Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring"

Transkript

1 Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Kvalitetsvurderinger av grunnlagsdata og korreksjoner Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Verdi og resultat Verdien av Eiendeler - Gjeld =Egenkapital John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Prinsippene for verdivurdering er avgjørende for resultatet historisk kost (anskaffelseskost) virkelig verdi (gjen)anskaffelseskost (markedsverdi) laveste verdi prinsipp supplert med forutsetning om fortsatt drift John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Verdsettelse av eiendeler anskaffelseskost legges oftest til grunn dette defineres som kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter (RL 5-4) anskaffelseskost ved tilvirkning omfatter både faste og variable kostnader John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Eiendeler Balansen Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Omløpsmidler John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Generell regel for omløpsmidler (OM) er (RL 5-2) at OM skal verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdi prinsipp) dersom virkelig verdi (markedsverdien) er lavere enn anskaffelseskost (historisk kost), skal den legges til grunn for verdifastsettelsen John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Varelager verdi utifra anskaffelseskost FIFO-metoden (first in-first out) LIFO-metoden (last in-first out) Gjennomsnittspriser-metoden John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Varer i arbeid eller ferdigvarer iht RL 5-4 skal anskaffelseskost settes som tilvirkningskost. Tilvirkningskost inkluderer faste og variable tilvirkningskostnader I faste tilvirkningskostnader inngår også rentekostnader John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 Ukurans innebærer at varer på grunn av alder, teknologi skader eller motesvingninger ikke kan selges til full pris RL har ingen særskilte vurderingsregler for ukurante varer John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold Fordringer Verdisettes som andre OM til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi En fordring er til anskaffelseskost (hva den lyder på) Virkelig verdi : er det usikkerhet i forhold til hva vi forventer å få innbetalt? Alle usikre fordringer må identifiserer, og det må gjøres anslag på hvor stor tapsrisikoen er Virkelig verdi = anskaffelseskost minus forventet tap John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Markedsbaserte finansielle investeringer primært aksjer og obligasjoner definert som omløpsmidler verdsettes til markedsverdi John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Anleggsmidler (AN) AN med ubegrenset levetid skal ikke avskrives (for eksempel tomter) AN skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående RL gir ingen generell adgang til oppskrivning John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Immaterielle eiendeler har ingen fysisk substans for eksempel firmanavn (Andersen), den ansatte kompetanse, goodwill eller patenter verdien ligger i at de kan tilføre selskapet fremtidig økonomiske fordeler (inntjening) John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold Vurderingen av immaterielle eiendeler kan volde regnskapsmessige problemer fordi: det finnes ikke en alternativ anvendelse manglende identifikasjon eller utskillelse fra andre eiendeler hvor stor er verdien John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Vurderingsfeil OM Er størst når det foretaes skjønnsmessige vurderinger Effekten av vurderings feil er skjulte reserver For omløpsmidler er vurderingsfeil størst for: varer fordringer Verdipapirer I regnskapsanalysen vil vi ofte justere for dette John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Vurderingsfeil AN Ved stort verdifall av varig karakter skal anleggsmidler verdsettes til virkelig verdi som ikke lar seg gjøre uten en viss grad av skjønn Effekt at det oppstår skjulte reserver Avskrivninger gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av kapitalslitet eller verdislitet I regnskapsanalysen vil vi ofte justere for dette John-Erik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold Klassifiseringsfeil Regler for gruppering av kontoer og bilag (NS) Feil gruppering gir store konsekvenser når regnskapet skal analyseres Nøkkeltallberegningene som foretaes bygger på gruppestørrelser i regnskapet John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Klassifiseringsfeil -resultatregnskapet Skille mellom ordinære og ekstraordinære poster En ekstraordinær post klassifiseres på grunnlag av at den er vesentlig, uvanlig og uregelmessig Dette er en skjønnsmessig vurdering Konsekvensen er nøkkeltallene som beskriver lønnsomhet påvirkes John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Klassifiseringsfeil -balansen Det er et konsistent skille mellom omløpsmidler og anleggsmidler Åpner for skjønn og mulige klassifiseringsfeil Skille mellom kortsiktig og langsiktig gjeld er også viktig Nøkkeltall knyttet til likviditet er sterkt avhengig av denne fordelingen Posten kassekreditt bør vi være spesielt oppmerksom på John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Klassifisering av finansielle eiendeler enten som OM eller AN dette har stor betydning for verdien som OM verdsettes til laveste verdi ( ev markedsverdi for markedsbaserte finansielle eiendeler ) eller som AN verdsettes til anskaffelseskost John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Klassifisering av gjeld Reglene for vurdering for OM eller AN gjelder også for gjeld analog vurdering KG verdsettes til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi LG verdsettes til anskaffelseskost John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Transaksjonsprinsippet innebærer at økonomisk transaksjoner som inntekter og kostnader skal registreres i regnskapet. I resultatregnskapet må vi finne inntektene i en periode og sammenligne med kostnaden som har medgått for å skape disse verdiene Dette løses ved at inntekter og utgifter periodiseres eller tidsavgrenses. John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Ved regnskapsavslutning må vi foreta en vurdering om de registrerte inntektene samsvarer med periodens kostnader. Er det differanse må vi legge sammenstillingsprinsippet til grunn som innebærer at inntektene i en periode alltid skal sammenlignes med kostnaden som har medgått for å skape disse verdiene. John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Periodiseringsfeil Ved periodiseringer av utgifter er ofte spørsmålet hvor stor andel av registrert utgift skal kostnadsføres eller balanseføres Forutsetningen for å balanseføre en utgift er at den forventes å ha betydning for virksomhetens fremtidige inntjening, Dette er ikke alltid like lett å vurdere John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Periodiseringsfeil OM Effekten av målefeil er skjulte reserver Virkelig verdi større enn bokført verdi Det kan være tre årsaker til disse reservene: Ved å bruke anskaffelseskost som laveste verdi prinsipp, vil det kunne oppstå skjulte reserver i omløpsmidler. Forskjellen er mellom anskaffelseskost og virkelig verdi er ofte forskjellige. Dersom anskaffelseskost er lagt til grunn for vurdering av omløpsmidlet, kan det oppstå målefeil ved vurdering av anskaffelseskosten. Dersom en legger til grunn virkelig verdi basert på laveste verdi prinsippet, kan det oppstå en målefeil ved vurdering (måling) av virkelig verdi John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold Periodiseringsfeil avskrivninger Prinsipielt skille mellom to problemområder: Problemer knyttet til valg av fornuftig avskrivningsplan Problemer knyttet til avskrivninger av anleggsmidler som er balanseført til historisk kost Det er vurderinger som ligger til grunn for hva slags fremtidige verdi dette representer John-Erik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold

10 AN med begrenset levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan (RL 5-3) avskrivningene representerer kapitalslitet John-Erik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold Regnskapsloven og avskrivningsprinsipper lineære avskrivninger degressive avskrivninger progressive avskrivninger variable avskrivninger John-Erik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold Skattemessige avskrivninger bygger på saldometoden: AN inndeles i grupper som: Kontormaskiner med en maksimal sats på 30% pr år Biler med en maksimal sats på 20% pr år John-Erik Andreassen 30 Høgskolen i Østfold

11 Tap på fordringer ( tap på krav ) er en spesiell kostnad Dette representerer en korreksjon av at salgsinntekter (og dermed) Kundefordringer som tidligere har vært for store John-Erik Andreassen 31 Høgskolen i Østfold Periodisering i industribedrifter Når utgiftene periodiseres, finner vi kostnadene eller ressursene som er medgått i året. I handels- og tjenesteytende bedrifter er disse kostnadene knyttet til salgsinntektene I en industribedrift er dette forbruket knyttet til de varene som er produsert i perioden. Derfor er det nødvendig å foreta en ytterligere periodisering - ressursforbruket må korrigeres for den del som kan knyttes til endringer i varer i arbeid/ ferdigvarer. John-Erik Andreassen 32 Høgskolen i Østfold Kreativ regnskapsføring Regnskapene bevisst manipuleres for å skjule den reelle økonomiske situasjonen. Noen former som kan forekomme er: Bevisst feilvurdering ved anvendelse av skjønn Manipulering gjennom presentasjon av regnskapene Disponeringer rundt årsskiftet Juksing med bilag John-Erik Andreassen 33 Høgskolen i Østfold

12 Kritisk vurdering av finansregnskapet Vurderingsfeil kan gi skjulte reserver OM og AN Klassifiseringsfeil påvirker resultatet og balansen Periodiseringsfeil kan gi skjulte reserver OM og AN Kreativ regnskapsføring påvirker resultatet og balansen gir feil bilde av den økonomiske og finansielle situasjonen John-Erik Andreassen 34 Høgskolen i Østfold Litteraturliste Kjell Banken & Tor Busch (BB): Analyse av finansregnskapet, 2001, Universitetsforlaget Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og Budsjettering, 2002, Universitetsforlaget Aage Sending: Grunnleggende regnskap, Fagbokforlaget 2004 John-Erik Andreassen 35 Høgskolen i Østfold Oppgaver Diskusjonsoppgave 4.21, 6.11 og løs oppgave 6.12 Gruppeoppgaver 4.26, 4.28, 4.29, 4.36, 4.38, 4.42, 6.12, 6.13 og 6.15 John-Erik Andreassen 36 Høgskolen i Østfold

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 17 Anleggsmidler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Regulering i Norge og internasjonalt...4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009)

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) 1. Innledning Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Alle varige driftsmidler og immaterielle

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Del 1. * Årsregnskapet som grunnlag for regnskaps- og kontantstrømanalyse * Manipulasjonsmuligheter * Forsvarlig egenkapital

Del 1. * Årsregnskapet som grunnlag for regnskaps- og kontantstrømanalyse * Manipulasjonsmuligheter * Forsvarlig egenkapital Del 1 * Årsregnskapet som grunnlag for regnskaps- og kontantstrømanalyse * Manipulasjonsmuligheter * Forsvarlig egenkapital av Statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl DHT Corporate Services

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Årsoppgjør for energiselskaper.

Årsoppgjør for energiselskaper. Årsoppgjør for energiselskaper. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9. desember 2008 Agenda Tid Tema Hvem 1000 Velkommen Wigdahl 1005 Grunnleggende prinsipper og vurderingsregler Alsos 1100 Pause 1110

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer