Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse"

Transkript

1 Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning Hva er et regnskap? Oversikt over boka Regnskap som et informasjonssystem Innledning Økonomisk virksomhet Bedriftens målsetting og aktiviteter Regnskap som informasjonssystem Beslutningstakere brukerne av et regnskap Driftsregnskap og finansregnskap Introduksjon til balansen Innledning Balanseligning Balansen og effekten av økonomiske transaksjoner Analyse av en bedrifts finansielle stilling Oppsummering økonomiske transaksjoner og balansen Introduksjon til det dobbelte bokholderis prinsipp Innledning Regnskapsføring gjennom tidene Grunnleggende forutsetninger og prinsipper i regnskapsføringen Enkeltpersonforetak Inndeling av egenkapitalen i underkontoer Bruk av konto i bokføringen Et praktisk bokføringseksempel Tabellarisk avslutning av regnskapet Mer om bokføring og regnskapsavslutning Innledning Regnskapsoppgavene Spesifikasjon av regnskapsopplysningene Bruk av kontonummer i bokføringen Bokføring og regnskapsavslutning ved bruk av hovedbok Et utvidet bokføringseksempel Bedriftens økonomiske kretsløp Innledning Bedriftens økonomiske kretsløp Sammenheng mellom ulike regnskapsoppstillinger Kort om presentasjon av resultatregnskap og balanse Eksempel på rapportering av økonomisk informasjon Periodisering av inntekter og kostnader Innledning Transaksjonsprinsippet Fra økonomisk aktivitet til inntekter og kostnader

2 7.4 Periodiseringsprinsippet Inntekter og innbetalinger fra kunder Innledning Generelt om inntekter Generelt om salgsinntekt og innbetaling fra kunder Kontantsalg og kredittsalg Generelt om periodisering av salgsinntekt Opptjent, ikke fakturert inntekt og forskudd fra kunde Salgsrabatter og varereturer fra kunder Spesifikasjon av kundefordringene Renteinntekt på bankinnskudd Bedriftens kostnader. Vareutgift og varekostnad Innledning Oversikt over bedriftens kostnader Fortjeneste og tap Utgift, kostnad og utbetaling Generelt om periodisering av varekostnaden Vareutgift og varekostnad Bruttofortjeneste og avanse Innkjøpsrabatter og varereturer til leverandøren Privatuttak av varer i enkeltpersonforetak Spesifikasjon av leverandørgjelden Forskuddsbetalte utgifter og påløpne, ikke betalte kostnader Innledning Generelt om periodisering av kostnader Generelt om forskuddsbetalt utgift og påløpt, ikke betalt kostnad Forskuddsbetalte utgifter Påløpne, ikke betalte kostnader Renter og avdrag på lån Innledning Generelt om pengelån Langsiktig lån Bokføring av renter og avdrag på lån Kassakreditt Avskrivning av varige driftsmidler Innledning Varige driftsmidler Hva er avskrivning? Bokføring av avskrivning Del II Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 13 Regnskapssystemet Innledning Regnskapsavleggelsen Behovet for bokføringsregler De bokføringspliktige og plikten etter bokføringsloven Regnskapssystemet

3 13.6 Bruk av kontoplaner Dokumentasjon av bokførte regnskapsopplysninger Dokumentasjon av balansen Lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Innledning Skattebetaling og skatteinnkreving Arbeidsgivers plikter ved bruk av arbeidskraft Terminoppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Bokføring av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Utvidet eksempel på bokføring av lønn Bokføring av merverdiavgift Direkte og indirekte skatter Definisjoner og hovedprinsippene i merverdiavgiftsloven Oversikt over merverdiavgiftsplikten Bokføring og dokumentasjon av merverdiavgift Et eksempel på bokføring av merverdiavgift Del III Innføring i årsregnskapet 16 Regulering av årsregnskapet Innledning Aksjeselskap (AS) og ansvarlig selskap (ANS) Formålet med årsregnskapet De regnskapspliktige og pliktene etter regnskapsloven Generelt om forutsetninger, krav og prinsipper Grunnleggende forutsetninger i årsregnskapet Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Presentasjon av resultatregnskap og balanse Innledning Oppstillingsplan for resultatregnskap Hovedinndelingen i balansen Klassifisering av eiendeler og gjeld Oppstillingsplan for balansen Hvordan lese og forstå et årsregnskap Regler for vurdering av eiendeler og gjeld Innledning Periodisering og vurdering av eiendeler og gjeld Oversikt over regler for vurdering av eiendeler og gjeld Spesielle vurderingsregler Nedskrivning av anleggsmidler Laveste verdis prinsipp ved vurdering av omløpsmidler Markedsverdiprinsippet ved vurdering av eiendeler Immaterielle eiendeler Innledning Definisjon og spesifikasjonskrav Kjennetegn ved immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler, forskning og utvikling (FoU) Goodwill

4 20 Varige driftsmidler Innledning Definisjoner, spesifikasjonskrav og vurderingsregler Balanseføring eller kostnadsføring Avskrivningsmetoder Avskrivning av varige driftsmidler Påkostning eller vedlikehold Salg og utrangering av driftsmidler Nedskrivning av varige driftsmidler Varelager Innledning Definisjoner, spesifikasjonskrav og vurderingsregler Tilordning av anskaffelseskost for handelsvarer Vurdering av handelsvarer Egentilvirkede varer Anleggskontrakter Innledning Definisjon, spesifikasjonskrav og vurderingsregler Regnskapsmetoder Løpende avregningsmetode Fullført kontraktsmetode Fordringer Innledning Definisjon og spesifikasjonskrav Langsiktige fordringer Kundefordringer og avsetning til tap på fordringer Mer om beregning av avsetning til tap på kundefordringer Eksempler på vurdering av kundefordringer og bokføring av tap på kundefordringer Tap på kundefordringer og merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Fordringer i utenlandsk valuta Aksjer Innledning Definisjon, spesifikasjonskrav og vurderingsregler Mer om vurderingsreglene for aksjeinvesteringer Tilordning av anskaffelseskost ved salg av aksjer Bokføring ved kjøp og salg av aksjer Vurdering av aksjer i samsvar med laveste verdis prinsipp Vurdering av aksjer i samsvar med markedsverdiprinsippet Langsiktig aksjeinvestering Bokføring av mottatt aksjeutbytte Kontanter og bankinnskudd Innledning Klassifikasjon, spesifikasjon og vurderingsregler Kontantbeholdning Bankinnskudd i norske kroner

5 25.5 Bankinnskudd i utenlandsk valuta Gjeld Innledning Definisjon, spesifikasjonskrav og vurderingsregler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld i utenlandsk valuta Regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap Innledning Spesifikasjonskrav og vurderingsregler Årsavslutning i aksjeselskap Formål med regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap Sentrale begreper i utsatt skatt-modellen Illustrasjon av utsatt skatt-modellen Beregning av skattekostnaden Måling av skatteforpliktelsen Noen sentrale skatteregler Egenkapital og resultatdisponering i selskap Innledning Spesifikasjonskrav Grunner til å stifte et selskap Hva er egenkapital? Endring av egenkapitalen Egenkapital og resultatdisponering i ansvarlige selskap Oversikt over egenkapitalen i aksjeselskap Resultatdisponering i aksjeselskap Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Kapitalnedsettelse i aksjeselskap Konsernregnskap Innledning Hva er et konsern? Motiver for konserndannelse Formålet med et konsernregnskap Interne fortjenester og tap Oppkjøpsmetoden Minoritetsinteresser Konsernregnskap og skatt Kontantstrømoppstilling Innledning Behovet for kontantstrømoppstillinger Grunnleggende teori en oversikt Analyse av endringsbalansen Presentasjon av kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling etter direkte modell Kontantstrømoppstilling etter indirekte modell

6 Del IV Regnskapsanalyse 31 Introduksjon til regnskapsanalyse Innledning Hva er regnskapsanalyse? Behovet for sammenlignbare analyser Metoder som brukes i regnskapsanalyser Begrensninger i regnskapsanalysen Grunnleggende regnskapsanalyse Innledning Tilrettelegging av tallene for analyse Lønnsomhet Finansiering Soliditet Likviditet Beregning av kredittid og omløpshastighet på eiendeler og gjeld Kort om investoranalyse Utvidet analyse av lønnsomhet Innledning Analyse av totalkapitalrentabiliteten Resultatanalyse etter bidragsmetoden Beregning av nøkkeltall ved bruk av bidragsmetoden Analyse av regnskap i spesielle situasjoner Innledning Kvalitet i grunnlagsdata Mer om måleproblemer i regnskapet Verdivurdering i spesielle situasjoner Virkninger i balansen av skjulte reserver og tap Virkningen av skjulte reserver og tap på resultatregnskapet Verdsettelse av bedrifter Bedrifter i krise Gjeldsforhandling og konkurs Finansiell restrukturering av balansen Vedlegg Oversikt over vanlige nøkkeltall i regnskapsanalyser Årsregnskap definisjoner og forklaringer Litteratur Stikkord

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer