OPPGAVESETT 5 - LØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGAVESETT 5 - LØSNING"

Transkript

1 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle KS-andelene eies av aksjeselskap, kan reglene komme til anvendelse. Merk at inntekten må være skattepliktig i et AS eller ASA for at inntekten skal være fritatt fra vanlig beskatning. 1. Selskapets åpningsbalanse: Balanse pr år 1. (Regnskaps- og skattemessig balanse). Skip Egenkapital Bank * Lån Sum Sum *Innbetalt fra eierne Opptatt lån Kjøpesum skip = Banksaldo pr Ikke innkalt kapital = Renteinntekter 1. år anslås til ,1 = Selskapets skattemessige resultatkonto for 1. driftsår Driftsinntekter - driftskostnader ex avskrivninger = Renteinntekter = Renter på lån = ,1 = Skattemessig avskrivning skip 14-43, 14%: ,14 = Skattemessig resultat til fordeling (etter eierandel) Likviditetsmessig resultat: Resultat av driften Renteinntekter Renteutgifter på lån Avdrag på lån : 5 = Endring i likviditetsreserve Banksaldo pr år 1 = Likviditetsreserve pr år

2 2 Skattemessig balanse pr år 1 blir da slik:. Skip 20" 2,8" = Egenkapital 5" 0,3" = Bank Lån 16" - 3,2" = Sum Sum (Ikke-innkalt selskapskapital = ) Kommandittist A:, andel 20%, se sktl As andel av inntekten = ,2 = A får fradrag i alminnelig inntekt med (sktl. 6-3) Har han ikke stor nok annen inntekt i år 1 til å dekke dette, må det overskytende fremføres, jf. sktl (Anta underskuddet dekket av annen inntekt.) Inntekten blir den samme for komplementar K, som for A. As fradragsramme for år 1: sktl % av andel skattemessig egenkapital = ,2 = Ikke-innkalt kapital (50% av innskuddet) Gjenstående fradragsramme for A pr år Andel skattemessig underskudd år Fradragsramme for år 1 (lik avtalt innskudd) As gjenværende inngangsverdi for selskapsandelen: Betalt innskudd Skattereduksjon pga andel underskudd x 0,27 = Inngangsverdi pr år 2 (Se sktl 10-44, 3. ledd) = Komplementaren har ingen fradragsramme. (Hefter med hele sin formue.) Formuesverdi av selskapsandelene (se sktl. 4-40) Ifølge takseringsreglene, 2-1-4, verdsettes nye skip første året til 85% av kostpris. Selskapets formue blir da pr år 1: Skip 85% av = Bankinnskudd Bruttoformue Lån Nettoformue (på selskapets hånd) Formuesverdi for 20%-selskapsandel = ,20 = (Merk at det beregnede beløpet er formuesverdien av selskapsandelen også om beløpet er negativt hvis det ligger innenfor rammen av ikke-innkalt selskapskapital, kr pr. 20% andel. Formuesverdien blir i så fall negativ både for komplementar og for

3 3 kommandittister. Se sktl (For komplementaren ville formuesverdien bli negativ selv om hele selskapskapitalen var innbetalt, siden komplementaren hefter for selskapets gjeld med hele sin formue, dvs komplementaren har ingen fradragsramme, verken for negativ formue eller for underskudd fra selskapet.) 3. År 2. Skattemessig resultatregnskap og balanse Resultat før renter og avskrivninger Renter på likviditetsreserve ,10 = Rente pantelån ,10 = Skattemessig avskrivning ,14 = Resultat år 2 (skattemessig) Underskudd pr. 20% andel = ,2 = (Samme resultat for A og K) Beregning av likvidbeholdning pr år 2: Likvider pr år 2 = Likviditetsresultat av driften (før renter) Renteinntekter av likviditetsreserve pr Renteutgifter Avdrag pantelån : Innbetalt fra eierne i mai år Likvidbeholdning pr år Selskapets skattemessige balanse pr år 2. Skip 17,2" 2,408" = Egenkapital: Pr ' +Innkalt og innbet.i år 3 000' - Underskudd 2 488' Bank Gjeld 12,8 3,2 = Sum Sum (Ikke-innkalt selskapskapital utgjør nå = ) (Dette beløpet skal ikke stå i balansen!) Skattemessig egenkapital pr andel = : 5 = Gjenstående fradragsramme for kommandittist A As fradragsramme pr år 2 = hans 20% andel av selskapets skattemessige egenkapital = : 5 = Andel av ikke-innkalt kapital : 5 = Gjenstående fradragsramme pr år (altså etter at han har fått fradrag for sin andel av underskudd i år 2.)

4 4 Fradragsrammen før fradrag for underskuddet i år 2 blir slik: Andel skattemessig egenkapital + ikke innkalt kapital pr = Andel av det skattemessige underskuddet i år Fradragsramme for underskudd i år 2 = (Dette er max fradrag A event. kan kreve i annen inntekt pga underskudd i KS-et.) (tilsvarer (innskudd) (underskudd første år)) (Jf. tidligere beregning av gjenstående fradragsramme etter år 1. Merk at vi ikke legger til eventuell ikke-fradragsberettiget del av underskuddet.) Hva hadde resultatet blitt om selskapet hadde i ikke-fradragsberettigede utgifter i tillegg til de tidligere angitte kostnadene? (As fradragsramme ble da ) Inngangsverdien for selskapsandelene minker igjen med skattereduksjonen pga underskuddet, men øker med innbetalt kapitalinnskudd: sktl 10-44, 3. ledd. Inngangsverdi pr år 2 er tidligere beregnet til betalt kapitalinnskudd i mai år 2: x 0,2 = skatte-effekt av underskuddet x 0,27 = Inngangsverdi for en 20%-selskapsandel pr år Dette blir likt for alle fem eierne. Formuesverdi av selskapsandelene: Selskapets formue: (Se takseringsreglene ) Skipet ( 2 år), 72% av kostpris = 20" 0,72 = Bankinnskudd Bruttoformue (sum eiendeler i selskapet) Gjeld (ligningsmessig, se sktl. 4-3, spes. om uforfalte renter) Netto formuesverdi for hele selskapet Pr. 20%-andel blir dette : 5 = Det 3. året C selger sin 20%-andel den år 3 for Cs andel av selskapets skattemessige egenkapital pr år 3 = : 5 = F har betalt underpris = (Dette blir en korreksjonspost, et fradrag ved senere fastsettelse av Fs fradragsramme.) C mottar netto vederlag for 20% selskapsandel Cs inngangsverdi pr år 3 er beregnet ovenfor Cs fradragsberettigede tap ved salg av selskapsandelen

5 5 Siden salget gir tap, er det ikke aktuelt å beregne noe skjermingsfradrag for C. Han har eiet andelen i to år og ikke fått noen utbetalinger fra selskapet. Ubenyttet skjermingsfradrag for år 1 og 2 skulle da ha gått til fradrag i gevinst ved salget, jf sktl 10-44, 2. ledd. Tapet er fradragsberettiget i salgsåret, jf. sktl , 4. ledd. Merk at vi ikke skal ta med andel av ikke-innkalt kapital. (Verken som del av mottatt salgssum eller som inngangsverdi for selskapsandelen.) (Husk at innkalt, ikke-innbetalt beløp regnes som gjeld for deltakeren, og som fordring og dermed formue på selskapets hånd, mens derimot et ikke-innkalt beløp regnes som en betinget forpliktelse, som ikke regnes som gjeld ved formuesansettelsen for deltakeren, jf. sktl 4-3, bokstav a. Tilsvarende er et ikke-innkalt beløp en betinget rettighet, og dermed ikke formue for selskapet.) Fs inngående fradragsramme: sktl Andel av selskapets egenkapital på kjøpstidspunktet = ,2 = Betalt underpris ved kjøp av andelen = Betalingen F ga til selgeren Andel ikke-innkalt kapital, overtatt fra C : 5 = Fradragsramme for F pr år (Det er dette beløpet F risikerer å tape. Sammenlign med As gjenstående fradragsramme på samme tidspunkt, kr Differansen tilsvarer underprisen!) Skattemessig resultat år 3: Driftsresultat før avskrivninger = Årets saldoavskrivning ,14 = "Driftsresultat" (skattemessig) Renteutgifter lån = ,10 = % rente av likvidbeholdning pr Skattemessig resultat, inntekt = Pr. 20%-andel blir dette = inntekt = : 5 = (Merk at dette blir inntekt for hver av de fem eierne i år 3 selv om intet utbetales fra selskapet!) Kommentar: C var nok meget uheldig med valg av salgstidspunkt! F var tilsvarende heldig. (Men så fort kan det gå opp og ned i shipping!) A, F og K har alle samme eierandel, og overskudd fordeles etter eierandeler. De får derfor alle en alminnelig inntekt fra selskapet på dette året.

6 Fradragsrammen øker med tilbakeholdt overskudd: A F Fradragsramme pr år Andel tilbakeholdt overskudd år Gjenstående fradragsramme pr år 3 (eller år 4) Selskapets banksaldo pr år 3: Bankinnskudd pr år 2 = Likviditetsresultat av driften (før renter) Netto renteutgifter Avdrag pantelån Likvidbeholdning pr år Selskapets skattemessige balanse pr år 3. Skip 14,792" - 2,070880"= Egenkap. pr Bank Overskudd* Gjeld 9,6 3, Sum Sum *("overskudd" = skattemessig resultat!) Ikke-innkalt selskapskapital = Beregn nå As fradragsramme ut fra balansen: (A eier stadig 20%: ) Fradragsramme pr år 4: ,20 + 0, = Det siste beløpet er As andel av ikke- innkalt kapital. Formuesverdi av selskapsandelene pr år 3 (Jf. takseringsreglenes 2-1-4) Skipets formuesverdi: 61% av = Bankinnskudd Selskapets bruttoformue Selskapets gjeld Selskapets nettoformue Formuesverdi pr. 20%-andel = : 5 = Gevinst/ tap for C om salget skjedde den i år 3 (til samme pris) Hvis C selger sin 20%-selskapsandel først i juni i stedet for pr , skal C tilordnes inntekten for andelen for 5 måneder, se sktl , 3. ledd. Cs inntekt fra selskapet i år 3 = ,2 5/12 =

7 7 C må betale skatt av dette beløpet, så gitt at han ikke har fått noen utbetaling fra selskapet, må hans inngangsverdi for selskapsandelen økes med skattebeløpet, som blir x 0,27 = (Se sktl 10-44, 3. ledd, jf 10-42, 7. ledd) Øking i inngangsverdi pga skattebetaling uten uttak fra selskapet skal normalt inngå i inngangsverdi og skjermingsgrunnlag fra året etter inntektsåret, men ved salg av selskapsandel må nødvendigvis inngangsverdien korrigeres med dette tillegget pr. salgsdato. Gevinst / tapsberegningen for C blir da slik: C har solgt andelen den år 3 for (som før) Cs inngangsverdi for selskapsandelen blir : Innskudd ved stiftelsen skattereduksjon etter 1. driftsår x 0, betalt inn ytterligere innskudd i mai år skattereduksjon etter 2. driftsår x 0,27 = Inngangsverdi pr år 3, jf. beregning foran Skatt av inntekt i salgsåret x 0,27 = Inngangsverdi pr. salgsdato Cs skattemessige tap ved salg av selskapsandelen i juni år (Resultatet understreker igjen at C var uheldig med salgstidspunktet, eller at prisen var urimelig lav. Har han solgt til en nærstående? Om prisen er under markedspris og kjøperen er en nærstående, vil tapet, eller en del av det, være en gave, og ikke et fradragsberettiget tap.) Cs samlede inntekt fra selskapet i år 3 ville da bli: Inntekt fra driften av selskapet ( ) Tap ved salg av selskapsandelen = Netto bidrag til alminnelig inntekt Kjøperen av andelen, F, ville om kjøpet skjedde den , ha blitt tilordnet 7/12 av inntekten på selskapsandelen i kjøpsåret, dvs kr x 0,2 x 7/12 = Skatt på dette blir kr Fs inngangsverdi på selskapsandelen pr år 4 blir da kjøpesummen, kr , pluss skatten av inntekten i år 3, til sammen kr (Denne inngangsverdien, med tillegg av ubenyttet skjermingsfradrag i år 3 blir Fs skjermingsgrunnlag pr år 4) I fortsettelsen holder vi oss til den opprinnelige forutsetningen, at salget skjedde den år 3 og Fs underpris var Utdeling av utbytte reduserer isolert sett egenkapitalen og dermed gjenstående fradragsramme med , eller kr pr. 20%-andel. Overskuddet øker fradragsrammen med kr : 5 = kr pr. deltaker. Netto endring i fradragsrammen blir da for hver kommandittist med 20% eierandel. As nye fradragsramme pr år 5 = = Fs nye fradragsramme pr år 5 = =

8 8 Beskatningen av deltakerne for år 4: Først deler vi selskapets alminnelige inntekt på deltakerne : 5 = på hver. Dette inngår i deltakernes alminnelige inntekt i år 4. I tillegg skal deltakerne beskattes for utdelingen (utbyttet) i den grad dette er større enn deres skatt av selskapsandelens inntekt og skjermingsfradrag beregnet individuelt av den enkelte deltakers skjermingsgrunnlag. Er uttaket (kr pr. deltaker) mindre enn skatt av overskuddsandelen og skjermingsfradraget, blir det ingen beskatning av utdelingen. Deltaker F vil ha en annen inngangsverdi enn de øvrige deltakerne, og dermed få et annet skjermingsfradrag. For hver deltaker blir skatt av inntektsandelen kr x 0,27 = kr , altså mer enn hele utdelingen. Resultatet blir da at inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget pr år 5 øker med , jf sktl 10-42, sjuende ledd og 10-44, tredje ledd, og ingen del av utbetalingen på skal beskattes. Hver av deltakerne skal da beskattes for en alminnelig inntekt på kr (Det forutsettes hele tiden at ingen av deltakerne mottar arbeidsvederlag fra selskapet.) Merk at deltakerne så langt ikke har fått utnyttet skjermingsfradraget for eiertiden. 7. Deltaker A selger sin selskapsandel i januar år 5 for kr Gevinst eller tap? Her må vi kjenne deltaker As inngangsverdi for selskapsandelen pr. salgsdato og akkumulert fremført skjermingsfradrag fra tidligere år. Inngangsverdien på de forskjellige aktuelle tidspunktene kan vi rekapitulere slik: Opprinnelig innskudd år 1 = inngangsverdi fra starten Redusert inngangsverdi pga underskudd 1. år (skattereduksjonen) Inngangsverdi pr år Innbetalt nytt kapitalinnskudd i mai år Ny inngangsverdi/ nytt skjermingsgrunnlag fom 3. kvartal år skatteeffekt av underskudd i år Inngangsverdi pr år beregnet skatt av overskuddsandel i år 3, ingen utbetaling fra selskapet til deltakerne i år 3: x 27% = Inngangsverdi for As selskapsandel pr år Forskjell mellom skatt av inntektsandel og utdeling i år Inngangsverdi pr år Beregningsgrunnlaget for årlige skjermingsfradrag er summen av inngangsverdi (gjennomsnittlig størrelse for år 2) og fremført skjerming fra tidligere år. Med skjermingsrente 3% pa for år 1-3 og 4% pa for år 4 får vi følgende skjermingsfradrag fremført til år 5:

9 Skjermingsfradrag for år 1 : x 0,03 = I år 2 øker inngangsverdien fra og med mai måned fra til Innskuddet skal måles hvert kvartal.(sktl ) Gjennomsnittskapitalen blir da for år 2*: ( x x 2 ) : 4 = Fremført skjerming fra år Skjermingsgrunnlag for år Skjerming for år 2: x 0,03 = Skjerming for år 3 : ( )x 0,03 = Skjerming for år 4: ( ) x 0,04 = Akkumulert fremført skjerming pr år A selger sin selskapsandel i januar år 5 for As inngangsverdi pr år 5 = Foreløpig gevinst Fremført skjerming kommer til fradrag i gevinst, 10-44, annet ledd Skattepliktig gevinst i år 5 ( 10-44, 4. ledd) *Eller med RF-skjemaets oppsett: (( ) : 4)=

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer