Gjelder fra: Godkjent av: Fylkesrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet"

Transkript

1 Dok.id.: Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet: Styrings- og kvalitetssystemet, herunder internkontrollen, i skal gi ledelsen trygghet i at virksomheten drives i samsvar med lover, retningslinjer og at driften er effektiv i forhold til ressursbruk. Det tilsier at rapportering på virksomheten og eventuelle avvik må behandles av styringsnivået. Styrings- og kvalitetssystemet skal også gi de ansatte trygghet i arbeidet ved at det er etablert ett sted for informasjon om arbeidsprosesser, rutiner, lover og regelverk/retningslinjer og oversikt over organisasjonens mål. Systemet skal bidra til økt kvalitet på de tjenestene som tilbyr. Mål skal ha et Styrings- og kvalitetssystem som skal bidra til helhetlig virksomhetsstyring og risikoreduksjon gjennom en styrket internkontroll slik at fylkeskommunen skal kunne levere bedre tjenester. Definisjoner: Styringssystem eller virksomhetsstyring: Virksomhetsstyring omfatter alle ledelses- og styringsprosesser som gjennomføres i en fylkeskommune for å etablere og operasjonalisere virksomhetens mål og strategier. I virksomhetsstyring inngår risikostyring og internkontroll. Med andre ord er styringssystem eller virksomhetsstyring et mer omfattende begrep enn internkontroll. Internkontroll: «Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser» 1. Styrings- og kontrollmiljøet: God risikostyring forutsetter et sunt styrings- og kontrollmiljø. Et sunt styrings- og kontrollmiljø vil motivere til målrettet innsats og styring. Styrings- og kontrollmiljøet omfatter kulturen i organisasjonen som bør påvirke de ansattes holdning til risikostyring positivt, slik at organisasjonen oppnår en sikker og forsvarlig drift 2. System: Ordet system betegner, der ikke annet er nevnt, hele styrings- og kvalitetssystemet og ikke en teknisk løsning/hjelpemiddel for internkontrollen. Risikovurdering: Summen av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, og de konsekvensene hendelsen kan medføre. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 1 Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet; Internkontroll i kommuner, PWC Risikostyring i staten håndtering av risiko i mål- or resultatstyring, Senter for statlig økonomistyring.

2 Side : 2 av 6 Vesentlighetsvurdering: Informasjon er vesentlig dersom feil i, eller utelatelse av informasjon kan påvirke avgjørelser. Utrykker en grenseverdi eller terskel som informasjonen må ha for å være til nytte. Arbeidsprosess: Hvordan løses en oppgave. En beskrivelse/kartlegging av en arbeidsprosess skal inneholde formål hvilket problem skal løses. Målsettingen for prosessen. Hvem er involvert i prosessene? Hvor foregår prosessen? Tidsperiode og aktiviteter og oppgaver. Hva er virksomhetsstyring Virksomhetsstyring omfatter alle ledelses- og styringsprosesser som gjennomføres i en fylkeskommune for å etablere og operasjonalisere virksomhetens mål og strategier. Mål- og resultatstyring/balansert målstyring er det dominerende styringsprinsippet i norske kommuner. I virksomhetsstyring inngår risikostyring og internkontroll. Figuren under viser sammenhengen mellom virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll (hentet fra rapport Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering, KPMG s. 47). Figur 1, sammenheng mellom virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Figur 2 viser et eksempel på en styringsmodell der virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll inngår (fra rapport Styring av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering, KPMG s. 42): Figur 2, Eksempel på en styringsmodell der virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll inngår.

3 Side : 3 av 6 Sammenlikning av rammeverk for virksomhetsstyring (hentet fra rapport til Kommunal- og regionaldepartementet: Internkontroll i kommuner, utarbeidet av PWC). COSO-rammeverket: Har sin opprinnelse i regnskap og revisjon. Hensikten med å innarbeide Coso i styringen av en kommune eller bedrift er fremfor alt risikoreduksjon. Primære fokus i rammeverket er målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. Den sentrale arbeidsmetodikken gjengis gjerne som kontrollmiljø risikovurderinger kontrollaktiviteter - informasjon og kommunikasjon - ledelsesmessig oppfølging/overvåking. Arbeidsmetodikken i COSO referer til kontrollaktiviteter ikke arbeidsprosesser. ISO 9001 Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetssystem har sin opprinnelse i produksjonsbedrifter. Økt fokus på forbedring og utvikling, kvalitet i arbeidsprosesser, erfaringsbasert læring og tilfredsstillelse av kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Den sentrale arbeidsmetodikken gjengis gjerne som Planlegg Utfør Kontroller Korriger. Noen kommuner har valgt å etablere rammeverket på enkelte arbeidsprosesser, mens andre bruker det som en standard for kvalitetsarbeid i kommunen. Arbeidsmetodikken har fokus på kontrollaktiviteter. Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring (MRS) har sin opprinnelse i praksisnær ledelsesteori. Økt fokus på måloppnåelse og strategisk styring. Den mest vanlige operasjonaliseringen av MRS er Balansert målstyring (BMS). Tre av fire norske kommuner rapporterer at de har innført MRS og 2 av 4 av kommunene har innført MRS i form av BMS. Utbredelsen av BMS i kommunesektoren har vært understøttet av at Kommunal- og regionaldepartementet og KS som har utarbeidet veiledere og verktøy for dette formålet. Sentrale aspekter med BMS-arbeidsmetodikk er strategisk planlegging av arbeidsprosesser, utarbeidelse av målekart som operasjonaliserer strategiske mål (gjerne som involverende prosess), kartlegging av måloppnåelse og å trekke implikasjoner for ledelse og videre planlegging.

4 Sammenligning av rammeverk: Side : 4 av 6 Figur 3, Sammenligning av rammeverk. Ofte er det videreutviklede versjoner i bruk. s styrings- og kvalitetssystem I 2011 gjennomførte et forprosjekt «Internkontroll». I prosjektet skisserte innleide konsulenter fra KPMG en «Best praksis» for styring/internkontroll: «Internkontroll må tilpasses virksomhetens egenart og risiko». Løsninger, systemer og tilnærminger varierer, men bør inneholde følgende hovedelement: 1. Styrings- og kontrollmiljø 2. Risikovurderinger og kontrollaktiviteter 3. Overvåking og oppfølging Det er etter disse anbefalingene s styrings- og kvalitetssystem er basert på. Selv Om KPMG ikke brukte betegnelsen COSO i sin rapport, er hovedelementene sammenfallende med COSO-rammeverket. PWC har utarbeidet en figur som viser modenhetsnivå for internkontroll: Figur 4, PWCs modenhetsnivå for internkontroll.

5 Side : 5 av 6 I arbeidet med Styrings- og kvalitetsarbeidet (hovedprosjektets del II), er det satt som mål at fylkeskommunen, etter endt prosjektperiode skal ligge mellom nivå 3 og 4 jf. Figur 4. Del II av hovedprosjektet forventes avsluttet Fylkeskommunen er i gang med å etablere rutiner for dokumentering av kontrollbevis (nivå 2), men det er ikke godt etablert i organisasjonen. Prosjektet har også etablert ansvar og rutiner for oppfølging av kontrollsystemet (nivå 3), men mangler systemer for at internkontrollen løpende forbedres. Utvikling og etablering av et Styrings- og kvalitetssystem i Troms fylkeskommune Arbeidet med utviklingen av internkontrollsystemet i har vært prosjektorganisert. I prosjektets styringsgruppe har hele sentraladministrasjonen vært representert. Styringsgruppen har bestått av alle assisterende etatssjefer, alle senterlederne, representant fra tillitsvalgte, fylkeshovedverneombud og controller. Styringsgruppen har hatt en viktig rolle med å forankre prosjektet i organisasjonen. Prosjektet har avsluttet første fase av hovedprosjektet og er i gang med hovedprosjektets del II. I første del av hovedprosjektet var det fokus på å beskrive det overordnede Styrings- og kvalitetssystemet for. Prosjektarbeidet ble delt inn i ulike arbeidsgrupper som har jobbet med ulike identifiserte utviklingsområder. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra styringsgruppen og øvrige ressurspersoner i fylkeskommunen. De identifiserte utviklingsområdene var: - Internkontroll som styringsverktøy rapporteringsrutiner - Styringssystemet og målhierarkiet - Roller og ansvar i internkontrollen - Metode for selvevaluering, risiko- og vesentlighetsvurderinger - Vurdering av teknisk hjelpemiddel for håndtering av kontrollaktiviteter og dokumentflyt I hovedprosjektets del II ble følgende resultatmål definert: Resultatmål 1: Videreutvikle metode for kartlegging av arbeidsprosesser og risikovurderinger. Resultatmål 2: Utvikle mandat og rutiner for internrevisjon/kvalitetssikringsgruppe. Resultatmål 3: Etablere kvalitetssikringsgruppe. Resultatmål 4: Avvikshåndtering, definere avvik, rapportering av avvik. Resultatmål 5: Mal og rutiner for årsmeldinger/etatsmeldinger. Resultatmål 6: Forankre systemet hos de ansatte i sentraladministrasjonen. Resultatmål 7: Utarbeide forslag til plan for kvalitetsarbeidet i de ytre enhetene. Resultatmål 8: Sikre bruken av EK-håndboken. Arbeidet fra hovedprosjektets del II er innarbeidet i kvalitetshåndboken. Kryssreferanser Eksterne referanser

6 Side : 6 av 6

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering

Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering Introduksjon 1. samling planlegging og risikovurdering 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Plan for gjennomføring QB Innspill/behov til opplegget generelt/gjennomføring

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 8-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune Januar 2009 FORORD Denne

Detaljer

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer