ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00"

Transkript

1 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl kl Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer Skattelovsamling Rente- og annuitetstabeller Batteridrevet kalkulator Dersom oppgavene inneholder ufullstendige eller uklare opplysninger, må du selv ta de nødvendige forutsetninger. Disse bør eventuelt gå klart fram av løsningen. Oppgaven består av 4 oppgaver. Alle skal besvares. Oppgavesettet er på 5 sider inklusive denne forsiden Side 1 av 5

2 Oppgave 1 (ca. 60 minutter) Frodo startet handelsvirksomheten Frodo AS den 1.august Apningsbalansen ser slik ut: Frodo AS Balanse pr Eiendeler Egenkapital og gjeld Bankinnskudd Aksjekapital I løpet av august 2011 er det gjennomført følgende transaksjoner: Kjøp av varer på kreditt fra kunden A. Pettersen (eksklusiv mva) Kr Salg av varer på kreditt til kunden B. Fransen (eksklusiv mva) Kr Varene kostet kroner i innkjøp Betaling til leverandør A. Pettersen. Beløpet er finansiert med et Kr uttak av bankkontoen (bankinnskuddet) Innbetaling fra kunde B. Fransen. Mottatt pengebeløp er satt inn Kr på bedriftens bankinnskudd. Varebeholdning per er i følge lagersystemet Kr Selskapets lønnskostnad for august Kr Skattetrekken er 30 % o arbeids iveravgiften 14,1 % Beregn bruttofortjenesten i prosent ved salget av varene (transaksjon nr 2). Foreta en regnskapsføring av transaksjonene ovenfor og avslutt regnskapet. Du skal bruke T-kontoer til å løse oppgaven, og utarbeider resultat for august 2011 og en balanse pr Forklar endring i bankinnskudd i perioden. Hvorfor er ikke endring av bankinnskudd og resultatet i perioden det samme? Følgende opplysning skal bare tas hensyn til i oppgave 1 (d). Frodo skal innbetale kroner i ny aksjekapital til selskapet. Pengene settes inn på selskapets bankkonto. Får innbetalingen fra Frodo noen innvirkning på resultatet til Frodo AS? Begrunn! Side 2 av 5

3 BE100 - Finansregnskap med analyse - Universitetet i Agder Oppgave 2 (ca. 60 minutter) Regler og sammenhenger I. Forklar kort forsk'ellen o sammenhen en mellom bokføringsregler og vurderingsregler. Illustrer med et eksempel. Forklar om en økning i eiendeler i balansen samtidig øker eller reduserer selskapets egenkapital ou hvorfor det blir slik. Selskapet Likvider AS har en bankkonto som er balanseført til kr pr , mens bankutskriften viser et innskudd på kr pr samme tidspunkt. Differansen kan forklares med en ikke bokført innbetaling fra en kunde på kr og en ikke bokførte renteinntekter på kr Selskapets resultatregnskap viser et resultat før skattekostnad på kr I. Hvis bokføringen av disse to transaksjonene Hva blir resultat før skatt etter bokføringene? ni. Hva dersom innskuddet er USD til kurs 5,5 pr 31.12? (vis konsekvensen) IV. Hvilken lovregel regulerer forholdet? C) Selskapet Tilvirkningsvarer AS produserer tilhengere basert på følgende kalkyle for tilhengermerket "Hengeren": Materiellkost kr Variabel tilvirkningskost kr Faste tilvirkningskostnader kr Selskapet har fidligere kunne selge tilhengeren for kr , men en ny konkurrent på markedet gjør at man må gi en rabatt på 25 % samtidig som salgskostnader fortsatt utgjør 10 % av den opprinnelige salgsprisen. I. Beregn full tilvirkningskost for tilhengeren Hva blir balanseført verdi for tilhengeren forutsatt at selskapet benytter full tilvirkningskost som vurderingsregel? Påvirkes balanseført verdi dersom selskapet benytter variabel tilvirkningskost som vurderingsregel? Hvilke(n) regnskapsregel(er) regulerer valg av vurderingsprinsipp? d) Selskapet Varige driftsmidler AS hadde pr maskiner med en samlet anskaffelseskost på kr kjøpt samlet med en antatt økonomisk levetid på 10 år. Selskapet praktiserer lineære avskrivninger som avskrivningsmetode. Midt i året selges en av disse maskinene som ble anskaffet for kr Maskinen selges for kr Selskapet kjøper en ny maskin den i året med anskaffelseskost kr Denne maskinen vurderes til å ha en økonomisk levetid på 12 år. Beregn balanseført verdi av maskinene pr Beregn balanseført verdi for den solgte maskinen på salgstidspunktet IV. Beregn evt. salgsgevinst eller tap Beregn ordinære avskrivninger for 2011 Beregn balanseført verdi for maskinene pr Side 3 av 5

4 Oppgave 3 (ca. 60 minutter) For selskapet Enkelte forskjeller AS har vi følgende informasjon: Utsatt skatteforpliktelse kr Skyldig skatt kr Ilignet og betalt skatt for inntektsåret 2010 kr Skattefri inntekt 2011 kr Resultat før skatt 2011 kr Nominell skatteprosent 28% Anskaffelseskost handelsvarer kr Virkelig verdi handelsvarer kr Variabel tilvirkningskost tilvirkningsvarer kr Full tilvirkningskost tilvirkningsvarer kr Pålydende kundefordringer kr Virkelig verdi kundefordringer kr Skattemessig verdi kundefordringer kr Selskapet har tilsvarende maskiner og bedriftsøkonomiske vurderinger som i oppgave 2d) ovenfor Skattemessig tilhører maskinene saldogruppe c) og avskrives med 20 % saldoavskrivninger Vis beregningen av følgende tallstørrelser basert på informasjonen ovenfor: Midlertidige forskjeller pr Midlertidige forskjeller og utsatt skattfordel eller forpliktelse pr Skattepliktig resultat i 2011 og betalbar skatt pr Skattekostnaden for 2011 Arsresultat 2011 Skattekostnaden i % og sammenhengen med nominell skattesats Side 4 av 5

5 BE100 - Finansregnskapmed analyse- Universitetet i Agder Oppgave 4 (ca. 60 minutter) Et selskap har følgende balanse og resultat (alle tall i tusen) Tomt Varige driftsmidler Egenproduserte varer Råvarer Kundefordringer Aksjer (omløpsmidler) Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler Aksjekapital Annen egenkapital Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Skyldige feriepenger Avsatt utbytte Sum egenkapital og gjeld Salgsinntekter Økning egenproduserte varer 40 Salgsgevinst varige driftsmidler 100 Varekostnad Lønnskostnader Avskrivning -300 Annen driftskostnad Renteinntekt 20 Rentekostnad -200 Resultat før skattekostnad Skattekostnad -422 Arsresultat 748 Vurder selskapets lønnsomhet ved å bereqne driftsmargin, avkastning på sysselsatt kapital og egenkapitalrentabilitet. Dekomponer også rentabiliteten i hhv. resultatgrad og kapitalens omløpshastighet. I 2010 kan du anta at gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital i bransjen var 7 %. Kommenter kort dine bere nin er. Vurder selskapets likviditet ved å bereqne likviditetsreserven (selskapet har ingen kassekredittskonto) og likviditetsgrad 1 og 2. Vurder også selskapets finansiering og soliditet ved å beregne arbeidskapital, langsiktig lagerfinansiering, anleggsdekningen, egenkapital i prosent og rentedekningsgrad. Kommenter kort dine bere nin er. Side 5 av 5

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK I;«- ix: f' Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 3. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 24. desember 2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit Kapittel 2: Forutsetninger og verktøy 19 Produksjons- og finanskretsløp De økonomiske transaksjoner som skjer mellom bedriften og dens interessenter (for eksempel kunder og leverandører), kan vi analysere

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer