Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl."

Transkript

1 Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling og konsernregnskap er ikke obligatorisk for små foretak regnskap 2 Et konsern er: Hva er et konsern? En sammenslutning av flere selskaper hvor det enkelte selskap er juridisk selvstendig, men hvor alle selskapene utgjør en økonomisk enhet. Morselskap Et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap i et konsern Datterselskap Et selskap som er under bestemmende innflytelse av et annet selskap i et konsern Bestemmende innflytelse Krav til eierandel, jf. rskl. 1-3: Et foretak er morselskap hvis vedkommende på grunn av innflytelse eller som eier av aksjer har bestemmende innflytelse over et annet selskap Har flertallet av stemmene i det andre selskapet Har rett til å velge eller avsette flertallet av medlemmene i det andre selskapets styre regnskap 3 regnskap 4

2 Morselskap Bestemmende innflytelse Datterselskap1 Datterselskap 2 Datterdatterselskap Motiver for konserndannelse Formålet med en konserndannelse er normalt å: Oppnå økte markedsandeler Sterkere kontroll med andre selskaper Begrunnelsen kan være: Tidsfaktoren Redusert risiko Styrking av konkurransesituasjonen Mer rasjonell drift og/eller bedre økonomisk styring regnskap 5 regnskap 6 regnskap regnskap Definisjon: Prinsipper, jf. regnskapsloven 3-2: Et samlet regnskap for konsernet som en økonomisk enhet Mor Posten Aksjer i Datterselskap i morselskapet erstattes med eiendeler og gjeld i datterselskapet Internt kjøp og salg mellom konsernselskapene elimineres Vise resultatet og den finansielle stillingen for foretak som drives under morselskapets kontroll som en økonomisk enhet Datter Interne fordringer og gjeld elimineres Interne fortjenester eller tap som påvirker konsernets resultat elimineres. regnskap 7 regnskap 8

3 Oversikt Nydannelser / stiftelse av datterselskap Kjøp av eierandel i et annet selskap dannelser Eksempel: Stiftelse av datterselskap AS Mor skal stifte et datterselskap Stiftelsen skal skje per 1.1.2x1. en i AS Datter skal være på 1. Oppgave: Utarbeide konsernbalansen etter stiftelsen. regnskap 9 regnskap 1 Stiftelse av datterselskap Balanse per 1.1.2x1 Stiftelse av datterselskap AS Mor AS Datter Eliminering AS Mor - balansen per 1.1.2x1 før stiftelsen Eiendeler Egenkapital og gjeld AS Mor stifter AS Datter ved innbetaling av 1 i aksjekapital. Beløpet finansieres ved uttak fra bankinnskudd (omløpsmiddel). Eiendeler Aksjer i AS Datter Egenkapital og gjeld Debet Kredit regnskap 11 regnskap 12

4 Stiftelse av datterselskap Kommentarer til åpningsbalansen: Ved utarbeidelse av konsernbalansen er det foretatt en eliminering. Posten Aksjer i Datterselskap er eliminert mot egenkapitalen (aksjekapitalen) i AS Datter på etableringstidspunktet. Egenkapitalen i konsernet er den samme som egenkapitalen i AS Mor før stiftelsen. Verdien av morselskapet er den samme før og etter stiftelsen av datterselskapet. En eiendel (bankinnskudd) er brukt til å anskaffe en annen eiendel (aksjer i datterselskap). Generelt Formålet med konsernregnskapet er å presentere et samlet regnskap for konsernet som en økonomisk enhet Interne kjøp og salg elimineres som påvirker konsernets overskudd (egenkapital) elimineres regnskap 13 regnskap 14 Eksempel Eksterne transaksjoner Eksterne transaksjoner Mor Datter Interne transaksjoner AS Stor eier alle aksjene i AS Liten AS Stor stiftet AS Liten den 1.1.2x1 med en aksjekapital på 1 Regnskap for AS Stor og AS Liten følger vedlagt. Oppgave: Utarbeid konsernregnskap for året 2x1 regnskap 15 regnskap 16

5 Resultatregnskap 2x1 Salgsinntekter Varekostnader Andre driftskostnader Årsoverskudd Avsatt til annen egenkapital AS Stor 4 (2 ) (1 2) 8 8 AS Liten 2 2 (1 ) (9) 3 3 AS Liten har i løpet av året solgt varer for 6 til AS Stor. Varene ligger fortsatt på lager hos AS Stor. AS Liten kjøpte varene for 25. Balanse per x1 AS Stor 6 Aksjer i AS Liten 1 Varelager 1 8 Fordring AS Liten 48 Andre omløpsmidler til AS Stor Annen gjeld 7 9 AS Liten regnskap 17 regnskap 18 Resultatregnskap 2x1 Salgsinntekter Varekostnader Resultatdisponering AS Stor 4 (2 ) AS Liten 2 2 (1 ) Eliminering Debet Kredit Resultatregnskap 2x1 Salgsinntekter Varekostnader Andre driftskostnader AS Stor AS Liten Eliminering Debet Kredit (2 ) (1 ) (1 2) (9) Balansen x1 Varelager Egenkapital Årsoverskudd Avsatt annen egenkapital a) Internt kjøp og salg b) Urealisert intern fortjeneste i varelageret (= 6 25). c) Egenkapitalvirkningen av korreksjonene (resultatet i konsernet blir dårligere) regnskap 19 regnskap 2

6 Balanse per 1.1.2x1 AS Stor AS Liten Eliminering 6 2 Debet Kredit Aksjer i AS Liten Varelager Fordring AS Liten Andre omløpsmidler Elimineringer 1. Posten Aksjer i Datterselskap elimineres mot egenkapital i datterselskapet til AS Stor Interne fordringer og gjeld 3. Internt kjøp og salg 4. Urealisert intern fortjeneste i varelageret Annen gjeld Resultatvirkningen av elimineringene. er urealisert fortjeneste i varelageret. regnskap 21 regnskap 22 Generelt Verdsettelse - illustrasjon: Begrunnelse for kjøp av datterselskap Goodwill Tids- og kostnadsbesparende Bedre konkurransesituasjonen Regnskapsmessig behandling Hovedregel, jf. rskl Oppkjøpsmetoden Transaksjoner regnskapsføres til virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Merverdier Eiendeler Egenkapital (nominell) Substansverdi Samlet verdi regnskap 23 regnskap 24

7 Eksempel AS M kjøpte den 1.1.2x1 alle aksjene i AS D Kostprisen for aksjene var på 6 Ved kjøpet var det lagt til grunn følgende forutsetninger Anleggsmidlene hadde en verdi på 2.2 Eventuell annen merverdi var goodwill Regnskapene for AS M og AS D etter kjøpet følger vedlagt. Oppgave Utarbeid konsernbalansen etter oppkjøpet Balanse per 1.1.2x1 Aksjer i AS D AS M AS D regnskap 25 regnskap 26 Analyse av kjøpet Verdsettelse av AS D: Kjøpesum for aksjene Egenkapitalen i AS D + Merverdier i anleggsmidlene = Substansverdi i AS D på kjøptidspunktet = Merverdi = Goodwill Goodwill (= 5) Merverdier (= 2) Egenkapital (= 35) Eiendeler (= 2.6) (= 2.25) Substansverdi (= 55) Samlet verdi (= 6) regnskap 27 regnskap 28

8 Balanse per 1.1.2x1 AS M AS D Eliminering Debet Kredit Goodwill Kommentarer til konsernbalansen: Aksjer i AS D Ved utarbeidelse av konsernbalansen er det foretatt en eliminering. Posten Aksjer i Datterselskap er eliminert mot egenkapitalen (aksjekapitalen) i AS D på kjøpstidspunktet. Merverdien ved kjøpet (utover balanseført verdi i AS D) er fordelt på anleggsmidler og goodwill. Egenkapitalen i konsernet tilsvarer egenkapitalen i AS M før kjøpet. AS M har ikke blitt rikere i forbindelse ved kjøpet av aksjene. Aksjene er kjøpt for 6 som representerer nettoverdien av datterselskapet på kjøpstidspunktet. regnskap 29 regnskap 3 Generelt Illustrasjon: Et konsernforhold oppstår når et selskap har kontroll over et annet selskap I praksis er det vanlig at morselskapet ikke eier alle aksjene i datterselskapet I slike tilfeller foreligger utenforstående eierinteresser eller minoritetsinteresser Mor 8 % Datter Majoritetens andel 2 % regnskap 31 regnskap 32

9 Eksempel AS Eier kjøpte den 1.1.2x1 8 % av aksjene i AS D Kostprisen for aksjene var på 1 5 Ved kjøpet var det lagt til grunn følgende forutsetninger Anleggsmidlene hadde en verdi på 3 3 Eventuell annen merverdi var goodwill Regnskapene for AS M og AS D etter kjøpet følger vedlagt. Oppgave Utarbeid konsernbalansen etter oppkjøpet ved kjøp av datterselskap Balanse per 1.1.2x1 AS Eier 5 4 Aksjer i AS D AS D regnskap 33 regnskap 34 ved kjøp av datterselskap Balanse per 1.1.2x1 AS Eier AS D Eliminering Goodwill Debet Kredit Analyse av kjøpet Aksjer i AS D Kjøpesum for aksjene Egenkapitalen i AS D Merverdier i anleggsmidlene = Substansverdi i AS D på kjøptidspunktet - Minoritetens andel (2 %) = Majoritetens andel (8 %) = Merverdi = Goodwill (kun majoritetens andel) regnskap 35 regnskap 36

10 Kommentarer til konsernbalansen: Utarbeidelsen av konsernbalansen gjennomføres på samme måte som tidligere Aksjer i datterselskapet elimineres mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Merverdi i datterselskapet fordeles på goodwill og andre eiendeler. Minoritetsinteressene regnes som egenkapital, men presenteres som egen post i konsernbalansen. regnskap 37

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006

PLAYSAFE HOLDING AS RESULTATREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP FOR 2006 Morselskap (ALLE TALL I HELE TUSEN) Konsern 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2006 0 Spillinntekter 9 83.640 0 Annen driftsinntekt 9 5.685 0 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer