Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13"

Transkript

1 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene. Spm. 1 - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl til og til Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen) gjelder i alle de aktuelle årene. Ved salg av 600 aksjer i X3, er det de 500 først anskaffede (fra mars X2) av de senere anskaffede aksjene (fra mai X2) som anses solgt, jf. FIFU-prinsippet i sktl Inngangsverdi pr. aksje for de 500 første er kr 100 pr. stk. I april X2 mottok Andersen kr 6 pr aksje i utbytte. Dette er mer enn skjermingsfradraget ( 3% av kostprisen), altså intet fremført skjermingsfradrag til neste år for disse 500 aksjene. De 300 aksjene som ble kjøpt i mai X2 har Andersen ikke fått utbytte på i X2 (Dette ble utbetalt til den forrige eieren.) Han får da fremført skjermingsfradrag fra X2 til X3 med kr 140 x 0,03 = kr 4,20 pr. aksje. I februar X3, før utbytte blir utbetalt, selges 600 av aksjene for kr 160 pr stk. Gevinstberegningen blir da slik: De 500 først anskaffede aksjene: solgt for 500 x 160 = meklerprovisjon 240 x 5/6 = Inngangsverdi, kjøpesummen Gevinst på disse 500 aksjene De 100 aksjene anskaffet i mai X2 er solgt for 100 x 160 = meklerprovisjon 240 x 1/6 = - 40 Inngangsverdi, kjøpesummen 100 x 140 = Foreløpig gevinst fremført skjerming fra X2 : 100 x 140 x 3% = Gevinst på de sist anskaffede aksjene Gevinst på de 500 første aksjene Samlet skattepliktig gevinst Andersen har nå 200 aksjer igjen, med inngangsverdi kr 140 pr. stk (+ eventuelle kjøpsomkostninger, iflg. oppgaveteksten kr 0.) I X3 utbetales kr 10 pr aksje i utbytte (mer enn skjermingsfradraget). Det blir da ikke noe fremført skjerming til neste år Inngangsverdi og skjermingsgrunnlaget i X3 blir da kr 140 pr aksje, i alt kr 140 x 200 = Spm. 2 - AS Handel blir innfusjonert i Trading ASA Inngangsverdi for driftsmidler Se sktl til Siden aksjonærene i AS Handel bare får aksjer i overtakende selskap i bytte for sine gamle aksjer, kan transaksjonen gjennomføres som en skattefri fusjon, 1

2 jf og Vi skal da ha skattemessig kontinuitet både for aksjonærene og selskapene, se 11-7 rett og plikt til skattemessig kontinuitet. Saldo gruppe d i AS Handel = Saldo gruppe d i Trading ASA = Avskrivningsgrunnlag i det fusjonerte selskapet (Se 11-7, 1. ledd) Den regnskapsmessige behandlingen av fusjonen (oppkjøpsmetode eller kontinuitetsmetoden) har ikke betydning for den skattemessige behandlingen. Spm. 3 - Inngangsverdi for fusjonsaksjene Andersen får to aksjer i Trading ASA pr. aksje i AS Handel. (Se 11-7, 2. ledd) Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag pr. aksje blir da 140 : 2 = 70 (Inngangsverdi for 400 nye aksjer er = inngangsverdien for de 200 gamle aksjene = kr ) Et eventuelt fremført skjermingsfradrag skal behandles på samme måte som inngangsverdien, jf første ledd d. Spm. 4 - Tapssaldo på gevinst- og tapskonto Skatteposisjoner overføres til det fusjonerte selskapet, jf. 11-7, 1. ledd. Tapssaldoen fra AS Handel blir altså slått sammen med Trading ASA s eventuelle saldo på gevinst- og tapskonto. Overføring av en slik fradragspost (kr i dette tilfellet) kan avskjæres hvis en utnytting av slike skatteposisjoner fremstår som den vesentligste motivasjonen for fusjonen, jf. sktl (Slik er det ikke i dette tilfellet.) Spm. 5 - Likvidasjon av selskapet pr X3 Nettoresultat etter skatt for Arne Andersen Hvis selskapet skal avvikles i X3, vil alle gevinster og tap ved realisasjon av driftsmidler (og omløpsmidler) periodiseres i X3, sktl , 2. ledd. Selskapet kan forhåndslignes slik at skyldige skatter kan gjøres opp, og vi finner ut hva som står igjen til utdeling til aksjonærene. Selskapets inntekt i opphørsåret kan enklest beregnes slik: Skattemessig resultat av driften til = Skattemessig gevinst v/salg av anleggsmidlene = Skattemessig tap v/salg omløpsmidler = Skattemessig gevinst goodwill = Fradragsført tapssaldo fra tidligere år = Inntekt til beskatning v/opphør pr = Skatt herav = ,28 = Selskapets bankinnskudd før salg av eiendeler Salgsvederlag fra Trading ASA Betalt rest skyldig skatt for X2 = Oppgjort posten annen gjeld Betalt skatt av inntekt i X3, beregnet ovenfor = Beregnet beløp som kan utbetales til aksjonærene

3 (Dette blir da vederlaget for samtlige aksjer i selskapet, se sktl , 1.ledd.) Arne Andersen eier 200 av aksjer: Utbetalt til Andersen / = Inngangsverdien for 200 aksjer pr X3: = Skattepliktig gevinst Etter skatt sitter han da igjen med ( ,28) = Spm. 6 - Aksjesalg som alternativ til likvidajson nødvendig pris pr. aksje Beskatningen blir den samme for Andersen enten han selger aksjene til AS Trading eller om selskapet likvideres som ovenfor. (Før RISK-reglene ble avskaffet, var dette annerledes, siden realisasjon av eiendelene gav en RISK-regulering av aksjenes inngangsverdi.) Andersen må altså få kr : 200 = kr 171,735 pr aksje for å komme ut like godt som ved likvidasjon. Spm. 7 - Mva ved salg av innmaten? Se mval Ikke mva ved salg av hel virksomhet. Det skal ikke svares mva når hele virksomheten selges under ett til ny eier, som skal drive den videre. Altså 0 utgående mva. Spm. 8 - Utsettelse av avviklingen av selskapet Hvis man avvikler straks, forfaller også skatten av salgsgevinsten straks. Hvis man heller holder liv i selskapet noen år til, vil man kunne nyte godt av rentefri skattekreditt på en stor del av gevinsten. (Jf. reglene om gevinst- og tapskonto og negativ saldo.) Nåverdien av skattebelastningen blir derved betydelig redusert. (Ulempen er selvfølgelig at det koster litt å holde selskapet i live ). Videre kan det jo være greitt å ha selskapet registrert, så slipper man kostnadene med å etablere et nytt selskap om man likevel skulle få bruk for det. (Merk at et eventuelt underskudd i selskapet kan fremføres videre, selv om selskapet har solgt hele virksomheten, jf. lovendring i sktl. 14-6, 2. ledd fom 2006.) Spm. 9 - AS Handels skattepliktige inntekt i X3. Ikke opphør. Gevinster og tap ved salg av eiendelene (se sktl til 14-47): Saldo i gruppe a før salget Vederlag 14-44, 2. ledd Tom, positiv saldo etter salget (tap) Herav fradragsføres i X3, 30% = Tom positiv saldo til X4 = Saldogruppe b, egenutviklet goodwill, saldo før salg 0 - Salgsvederlag Negativ saldo etter salget Overføres gevinst- og tapskonto, 14-44, 3. ledd Restsaldo gruppe b 0 3

4 Saldo i gruppe c før salg Vederlag Negativ saldo % herav til inntekt i X3, Restsaldo til X Saldo i gruppe d før salg Vederlag Negativ saldo Herav 20% til inntekt Saldo til fremføring til X Saldo gevinst- og tapskonto pr (tapssaldo) Gevinst goodwill, tillegges saldo sktl , 2. ledd, siste punktum Saldo pr (netto gevinstsaldo) Herav 20% til inntekt i X3, 14-45, 4. ledd Gevinstsaldo fremført til X Tap ved salg av omløpsmidler = = (Periodiseres etter realisasjonsprinsippet, 14-2) Inntektsberegning X3: Inntekt iflg. balansen = (Regnskapsmessig og skattemessig inntekt så langt er like) +Skattemessig resultat av driften (renter) = = Resultat før gevinster og tap ved salg av eiendelene Fradragsført tom saldo gruppe a Inntektsført negativ saldo gruppe c Inntektsført negativ saldo gruppe d Inntektsført fra gevinst- og tapskonto Tap omløpsmidler Skattepliktig inntekt i X3 = Betalbar skatt herav = ,28 = (Må avsettes i årsoppgjøret for X3) Utsatt skatt pr X3 Midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier: (Bedriften har ingen andre eiendeler enn bankinnskudd pr ) 4

5 Regnskapsmessig Skattemessig Midlertidig verdi verdi forskjell Saldogruppe a 0 - ( ) Saldogruppe c 0 - ( ) Saldogruppe d 0 - ( ) Gevinstsaldo, gevinst- og tapskonto 0 - ( ) Netto midlertidige forskjeller Økning midlertidige forskjeller fra = = Utsatt skatt pr X3 = ,28 = (Årets endring i avsetning til utsatt skatt blir altså (IB) = Samlet skattekostnad blir da = forutsatt 0 avvik mellom iliknet skatt for X2 og skatteavsetningen for dette året.) Spm Selskapets regnskapsmessige overskudd og skattekostnad Resultat av driften, før salg av eiendeler, og uten avskrivninger, som foran * Regnskapsmessig gevinst v/salg av anleggsmidler = Regnskapsmessig gevinst ved salg av goodwill Regnskapsmessig gevinst/tap omløpsmidler ( ) = 0 Regnskapsmessig årsresultat før skatt Skattekostnad, ,28 = (se ovenfor, ingen permanente forskjeller) Regnskapsmessig overskudd (økt** egenkapital i året) *Om vi reduserer resultat av driften med beregnede avskrivninger , vil gevinstene ved salg av eiendelene øke tilsvarende. Dette har derfor ingen hensikt når vi bare skal finne årsresultatet. (**Forutsatt 0 utbytteavsetning.) Jf sammenhengen regnskapsmessig / skattemessig resultat: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad permanente forskjeller, i vårt eksempel 0 - økt midlertidige forskjeller ( ) = Skattemessig årsresultat, jf. spm Spm Balanse, gitt utbytteavsetning for år X3 kr Banksaldo pr kan beregnes slik: Saldo pr iflg. oppgaveteksten inntekter kostnader resten av året ( )= salgssum eiendeler nedbetalt annen gjeld betalt rest skyldig skatt for X = Banksaldo pr X Årets overskudd etter skatt (se spm. 10) Avsatt til utbytte for X Endring egenkapital Annen egenkapital pr var Annen egenkapital pr X3 blir da

6 Selskapets balanse pr X3: Anleggsmidler 0 Aksjekapital Annen egenkapital Utsatt skatt Betalbar skatt Bankinnskudd Avsatt utbytte Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Spm Andersens aksjesalg i X4 Det utbyttet Andersen får utbetalt den X4 blir beskattet etter reglene i aksjonærmodellen. (Utbytte kr 50 pr aksje og null skjermingsfradrag siden Andersen selger aksjene samme år.) Utbyttet påvirker ikke aksjenes inngangsverdi. Salgssum for 200 aksjer i X4 = Kjøpesum pr. aksje i mai X2 var 140,00 Andersen har ikke fremført skjermingsfradrag, utbyttet i X3 var større enn skjermingsfradraget. Inngangsverdi for 200 aksjer er da Andersens gevinst, skattepliktig (sktl ) 0 Spm Berntsens aksjesalg i X4 Berntsen har anledning til å benytte oppregulert inngangsverdi i stedet for historisk kostpris i gevinst/tapsberegningen. (Hadde eid aksjene mer enn tre år pr ) (Beregning pr. aksje) Formuesverdi Takstverdi Alternativ inngangsverdi pr ,00 135,00 Sum RISK-regulering tom X2 = 25,00 25,00 Oppregulert inngangsverdi 145,00 160,00 Salgssum for 600 aksjer, mai X4 = = Inngangsverdi basert på formuesverdi pr med senere RISK-regulering, jf sktl 19-2 : 600 x 145 = Fradragsberettiget tap for Berntsen Det gis ikke fradsrag for tap basert på en beregning med utgangspunkt i takstverdi, jf 19-2 annet ledd a. OPPGAVE 2 Spørsmål a) Spesielle bestemmelser om veldedige og allmennyttige institusjoner i merverdiavgiftsloven: 3-7 om kunst og kultur. 3-8 om adgang til idrettsarrangementer, jf 5-11 vedrørende sats om salg av gjenstander med bagatellmessig verdi, salg til overpris, annonser i medlemsblader, salg av brukte varer, enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer, kiosksalg i forbindelse med arrangementer m.v. (F flg. og 4-9-4) 3-13 om medlemskontingent som vederlag m.v. (F ) 6-19 om uttak av tjenester (dugnad) og nødhjelp ved naturkatastofer 6

7 2-1(1) om særskilte registreringsgrenser Spørsmål b) Ni transaksjoner, avgiftbehandlingen 1. Når Stordrift AS anskaffer draktene og så gir dem bort, er fradragsretten for inngående merverdiavgift avskåret etter mval 8-3(1)f fordi dette må ses på som utdeling i reklameøyemed. Inngående merverdiavgift (som ikke er fradragsberettiget) blir 300 0,25 = 75 pr drakt, i alt kr (En annen løsning kan være at Grei selv anskaffer draktene, og deretter fakturerer kostprisen for draktene til Stordrift AS som avgiftspliktig markedsføring. Grei har heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen, mens Stordrift AS nå kan gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på fakturaen fra Grei. Uansett løsning oppstår det avgiftsbelastning på fotballdraktene. Det kan være et poeng at idrettslaget formodentlig kan kreve forholdsmessig fradrag for mva av draktene siden disse benyttes i reklamevirksomheten.) 2. Annonser er avgiftspliktig tjeneste etter mval 3-1(1), og utgående merverdiavgift blir ,25 = Stordrift AS har som avgiftsregistrert næringsdrivende fradragsrett etter 8-1. (Burde de få samme behandling ved anskaffelse av draktene?) 3. Reklameplakater på stadion er avgiftspliktig markedsføring etter mval 3-1(1). Tjenesten skal faktureres med utgående merverdiavgift, som er fradragsberettiget for Stordrift AS. Beløpene blir: ,25 = Se også unntaket i 3-11(2)d der det sies at omsetning av retten til å disponere plass for reklame ikke er avgiftsfritt. 4. Billetter til enkeltstående sportsarrangementer er utenfor avgiftsområdet, 3-8. Ved regelmessige arrangementer er det avgiftsplikt som utgangspunkt, men etter mval 2-1(2) er beløpsgrensen for registrering 3 mill kr for andre enn de to øverste divisjonene. Hvis Grei ikke har omsetning over denne grensen, så skal de ikke beregne utgående avgift på billettsalg. Dersom de er registrert skal det beregnes avgift med lav sats, mval Salg av program ved stevner, som f eks fotballkamper, er unntatt fra merverdiavgift etter mval 3-12(1)a. Det er da heller ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift ved trykking av programmene. 6. Når Grei er avgiftsregistrert, vil avgiftsplikten omfatte all næringsvirksomhet som Grei driver. Tjenester med annonser i jubileumsboken må derfor også være avgiftspliktige. Annonsen må derfor faktureres med merverdiavgift. Beløpet blir: ,25 = 1 000, som er fradragsberettiget etter 8-1 hos Stordrift AS. En jubileumsbok kan komme inn under bokfritaket i mval 6-3(1). Fritaket er sisteleddsfritak, og trykkeriet må fakturere med utgående merverdiavgift på ,25 = 5 000, som er fradragsberettiget etter 8-1 for Grei. Det er ikke aktuelt å beregne merverdiavgift ved uttak av varer (jf. gratis bøker til 30 æresmedlemmer) som kan selges uten mva, mval For Hanne er gaven til Grei et uttak etter mval 3-23,d, og merverdiavgift påløper med ,25 = 1 250, jf mval 4-9. Hannes eget arbeid med installasjonen er også som utgangspunkt uttak etter mval 3-22, men fritatt etter mval 6-19(1) - dugnad. (Det skal også svares uttaks-mva av rør og annet materiell benyttet ved installasjonen på samme måte som av selve dusjkabinettet, men her er ikke oppgitt noen tall; eventuelt kan vi tolke dette som om dette materiellet er inkludert i de kronene dusjkabinettet er verdsatt til.) 7

8 8. Loppemarkeder som arrangeres av klubber og foreninger, anses etter langvarig forvaltningspraksis ikke som næringsvirksomhet. Nå er dette lovfestet i mval 3-12(1)e, og Grei behøver ikke betale merverdiavgift av salgsinntektene. (Ikke fradrag for inng. mva på utgifter i forbindelse med arrangementet.) 9. Tjenester med flytting av kontorutstyr er avgiftspliktig etter mval 3-1(1). For Grei oppstår spørsmålet om en slik flyttejobb er næringsvirksomhet. En enkeltstående flyttejobb anses normalt ikke som næringsvirksomhet, og Grei behøver ikke beregne utgående merverdiavgift. (Om Grei gjør mange slike jobber, blir det avgiftsplikt.) Dette er særlig av betydning der oppdragsgiver ikke har fradragsrett, som er tilfellet for banken. 8

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer