Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA"

Transkript

1 Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for Informasjonen nedenfor er basert på henvendelsene og er kun ment å være av generell og veiledende karakter. De tekniske beregningene er ikke forelagt skattemyndighetene. Det anbefales at den enkelte aksjonær konsulterer sin egen skatterådgiver i forbindelse med egne aksjetransaksjoner og fastsettelse av skjermingsgrunnlaget for aksjene der informasjonen nedenfor ikke gir svar. Det samme gjelder i de tilfeller det vises til særskilte regler. 1. Oppsummering Generalforsamlingen i Aker ASA vedtok å utbetale et utbytte på kr 19,00 per aksje til registrerte aksjonærer i Aker ASA ved utløpet av 29. mars Se nærmere under punktene 2.1., 3.1. og 4.1. Aksjonærer som har solgt aksjer i Aker ASA i Se nærmere under punktene 2.2., 3.2. og 4.2. Aksjonærer som ervervet aksjer i Aker ASA i september 2004 i form av utbytte fra Kværner ASA, se under punkt 6. Aksjonærer som ervervet aksjer i Aker ASA ved fusjonen mellom Aker ASA og Kværner ASA i desember 2005, se under punkt 7. Tidligere Kværner ASA-aksjonærer som vil se nærmere på beregningen av historisk RISK-regulert inngangsverdi, se under punkt 8. Aksjonærer i Kværner ASA som kjøpte aksjer i Kværner ASA i perioden 6. september 2004 og 31. desember 2004, se nærmere under punkt 9. Aksjonærer som eide aksjer i Aker ASA 1. januar 2006 og ble tilordnet en negativ RISK på kr - 25,02, se nærmere under punkt 10. Aksjonærer som solgte aksjer i perioden 2. januar 30. mars 2006, se punkt Skjermingsrenten for 2007 er fastsatt til 3,3 %. Rett til skjerming for 2007 er den aksjonær som er eier av aksjen ved utløpet av 31. desember Aksjonær som er skattemessig bosatt/ hjemmehørende utenfor Norge i Kontantutbytte fra Aker ASA i 2007 Utbytte fra Aker ASA i 2007 kan bli redusert med norsk kildeskatt etter det enkelte lands skatteavtale med Norge dersom aksjonæren er å anse som den virkelige rettighetshaver av utbytte. Utbytte til selskapsaksjonærer som er hjemmehørende i et EØS-land, vil ikke bli belastet kildeskatt forutsatt at selskapsaksjonæren er reelt 1

2 etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land Salg av aksjer i Aker ASA i 2007 Aksjonærer bosatt/ hjemmehørende utenfor Norge i 2007 er i utgangspunktet ikke skattepliktig til Norge for gevinst ved salg av aksjer i Aker ASA. Hvis aksjene i Aker ASA har tilknytning til næring i Norge eller hvis den personlige aksjonæren tidligere har vært bosatt i Norge, gjelder særskilte regler. 3. Selskapsaksjonær hjemmehørende i Norge i 2007 (ikke personlig aksjonær) 3.1. Kontantutbytte fra Aker ASA i 2007 Utbytte på kr 19,00 per Aker ASA-aksje vil være skattefritt for selskapsaksjonærer i 2007 på grunn av fritaksmetoden Salg av aksjer i Aker ASA i 2007 Selskapsaksjonær som solgte aksjer i Aker ASA i 2007 vil ikke bli skattlagt for gevinst eller få fradrag for tap som følge av fritaksmetoden. Skjema RF-1061 Oppgave over realisasjon av aksjer skal ikke fylles ut. 4. Personlig aksjonær bosatt i Norge i Kontantutbytte fra Aker ASA i 2007 For personlige aksjonærer vil utbytte i utgangspunktet være skattepliktig etter reglene i aksjonærmodellen. Skattepliktig utbytte fremgår av post 205 i skjema RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2007 og skal inngå i beregningen av sum skattepliktige utbytter i post 110 i samme skjema. Skattepliktig utbytte i post 110 skal føres i post i selvangivelsen. Den som er aksjonær per 31. desember 2007 får tilordnet skjerming for Skjerming for 2007, pluss eventuell ubenyttet skjerming fra 2006, reduserer skattepliktig del av utbytte for 2007, se post 335 i RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Dersom aksjen er realisert i løpet av inntektsåret 2007, får ikke selgeren skjermingsfradrag for 2007, med mindre selgeren har ubenyttet skjerming fra Det er kjøperen av aksjen som får rett til skjerming for 2007 og kan etablere skjerming til fremføring dersom aksjen ikke er solgt videre før 1. januar Aksjonærmodellen/ skjerming Etter aksjonærmodellen skal bare den delen av utbytte som overstiger en skjermet normalavkastning anses som et skattepliktig aksjeutbytte. Den skjermede normalavkastningen beregnes ved å multiplisere aksjens skjermingsgrunnlag med skjermingsrenten. Den skjermede normalavkastningen skal beregnes individuelt for hver aksje. Skatteetaten har beregnet skattepliktig del av utbytte i postene i skjema RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Skjermingsrenten for 2007 er fastsatt til 3,3 %. Skjermingsgrunnlag Skjermingsgrunnlaget for aksjen utgjør enten kostpris eller historisk RISK-regulert inngangsverdi. 2

3 For aksjer ervervet etter 1. januar 2006 er det den faktiske kostprisen for aksjene, tillagt kjøpskostnader og eventuell ubenyttet skjerming fra 2006, som utgjør skjermingsgrunnlaget for aksjen. Hva som er Aker ASA-aksjenes skjermingsgrunnlag vil følge av post 315 i RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Eksempel; Hvis en personlig aksjonær har et skjermingsgrunnlag på sin Aker ASAaksje per 31. desember 2007 på kr 400, vil den skjermede normalavkastningen bli kr 13,20 per aksje (kr 400 x 0,033). Skattepliktig utbytte vil i dette eksempelet bli kr 5,80 per aksje (kr 19,00 kr 13,20). For Aker ASA-aksjer ervervet før 1. januar 2006 beregnes skjermingsgrunnlaget per 31. desember 2007 med utgangspunkt i Aker ASA-aksjens historiske RISK-regulerte inngangsverdi tillagt kjøpskostnader og eventuell ubenyttet skjerming fra Hva som er Aker ASA-aksjenes skjermingsgrunnlag per 31. desember 2007 vil følge av post 315 i RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Hvordan Aker ASA-aksjenes RISK-regulerte inngangsverdi er beregnet, vil fremgå under punktene 7 og 8. Eksempel; Hvis en personlig aksjonær hadde en RISK-regulert inngangsverdi per 1. januar 2006 på sin Aker ASA-aksje på kr 300, vil den skjermede normalavkastningen bli kr 9,90 per aksje (kr 300 x 0,033). Skattepliktig utbytte vil i dette eksempelet bli kr 9,10 per aksje (kr 19,00 kr 9,90). Eksempelet forutsetter at aksjonæren ikke har skjerming til fremføring fra Ved erverv av Aker ASA-aksjer ved arv eller gave gjelder særskilte regler. Hvis noen aksjonærer er av den oppfatning at skattepliktig del av utbytte (som er oppført i RF-1088 post 205) ikke er riktig beregnet, kan skjema RF-1059 benyttes for å beregne riktig skattepliktig utbytte. Formuesverdien av aksjene i Aker ASA utgjør 85 % av børskursen 1. januar Skattepliktig utbytte vil være skattepliktig som alminnelig inntekt og skal føres i post i selvangivelsen Salg av aksjer i Aker ASA i 2007 Personlige aksjonærer som har solgt aksjer i Aker ASA i 2007, vil bli skattlagt for gevinst/ få fradrag for tap etter reglene i aksjonærmodellen. Beregnet skattepliktig gevinst vil fremgå av post 206 i skjema RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis Beregnet fradragsberettiget tap vil fremgå av post 207 i samme skjema. Aksjonærer som mottar skjema RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2007 skal ikke fylle ut realisasjonsskjema RF-1061 Oppgave over realisasjon av aksjer. Nærmere om hvordan skattepliktig gevinst blir beregnet fremgår i RF-1088 postene Aksjonær som har solgt aksjer i Aker ASA i 2007 vil ikke få tilordnet skjerming for Eventuell ubenyttet skjerming fra 2006, vil imidlertid gå til fradrag ved gevinstberegning i

4 Ved gevinstberegning der Aker ASA-aksjene er ervervet ved arv eller gave, gjelder særregler. Beregnet gevinst vil være skattepliktig som alminnelig inntekt, og skal føres i post Beregnet tap vil være fradragsberettiget i alminnelig inntekt, og skal føres i post Nærmere om hendelser i 2005 av betydning for inntektsåret 2007 Mange aksjonærer i Aker ASA har ervervet aksjer i Aker ASA på to forskjellige tidspunkter. I september 2004 delte Kværner ASA ut aksjer i Aker ASA som et naturalutbytte til aksjonærer i Kværner ASA. Se nærmere under punkt 6. I tillegg ervervet mange aksjonærer aksjer i Aker ASA som en følge av fusjonen mellom Kværner ASA og Aker ASA i desember Se nærmere under punkt 7. Ved fusjonen mellom Kværner ASA og Aker ASA, ble RISK-regulert inngangsverdi på aksjene i Kværner ASA overført på aksjene i Aker ASA. Se nærmere under punkt Salg av aksjer i Aker ASA mottatt som utbytte fra Kværner ASA i 2007 Aksjonærer som mottok aksjer i Aker ASA som utbytte fra Kværner ASA i september 2004, har kr 61,76 som sin inngangsverdi på utbytteaksjene i Aker ASA. RISKverdien for Aker ASA per 1. januar 2005 var kr 0 og per 1. januar 2006 kr - 25, Fusjonen mellom Kværner ASA og Aker ASA i 2005 I desember 2005 fusjonerte Kværner ASA med Aker ASA. Den som var aksjonær i Kværner ASA 1. desember 2005, fikk alle skatteposisjoner knyttet til Kværner ASA aksjen overført forholdsmessig på de nye aksjene i Aker ASA. Aksjonærer i Kværner ASA mottok 1,0935 aksje i Aker ASA per aksje i Kværner ASA ved fusjonen. Eksempel; Hvis en aksjonær hadde 100 aksjer i Kværner ASA mottok aksjonæren 109 aksjer i Aker ASA i tillegg til kontanter. Alle skatteposisjoner på de 100 aksjene i Kværner ASA ble da overført forholdsmessig på de 109 aksjene i Aker ASA. Hvis inngangsverdien var kr 100 per aksje i Kværner ASA og RISK-verdi i eierperioden var kr - 48,28, vil inngangsverdien per aksje i Aker ASA være kr 91,74 ((100 x kr 100) / 109 = 91,74) og RISK-verdi være kr - 44,29 ((100 x kr - 48,28) / 109). Inngangsverdi på Aker ASA-aksjene blir: kr 100 x 100/109 = kr 91,74 RISK på Aker ASA-aksjene blir: kr - 48,28 x 100/109 kr - 44,29 = Samlet korrigert inngangsverdi Aker ASA kr 47,45 Per 1. januar 2006 var RISK på Aker ASA aksjer kr - 25,02. Skjermingsgrunnlag per 1. januar 2006 på aksjer ervervet ved fusjonen mellom Kværner ASA og Aker ASA var dermed kr 22,43 (kr 47,45 kr 25,02). 8. Inngangsverdi i Kværner ASA Selv om Kværner ASA ble fusjonert inn i Aker i desember 2005, vil historisk inngangsverdi og RISK-beløp ha betydning for skjermingsgrunnlaget for aksjene i Aker ASA. Under dette punktet har vi beskrevet hvordan en beregner historisk inngangsverdi og RISK-beløp i Kværner ASA. 4

5 Inngangsverdi på aksjer i Kværner ASA er hva du som aksjonær betalte for aksjeposten. Dette beløpet er det kun du som aksjonær som har. Selskapet har ingen oversikt over hva den enkelte aksjonær har som historisk kostpris på aksjene i Kværner ASA. I tillegg vil hver aksje ha sitt særskilte RISK-beløp: 1. januar ,23 1. januar ,15 1. januar ,01 1. januar ,20 1. januar ,32 1. januar ,01 1. januar ,14 1. januar ,01 1. januar ,19 1. januar ,05 1. januar ,34 1. januar ,57 1. januar ,58 Den 21. mars 2003 ble 20 aksjer i Kværner ASA slått sammen til 1 aksje. Det innebærer at historisk inngangsverdi og historisk RISK-beløp per 21. mars 2003 ganges med 20 for å få riktig inngangsverdi og RISK-beløp etter sammenslåingen. Eksempel: Inngangsverdi RISK Inngangsverdi november 2002 kr 5 RISK 1. januar 2003 kr - 0,01 Spleis / sammenslåing mars 2003 x 20 x 20 RISK 1. januar 2004 kr 13,15 RISK 1. januar 2005 kr - 61,23 Totalt kr 100 kr - 48,28 Samlet korrigert inngangsverdi Kværner ASA kr 51,72 9. Kjøp av aksjer i Kværner ASA i perioden 6. september 2004 og 31. desember 2004 Hvis aksjene i Kværner ASA ble kjøpt mellom 6. september 2004 og 31. desember 2004, og aksjonæren fikk byttet Kværner ASA-aksjene med Aker ASA-aksjer i forbindelse med fusjonen i desember 2005 og fremdeles eier Aker ASA-aksjene, må en se etter at skjermingsgrunnlaget på Aker ASA-aksjene er oppregulert med kr 61,76. Begrunnelsen for dette er at nevnte aksjonærer ikke mottok aksjer i Aker ASA som utbytte fra Kværner ASA. Fristen for et slikt krav om oppregulering er 30. april

6 10. Korrigering av skjermingsgrunnlag RISK-regulering 1. januar 2006 på kr - 25,02 Aksjonærer som eide aksjer i Aker ASA 1. januar 2006 fikk en negativ RISKregulering på kr - 25,02. RISK-reguleringen skyldtes et konsernbidrag, et ekstraordinært utbytte i desember 2005 på kr 14 og et ordinært utbytte i mars 2006 på kr 6, Kjøp av aksjer i Aker ASA i perioden 8. desember 2005 og 31. desember 2005 Hvis aksjene i Aker ASA ble kjøpt mellom 8. desember 2005 og 31. desember 2005 og aksjonæren fremdeles var eier av aksjene per 1. januar 2006, må en se etter at skjermingsgrunnlaget er oppregulert med kr 14. Begrunnelsen for dette er at nevnte aksjonærer ikke mottok det ekstraordinære utbytte på kr 14 fra Aker ASA i 2005, men fikk 1. januar 2006 en negativ RISKregulering som bl.a. skyldtes dette utbytte. Ved en regelendring i 2007, er det nå gitt adgang til å kreve oppregulert sitt skjermingsgrunnlag. Fristen for et slikt krav om oppregulering er 30. april Salg av aksjer i Aker ASA i perioden 2. januar mars 2006 Aksjonærer som solgte aksjer i Aker ASA i perioden 2. januar mars 2006, men som hadde ervervet de samme aksjene før 1. januar 2006, fikk tilordnet RISKbeløpet på kr - 25,02. Likevel fikk nevnte aksjonærer ikke utbetalt utbyttet på kr 6,50. Aksjonærer som solgte aksjene i perioden 2. januar mars 2006, altså før registreringstidspunktet for utbytte, fikk imidlertid ikke oppregulert sitt skjermingsgrunnlag med ikke-utbetalt utbytte slik regelen var før innføringen av aksjonærmodellen. Finansdepartementet har nå bestemt at det er adgang til å kreve fradrag for dette beløpet ved endring av ligningen for Det er de alminnelige foreldelsesfrister som gjelder, jf. ligningsloven 9-6. Man bør fremme krav om endring av ligningen for 2006 så snart som mulig. 12. Generelt Ved innlevering av selvangivelse og RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis 2007, er det i utgangspunktet den enkelte aksjonær som må sørge for at opplysningene er riktige. For nærmere detaljer vises det til informasjonsskrivet Hjelp til selvangivelsen for årene 2006, 2005 og 2004 på hjemmesiden til Aker ASA: 6

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100

DnB NOR-AKSJEN. Utviklingen i aksjekurs 2010 Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100 DnB NOR Virksomhetsrapport 2010 STYRING I DnB NOR 57 DnB NOR-AKSJEN 2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for DnB NOR-aksjen, og aksjekursen steg med 33 prosent justert for utbytte. Det var vesentlig bedre enn et

Detaljer

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper Finansdepartementet, 15. mai 2014 14/2128 Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 1 HØRINGSNOTAT ENKLERE SKATTEREGLER FOR DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER 1 Innledning og bakgrunn 2 Gjeldende

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Salg mv. av fast eiendom

Salg mv. av fast eiendom Salg mv. av fast eiendom Skattereglene ved salg mv. av bolig, fritidseiendom og tomt. Innhold Innledning 3 Hva regnes som realisasjon? 4 Når regnes en eiendom som realisert? 4 Skattefri gevinst ved salg

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6. juni 2013.

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6. juni 2013. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6.

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer