Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll"

Transkript

1 Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem Oversikt over boken Kapittel 2 Virksomhetsstyring og -organisering Innledning Mål, visjon og strategi Virksomhetsstyring og regnskap Organisasjonsstruktur Mål- og resultatstyring Kapittel 3 Internkontroll; formål og innhold Innledning Behovet for kontroll Definisjon av internkontroll Rammeverk for intern kontroll Regulering av intern kontroll Kapittel 4 Komponenter i og ansvar for intern kontroll Innledning COSO 1: Internkontroll et integrert rammeverk Etableringsprinsipper Kontrollmiljøet Risikovurdering Kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Oppfølging og overvåking Begrensinger ved intern kontroll Roller og ansvar for intern kontroll Anvendelse for små og mellomstore organisasjoner

2 VIRKSOMHETSSTYRING OG REGNSKAPSORGANISERING Kapittel 5 Styrets oppgaver og ansvar i aksjeselskap Innledning Ansvar for intern kontroll i aksjeselskaper Selskapsorganer og ledelse i aksjeselskap Mer om styrets oppgaver og ansvar i aksjeselskap Eierstyring og selskapsledelse Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Del II Regler om bokføring, regnskapsføring og revisjon Kapittel 6 Regnskapet som et informasjonssystem Innledning Bedriftens økonomiske kretsløp Regulering av regnskapsføringen Regnskapsbrukere og informasjonsbehov Regnskapsoppgavene Kapittel 7 Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Innledning Behovet for bokføringsregler De bokføringspliktige og pliktene etter bokføringsloven Grunnleggende bokføringsprinsipper Utvikling av god bokføringsskikk Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering Regnskapssystemet og sporbarhet Bokføring begrep og innhold Dokumentasjon av bokførte regnskapsopplysninger Dokumentasjon av balansen Oppbevaring Tilleggsbestemmelser om enkelte bransjer Bistand, informasjon og straff Kapittel 8 Lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Innledning Skattebetaling og skatteinnkreving Arbeidsgivers plikter ved bruk av arbeidskraft Terminoppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Ansvar og straff

3 I NNHOLD Kapittel 9 Merverdiavgift Innledning Direkte og indirekte skatter Oversikt over merverdiavgiftssystemet Beregning og innbetaling av merverdiavgift Ansvar og straff Kapittel 10 Regnskapssystemet og kontoplaner Innledning Regnskapssystem IT-basert regnskapssystem Regnskapssystemets koder Nærmere om bruk av kontoplaner Kapittel 11 Den eksterne regnskapsfører Innledning Regulering av regnskapsføreryrket Autorisasjonsplikt for regnskapsførere Regnskapsførerens formelle kompetanse Regnskapsførerens oppgaver Rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven Risikostyring og internkontroll Regnskapsførerens taushetsplikt og opplysningsplikt Regnskapsførere og etikk Regnskapsføreres erstatningsansvar Tilsyn, sanksjoner og straff Kapittel 12 God regnskapsføringsskikk Innledning Rammeverk for utøvelse av regnskapsførervirksomhet Allment om regnskapsføreroppdrag Faktureringsoppdrag Lønnsoppdrag Bokføringsoppdrag Årsoppgjørsoppdrag Rene rapporteringsoppdrag Anbefaling: Regnskapsførerens uttalelse om utarbeidelse av årsregnskapet

4 VIRKSOMHETSSTYRING OG REGNSKAPSORGANISERING Kapittel 13 Den eksterne revisor Innledning Regulering av revisoryrket Revisjonsplikt Revisors formelle kompetanse Revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskapet mv Habilitet uavhengighet, objektivitet og etikk Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt Revisors rapportering Revisors fratreden og overføring av revisjonsoppdrag Revisors erstatningsansvar Tilsyn, sanksjoner og straff Kapittel 14 Internrevisjon Innledning Internrevisjon definisjon og formål Internrevisjon oppgaver og regulering Internrevisjon organisering og rapportering Krav til integritet og objektivitet Internrevisjon og eksternrevisjon likheter og ulikheter Del III Intern kontroll: risikovurdering og virkemidler Kapittel 15 Etablering av mål og kartlegging av risiko Innledning COSO 2: Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Vedta strategi og relaterte målsettinger Identifisering av hendelser og risikofaktorer Risikovurdering Risikohåndtering Kapittel 16 Kontrollaktiviteter og oppfølging Innledning Generelle prinsipper og virkemidler i et kontrollsystem Kontrollaktiviteter Generelle kontrollaktiviteter Transaksjonskontroller Retningslinjer og rutiner Omfang av internkontroll Oppfølging og rapportering

5 I NNHOLD Kapittel 17 IKT-styring og kontroll Innledning Styring og kontroll av teknologi Hovedkomponentene i et datasystem Elektronisk datakommunikasjon Elektronisk faktura (e-faktura) og elektronisk fakturering Betalingstransaksjoner innhold og dokumentasjon IKT-kontroller Generelle IKT-kontroller Applikasjonskontroller Del IV Virksomhetsrutiner og intern kontroll Kapittel 18 Internkontroll over finansiell rapportering Innledning Produksjon av regnskapsinformasjon COSO: Internkontroll over finansiell rapportering Finansregnskapet og rapporteringsmål Finansregnskapet mål, risiko og rutiner Finansiell rapportering og risiko Internkontroll på rutinenivå Kapittel 19 Fra forretningsaktivitet til virksomhetsrutine Innledning Fra økonomisk kretsløp til regnskapsmodell Forretningsaktivitet og informasjonsbehov Forretningsaktivitet og virksomhetsrutiner Sentrale aktiviteter i en virksomhet Kapittel 20 Salgsområdet fra salg til innbetaling fra kunder Innledning Oversikt over salgsrutinen Generelt om risiko og kontrolltiltak ved kredittsalg Ordremottak og kredittvurdering Vareutlevering og forsendelse Fakturering Innbetaling fra kunder Oppfølging av kundefordringer Kontantsalg risiko og kontrolltiltak

6 VIRKSOMHETSSTYRING OG REGNSKAPSORGANISERING Kapittel 21 Innkjøpsområdet fra kjøp til betaling til leverandør Innledning Oversikt over innkjøpsrutinen Generelt om risiko og kontrolltiltak i innkjøpsrutinen Bestilling av varer og tjenester Mottak av varer og tjenester Fakturamottak Utbetaling til leverandører og bokføring Kapittel 22 Produksjons- og lagerområdet Innledning Oversikt over produksjons- og lagerområdet Produksjonsrutinen Lagerrutinen Årsavslutning og varetelling Kapittel 23 Lønn- og personalområdet fra ansettelse til utbetaling av lønn Innledning Oversikt over lønningsrutinen Generelt om risiko og kontrolltiltak i lønningsrutinen Ansettelse og fastsettelse av lønnsvilkår Tidsregistrering og utbetaling av lønn Kapittel 24 Investeringsområdet kjøp og salg av varige driftsmidler Innledning Oversikt over rutinene ved kjøp og salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Årsavslutning og verdsettelse Kapittel 25 Finansområdet Finansplasseringer, lån og egenkapital Innledning Kjøp og salg av verdipapirer Opptak og betjening av lån Betaling av inntektsskatt Opptak og betjening av egenkapital

7 I NNHOLD Del V Økonomisk kriminalitet, ansvar og straff Kapittel 26 Økonomisk kriminalitet Innledning Økonomisk kriminalitet Skatte- og avgiftsunndragelser Korrupsjon Verdipapirkriminalitet Bedragerier Konkurransekriminalitet Hvitvasking Regnskapslovbrudd inklusive regnskapsmanipulasjon Misligheter Konkurskriminalitet Kapittel 27 Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innledning Regelverk og definisjoner Plikter etter hvitvaskingsloven Kundekontroll og løpende oppfølging Undersøkelse og rapportering Interne rutiner og systemer Straffebestemmelser Litteratur Forkortelser av lover og forskrifter Stikkord

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Hvordan ser et regnskap ut? Regnskapsorganisasjon Svein A Løken. Regnskapene er detaljerte. Transaksjonsfokuset. Hva kan et regnskap fortelle oss?

Hvordan ser et regnskap ut? Regnskapsorganisasjon Svein A Løken. Regnskapene er detaljerte. Transaksjonsfokuset. Hva kan et regnskap fortelle oss? Hvordan ser et regnskap ut? Regnskapsorganisasjon Svein A Løken Hva er et (godt) regnskapssystem? Plikt etter loven Ditt arbeide med lovverket MH kap1-2 mer detaljert jus enn forelesningen Kun hvite sider

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

RL -2 1.ledd ( Års-)regnskapspliktige BOL 2.

RL -2 1.ledd ( Års-)regnskapspliktige BOL 2. Regnskapssystemer, internkontroll og IT-revisjon Regnskapsorganisasjon Basismodell for regnskapssystemer Hva er et godt regnskapssystem Plikt etter loven Illustrasjonseksempel for RIS arkitektur 1 Formalkrav:

Detaljer

Regnskapsorganisasjon Svein A Løken. Kvalitet? Formalkrav: Hvem og hva, lovplikter

Regnskapsorganisasjon Svein A Løken. Kvalitet? Formalkrav: Hvem og hva, lovplikter Regnskapsorganisasjon Svein A Løken Hva er et (godt) regnskapssystem? Plikt etter loven Ditt arbeide med lovverket MH kap1-2 mer detaljert jus enn forelesningen Kun hvite sider foreleses 1 Kvalitet? Regnskap

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1 Agenda efaktura til Staten fra 1/7 2012 hva betyr dette for

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 3 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: To oppga er Begge skal besvares (inkl, alle

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer