Revisorloven med kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisorloven med kommentarer"

Transkript

1 Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget

2 Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere lovgivning 17 II Om revisjonens formal. Utviklingen 19 III Om revisjonens innhold. Utviklingen avgod revisjonsskikk...;. 21 IV Lovforarbeidene. Enkelte hovedprinsipper 23 a) Nytt revisorlovurvalg. NOU 1997:9 23 b) Ot.prp. nr. 75 ( ) ' 27 c) Innst. O. nr. 25 ( ) 29 V Oppsummering 29 1 Lovens virkeomräde Saklig virkeomräde Faglig virkeomräde Lovens anvendelse pä andre tjenester Rädgivning eller andre tjenester Attestasjoner overfor det offentlige Geografisk virkeomräde 37 2 Revisjonsplikt og revisjonskompetanse Om revisjonsplikten Hvem har revisjonsplikt? Unntak fra revisjonsplikten Unntak fra unntaket Revisjonskompetanse Fysiske personer - ansvarlige revisorer Revisjonsselskaper 45 3 Godkjenning av revisorer, kompetansekrav mv Godkjenningsmyndighet Om utdanningskravene 48

3 3.2.1 Revisorutdanningen Hoyere revisorstudium Utdanning i utlandet Om kravet til praksis Omfang og ridspunkt for praksis Godkjenning av «annen praksis» Praktisk prove Dokumentasjon av praksis mv Personlige forhold Hederlig vandel konomiske forhold Krav at revisor er myndig Revisjonsselskaper Selskapsform Krav om styre og til deltakernes kompetanse Gyldig vedtak konomiske forhold Fast kontorsted Revisorer fra andre land Tilleggskrav Krav til etterutdanning Fast kontorsted i Norge Bosted Krav til sikkerhet 69 4 Uavhengighet og objektivitet Generelle krav «Fanebestemmelsen» i forste ledd Lovens habilitetsregler Ansettelses- og underordningsforhold Eierandeier Fordringer og gjeld Medlem av styrende organer Deltakelse i regnskapsforing Nasrstäendes forhold Begrepet naerstäende Inhabilitet i morselskap Revisjonsselskaper og uavhengigheten «Andre revisorer»s forhold Aksjeeieres og deltakeres uavhengighet ^

4 4.2.3 Nasrstäende til andre revisorer Uavhengighet när revisjonsselskapet er et konsern ' Uavhengighet for revisjonsmedarbeidere Deltakelse i annen virksomhet Revisor og rädgivningstjenester Kombinasjon av rädgivning og revisjon Rädgivning og uavhengighetskravet Hva er rädgivning eller andre tjenester? Na^rmere om revisorloven 4 5 forste ledd Deltakelse i ledelses- og kontrolloppgaver Revisor som fullmektig Andre revisorer og «smitteeffekten» Revisjonsbevis Andre forhold som kan pävirke uavhengigheten Samarbeidende selskaper og uavhengighet Samarbeidende revisjonsselskaper Eierandeier i rädgivningsfirmaer Samarbeidsavtaler med rädgivningsfirmaer Unntakshjemmel Revisors oppgaver ved revisjon av ärsregnskapet Revisjonens formal Revisjonens omfang Revisjonen av ärsregnskapet Revisjon av registrering og dokumentasjon Revisjonen av ärsberetningen Kontroll med formuesforvaltningen Forebyggelse og avdekking av misligheter og feil Hva er okonomisk kriminalitet? Ulike former for okonomisk kriminalitet Internasjonal utvikling Revisors plikter ved forebygging og avdekking av misligheter og feil Revisors plikter Etter beste skjonn Vurdering av risiko for misligheter og feil. Vesentlighetsbegrepet Om «god revisjonsskikk» og «etter beste skjonn» Revisjon etter beste skjonn og god revisjonsskikk Planlegging 182

5 8 INNHOLD Revisjonens gjennomforing Oppsummering Revisors vurderinig av lover og forskrifter Den revisjonspliktiges ansvar for ä gi informasjon Revisors plikt til ä underrette ledeisen Manglerved regnskapsopplysninger Manglerved formuesforvaltningen Rapportering av misligheter og feil Rapportering av ansvarsforhold Manglende underskrift og fratreden Hvem skal revisor rette den skriftlige rapporteringen til? Dokumentasjon Dokumentasjonens omfang Saerlig dokumentasjonsplikt ved misligheter og feil Dokumentasjon ved revisors fratreden Pätroppende revisors dokumentasjonsplikt Dokumentasjon av rädgivningstjenester Nummererte brev Oppbevaringsplikt Revisjonsberetningens form og innhold Tidspunkt for avgivelse av revisjonsberetning Revisjonsberetningens adressat Revisors «egenerklaering» Forhold som alltid skal omtales i beretningen Ärsragnskap gir et rettvisende bilde Ärsregnskap utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrift Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon Uttalelse om ärsberetningen Presiseringer, forbehold og tilleggsopplysninger Uttalelse om ansvarsbetingende handlinger Revisjonsberetning i konsern Tilbakekalling av revisjonsberetningen Signering og datering av revisjonsberetning Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt Taushetsplikten Taushetspliktens utstrekning 257

6 6.1.2 Taushetsplikt ved faglig kvalitetskontroll Taushetsplikt innen konsernforhold Forklaring til politiet i straffesak Taushetsplikt og vitneplikt «Äpnet etterforskning» vilkär for informasjonsrett Informasjon om «oppdraget eller andre tjenester» Underretning til ledeisen Revisors ansvar ved forklaring til politiet Underretning om straffbare forhold Forslag om rapporteringsplikt Rapportering av hvitvasking Omrädet for rapporteringsretten Den straffbare handlings karakter Mistanke og krav til bevis Rapporteringsrett forutsetter straflbar handling Varsel til ledeisen Hvem skal varsles? Revisors ansvar ved rapportering Opplysningsplikten Opplysningsplikt overfor aksjeeiere mv Informasjon utenfor mote Opplysningsplikt innen konsern Utlevering av dokumenter Revisors informasjonsplikt overfor bostyret Fratreden og overforing av revisjonsoppdrag Revisors fratreden Innskjerping av reglene for fratreden Plikt til ä frasi seg oppdraget Rett til ä frasi seg oppdraget Varsel om fratreden Begrunnelse Valg av ny revisor Ny revisors undersokelsesplikt Tidligere revisors informasjonsplikt Oppdraget aksepteres i strid med tidligere revisors räd Overforing av revisjonsoppdrag Sammenslutninger og omorganiseringer Oppdragsgivers frie valgrett Meldinger om sammenslutninger mv 310

7 8 Revisors erstatningsansvar Betingelsene for erstatningsansvar Skadevoldende handling skyld konomisk tap Ärsakssammenheng Bevisbyrden Ansvars- eller skylddeling Hvem kan saksoke? Solidaransvaret selskapsansvaret Forsikringsstillernes ansvar Tidspunkt for fremsettelse av krav - foreldelse Erstatningsansvar ved rädgivning Lempning av erstatningsansvar Tilbakekalling av godkjenning, sanksjoner mv Vilkär for tilbakekalling Godkjenningsvilkär bortfaller Godkjenningsvilkär bortfaller for revisjonsselskap Tilbakekalling som sanksjon Straffbar handling som grunnlag for tilbakekalling Tilbakekalling pä grunn av pliktforsommelser Tilbakekallingens varighet Klagerett og rettslig proving av sanksjonsvedtak Reaksjoner etter kredittilsynsloven Sanksjoner mot revisjonsselskap Suspensjon av godkjenning a Klagenemnd Straffansvar Straffbarhetskriteriene Strafferammen Overtredelse av god revisjonsskikk Straff for revisjonsselskaper Konkurrens Medvirkning Brudd er forseelser Foreldelse Revisorregister, meldeplikt mv Revisorregisteret og informasjon som skal registreres Revisors informasjons- og meldeplikt

8 10.3 Innsyn i revisorregisteret Oppbevaring og sletting av registeropplysninger Forskrifter om revisorregisteret mv Overgangsregler, ikrafttredelse og endringer i andre lover Nytt revisjonsdirektiv Virkeomräde og definisjoner Godkjenning av revisorer og revisjonsselskaper Registrering Etikk og uavhengighet Krav til revisjonsutforelsen bruk av internasjonale revisjonsstandarder (ISA) Revisjon av konsernregnskaper Kvalitetskontroll Offentlig tilsyn, undersokelser og sanksjoner Revisors erstatningsansvar Valg av revisor og revisors fratreden Saerlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse Internasjonale aspekter Endring av fjerde og syvende selskapsdirektiv (regnskaps- og konsernregnskapsdirektivene) Implementeringsprosessen 383 Vedlegg Lov om revisjon og revisorer (revisorioven) Forskrift om revisjon og revisorer Forskrift om ikrafttredelse av og overgangsregler til lov av 15. Januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorioven) Forskrift om gjennomforing av praktisk prove for revisorer Regler for god revisorskikk Systematisk oversikt over revisorlovens habilitetsregler Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) Forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsforskriften) 421 Litteratur 429

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004))

Besl. O. nr. 59. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59. Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) Besl. O. nr. 59 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 59 Jf. Innst. O. nr. 54 (2003-2004)) År 2004 den 11. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om Riksrevisjonen Kapittel 1 Riksrevisjonens

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Revisors kommunikasjon

Revisors kommunikasjon Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1 Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper 1 Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen Advokatfullmektig Advokatfirmaet Mørch Artikkelen 1 omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer