Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt."

Transkript

1 Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsloven Utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven Resultatregnskap Balanse Noter til resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Utarbeide årsberetning etter regnskapsloven Offentliggjøring av årsregnskap og årsberetning Presentasjon av resultatregnskap og balanse 2 Spesifikasjon og opplysningsplikt Gis i form av Krav til oppstillingsplan Noteopplysninger Formål: Brukernes kontrollmuligheter Vurderinger i regnskapet Godtgjørelse til styret og ledelsen Offentlig statistikk Resultatregnskap Balanse Noter Regnskapslovens oppstillingsplan Generelt Bestemmelsene om presentasjon av regnskapet i rskl. 6-1 i rskl. 6-2 Noter i rskl. kapittel 7 Utfylles av bestemmelser i god regnskapsskikk (norske regnskapsstandarder) Presentasjon av resultatregnskap og balanse 3 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 4

2 Driftsinntekter og kostnader Inntekter og kostnader knyttet til den ordinære aktiviteten i foretaket Finansinntekter og kostnader Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i foretaket Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader som både er uvanlig, uregelmessig og vesentlige Skattekostnad Skatt knyttet til regnskapsmessig resultat i aksjeselskap. Årsoverskudd eller årsunderskudd Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Beholdningsendring egentilvirkede eiendeler Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Presentasjon av resultatregnskap og balanse 5 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 6 forts. Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsoverskudd eller årsunderskudd Salgsinntekter Inntekter fra hovedaktiviteten i foretaket for eksempel varesalg eller ulike tjenesteytelser Andre salgsinntekter Inntekter fra sekundæraktiviteter i foretaket Gevinst ved salg av anleggsmidler som ikke ekstraordinær Utleie av deler av foretakets lokaler og lignende. Presentasjon av resultatregnskap og balanse 7 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 8

3 Endring egentilvirkede varer og eiendeler Kostnader knyttet til bruk av egne ansatte og materialer i forbindelse med egentilvirkning av varer og anleggsmidler Varekostnader Forbruk av råvarer og innkjøpte handelsvarer inklusive nedskrivning for ukurans Lønnskostnader Lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift Avskrivninger og nedskrivninger Avskrivninger og nedskrivninger skal presenteres på egne linjer i resultatregnskapet. Presentasjon av resultatregnskap og balanse 9 Annen driftskostnad Poster som ikke kan henføres til noen annen linje i resultatregnskapet Frakt, strøm, brensel og drivstoff Leie av lokaler, maskiner og utstyr Innkjøp av verktøy, inventar og lignende av mindre verdi Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester til for eksempel advokat, revisjon og regnskapsføring Telefon, porto og forsikring Reise og overnatting Trykksaker, reklame og markedsføring Tap på kundefordringer og tap ved salg av anleggsmidler som ikke er ekstraordinær Presentasjon av resultatregnskap og balanse 10 Finansinntekter og kostnader Finansinntekter er avkastning av finansielle plasseringer Renteinntekter, mottatt aksjeutbytte, gevinst ved salg av aksjer Finanskostnader er kostnader knyttet til opptak av lån eller finansielle plasseringer Rentekostnader, tap ved salg av aksjer, verdinedgang aksjer. Skattekostnad Kun aktuelt i foretak som er eget skattesubjekt for eksempel aksjeselskap Den fordeles på ordinært og ekstraordinært resultat. Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Presentasjon av resultatregnskap og balanse 11 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 12

4 Immateriell eiendeler Forskning og utvikling (FoU) Konsesjoner, patenter, varemerker og lignende. Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger og fly Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende. Presentasjon av resultatregnskap og balanse 13 Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern, i tilknyttet foretak og felles kontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Presentasjon av resultatregnskap og balanse 14 Varer Innkjøpte ferdigvarer (handelsvarer) Råvarer Varer under tilvirkning (varer i arbeid) Ferdig tilvirkede varer (ferdigvarer) Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Kortsiktige investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Finansielle instrumenter Bankinnskudd og lignende. Kontanter Bankinnskudd inklusive skattetrekkskonto Postgiroinnskudd Presentasjon av resultatregnskap og balanse 15 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 16

5 Egenkapital Innskutt kapital Selskapskapital (aksjekapital) Overkursfond Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital eller udekket tap Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Presentasjon av resultatregnskap og balanse 17 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 18 Kortsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlig gjeld inklusive forskuddstrekk og merverdiavgift Utbytte Annen kortsiktig gjeld Oppstillingsplanen Formål Vise finansiell stilling gruppert etter eiendelene og gjeldens omsettelighet (minst likvide øverst) Grensedragningen mellom anleggsmidler og omløpsmidler og kortsiktig og langsiktig gjeld har betydning for: Presentasjonen av postene i balansen Vurdering av den enkelte eiendel og gjeldspost Størrelsen på arbeidskapitalen Regnskapsanalyse herunder beregning av ulike nøkkeltall Presentasjon av resultatregnskap og balanse 19 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 20

6 Arbeidskapitalen Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital Arbeidskapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapitalen = Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld Grensedragning mellom eiendeler og gjeld Hovedregel, jf. rskl. 5-1: Anleggsmiddel Omløpsmiddel Til varig eie eller bruk i virksomheten Inngår i varekretsløpet Bestemmelsene ved klassifikasjon av eiendeler gjelder tilsvarende for gjeld, jf. rskl Presentasjon av resultatregnskap og balanse 21 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 22 Varekretsløpet Grensedragning mellom eiendeler og gjeld Likvider Leverandører Råvarer Hjelpematerialer Arbeid Ferdig varer Kundefordringer Anleggsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten Inngår i bedriftens langsiktig verdiskapning Formålet med investeringen er avgjørende Til bruk i produksjonen Bygninger og maskiner Til bruk i administrasjon Bygninger, kontorutstyr eller transportmidler Langsiktige plasseringer Investering i datterselskap Utlån Presentasjon av resultatregnskap og balanse 23 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 24

7 Grensedragning mellom eiendeler og gjeld Formål med anskaffelsen Omløpsmidler Ikke til varig eie eller bruk i virksomheten Eiendeler anskaffet med sikte på salg eller inngår i bedriftens varekretsløp Varer Kundefordringer Kortsiktige investeringer i aksjer og lignende. Bilforretning Industribedrift Er bilen et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel? Presentasjon av resultatregnskap og balanse 25 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 26 Klassifikasjon av eiendeler og gjeld Eksempler Klassifikasjon av eiendeler og gjeld Eksempler forts. Bankinnskudd (folio) Kundefordring Kredittid på 14 måneder Forskuddsbetalt forsikring Forskudd for 6 måneder neste år Varelager Børsnotert aksje Ikke børsnotert aksje Bankinnskudd i tyske mark Forskudd lønn For 2 måneder neste år Reiseforskudd Firmatur til USA (3 måneder) Presentasjon av resultatregnskap og balanse 27 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 28

8 Klassifikasjon av eiendeler og gjeld Eksempler forts. Klassifikasjon av eiendeler og gjeld Eksempler forts. Forretningsbygg Lagerbygning Lastebil i et transportselskap Personbil hos en bilforhandler Personbil til drosjesjåfør (taxisentral) Leverandørgjeld (15 måneders kredittid) Kassakreditt Skyldig forskuddstrekk Pantelån (5 års løpetid) Avdrag på lån Skyldig skatt på årets inntekt (betalbar skatt) Presentasjon av resultatregnskap og balanse 29 Presentasjon av resultatregnskap og balanse 30

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Budsjett og investeringer??

Budsjett og investeringer?? Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet

Detaljer