Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger."

Transkript

1 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål 2 Hildes inngangsverdi. Ektefellene hadde felleseie, halvparten av foretaket var da Hildes boslodd fra før, halvparten arves etter mannen. Full kontinuitet for inngangsverdier etter at reglene om arveavgift ble opphevet fra 2014, ny sktl 9-7. Inngangsverdiene blir da: Næringstomt Driftsbygning Maskiner og inventar Kundefordringer Varebeholdning Bankinnskudd Sum inngangsverdi eiendeler Spørsmål 3 Gevinst hvis Hilde straks solgte: Salgsverdi driftsbygning Hildes inngangsverdi Gevinst v/salg til angitt verdi Salgsverdi tomt (næringstomt) Hildes inngangsverdi Gevinst v/salg Samlet gevinst går inn på gevinst- og tapskontoen, Herav inntektsføres minst 20% første året, 14-45, 4. ledd Gevinst som fremføres til neste år (Inntektsfører minst 20% av restsaldo hvert år, til restsaldo er kommet under ).

2 2 Spørsmål 4 Mva. ved salg av bygning og tomt? Det skal ikke svares mva. ved salg av fast eiendom, jf. mval 3-11(1). Spørsmål 5 Skatt eller arveavgift av avdødes feriepenger og utbetaling av livsforsikringssum. Spørsmålene om arveavgift utgår. Ettersom feriepengene ikke skulle utbetales mens mannen levde, kan de ikke skattlegges på hans hånd. (Ikke periodisert). Se sktl Ingen skatt på feriepengene. Utbetaling av livsforsikringssum regnes heller ikke som inntekt, jf. sktl. 5-21, 2. ledd. (Norsk eller EØS- selskap). Ingen skatt på disse Spørsmål 6 Hildes alminnelige inntekt år X2 Foreløpig overskudd i regnskapet = (før avskrivninger). Noen poster må pusses litt på før vi finner den skattepliktige inntekten. a) Varekostnadene: Ved inntektsligningen (og formuesligningen) skal innkjøpte varer verdsettes til anskaffelseskost, mens egentilvirkede varer skal verdsettes til variabel tilvirkningskost. Se skatteloven 14-5, annet ledd a, b og c, samt Vi reduserer verdien av egenproduserte varer med og øker verdien av råvarene med Redusert verdi varebeholdning pr Formuesverdi og skattemessig verdi av utgående varebeholdning = Dette reduserer inntekten med kr i forhold til overskuddet i regnskapet. b) Aktuell nedskriving på kundefordringer. (se sktl. 14-5, 4. ledd + forskrift, Max en-bloc nedskrivning = ( ) = * Nedskriving i inngående balanse Kan redusere årets inntekt ytterligere *Avrundet fra Skattemessig verdi kundefordringer pr X2 = = Samleposten andre driftskostnader (inkl. tap på fordringer) økes med

3 3 c) Avskriving av varige driftsmidler, til Saldo gruppe h (bygg og anlegg) pr (se spørsmål 2 foran) Ingen endring i året. Max avskrivning, 4% ( 14-43) Ny saldo pr år X Saldo gruppe d, maskiner m.v. pr Nyanskaffet maskin, inn på saldo Avskrivingsgrunnlag pr X % saldoavskriving % ekstra på nyanskaffelsen, sktl 14-43(5) Ny saldo pr X Samlet skattemessige avskrivninger i X2: = Hildes alminnelige inntekt: Regnskapets driftsresultat før avskrivninger Korreksjon pga. vurdering varebeholdning En-bloc- nedskrivning kunder (økt nedskriving) Skattemessig avskriving driftsmidler Skattemessig driftsresultat (utgangspunkt for beregning av personinntekt) - Renteutgifter iflg. regnskapet Inntekt fra virksomheten etter renter som er regnskapsført + Styrehonorar - minstefradrag = *) = Hildes alminnelige inntekt år X * forhøyet minstefradrag i lønn, styrehonorar behandles skattemessig som lønn, 5-10(1)b, 6-30 flg. og SSV 6-1. Spørsmål 7 Hildes personinntekt X2, sktl. kap forskrifter Skjermingsgrunnlaget (skattemessige verdier): Næringstomten (spm.2) Driftsbygningen Maskiner og inventar Kundefordringer Varebeholdning Sum, brutto skjermingsgrunnlag IB UB Gjennomsnittsverdi = ( ) : 2 =

4 4 Fra dette skal vi trekke leverandørkreditt og gjeld til kredittinstitusjoner. Oppgaven gir disse tallene pr i året, men ikke pr Forutsetter at tallene i UB er like tallene i IB, (jf oppgaveteksten). Brutto skjermingsgrunnlag, se ovenfor Leverandørkreditt og lån fra kredittinstitusjoner (gjennomsnitt) ( ) = Skjermingsgrunnlag Alminnelig inntekt fra foretaket, jf. foran* skjermingsfradrag x 5% = Beregnet personinntekt for Hilde for år X2 = *ingen korrigering av rentefradraget siden skjermingsgrunnlaget er positivt, (2)a Vi får da : Beregnet personinntekt, høy sats Mottatt styrehonorar (lønn), mellomsats Samlet personinntekt X Spørsmål 8 Hildes netto formue pr år X9 Ligningsverdi bolig Goodwill, se sktl. 4-2 (f) 0 Næringstomter, oppgitt ligningsverdi Driftsbygning, oppgitt ligningsverdi Maskiner og inventar, saldo (takseringsr ) Kundefordringer Varebeholdning, Bankinnskudd ( ) Brutto formue Fradragsberettiget gjeld: 4-1 Pantelån Kassekreditt Skyldig mva. o.l Skyldig skattetrekk Påløpte, ikke forfalte renter ( 4-3d) 0 Annen kortsiktig gjeld * Hildes netto formue * Forutsetter alt fradragsberettiget. Spørsmål 9 Arveforskudd, arveavgift Spørsmålet utgår som følge av at reglene om arveavgift er opphevet.

5 5 Spørsmål 10 Når Hilde blir kvitt gjeld med i alt kr , har hun mottatt et vederlag. Hvis samlet skattemessig verdi for de overførte eiendelene var mindre enn dette, ville hun her ha realisert en skattepliktig gevinst. Det fremgår av balansen pr X8 at hennes skattemessige verdier langt overstiger den gjelden hun er blitt kvitt, vederlaget. (Eiendeler = > ). Det oppstår altså ingen salgsgevinst for Hilde. Hilde kan heller ikke beskattes etter uttaksregelen i sktl. 5-2, 3. punktum, siden eiendelene overføres til arvinger som overtar virksomheten, sktl 9-7(4). Hun kan på den annen side heller ikke kreve fradrag for tap ved realisasjon av eiendelene. Tapet representerer jo en gave. Det skal heller ikke svares merverdiavgift, jf. mval Spørsmål 11 Spørsmålet utgår som følge av at reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmål 12 Inngangsverdien for eiendelene på arvingenes hånd blir lik Hildes inngangsverdier. Kontinuitet etter at reglene om arveavgift ble opphevet, ny sktl 9-7. Spørsmål 13 Skattefri omdanning. Inngangsverdi for aksjene. Ved skattefri omdanning til aksjeselskap (sktl m/forskrift) skal selskapet overta omdannerens skattemessige verdier, og omdanneren skal få en skattemessig inngangsverdi på vederlagsaksjene lik de skattemessige nettoverdier hun gir fra seg, (skattemessig kontinuitet). I vår balanse pr X8 er alle eiendeler og all gjeld medregnet etter skattemessige verdier. Vi får da: Skattemessig egenkapital i personlig firma (se balansen pr X8) - "Annet bankinnskudd" blir ikke overført Skattemessig inngangsverdi for aksjene Spørsmål 14 Aksjene overføres som arv/arveforskudd Spørsmålet utgår som følge av at reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmål 15 Hilde selger aksjene for kr til barna. Salgssummen ligger under Hildes inngangsverdi for aksjene (kr , jf. spørsmål 13). Det blir da ingen skattepliktig gevinst for Hilde. (Men heller ikke tap, siden underprisen igjen representerer en gave, ikke et reelt tap). Barnas inngangsverdi blir da lik Hildes inngangsverdi, kr , sktl (kontinuitet). Eventuelt med halvparten på hver.

6 6 Oppgave 2 Spørsmål a Salg av bøker og lignende er avgiftspliktig omsetning av varer, jf mval 3-1(1), og Bodil Bøks bokhandel driver derfor virksomhet innenfor mva-lovens virkeområde. Bestemmelsene i mval 6-3(1) og 6-2 om null-sats for bøker og tidsskrifter endrer ikke dette. Registreringsplikten følger av mval 2-1(1), jf Derved har Bodil Bøk fradragsrett for inngående merverdiavgift etter mval 8-1 ved anskaffelser til sin bokhandlervirksomhet. Det gjelder for merverdiavgift på varer (også bøker), driftsmidler, vedlikehold, og lignende. Spørsmål b Utleie av lokaler er i utgangspunktet utenfor mva-lovens virkeområde, jf mval 3-11(1). Gårdseie AS kan derfor ikke registreres som avgiftspliktig, og skal ikke beregne utgående merverdiavgift, og har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etter mval 2-3 kan selskapet imidlertid frivillig registreres for utleie av arealer til leietakere som er registrert i avgiftsregisteret. Det gis da fradrag for inng. mva på driftsutgifter som angår utleie til avgiftspliktige næringsdrivende. For disse skal det da beregnes utg. mva på husleien. Forutsetter i fortsettelsen at Gårdseie AS er registreret etter mval 2-3. (Registreringen vil gjelde utleie til bokhandelen, ikke til tannlegen som er utenfor mva-lovens virkeområde.) Spørsmål c Før vi fikk forskrift nr 117 (fra ), nå mval 2-3, var den beskrevne organiseringen av virksomhetene avgiftsmessig ugunstig, siden eiendomsselskapet ikke kunne få fradrag for inngående mva på driftsutgifter for en utleid eiendom. Løsningen kunne være å drive bokhandelen og utleievirksomheten i samme selskap, hvilket ville gi fradragsrett for en forholdsvis andel av mva på eiendommens driftskostnader. Alternativt kunne bokhandelen og eiendomsdriften være lagt inn i to samarbeidende aksjeselskap eiet av et holdingselskap, og dermed kunne få fellesregistrering etter mval 2-2(3). Disse øvelsene er ikke lenger nødvendige. Spørsmål d Forutsatt at Gårdseie AS er registrert etter mval 2-3 vil selskapet ha fradragsrett for inng. mva på vedlikeholdskostnadene som angår den delen av eiendommen som er utleid til bokhandelen, men ikke til tannlegen. De arbeidene som er angitt (utenom innvendig maling, tapetsering) angår hele bygget. Det virker da rimelig å gi fradrag for 70% av inng. mva, jf mval 8-2(1) og F Spørsmål e Montering av ny dør er en påkostning som formodentlig kan utføres av leietageren, altså bokhandelen, med avgiftsmessig virkning. Anskaffelse av ny dør er knyttet til butikkvirksomheten. Betingelsene er at dette fremkommer av leieavtalen, og at leieforholdet er så langsiktig at påkostningen kan forsvares. Alternativt kan eiendomsselskapet bekoste utskiftingen og få fullt fradrag for mva, siden dette er en påkosting på det arealet som er omfattet av den frivillige registreringen.

7 7 Spørsmål f 1. Bokfritaket i mval 6-3(1) er et sisteleddsfritak. Det påløper derfor inngående merverdiavgift (mval 3-1(1)) ved denne anskaffelsen på: ,25 = Avgiften er fradragsberettiget etter mval 8-1. Det samme gjelder for Skattelovsamlingen. Avgiften blir ,25 = Lærebok i merverdiavgift er fritatt etter mval 6-3(1). Ingen utgående merverdiavgift skal beregnes. Skattelovsamlingen er som lovsamling ikke fritatt, jf F ,c. Det påløper utgående merverdiavgift med 430 0,25 = Som i skatteretten aksepteres rimelige personalrabatter (men dette er i avgiftsmessig sammenheng ikke lov- eller forskriftsfestet). For Skattelovsamlingen påløper utgående merverdiavgift med 430 0,80 0,25 = De to bøkene omklassifiseres fra omløpsvare til driftsmiddel innen samme virksomhet. Ingen utgående merverdiavgift oppstår. 5. Plikten til å beregne uttaksavgift følger plikten til å beregne utgående merverdiavgift. Etter mval 3-21, jf 4-9(1) skal det beregnes 25 % av 430 (lovsamlingen). Avgiften blir: 430 0,25 = 108. Ingen avgift av læreboken. 6. Fradrag for inng. mva etter 8-1 for ,25 = 750. Det har ingen betydning for fradragsretten at 60% av bokhandelens omsetning er fritatt for mva, så lenge omsetningen ikke ligger utenfor mva-lovens virkeområde. 7. Salg av lydbøker omfattes av fritaket i mval 6-3(1). 8. Fritaket i mval 6-3(1) omfatter også utenlandske lærebøker, men ikke CD-platen med øvelser. Når dette selges under ett, oppstår spørsmålet om fritaksbetingelsene er brutt. Fritaket fortolkes restriktivt. CD må være svært ubetydelig for bokens bruk, og være av bagatellmessig verdi for at salget under ett skal være fritatt. I praksis er nok ofte slike bøker og medfølgende CD solgt uten avgift, kanskje uten at det derved var riktig. Som svar på grunngitt spørsmål om en slik sak i Stortinget våren 2000 presiserte finansministeren at når det fulgte med en CD-plate, skulle hele vederlaget for boka m/platen avgiftsbelegges. Dette anses nå for sikker rett. Utgående mva påløper med 400 0,25 = 100, mval 6-3(2). 9. Salg av penner (og annet rekvisita) er avgiftspliktig etter mval 3-1(1). Utgående merverdiavgift påløper med 500 0,25 = Pennene brukes stadig i virksomheten, ikke uttak, derfor ingen mva-behandling.

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer