Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4"

Transkript

1 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt Opptjent Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Regnskapsføring av skatt 2 Generelt Oversikt Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap Inntekt fra disse foretakene skattlegges sammen med eiernes øvrige inntekter. Det beregnes ikke en egen skatt på skattepliktig overskudd fra foretaket. Inntektsskatt føres derfor ikke i regnskapet. Aksjeselskaper De er egne skattesubjekter og betaler skatt av skattepliktig overskudd Aksjeselskap er etterskuddspliktig dvs. de betaler skatten i året etter inntektsåret. Inntektsskatt vil derfor være en kostnad (og forpliktelse) for selskapet. Aksjeselskap Egenkapitalen, jf rskl. 6-2 Årsoverskudd Aksjeutbytte (avsatt) = Tilbakeholdt overskudd Aksjekapital Annen Udekket tap Egenkapital Innskutt Overkursfond Opptjent Regnskapsføring av skatt 3 Regnskapsføring av skatt 4

2 disponering i AS Eksempel Vi skal avslutte regnskapet for AS Selskap per x1, jf. vedlagt saldobalanse er på 1 Det er ingen forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Oppgave Regnskapsmessig og skattemessig resultat er like stort. Skattesatsen er på 28 %. Avslutt regnskapet AS Selskap foreløpig saldobalanse x1 Diverse eiendeler 6 Aksjekapital Annen Diverse gjeld er Diverse utgifter 9 Sum Regnskapsføring av skatt 5 Regnskapsføring av skatt 6 disponering i AS Diverse utgifter 1) = Årsresultat (overskudd) Avsetning til annen 2) 1 (9 ) = 1 1) = (skyldig skatt) = 28 % = skattepliktig resultat 28 % = 2) Annen = Tilbakeholdt overskudd AS Selskap Annen Avsetning annen disponering i AS Foreløpig saldobalanse 15 1) Avsetning til skyldig skatt (betalbar skatt) 2x1 2) Disponering av årsresultat (overskudd), til annen (fond) x1 Regnskapsføring av skatt 7 Regnskapsføring av skatt 8

3 Skatt utsatt skatt modellen Formål: Periodisering av skatt knyttet til regnskapsmessig resultat Skatt skal resultatføres når den påløper uavhengig av betalingstidspunktet (sammenstillingsprinsippet) Eiendeler Utsatt skattefordel Egenkapital (resultat) minus Gjeld Utsatt skatt en i regnskapet vil bestå av: (skyldig skatt) Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Årsresultat Regnskapsføring av skatt 9 Regnskapsføring av skatt 1 Definisjoner (skyldig skatt) Skatt som skal betales beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat Utsatt skatt (skattegjeld) Beløp som skal betales i skatt i senere regnskapsperioder knyttet til skatteøkende midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel (skatteeiendel) Skatt som kan refunderes i framtidige skatteperioder knyttet til Skattereduserende midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til framføring Skatt beregnet på grunnlag av regnskapsmessig resultat Består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidig forskjell Poster med ulik periodisering i regnskapet og ved skatteberegningen., og som utlignes over tid. Forskjellen kan enten være skatteøkende (gir økt framtidig skatt) eller skattereduserende (gir redusert framtidig skattebelastning) Permanent forskjell Forskjell mellom innholdet i regnskapsmessige og skattemessige inntekts- og kostnadsbegreper. Slike forskjeller utlignes ikke over tid. Regnskapsføring av skatt 11 Eksempler: Varig driftsmiddel Regnskapsmessig verdi Skattemessig verdi = Skatteøkende midlertidig forskjell Utsatt skatt (28 %) 1) 2 (1 7) Varelager Regnskapsmessig verdi Skattemessig verdi = Skattereduserende midlertidig forskjell Utsatt skattefordel (28 %) 2) 1) Skattemessige avskrivninger i framtiden vil bli lavere enn de regnskapsmessige. Dette fører til en økt framtidig skatteforpliktelse, utsatt skatt (gjeld). 1 6 (1 85) 2) Skattemessige fortjeneste ved salg av varene vil bli lavere enn den regnskapsmessige. Dette fører til redusert framtidig betalbar skatt, utsatt skattefordel (eiendel). Regnskapsføring av skatt 12

4 Eksempel 2: Eksempel 2 forts.: AS Skatt driver skattepliktig næringsvirksomhet. 2x1 2x2 2x3 Sum De kjøpte i begynnelsen av 2x1 et varig driftsmiddel Kostpris 1 5 Økonomisk levetid på 3 år Regnskapsmessig avskrivning Skattemessige avskrivning Oppgave Data følger vedlagt Vis behandlingen av skatt i regnskapet for årene 2x1 til 2x3 per år Diverse driftsutgifter per år Skattesats % Regnskapsføring av skatt 13 Regnskapsføring av skatt 14 regnskap Avskrivning (regnskapsmessig) Diverse driftsutgifter = 2x3 3 (5) (1 5) 1 2x2 3 ( 5) (1 5) 1 2x1 3 (5) (1 5) 1 Problem: Hva skal bokføres som skatt i regnskapet 1. Kun skatt som skal betales av årets skattepliktige resultat (betalbar skatt) 2. Påløpt skatt beregnet av årets regnskapsmessige resultat (skattekostnad) AS Skatt er Annen driftskostnad Skattemessig avskrivning = Skattemessig resultat 1) Skatt å betale (28 %) 1) 2x3 3 (1 5) 2x2 3 (1 5) 2x1 3 (1 5) Regnskapsmessig resultat før skatt Endring i midlertidig forskjell = Skattemessig resultat Regnskapsføring av skatt 15 Regnskapsføring av skatt 16

5 minus betalbar skatt (= 85,28) (= 1,28) 2x3 1 2x2 1 (28) 2x1 1 (238) Sum 3 (238) (28) Varig driftsmiddel Regnskapsmessig verdi Skattemessig verdi Midlertidig forskjell 2x3 2x2 5 2x x1 1 5 (1 5) (= 1 15,28) = Årsresultat (etter skatt) (322) = 678 = 72 = 762 (322) = 2 16 Regnskapsmessig problem: Vi ser at skattebeløpet (kostnaden til skatt) og årsresultatet etter skatt (overskuddet) varierer avhengig av skattereglene og tidspunktet for betalingen av skattebeløpet. Omregnet til skattebeløp (28 %): Utsatt skatt (= gjeld) Endring i året 1) % = 42 Regnskapsføring av skatt 17 Regnskapsføring av skatt Gjeld 2x3 2x2 2x1 Årsavslutning i aksjeselskap Eksempel 3a: Utsatt skatt regnskap + Endring utsatt skatt = Årsresultat x3 2x2 1 1 (322) (28) (238) (28) (28) = 72 = x1 1 (28) = 72 AS Bedrift skal avslutte regnskapet per x1 Skattemessig og regnskapsmessige verdier var like ved årets begynnelse. Skattemessig avskrivning var på 2, slik at skattemessig verdi av eiendelene per x1 er 1 5. Skattesatsen er på 28 % Oppgave Beregn årets skattekostnad. Avslutt regnskapet per x1 Regnskapsføring av skatt 19 Regnskapsføring av skatt 2

6 AS Bedrift foreløpig saldobalanse x1 Utsatt skattefordel (per.1.1.2x1) Diverse eiendeler 1 6 Aksjekapital 2 Annen 9 Utsatt skatt (per 1.1.2x1) 1 4 Avskrivning 1 Diverse utgifter 8 Årsresultat Sum Regnskapsføring av skatt 21 Eksempel 3 Regnskapsmessig Diverse driftsutgifter Avskrivning = (28 %) 1 4 (8) (1) 5 Skattemessig Diverse driftsutgifter Avskrivning = Skattepliktig inntekt (28 %) 1 4 (8) 1) I regnskap beregnes i kostnad til skatt av regnskapsmessig resultat uavhengig av om skattebeløpet skal betales i dag (betalbar skatt) eller i framtiden (utsatt skatt) 2) er skatt beregnet av årets skattepliktige inntekt. Skyldig skattebeløp (betalbar skatt) skal i et aksjeselskap betales i året etter inntektsåret. Regnskapsføring av skatt 22 Årsavslutning i aksjeselskap Eksempel 3a: Regnskap Skatt Eiendeler per Omregnet til skattebeløp (28 %): Utsatt skatt (gjeld) (= 1 28 %) Utsatt skatt 1.1. Endring (økning) i året Regnskapsmessig resultat (= 1 4 9) Økning av skatteøkende midlertidig forskjell = Skattemessig resultat (inntekt) (28 %) (= 4 28 %) + Økning av utsatt skatt (= 1 28 %) = (= 5 28 %) Forskjell = 1 Skatteøkende = 28 = 28 5 (1) = = 14 Regnskapsføring av skatt 23 Bedrift AS (3a) Annen Utsatt skatt disponering i AS Foreløpig saldobalanse 9 2x x1 Avsetning annen 1) Avsetning til betalbar skatt (nåværende skatt) og utsatt skatt (framtidig skatt) 2) Disponering av årsresultat (overskudd), til annen (fond) Regnskapsføring av skatt 24

7 Årsavslutning i aksjeselskap Eksempel 3b: Vi bruker de samme dataene som i eksempel 3a, men endrer noe på forutsetningene: Skattemessig avskrivning var på 5, slik at skattemessig verdi av eiendelene per x1 er Skattesatsen er på 28 % Oppgave Beregn årets skattekostnad. Avslutt regnskapet per x1 under den nye forutsetningen Eksempel 3a Regnskapsmessig Diverse driftsutgifter Avskrivning = (28 %) 1 4 (8) (1) 5 14 Skattemessig Diverse driftsutgifter Avskrivning = Skattepliktig inntekt (28 %) 1 4 (8) På grunn av at skattemessig avskrivning er mindre enn regnskapsmessig avskrivning blir skattemessig resultat høyere enn regnskapsmessig resultat. Regnskapsføring av skatt 25 Regnskapsføring av skatt 26 Eksempel 3b Eiendeler per Årsavslutning i aksjeselskap Omregnet til skattebeløp (28 %): Utsatt skattefordel (eiendel) Utsatt skattefordel 1.1. Endring (økning) i året Regnskapsmessig resultat Regnskap Økning av skattereduserende midlertidig forskjell = Skattemessig resultat (inntekt) (28 %) Økning av utsatt skattefordel = Skatt 1 65 (= 5 28 %) (= 1 4 9) (= %) (= 5 28 %) (= 5 28 %) Forskjell = (5) = 14 = 14 5 Regnskapsføring av skatt 27 5 = (14) = 14 Bedrift AS (3b) Utsatt skattefordel Annen Avsetning annen disponering i AS Foreløpig saldobalanse 9 Skattereduserende 2x1 1) Avsetning til betalbar skatt (nåværende skatt) og utsatt skattefordel (framtidig redusert skattebelastning) 2) Disponering av årsresultat (overskudd), til annen (fond) x1 Regnskapsføring av skatt 28

8 Skattereduserende forskjell Eiendel / utsatt skattefordel Midlertidig forskjell Underskudd til framføring skattesats (28 %) ført Utsatt skattefordel (eiendel) eller utsatt skatt (gjeld) Skatteøkende forskjell Forpliktelse / utsatt skatt skattesats (28 %) Regnskapsføring av skatt 29 Utligningsmetoden Flere midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Varelager Omregnet til skattebeløp (28 %): Utsatt skatt Regnskap Skatt (5 ) (4 6) (9 6) (= 4,28) Midlertidig forskjell 1 (6) Skatteøkende Skattereduserende Netto skatteøkende Hovedregelen er å se på alle midlertidige forskjeller under ett. Det beregnes derfor enten utsatt skatt (gjeld) av netto skatteøkende midlertidige forskjeller eller utsatt skattefordel (eiendel) av netto skattereduserende midlertidige forskjeller Regnskapsføring av skatt 3 Forholdet regnskap / skatt Årsregnskap etter regnskapsloven Spesifikke skatteregler Nei Ja Nei Forskjell mellom regnskapog skatteregler Ja Eksempel: en 2 Permanent forskjell Ikke fradragsberettiget kostnad 5 Skattesats 28 % Midlertidige forskjeller Beregning av skattekostnaden Permanente forskjeller Oppgave: Beregn skattekostnaden og resultatet etter skatt Regnskapsføring av skatt 31 Regnskapsføring av skatt 32

9 en Eksempel forts. = ( + permanent forskjell ) 28 % Årsresultat = = - skattekostnad = (uten permanent forskjell) ville vært på 56 (= 2,28) Økt skatt på grunn av den permanente forskjellen er på 14 (= 5,28) Avslutning av regnskapet Eksempel 4: Vi skal nå avslutte regnskapet for Skatt AS per x1 Foreløpig saldobalanse følger vedlagt Oppgave: Beregn følgende poster Regnskapsmessig resultat før skatt 2x1 2x1 2x1 Utsatt skatt/utsatt skattefordel x1 Utarbeid resultatregnskap for 2x1 og balanse per 31. desember 2x1. Regnskapsføring av skatt 33 Regnskapsføring av skatt 34 Skatt AS Saldoliste x1 (foreløpig) Varige driftsmidler Varelager Bankinnskudd Aksjekapital Annen Diverse gjeld Utsatt skatt er Varekjøp Representasjonsutgift Diverse driftsutgifter Sum Tilleggsopplysninger Varige driftsmidler (1) Kostpris er 5. Ingen tilgang i året. Økonomisk levetid var ved kjøpet beregnet til 5 år ingen utrangeringsverdi. Skattemessig avskrives driftsmidlene med 3 % av saldo. Skattemessig verdi x1 (før avskrivning) er 4 2. Varelager (2) Varelageret per 1.1.2x1 var på 2 1. Varelageret per x1 er opptalt til Ukurans i varebeholdningen er på 16. Skattemessig verdsettes varelageret til kostpris. Regnskapsføring av skatt 35 Regnskapsføring av skatt 36

10 Tilleggsopplysninger Skatt (3, 4) Regnskapsmessige og skattemessige verdier var like ved årets begynnelse Det er i årets regnskap kostnadsført utgifter til representasjon med 25. Utgiftene er ikke fradragsberettiget ved skatteligningen. Skattesatsen er på 28 %. disponering (5) Årets overskudd avsettes til annen. Varige driftsmidler (1) Løsning: Varige driftsmidler (1) Regnskapsmessig verdi skattemessig verdi = Forskjell 1) Regnskapsmessig avskrivning: 2) Skattemessig avskrivning: Verdi (4 2) Avskrivning Verdi Regnskapsføring av skatt 37 Regnskapsføring av skatt 38 Varige driftsmidler (1) Varelager (2) Løsning: Skatt AS Varige driftsmidler Saldobalanse 4 2 2x x1 Kredi t Varelager (2) Kostpris x1 Ukurans = Varelager x1 Regnskap 2 56 Skatt 2 56 Forskjell Varelager 1.1.2x1 Avskrivning = Endring (økning) i året Nedskrivning for ukurans er en regnskapsmessig kostnad, men gir ikke skattemessig fradrag. Nedskrivningen fører til en midlertidig skattereduserende forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Regnskapsføring av skatt 39 Regnskapsføring av skatt 4

11 Varelager (2) Utsatt skatt (3) Skatt AS Varelager Saldobalanse 2 1 2x x x1 Varige driftsmidler Varelager Regnskap Skatt Forskjell Varekjøp 3 3 Utsatt skatt Utsatt skatt 1.1 Endring (økning) i året Regnskapsføring av skatt 41 Regnskapsføring av skatt 42 Inntektsberegning 2x1 Varekostnad Avskrivninger Representasjonsutgift Diverse driftsutgifter = = Skattepliktig inntekt Regnskap 6 6 1) (3 ) (1 ) (25) (2 75) 5 1) Regnskapsmessig varekostnad: Varekjøp + IB UB = = 3 2) Skattemessig varekostnad: Varekjøp + IB UB = ( ) = 2 84 eller 3 + ( 16) = 2 84 Skatt 6 6 2) (2 84) (1 26) (2 75) - = 425 Forskjell (16) 26 (25) 75 Beregning av betalbar skatt 2x1 (4) 5 Permanente forskjeller + Ikke fradragsberettiget representasjon + 25 Skattefrie inntekter = Grunnlag skattekostnad i resultatregnskapet = 525 Endring i midlertidige forskjeller + Netto skatteøkende forskjeller 1.1 Netto skatteøkende forskjeller (1) = Grunnlag betalbar skatt (alminnelig inntekt) 425 (= 425,28) 119 Økt utsatt skatt (= 1,28) 28 = (= 525,28) 147 Regnskapsføring av skatt 43 Regnskapsføring av skatt 44

12 (3, 4) Transaksjon 5 disponering av resultatet Skatt AS Utsatt skatt Saldobalanse 2x x1 Inntekter Kostnader Overskudd Økning av en Betalbar skatt Skatt AS Annen Saldobalanse 1 2 2x x1 Overskudd Regnskapsføring av skatt 45 Regnskapsføring av skatt 46

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer