Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:"

Transkript

1 Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv drift pålitelig finansiell rapportering overholdelse av gjeldene lover og regler Risikovurdering: er å identifisere forretningsrisikoer som er relevante i forhold til de målsettingene bedriften har satt. Altså risikoer som kan true at de ikke får gjennomført målene sine. De må ta en vudering på både eksterne og interne risikoer og bestemme hvordan risikoen skal håndteres. De må undersøke den iboende risiko og kontroll risikoen som utgjør den totale risikoen, vurdere foretakets risikoapetitt og toleranse og fastsette tiltak for å håndtere disse risikoene. Risikoapetitten er den risikoen foretaket er villig til å akseptere for å oppnå et mål og risikotoleransen er det aviket de er villig til å godta. De må så finne ut om det er kostnadseffektiv å forhindre, dele eller akseptere risikoen i forhold til målsetting. Kontrollaktiviteter: er retningslinjer og rutiner satt av ledelsen som bidrar til å sikre at instrukser gjennomføres som det var planlagt. Kontrollaktivitetene er knyttet til følgende: gjennomgåelse av resultat, prossesering av informasjon, fysiske kontroller og arbeidsdeling. Eksempel arbeidsdeling går ut på å sikre at at tildeling av ansvar til ulike personer er fordelt når det gjelder oppgaver som å: Godkjenne, registrere, gjennomføre, ansvar og avstemning. Spørsmål c) i) Kvalitetsmål for regnskapet: i) Gyldighet: registrerte transaksjoner og hendelser har forekommet og vedrører foretaket. ii) Fullstendiget: alle transaksjoner og hendeleser som skulle vært registrert, er registrert iii) Eksistens og tilhørlighet: eiendeler, gjeld og egenkapital eksisterer og tilhører foretaket. iv) Periodisering: transaksjoner og hendelser er registrert i riktig periode. ii) Kvalitetskravenes betydning varierer fra regnskaps post til regnskapspost fordi det avhenger av hvilken aktivitet vi ser på i foretaket og om det gjelder balansen eller regnskapsavslutning. Er det salgsvirksomhet eller innkjøp. Finansrapporter eller veridsetting av eiendeler. Dette har betydning for viktigheten av kvalitetsmålene, noen vil være mer relevante innen salg enn for innkjøp. Innen salg vil gyldighet, fullstendighet, nøyaktighet, periodisering og klassifisering være viktig, spesielt fullstendighet. Innen verdsettelse av eiendeler vil eksistens, fullstenighet og verdsettelse være viktig. Det som er et fellestrekk er at regnskapsrapporteringen har krav til presentasjon og innhold i alle, gyldighet, fullstendighet og klassifisering.

2 Oppgave 2 Bokføringslovens formål er å sikre regnskaper, at alle følger samme lover å regler og forholdsvis prinsiper gjør det i hovedsak lettere å sjekke at bedriftene driver på det rene. Da kan det i ettertid utøves kontroll av bokføringen. At skatt kommer inn til staten, hvitvasking og økonomisk kriminalitet blir oppdaget og håndtert. Dette er for å forhindrer økonomiske skandaler som kan påvirke hele samfunnet. Det er derfor viktig med frunnleggende bokføringsprinsipper bokføringsloven 4. Dette sikrer bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Kontrollspor i bokføring er at man har et system der man kan finne tilbake til ulike transaksjoner og aktiviteter i virksomheten altså dokumentasjon, ved å organiserer disse i ulike spesifikasjoner. Kravene til kontrollspor kommer til utrykk i bokføringslovgivningen 3-1 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Disse spesifikasjonene er blant annet: Bokføringsspesifikasjon, Kontospesifikasjon, Kundespesifikasjon, Leverandørspesifikasjon, spesifikasjon av uttak til eiere og egen virksomhet, spesifikasjon av salg til eiere og deltakere, spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. De skal i tilleg være i stand til å utarbeide: spesifikasjon om merverdianalyse, speifikasjon om lønnsoppgavepliktig ytelser, spesifikasjon av eliminering og andre posteringer. Oppgave 3 Målsettingene for den interne kontrollen i en innkjøpsrutine er at kjøp som er blitt foretatt stemmer med det de har bestillt, med riktig kvalitet og kvantum, varene tilhører foretaket og leverandør gjeld er riktig håndtert. Transaksjoner og hendelser, altså kjøp skal være gyldige, fullstendige, nøyaktige, riktig periodisert i saldoen og i resultatregnskapet. Leverandør gjeld skal være: eksisterende, fullstendig og riktig verdsatt.

3 Regnskapsinformasjonen er riktig presentert og har riktig innhold: det er gyldig, fullstendig og klassifisert og forsåelig. Kontrolltiltak som kan være aktuelle i de ulike delene av rutinene er: Bestilling: det er viktig i denne rutinen at virksomheten har løpende oppdatering av varelager eller periode oppdatering for å ha kontroll over hva de har og hva som må bestilles. Dette vil gjør at de bestiller det de trenger og det de har anslått i budsjettet, forhindrer også svinn. Et kjøpsbudsjett vil gi ansatte som har fullmakt til å kjøpe inn varer et anslag på hva bedriften vil bruke, personer med fullmakt må kunne gjøre rede for hva de har kjøpt og signere under på hva de bruker. Det er viktig å ha sikre leverandører og bare bruke de som bedriften har godkjent. Holde seg oppdatert og leverandører og priser. Få anbud på store kjøp av varer og tjenester for å sikre god pris. Det er viktig å ha sikring av IT slik at bare autoriserte personer kan bestille inn varer. Varemottak: skanning og elektroniske koder på varer vil gjøre det lettere å holde varelageret oppdatert om hva som kommer inn, fysisk sikring av lokalene, kontroll om hvem som tar i mot varer- sjekker bestilling med mottate varer og signerer som bekreftelse. Bedriften må selv vurdere om verdien av noen varer er av en så stor grad at det er eget lager for disse med ekstra sikring. Mottak av inngående faktura: her er det viktig at alle inngående fakturaer blir systematisert og lagt inn i systemet for videre behandling. En aldersfordelt liste av faktura vil sikre at de får betalt innen forfall. Regnskapsføring av faktura: sjekke at faktura og bestilling stemmer overrens. Betaling til leverandører: Regnskapsføring av utbetaling: Innen alle aktivitetene for innkjøp er det viktig med fordeling av ansvar innen godkjenning, registrering, gjennomføring, ansvar og avstemning. Dette er for å sikre at en person ikke har for mye ansvar innen ett område som gjør det lettere å bli fristet til å ta ut penger fra bedriften foreksempel eller stjele verdisaker. Det er også viktig at Bedriften har back-up planer for IT, slik at data ikke blir mistet dersom det skulle skje noe. Oppgave 4 Rettigheter og plikter som ny regnskapsfører og tidligere regnskapsfører har i forbindelse med overføring av regnskapsføreroppdrag er i følge GRFS: Ved overdragelse av oppdrag fra en annen regnskapsfører skal ny regnskapsfører be om uttalelse om oppdragsforholdet fra tidligere regnskapsfører. Oppdragsgiver skal orientere om at en slik uttalelse innhentes. Uttalelser som dette skal innhentes før den nye regnskapsføreren inngår en oppdragsavtale med oppdragsgiver. Forespørsel til tidligere regnskapsførere skal likevel ikke skje før oppdragsgiveren har akseptert ny regnskapsførers tilbud om utførelse av regnskapsførertjenester. Den tidligere regnskapsføreren skal når ny regnskapsfører ber om det gi opplysninger til den nye om forhold som tilsier at ny regnskapsfører ikke bør påta seg oppdraget. Tidligere regnskapsførere skal i sin uttalelse minimum opplyse om forhold knyttet til oppdragsutførelsen som inneholder mislighold av oppdragsavtalen eller brudd på krav gitt eller i medhold til lov. Den tidligere regnskapsføreren skal avgisin uttalelse uten ugrunnet opphold, normalt innen 14 dager etter mottak av forespørselen.

4 Begge regnskapsførerene skal dokumentere korrespondansen i oppdragsdokumentasjonen, enten skriftlig uttalelse eller notater fra samtalen. Uttalelsen som gis av tidligere regnskapsfører kan gis uten hinder av taushetsplikten. Medarbeidere i regnskapsførervirksomheten kan fravike kravet om taushetsplikt dersom: (med hjemmel i Regnskapsførerloven 10) ikke annet følger av eller i medhold til lov, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde jf Regnskapsførerloven Det står videre i loven at regnskapsfører som foretar kontroll av en annen regnskapsførers regnskapsføreroppdrag kan i forbindelse med denne kontrollen gis opplysninger og dokumentasjon uten hinder fra den andre regnskapsførers taushetsplikt. Når oppdraget blir overtatt av ny regnskapsfører skal den nye regnskapsfører ha en uttalelse fra den tidligere hvis han ber om det, da gjelder ikke taushetsplikten og den tidligere regnskapsfører er pliktig til en slik uttalelse. regnskasføreren kan også gi dokumentsjon og forklaring til domstol og politi når det er åpnet etterforskning i en straffesak. regnskapsfører har også rapporteringsplikt og skal underrete politiet dersom det i forbindelse med oppdraget eller annen tjeneste er foretatt en straffbar handling. Videre står det i GRFS at hvis undersøkelser ikke avkrefter en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling skal regnskapsførervirksomheten oversende opplysninger. I henhold til GRFS er regnskapsfører virksomheten pålagt å vederlagsfritt bistå gjeldsnemnd og bostyrer med opplysninger om skyldnerens regnskaps og forretningsførsel. Spørsmål c) Kravet til innholdet i oppdragsavtalen er i følge Regnskapsførerloven 3 at det skal angis de regnskapsfunksjonenr og andre oppdrag som skal utføres av regnskapsføreren, og for hvilken tid oppdraget skal gjelde. oppdragsavtalen skal undertegnes av oppdragsgiver og regnskapsfører. Videre står det i loven at Finanstilsynet kan i foreskrift fastsette bestemmelser om krav til navn, adresse og andre opplysninger om oppdragsgiver og regnskapsfører i oppdragsavtale. Spørsmål d) Regnskapsførervirksomheten skal drives forsvarlig og på enhver tid ha nødvendige interne rutiner som sikrer at oppdragsavtalen og krav gitt i eller i medhold av lov etterleves. De bør søke å ha ensartet rutiner for samtlige oppdragsgivere. Antall medarbeidere, medarbeiderenes kompetanse og oppdragsgenes kompeksitet er faktorer som bør tas hensyn til ved atablering og dokumentasjon av interne rutiner og kontroll som skal nedskrives skriftlig.i Risikoforeskriften 3 heter det at Styret skal påse at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Kontrollen skal omfatte 1. at det er klar ansvarsdeling mellom styret og daglig ledelse 2. at foretaket har en klar organisasjonsstruktur 3. fastsatte mål og strategi for foretaket samt overordnet retningslinjer for virksomheten. 4. fastsatte prinsipper for risikostyring og internkontroll 5. risikostyring og internkontroll blir etablert i samsvar med lover og foreskriftr. 6. gjennomført og overvåket Den daglige leder skal i henhold foreskriften om risikostyring og internkontroll sørge for å etablere en

5 forsvarlig risikostyring og internkontroll. Regnskapsfører skal i følge GRFS 5.2 vurdere de av oppdragsgivers interne rutiner som er vesentlige for forsvarlig oppdragsutførelse.

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1 Agenda efaktura til Staten fra 1/7 2012 hva betyr dette for

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 3 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: To oppga er Begge skal besvares (inkl, alle

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer