Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer"

Transkript

1 Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2 Generelt Varekretsløpet Definisjon Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket Oppstår ved salg av varer og tjenester på kreditt (kredittsalg) Opphører ved kundens betaling (oppgjør) Likvider Leverandørgjeld Råvarer Hjelpematerialer Ferdig varer Klassifikasjon i balansen, jf. rskl. 5-1 En del av varekretsløpet Presenteres som et omløpsmiddel Arbeid Penger 3 4

2 Vurderingsreglene vurderes i samsvar med laveste verdis prinsipp i rskl. 5-2: Det laveste av: Kostpris (pålydende verdi) Virkelig verdi forventet innbetaling fra kunden Hovedregel er en individuell vurdering av hver enkelt fordring Verdi Laveste verdis prinsipp Kostpris - pålydende Virkelig verdi forventet innbetaling Tid Salgstidspunkt Vurderingstidspunkt 5 6 Eiendeler Kundefordring tsalg vareretur og tap Verdien av leverte varer til kunder Verdien av vareretur fra kunde Manglende betalingsevne hos kunden Egenkapital (resultat) Salgsinntekt Eksempel Vurdering En bedrift har solgt varer på kreditt. Følgende opplysninger foreligger Siv Berg Hans Nilsen Vis regnskapsføringen. Utestående beløp 1 8 Hun kan ikke betale og hele fordringen må anses som tapt Han kan betale 5 kroner, resten av fordringen må anses som tapt 7 8

3 Tapsføring av fordringer Mer om tapsvurderingen Dato Tekst Nr. Siv Berg Hans Nilsen Bankinnskudd Inndeling av tap Konstatert tap 1.1 Saldo 1 8 Kunden er konkurs Innbetaling 1 Akkord og gjeldsforhandlinger Tap Siv Berg Tap Hans Nilsen 2 3 Akkord er en prosentvis (delvis) ettergivelse av gjeld Forgjeves inkasso Saldo Inkasso er inndrivelse av fordringer Forventet tap Sannsynlig, men ennå ikke konstatert tap Kunden har innstilt sine betalinger Erfaringstall fra tidligere 9 1 Eksempel: AS Konsulent driver med konsulentvirksomhet. Vurdering En stor del av salget skjer på kreditt kundene får en utsatt frist for betaling Selskapet skal avslutte regnskapet per med vurdering av kundefordringene Eksempel forts. Vurdering per (utdrag): Avsetning tap

4 Eksempel forts. Vurdering : AS IT-bobla Andre kunder Du kan se bort i fra merverdiavgift Konkurs ingen verdi Forventet 2 % tap Foreta vurdering av kundefordringene per : Praktisk vurdering Konstaterte tap resultatføres Føres mot tap på fordringer i resultatregnskapet Tapsvurdering Beregning av forventet tap på de øvrige fordringene Endring av konto for avsetning tap i balansen resultatføres mot tap på fordringer i resultatregnskapet Vurdering Tapsføring av fordringer Eksempel forts. Tekst Kunder AS IT-bobla Andre kunder Bokført Tap Verdi Avsetning tap 5 1 Tap på fordringer Kundefordringene vurderes individuelt i samsvar med laveste verdis prinsipp dvs. til 441 kroner. 15 1) Konstatert tap (AS It-bobla) 2) Forventet tap Bokført avsetning tap i balansen = 9 1 = 1 (i nedgang) 16

5 Eksempel forts. per Omløpsmidler. regnskapet 21 Driftsinntekter og kostnader Presentasjon 441 (49 ) Avsetning tap = verdi Konstatert tap + Avsetning tap (nedgang) = 45 (9 ) 441 (5 ) 1 (49 ) Eksempel 2: Vurdering og merverdiavgift AS Varehandel driver med kjøp og salg av varer. Virksomheten er merverdiavgiftspliktig (25 %) De skal avslutte regnskapet per Oppgaven blir å foreta en vurdering av kundefordringene Vurdering og merverdiavgift Eksempel forts. per (utdrag): 1 1) 3 Vurdering og merverdiavgift Eksempel forts. Følgende opplysninger foreligger: Kunde A Andre kunder Konkurs - ingen verdi Ingen usikkerhet 1) Konstatert tap tidligere i året. Alle beløp er inklusive 25% merverdiavgift. 19 2

6 Vurdering og merverdiavgift Tapsføring av fordringer Konstatert tap Fordringen på Kunde A er uten verdi. Tapet regnes netto eksklusive merverdiavgift. Kunde A Bruttobeløp Merverdiavgift = Nettobeløp 25 Til gode merverdiavgift Tekst Oppgjørskonto mva Tap på fordringer Merverdiavgiften kan bedriften få refundert fra det offentlige. Forutsetningen er fordringen er tapt og at beløpet er avskrevet på den enkelte kundes konto (dvs. resultatført som tap). 1) Krav mot det offentlig (refundering av merverdiavgift) (eiendel) Eksempel Avslutning av regnskapet driver handelsvirksomhet under navnet Fjord Hun skal avslutte regnskapet per Foreløpig saldoliste per følger vedlagt Oppgave: Innarbeid tilleggsopplysningen i regnskapet. Utarbeid resultatkontoen for 22 og balansen per Se bort i fra merverdiavgift Utarbeid en enkel analyse av resultatregnskapet herunder beregning av bruttofortjenesten. Avslutning av regnskapet Tilleggsopplysninger Inventar (1) Kjøpt for 2 kroner. Forventet levetid ved kjøpet var anslått til 5 år. Ingen forventet restverdi ved utløpet av levetiden. Bankinnskudd (2) Ikke bokførte renteinntekter per er på 1 kroner. (3) Fordringene inneholder en krav på 1 kroner på I.N.Solvent. I.N.Solvent er konkurs og kravet må anses tapt i sin helhet

7 Avslutning av regnskapet Tilleggsopplysninger Varebeholdningen (4) Kostpris per var på 8 kroner. Ingen ukurans. Varetelling per kostpris er på 5 kroner. Normal avanse er 15 %. Varer anskaffet for 2 kroner kan kun selges for 15 kroner. Husleie (5) Husleie er på 6 kroner per måned og skal betales 2 måneder på forskudd Lønn mv. har en ansatt på deltid. Lønna er 5 kroner per måned. Feriepenger (12 %) og arbeidsgiveravgift (14,1 %) for november og desember er ikke bokført. Forskuddstrekk er betalt (slik at skyldig beløp ikke vises i regnskapet). disponering (6) 25 foreløpig saldobalanse Inventar (per ) 16 Varelager (per ) 8 5 Bankinnskudd Fjord kapitalkonto 236 Påløpne feriepenger 5 4 Salgsinntekt 6 Renteinntekt 4 Varekjøp 21 Lønn 55 Feriepenger 5 4 Arbeidsgiveravgift 7 16 Husleie 84 Diverse driftsutgifter Inventar årlig avskrivning (1) Inventar avskrivning (1) Avskrivning = Kostpris Økonomisk levetid = 2 kroner 5 år = 4 kroner Inventar 16 = Kostpris Avskrivning 21 = verdi Avskrivning 22 = verdi = 2 (4 ) = 16 (4 ) = 12 (= IB 22) (= UB 22) Avskrivning inventar 27 28

8 Bankinnskudd (2) (3) Bankinnskudd Renteinntekt 4 Tap på fordringer (pålydende) Tap (I.N.Solvent) = (UB) 29 3 Varebeholdning (4) Varebeholdning (4) Ordinære varer Ukurante varer beholdning Kostpris Virkelig verdi LVP Varelager Varekjøp ) Avansen er: 3 15 % = 45 Salgspris: Kostpris + avanse = = 75 Beholdningsendring Varelager IB (= balanseført verdi) Varelager UB (til beregnet verdi) = Beholdningsnedgang 31 32

9 Husleie (5) Lønn mv (6) Forskudd husleie Lønnskostnad Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift 55 Husleie 84 Husleie (kostnadsført) Beregnet kostnad =Forskudd husleie (UB) Feriepenger Arbeidsgiveravgift Beregnet Bokført Endring Skyldig AGA Påløpne FP 5 4 Lønn mv (6) Transaksjon 7 disponering av resultatet Inntekter Kostnader Underskudd Reduksjon av egenkapitalen Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift a) Endring påløpne feriepenger 6b) Endring skyldig arbeidsgiveravgift Fjord kapital 236 Underskudd 35 36

10 Salgsinntekter Varekostnad Lønn mv Husleie Diverse utgifter Avskrivninger = driftskostnader = Driftsresultat Renteinntekter = (underskudd) regnskap 6 (245 ) (7 285) (72 ) (1 ) ( ) (4 ) (611 ) (11 ) 5 (6 ) Salgsinntekt Varekostnad Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste i % 1) 1) Bruttofortjeneste 37 38

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen

Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen Generelt Regnskapsteori Trond Kristoffersen Balansen består av: Eiendeler Økonomiske ressurser kontrollert av et foretak Gjeld Nåværende forpliktelse som ved innfrielse vil føre til reduksjon av foretakets

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap v3.6 (2014-08-17) Løsningsforslag til læreroppgavene (77 s) Grunnleggende regnskap 4. utgave (2014) Aage Sending 1.3.1 Oppgave Enkeltpersonforetak er bare underlagt regnskapsloven om de har flere enn 20

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl. Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer