b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet."

Transkript

1 Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith mottar lønn fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i riket under midlertidig opphold her. Han blir da begrenset skattepliktig til Norge, men bare for lønnen opptjent her, jf. sktl 2-3, 1. ledd bokstav d. b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Lønn i perioden gratis bolig, sktl 5-12, jf. 5-10, kr x 5 mndr = Feriepenger, sktl 14-3, 4. ledd b, jf. c Personinntekt i Norge Minstefradrag, 6-32, 4. ledd x 5/12 = Standardfradrag, 6-70, 1. ledd b x 0,10 = Alminnelig inntekt i Norge (Ikke fradrag for renteutgifter (eller reiseutgifter) når det gis standardfradrag etter sktl 6-70, se paragrafens 3. ledd. Kommer ikke inn under bestemmelsen i 6-71 siden ikke tilnærmet hele skattyterens inntekt av arbeid. er skattepliktig til Norge.)) c) Beregn hva Smith skal betale i skatt til Norge Alminnelig inntekt, jf. ovenfor Personfradrag, jf 15-4, 8. ledd, SSV x 5/12 = Skattbar alminnelig inntekt Se skattevedtaket om innslagspunkt for toppskatt for person med opphold under ett år i Norge, SSV 3-1, 3. ledd. Innslagspunkt for 9% toppskatt x 5/12 = Innslagspunkt for 12% toppskatt = x 5/12 = Skatt til Norge for John Smith: år 2015 Toppskatt: 9% av ( ) = Trygdeavgift x 0,082 = Nettoskatt av alminnelig inntekt x 0,27 = Samlet skatt til Norge for John Smith for d) Hvordan unngå dobbeltbeskatning for Ola Norman om han har tjent i England og i Norge? Etter sktl. 2-1, 9. ledd blir Ola skattepliktig til Norge for all inntekt, både det som er opptjent og beskattet i England og det som er opptjent i Norge. Han kan imidlertid få 1

2 fradrag i utlignet skatt i Norge for skatt betalt i England etter sktl og Han får ikke fradrag for trygdeavgift betalt i England. Oppgaven ber ikke om en tallmessig beregning. (Denne lovhenvisningen anses som tilstrekkelig besvarelse av oppgaven) Kandidaten kan ikke forventes å vite om man skal benytte kreditmetoden eller fordelingsmetoden. Kreditmetoden er regelen etter internretten, men fordelingsmetoden kan fremdeles være avtalt i skatteavtale. Vår skatteavtale med Storbritannia anvender kreditmetoden. Oppgave 2 Spørsmål 1 Spørsmålet utgår siden reglene om arveavgift er opphevet fra Spørsmål 2 Basert på de oppgitte verdiene, skulle Ole betalt Jens kr : 2 = for å overta hans andel av bedriften. Dette medfører ingen beskatning av Jens, jf. sktl 9-2, 3. ledd c. (Utløsning på skifte regnes ikke som realisasjon). Etter at reglene om arveavgift ble opphevet overtar Ole farens skattemessige inngangsverdier, kontinuitet etter ny sktl 9-7. Siden det her er betydelige merverdier, vil det nok være rimelig å avtale et fradrag for latent skatt i utløsningssummen som Ole skal betale til Jens. Spørsmål 3 Spørsmålet utgår som følge av at reglene om arveavgift ble opphevet fra Spørsmål 4 Når de to arvingene driver firmaet videre med solidarisk ansvar, har de etablert et ansvarlig selskap, eller et ANS. De skal da skattlegges for hver sin andel av inntekten fra selskapet, slik de har avtalt at inntekten skal fordeles, jf. sktl 2-2, 2. og 3. ledd. Ved starten har de skutt inn i selskapet de eiendelene de arvet etter faren. Det antas at de trer inn i hver sin ideelle andel av farens skattemessige posisjoner, kontinuitet etter ny sktl 9-7. Etter at reglene om skattefri omdanning i sktl flg. med forskrift ble endret slik at det ikke lenger stilles begrensninger i forhold til inntreden av nye eiere, antas det at enkeltpersonforetaket kunne blitt omdannet skattefritt med kontinuitet for skatteposisjonene fra enkeltpersonforetaket. Siden oppgaven opererer med markedsverdier på driftsmidlene i balansen, må det antas at de har foretatt en skattepliktig omdannelse til ANS. De får da en skattemessig (og regnskapsmessig) egenkapital lik den nettoverdien som er innskutt, se den foreløpige balansen på s. 3 i oppgaveteksten. 2

3 Inntektsberegningen blir slik: Resultat etter foreløpig resultatkonto, etter gasje til Ole Tilbakeført nedskrivning varer, sktl. 14-5, 2. ledd Tillatt nedskrivning kundefordringer, ny virksomhet, se sktl 14-5, 4. ledd bokstav d x 0,02 = (Se F-FIN ad ny virksomhet) - Avskrivning driftsbygning, (sktl 14-43) x 0,04 = Avskrivning tekniske installasjoner x 0,10 = Avskrivning løsøre ( ) x 0,30* = Alminnelig inntekt til fordeling 50:50 på eierne * 10% ekstra avskrivning på nyanskaffelse saldo d, sktl 14-43(5) Inntekt tilordnet Jens Jensen / Ole Jensen : 2 = Ole får i tillegg gasje som daglig leder (næringsinntekt) Alminnelig inntekt til Ole fra selskapet Alminnelig inntekt til Jens fra selskapet De to eierne har ikke tatt ut noen utdeling utbytte fra selskapet i løpet av året. Ole har hevet sitt arbeidsvederlag på kr Spørsmål 5, personinntekt til eierne Oles arbeidsvederlag kr er personinntekt for ham, jf sktl 12-2, f. Ingen personinntekt til Jens, som ikke arbeider i foretaket. Reglene om beregnet personinntekt gjelder bare for enkeltpersonforetak, jf Spørsmål 6 kontantuttak til eierne i X3 Deltakerne har ikke tatt ut noe utbytte i X2, heller ikke midler til å betale skatt. Dette betyr at deres inngangsverdi for selskapsandelene øker med deres skatt av overskuddsandelen fra selskapet. (Ikke av arbeidsvederlag). Kapitalinnskudd i mars X skatt av overskuddsandel: x 0,27= Inngangsverdi pr X3, sktl 10-44,3. ledd Ubenyttet skjerming for hver av deltakerne i X2 (se sktl 10-42, spesielt 6. ledd) Anta at skjermingsrenten i X2 utgjør 3% pa. Skjermingsgrunnlaget settes til innskudd ved utløpet av året fra Skjerming for hver selskapsandel i X2 : kr x 0,03 = Skjermingsgrunnlag for X3: = Utdelingen i X3 må ses i forhold til selskapets inntekt i X3. Deltakerne kan ta ut utbytte tilsvarende skatt av overskuddsandelen i X3 pluss fremført skjermingsfradrag fra X2 pluss beregnet skjerming for X3 før de skal betale ekstraskatt pga utdelingen. 3

4 Hvis selskapet i X3 har samme inntekt og samme fordelingen av inntekten som i X2, kan deltakerne heve følgende beløp som utbytte i X3 uten at dette utløser beskatning: Skatt av overskuddsandel i X Fremført skjerming fra X Årets skjerming, x 0,045 = Max uttak av overskudd uten tilleggsbeskatning i X Et uttak på kr for hver av eierne gir altså ingen ekstra beskatning av eierne, med det forutsatte overskuddet i selskapet. Om selskapet har akkurat 0 i overskudd (etter fradrag av arbeidsvederlag) vil max skattefritt uttak for hver eier være = (overskytende beløp beskattes da med 27%) Spørsmål 7 Jens innløses av broren. Skattemessig verdi av alle eiendelene i foretaket Skattemessig gjeld på innløsingstidspunktet Skattemessig egenkapital, selskapets netto skattemessige verdier (Men dette beløpet er ikke nødvendigvis likt med deltakernes skattemessige verdi på selskapsandelene.) Beløpet Ole betaler til Jens, kan forklares slik: Markedsverdi eiendeler, inkl goodwill foretakets gjeld Nettoverdi foretaket Halvparten av dette til Jens : 2 = Jens selger sin selskapsandel til broren for Gevinst er skattepliktig. Inngangsverdien for selskapsandelen kan ikke lenger beregnes ut fra opplysningene i oppgaven; denne er ikke lenger lik skattemessig egenkapital for selskapsandelen. Om Jens tar ut kr fra selskapet, så reduseres hans gjenværende egenkapital med , men ikke nødvendigvis hans inngangsverdi for selskapsandelen. Om beløpet regnes som overskuddsutdeling, skal det ikke redusere inngangsverdien, men beskattes som utdeling, jf foran. Om selskapet ett år går med underskudd, reduseres egenkapitalen med underskuddet, men inngangsverdien reduseres bare med 27% av underskuddet, jf 10-42, 7. ledd, jf 10-44, 3. ledd. Det er derfor oppgitt at inngangsverdien for Jens er kr på utløsningstidspunktet. Oppgaven er nå noe mindre i arbeidsomfang enn opprinnelig eksamensoppgave. Jens mottar fra Ole skattemessig inngangsverdi for selskapsandelen, sktl 10-44, 3. ledd Skattepliktig gevinst for Jens

5 Det er oppgitt at Jens ikke har ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, 10-42, 2. ledd, som kan redusere gevinsten. Spørsmål 8 Skattemessig konsekvens for Ole Når Ole har kjøpt ut Jens, anses det ansvarlige selskapet som realisert, eller omdannet til et enkeltpersonforetak. Ole har mottatt selskapets samtlige eiendeler (med fradrag av overtatt gjeld) som vederlag for den selskapsandelen han hadde tidligere. Hvis Oles inngangsverdi (50% andel), var lik som forutsatt for Jens, må Oles gevinst på andelen bli lik gevinsten til Jens. Ole blir altså beskattet for en realisasjonsgevinst på kr Motposten er at han får inngangsverdi for eiendelene lik de markedsverdier som er lagt til grunn ved beregningen av salgsvederlaget for den halvparten av foretaket Jens solgte til Ole. Se sktl om transaksjoner mellom selskap og deltaker. Ole har mottatt eiendeler verd Han overtar selskapets gjeld (betaling) Han betalte til Jens Hans inngangsverdi for egen selskapsandel var Altså har han realisert gevinst på sin selskapsandel Gevinsten er skattepliktig i salgsåret. Oles skattemessige balanse for enkeltpersonforetaket blir da slik: Goodwill * Tomter Driftsbygning Tekniske installasjoner Oles egenkapital Løsøre (gruppe d) Varer og kunder Bankinnskudd Diverse gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Den nye størrelsen på Oles egenkapital kan forklares slik: Inngangsverdi selskapsandel før Jens ble kjøpt ut var Ole kjøpte ut Jens, dette er et nytt egenkapitalinnskudd i foretaket Videre ble Ole skattlagt for gevinst, tilsvarende merverdier i eiendeler Skattemessig egenkapital i enkeltpersonforetaket *Goodwill er en diskuterbar størrelse i forbindelse med omdanning, går ikke nærmere inn på dette her. Spørsmål 9 Gevinsten ved salget av selskapsandelen er skattepliktig i salgsåret, jf. sktl 14-2 og 10-44, 4. ledd. Om det gis kreditt over fem år med betalingen, får dette ikke betydning for beskatningen av gevinsten. Restgjelden til enhver tid kommer til fradrag i formuen for Ole, og representerer skattepliktig formue (fordring) for Jens. Rentene er fradragsberettiget for Ole og skattepliktig inntekt for Jens. 5

6 Spørsmål 10 delvis oppgjør i pensjon i stedet for vanlig kreditt betydning for formuen. Se sktl 4-2, 1. ledd c og 4-3 c. Kravet på pensjon er ikke formue (mindre formue for Jens), og forpliktelsen til å betale pensjon er ikke gjeld, (mindre gjeld og dermed større formue for Ole.) (Oppgaven spør ikke om hvilken betydning denne oppgjørsformen får for gevinstberegningen for selgeren.) Spørsmål 11 Jens ble kjøpt ut av en ny deltaker i stedet for av kompanjongen Om Jens solgte til Olav (Oles voksne sønn), så var det fremdeles to eiere i foretaket, så da hadde man unngått problemet med realisasjon også av Oles selskapsandel. Ole hadde da ikke blitt beskattet for de i X7 som vist ovenfor. Men nå får han jo heller ikke økt den skattemessige verdien på eiendelene i foretaket, så fremtidige avskrivninger mv blir lavere enn i alternativet ovenfor. (For selgeren, Jens, gjør det ingen forskjell hvem som overtar andelen hans.) Olav får kjøpesummen som inngangsverdi for sin selskapsandel. Spørsmål 12 Opptak av kompanjong i august X7 Gevinstbeskatning av de gamle eierne? Opptak av kompanjong mot innskudd i selskapet utløser ikke beskatning av de gamle eierne, men øker heller ikke deres inngangsverdi for selskapsandelen, selv om den skattemessige egenkapitalen øker. Hansens inngangsverdi blir betalt beløp for andelen, kr Når selskapsandeler skifter eier i løpet av inntektsåret, skal inntekten i dette året fordeles forholdsvis mellom kjøper og selger etter eiertid, se Av selskapet inntekt på tilordnes hver av eierne: Ole Jensen x 7/12 x 0, x 5/12 x 0,4 = Olav Jensen, som faren Hans Hansen x 5/12 x 0,20 = Sum inntekt i X Dersom privatuttaket behandles som utdeling av overskudd, må Ole og Olav eventuelt i tillegg betale skatt av sitt uttak fra selskapet i den grad dette overstiger skatt av inntektsandelen og skjerming. 6

7 OPPGAVE 3 Spørsmål a Tidsskrifter kan på visse vilkår komme inn under fritaket i mval 6-2. Betingelsene presiseres nærmere i F flg. Betingelsene er enten hovedsakelig faste abonnenter (minst 80 %, F (1)), eller et bestemt innhold, F Kravene til innholdet er at det overveiende er politisk, litterært eller religiøst. Spørsmål b (Forutsett at bladet selges uten mva i siste ledd, mval 6-2) (alle lovhenvisninger gjelder mva-loven) 1. Fritaket gjelder kun siste leddet, selv om dette er kommisjonssalg, jf 11-1, 3-1(2). Storkiosken AS har videresalg av tidsskriftet. Da må forlaget beregne utgående merverdiavgift på fakturaen til Storkiosken AS etter 3-1(1). Beløpet blir x 0,25 = som Storkiosken har fradragsrett for etter Trykkeriet må beregne utgående merverdiavgift, som forlaget har fradragsrett for, jf sisteleddsregelen i nr 1. (Kan ikke fakturere uten mva til avgiftsregistrert kunde) mva = x 0,25 = Fra dansk leverandør er det ikke beregnet merverdiavgift. Det må forlaget selv gjøre i samsvar med Forlaget gjør samtidig fradrag for det samme beløp som inngående merverdiavgift, 8-1 Beløpet blir x 0,25 = Gratiseksemplarer rammes som utgangspunkt av uttaksreglene i mval 3-23,d. Men fritakene i mval 6-17, jf 6-2, får også virkning for uttaksavgiften. Altså ingen mva på uttaket. (siden salg er fritatt) Spørsmål c (Forutsatt at bladet er avgiftspliktig) 1. Det er anledning til å forskuddsfakturere med utgående merverdiavgift abonnementer og enkelte andre forskuddsbetalinger, f. eks. husleie. Dette følger av forskrift til bokføringsloven Mva må da beregnes i siste termin det året faktura sendes ut. Tilsvarende vil abonnenter som måtte ha fradragsrett for avgiften på abonnementet ha fradragsrett i samme termin. 2. Hagehandel AS har fradragsrett for merverdiavgiften etter mval 8-1, siden bladet kan sies å bli benyttet i den avgiftspliktige virksomheten. (Rammes ikke av 3-23,a). Fradraget kan gjøres i den terminen fakturaen mottas, altså i desember ( 6. termin ) 3. Gratiseksemplarer rammes som utgangspunkt av uttaksreglene i mval 3-23,d. Her må det likevel vurderes om verdien av gaven er bagatellmessig. I F settes det en grense på kr 100 for bagatellmessig verdi. Dersom det legges til grunn at omsetningsverdien er på kr 80 inkludert merverdiavgift, så vil verdien være lavere enn kr 100. Den regnes for å være bagatellmessig slik at uttaksavgift ikke skal beregnes. Er verdien på kr 80 oppgitt uten avgift, så vil verdien med tillegg for avgift bli kr 80 x 1,25 = kr 100 og fremdeles bagatellmessig siden F oppstiller krav om 100 kroner eller mindre, slik at det uansett ikke skal beregnes uttaksavgift. 7

8 OPPGAVE 4 Salg av kunst fra kunstneren er unntatt, jf 3-7(4). Også salg ved mellommann er unntatt etter samme bestemmelse. Ingen merverdiavgift oppstår ved disse to salgene. Hannes salg av et bilde til Kunstsalg AS er også unntatt etter de samme regler. Men videresalget fra kunstgalleriet er ikke unntatt. Dette er i prinsippet et vanlig varesalg. Men nå kan avansemetoden etter mval 4-5 benyttes. Det vil lønne seg, fordi kjøper ikke har fradragsrett, jf mval 8-3(1) c. Avanseavgift (mva av avansen) blir ( ) x 0,25 = Når så revisjonskontoret videreselger bildet, er dette salget fritatt etter mval 3-19, siden revisjonskontoret ikke fikk fradrag for mva ved anskaffelsen. Varer som er eldre enn 100 år betraktes avgiftsmessig som antikvitet, F , jf tolltariffens posisjon Ved innførsel av blant annet antikviteter skal beregningsgrunnlaget for innførselsavgiften reduseres til 20 % av kostprisen, jf mval 4-11(2). Innførselsavgiften blir x 0,20 x 0,25 = 2 000, som ikke er fradragsberettiget, jf mval 8-3(1)c. 8

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010

Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 Osl32 ajour v14 Løsningsforslag: Revisoreksamen i Skatterett vår 2010 OPPGAVE 1 Spm. 1 Kontantbeløp etter eventuell skatteeffekt ved salg av aksjer. Ved salg av aksjene, må gevinst eller tap beregnes for

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer