Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts."

Transkript

1 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og vareutgift Finanskretsløpet Penger Eiere Lånekreditorer Varekostnad og vareutgift 2 Eksempel Resultat og balanse Eva Hansen driver en handelsbedrift Varige driftsmidler Varer Bank Balansen per x og gjeld Lån (gjeld) Eksempel forts. Resultat og balanse I løpet av mars skjer følgende Hele varelageret selges for kr. 500 Salgsvederlaget er satt inn i banken. Varige driftsmidler og gjeld er uendret i perioden. Det ses bort fra andre poster Oppgave: Utarbeid resultat for mars og balanse per x1 Forklar endringen av egenkapitalen i perioden Varekostnad og vareutgift 3 Varekostnad og vareutgift 4

2 Eksempel forts. Resultatregnskap Resultat og balanse Eksempel Resultat og balanse Eva Hansen ny balanse Inntekter (Salgsverdi solgte varer) Varekostnad (Kostpris solgte varer) Resultat i perioden (overskudd) Overskuddet øker egenkapitalen per x1 Varige driftsmidler Varer Bank Balansen per x1 500 og gjeld Lån (gjeld) 400 Varekostnad og vareutgift 5 Varekostnad og vareutgift 6 Resultat og balanse Resultat og balanse Eksempel 2: Salgsvederlaget var i stedet på kr. 200 Eksempel 2 forts. Eva Hansen ny balanse Inntekter Varekostnad Resultat i perioden (underskudd) Underskuddet reduserer egenkapitalen per x1 Driftsmidler Varer Bank Balansen per x1 500 og gjeld Lån (gjeld) 400 Varekostnad og vareutgift 7 Varekostnad og vareutgift 8

3 Resultatdisponering Utgift, kostnad og utbetaling (eierens kapitalkonto) Inngående balanse Overskudd (eierens kapitalkonto) Inngående balanse Underskudd Salgsvederlag Utgift Resultatregnskap Salgsinntekt Kostnad = Resultat Kontantstrøm Innbetaling Utbetaling = Netto kontantstrøm Resultatkonto med overskudd Periodens kostnader Overskudd, krediteres EK Periodens inntekter Resultatkonto med underskudd Periodens kostnader Periodens inntekter Underskudd, debiteres EK Varekostnad og vareutgift 9 Utgift = Anskaffelse av varer og tjenester vurdert i penger Kostnad = Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten (for eksempel forbruk av varer og tjenester og tap) Utbetaling = Overføring av penger til andre (kontanter og bankinnskudd) Varekostnad og vareutgift 10 Eksempel Kostnad og utgift AS Transport driver varetransport med bruk av egne lastebiler Lager av drivstoff per 1. april var på kroner (= 500 liter á 10 kroner) Den 10 april kjøpte de inn drivstoff til bilene for kr (= liter). Beløpet ble betalt kontant. Lager av drivstoff ved utgangen av april var på kroner (= 700 liter). Hva er er kostnaden og utgiftene til drivstoff? Eksempel forts. Kostnad og utgift Utgiften oppstår ved anskaffelsen dvs. ved kjøpet. Utgiftene Kostnaden gjelder forbruket av drivstoff for en periode dvs. i dette tilfellet for april. Kostnaden Utbetalingen er pengestrømmen Utbetalingen Varekostnad og vareutgift 11 Varekostnad og vareutgift 12

4 Kostnader Navn = Eiers kapitalkonto + Gjeld Navn Generelt En kostnad er en underkonto av egenkapitalen Bokføring av en kostnad Kontoen debiteres når kostnadene øker Kontoen krediteres når en kostnad reduseres Eksempler på kostnader Varekostnad, lønn til ansatte, husleie og renter på lån X X Eiers privatkonto X Inntekter X Kostnader X Presenteres på resultatkontoen (resultatregnskapet) X Varekostnad og vareutgift 13 Varekostnad og vareutgift 14 Gjeld Vanlige kostnader i en bedrift Inntekter Eksempler Forts. Varer Maskiner og utstyr Personale Andre varer og tjenester Finansielle tjenester Varelager Varige driftsmidler Varekostnader Avskrivninger Lønnskostnader Andre driftskostnader Rentekostnader Lån (varekostnad) Lønn Energi og brensel Renhold og leie av lokaler Kontorhold Bilutgifter Reparasjon og vedlikehold Forsikringer Telefon og porto Juridisk og økonomisk rådgivning Reklame og markedsføring Reise og overnatting Avskrivninger Renter på gjeld Periodens resultat Varekostnad og vareutgift 15 Varekostnad og vareutgift 16

5 Periodisering av kostnader Gjeld Inntekt Korrekt verdi på EIENDELER og GJELD i balansen Varelager minus Varekostnad UTGIFT Periodisering Andre kostnader Korrekte KOSTNADER i resultatregnskapet Periodens resultat (overskudd/underskudd) Varekostnad og vareutgift 17 Varekostnad og vareutgift 18 Varekostnad - periodisering Varelagerperiodisering Eksempel Bedrift A, periode 1 Bedriften hadde ingen varer på lager ved begynnelsen av periode 1. I løpet av perioden har de kjøpt varer for kroner. Beløpet er betalt kontant ved uttak fra bank. Varelageret ved periodens slutt er på kroner Oppgave: Beregn varekostnaden Gjennomfør korreksjonen i regnskapet. Periode 1 IB Varelager UB.. Saldo UB Nr. 1 2 Varelager Balansekontoer Resultatkonto (kostnad) Varekostnad og vareutgift 19 Varekostnad og vareutgift 20

6 Varekostnad - periodisering Varelagerperiodisering Eksempel forts. Bedrift A, periode 2 I løpet av periode 2 har de kjøpt varer for kroner på kreditt I løpet av perioden har de betalt til leverandøren. Varelageret ved periodens slutt er på kroner Oppgave: Periode 2 IB Betaling Tilbakeført IB UB lager Saldo UB Nr a 3b Varelager Beregn varekostnaden Gjennomfør korreksjonen i regnskapet. Balansekontoer Resultatkonto (kostnad) Varekostnad og vareutgift 21 Varekostnad og vareutgift 22 Case Case Eksempel: Knut Berg driver en handelsvirksomhet under navnet Mathjørnet Oppgave. Vis bokføringen for april Utarbeide resultatkonto for april 20x1 Utarbeide utgående balanse per 3o. april 20x1 Enkel analyse av resultatet Varebeholdning Knut Berg Mathjørnet Balansen per x og gjeld Berg kapitalkonto Lån tbanken Varebeholdningen består av 200 enheter á kr. 50 gjelder Matspesialisten AS Varekostnad og vareutgift 23 Varekostnad og vareutgift 24

7 Case forts Case forts Eksempel I løpet av april skjer følgende: 1. Betaling kroner til leverandøren Matspesialisten AS. Beløpet er finansiert med et uttak fra bankkontoen. 2. Kjøp av 650 enheter (varer) for 50 kroner per enhet, til sammen kroner. Leverandøren gir 15 dagers kreditt. 3. Retur av 50 enheter til leverandøren på grunn av feil type. Bedriften godskrives full verdi ved retur av varer. 4. Kontantsalg av 500 enheter for 100 kroner per enhet, til sammen kroner. Salgsvederlaget settes inn i banken. 5. Privatuttak fra Knut Berg fra bank på kroner. Eksempel forts. 6. Lønn til ansatte for april på kroner. Beløpet er betalt ved uttak fra bankkontoen. 7. Husleie for april på kroner. Beløpet er betalt ved uttak fra bankkontoen. 8. Kjøp av diverse kontormateriell for kroner. Beløpet er betalt kontant ved uttak fra bankkontoen. Kontormateriell er forbrukt i løpet av april 9. Betaling av kroner til tbanken AS. Beløpet gjelder avdrag på kroner og kroner i renter for april (9 % per år). 10. Endring av varelageret ved slutten av perioden? Avslutt regnskapet for april. Hva er vareutgiften og periodens varekostnad? Varekostnad og vareutgift 25 Varekostnad og vareutgift 26 Betaling til leverandør (1) Betalingen bokføres som: (2) et bokføres som: (balanse) IB IB Varekostnad og vareutgift 27 Varekostnad og vareutgift 28

8 Vareretur til leverandør (3) Varereturen bokføres som: Kontantsalg (4) Varesalget bokføres som: (balanse) Salgsinntekt Saldo 50 enheter á 50 kroner = kroner Varekostnad og vareutgift 29 Varekostnad og vareutgift 30 Privatuttak (5) Kontantuttaket regnskapsføres som: Lønn bokføres som: Lønn (6) Berg privatkonto Lønn Saldo Saldo Varekostnad og vareutgift 31 Varekostnad og vareutgift 32

9 Husleien bokføres som: Husleie (7) Kontormateriell (8) Kjøp av bokføres regnskapsføres som: Saldo Husleie Saldo Kontormateriell (Resultat) Kontormateriellet er forbrukt i løpet av april, slik at hele kjøpet behandles som en kostnad i regnskapet. Varekostnad og vareutgift 33 Varekostnad og vareutgift 34 Renter og avdrag på lån (9) Renter og avdrag bokføres som: Varelager (10) Verdi ved slutten av perioden (UB): Saldo Lån (Balanse) IB Antall : IB + kjøp ( retur) salg = UB = Antall Pris Sum Rente: Godtgjørelse til långiver Avdrag: Nedbetaling på lån Renter Fysisk telling Faktura (prisliste) / innkjøpspris Varekostnad og vareutgift 35 Varekostnad og vareutgift 36

10 Inngående beholdning + /-utgift Retur til leverandør = Til disposisjon Varekostnad (10) Antall 1) Beløp 200 (=200 50) 650 (= ) (50) (= 50 50) 800 (= ) (2 500) = Utgående varebeholdning (300) (= ) (15 000) = Periodens varekostnad 2) 500 (= ) = Endring av varebeholdningen (10) Endringen av varelageret regnskapsføres som: Endring (økning) i perioden = UB IB = = Varebeholdning IB ) Kostprisen er 50 kroner per enhet 2) + (IB Lager UB Lager) = Periodisering som gir korrekt kostnad og balanseverdi Varekostnad og vareutgift 37 Varekostnad og vareutgift 38 Ovf. av privatuttak til kapitalkontoen (11) Overføring av periodens privatuttak regnskapsføres som: Økonomisk resultat - disponering Inntekter Kostnader Overskudd / til egenkapitalen Berg privatkonto Berg kapitalkonto Tekst Råbalanse Til resultat Nr. Til balanse Sum Varekostnad og vareutgift 39 Varekostnad og vareutgift 40

11 Knut Berg Mathjørnet Resultatkonto april 20x1 Balansen Lønn Husleie Kontormateriell Renter Salgsinntekt Varebeholdning Knut Berg Mathjørnet Balanse per x1 og gjeld Berg kapitalkonto Lån Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Varekostnad og vareutgift 41 Varekostnad og vareutgift 42 Knut Berg Mathjørnet Resultatregnskap april 20x1 Salgsinntekter Varekostnad = Bruttofortjeneste Lønn Husleie Kontormateriell Renter = Sum indirekte kostnader = Resultat = Overskudd (25 000) (9 000) (6 000) (3 000) (1 875) (19 875) Salgsinntekter Varekostnader Bruttofortjeneste = Bruttofortjeneste og avanse i kr. Bruttofortjeneste 100 % Salgsinntektene (25 000) = Bruttofortjenesten viser hvor mye en handelsbedrift har tjent på salget før det tas hensyn til bedriftens øvrige kostnader = Varekostnad og vareutgift 43 Varekostnad og vareutgift 44

12 Avanse Likviditetsendring i perioden Kostpris + Indirekte kostnader + Fortjeneste = Salgspris ekskl. mva. Avansen 100 % Varekostnadene Avansen er bedriftens påslag på innkjøpspris for å komme fram til salgsprisen (utsalgspris) = Avansen Resultat (overskudd) + Økt leverandørgjeld Økt varelager = Tilført fra årets drift Betalt avdrag på lån Privatuttak = Endring av likvidbeholdningen + IB = UB = = = (5 000) (5 000) (13 000) Varekostnad og vareutgift 45 Varekostnad og vareutgift 46

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer