngående merverdiavgift med kroner (= %). 6) Den 1. januar 20x5 endres utleieforholdene. Forsikringsvirksomhet er unntatt fra loven, jf. mval 3-6 bokstav a. Etter skifte av leietakere er 50 % av lokalene leid ut til virksomhet innenfor loven (hotell) og 50 % leid ut til virksomhet utenfor loven (treningssenter og forsikring). Inngående merverdiavgift ved oppføringen av bygningen er over kroner, slik at byggetiltaket regnes som en kapitalvare i gruppe b (fast eiendom), jf. mval 9-1 annet ledd bokstav b. For kapitalvaren fast eiendom er justeringsperioden 10 år, jf. mval 9-4 annet ledd. I 20x5 må fradraget for inngående merverdiavgift justeres (reduseres), jf. mval 9-2 første ledd. Fradragsprosent Fradrag Anskaffelse x1 70 ( kroner) Justering 20x5 50 (= 1/10 [0,7 0,5] ) kroner ( kroner) I forbindelse med endringen av utleieforholdet i 20x5 må for mye fradragsført inngående merverdiavgift på kroner justeres (tilbakeføres). Dersom det ikke skjer endringer i utleieforholdet, må det foretas tilsvarende justering i resterende delen av justeringsperioden på 5 år, dvs. for årene 20x6 til 20x10. 9

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer