Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014

2 Innhold 1. Formål og problemstillinger Bakgrunn Formål og problemstillinger Avgrensinger Revisjonskriterier Kommuneloven og krav til internkontroll Forvaltningsloven Alminnelig forvaltningsrett Lov om bokføring (bokføringsloven) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Kommunale vedtak og retningslinjer Metode Dokumentanalyse Intervju Stikkprøvekontroll Verifiseringsprosesser Tid og ressursbruk Nøkkelpersonell Tidsbruk Gjennomføring... 9

3 1. Formål og problemstillinger 1.1 Bakgrunn Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i sak 5-14, , utarbeidet prosjektplan for forvaltningsrevisjon av tilskuddsforvaltning innenfor området kultur/kulturminne i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI) i Bergen kommune. Bergen kommune har ifølge informasjon på kommunens hjemmeside 17 ulike tilskuddsordninger innen kultur/kulturminne. Av disse er det 16 tilskuddsordninger som forvaltes av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. 1.2 Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet vil være å undersøke i hvilken grad det er etablert et fullstendig system med rutiner og retningslinjer som sikrer god og presis styring og kontroll med tilskuddsforvaltningen. Med bakgrunn i formålet er det formulert følgende problemstillinger: 1. Har byrådsavdelingen etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at informasjon om tilskuddsordningene er tydelig og blir gjort tilgjengelig for målgruppene? 2. I hvilken grad har byrådsavdelingen etablert systemer for å vurdere om tilskuddene bidrar til å nå de mål som er satt for den enkelte tilskuddsordning? a) I hvilken grad er det formulert tydelige formål med de ulike tilskuddsordningene? b) I hvilken grad blir det gjennomført systematiske evalueringer av måloppnåelse innenfor de ulike tilskuddsordningene? 3. I hvilken grad er ansvar for tilskuddsforvaltningen delegert til underliggende enheter i byrådsavdelingen? a) Går ansvar og myndighet knyttet til tilskuddsforvaltningen tydelig frem av delegasjoner og/eller andre styringsdokumenter i byrådsavdelingen? b) I hvilken grad er det stilt krav om rapportering til overordnet nivå i byrådsavdelingen om forvaltningen av de ulike tilskuddsordningene? 4. I hvilken grad er det gjennomført systematiske risikovurderinger knyttet til tilskuddsforvaltningen? a) I hvilken grad er det eventuelt etablert systemer for å følge opp gjennomførte risikovurderinger og sette i verk nødvendige tiltak? 5. I hvilken grad er det iverksatt relevante kontrollaktiviteter for å redusere uønsket risiko? a) I hvilken grad er det etablert retningslinjer, rutiner, sjekklister mv knyttet til saksbehandlingsprosessene? b) I hvilken grad er det etablert systemer for å sikre at eventuelle rutiner, retningslinjer mv er oppdatert? 3

4 c) I hvilken grad gir eventuelle retningslinjer og rutiner, herunder risikovurderinger, føringer for arbeidsdeling i ulike faser av saksbehandlingsprosessen? 6. Er saksbehandlingen i forbindelse med behandling av søknader om tilskudd tilfredsstillende? a) Er det utarbeidet entydige kriterier/vilkår for tildeling av tilskudd innenfor de ulike tilskuddsordningene? b) Blir sentrale krav i forvaltningsloven etterlevd i forbindelse med saksbehandling og vedtak? c) Blir eventuelle interne retningslinjer for saksbehandlingen etterlevd? d) I hvilken grad er det etablert rutiner for å kontrollere sentrale punkter i søknadene? e) Er saksbehandlingen tilstrekkelig dokumentert og etterprøvbar? f) Er det etablert tilfredsstillende system og rutiner for vurdering av habilitet i forbindelse med tilskuddsforvaltningen? 7. I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige systemer for å sikre oversikt over søkere og tilskuddsmottakere innen de ulike tilskuddsordningene? 8. I hvilken grad blir det stilt krav om rapportering fra tilskuddsmottakere i forbindelse med tildeling av tilskudd? a) Går krav til rapportering tydelig frem av underretning om vedtak? b) Har byrådsavdelingen hensiktsmessige systemer for å sikre at tilskuddsmottakere rapporterer i samsvar med de krav som er satt? c) I hvilken grad er det etablert rutiner for å kreve tilbakebetaling av tilskudd dersom rapportering viser at tilskudd ikke er benyttet i samsvar med forutsetninger for vedtak? 9. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å sikre korrekte utbetalinger av tilskudd? a) I hvilken grad er det etablert rutiner for kvalitetssikring knyttet til utbetaling av tilskudd til tilskuddsmottaker? b) Er faktisk utbetalte tilskudd i samsvar med vedtak? 10. Er det etablert tilfredsstillende system og retningslinjer for regnskapsføringen i forbindelse med tilskuddsordningene, og for regnskapsføring knyttet til ikke benyttede tilskudd? a) I hvilken grad er det etablert rutiner som sikrer at tilskudd blir bokført i henhold til gjeldende krav og retningslinjer? b) I hvilken grad er regnskapsføringen innrettet slik at regnskapet gir muligheter for kontroll og oppfølging av tilskuddsforvaltningen? 11. Er det etablert rutiner for melding og behandling av avvik knyttet til tilskuddsforvaltningen? 1.3 Avgrensinger Prosjektet vil ha fokus på tilskuddsordninger innen området kultur/kulturminne som blir forvaltet av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke i Bergen kommune. Byrådsavdelingen forvalter 16 ulike tilskuddsordninger innenfor området kultur/kulturminne. For å belyse problemstillingene som går frem over, vil revisjonen både se på hvilke systemer som er etablert på overordnet nivå, og gjøre mer dyptgående undersøkelser av fire utvalgte tilskuddsordninger. Dette er nærmere beskrevet i prosjektplanens metodekapittel. 4

5 2. Revisjonskriterier Innsamlede data vil bli vurdert opp mot revisjonskriterier i form av regelverk og eventuelle kommunale vedtak og retningslinjer som gir føringer for tilskuddsforvaltningen. Listen med kriterier under er ikke uttømmende for det som kan være relevant for prosjektet. Andre kriterier vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 2.1 Kommuneloven og krav til internkontroll Det fremgår av kommuneloven at kommunerådet «skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.» I Ot.prp.nr.70 ( ) fremgår det at selv om kommunerådet etter kommuneloven ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av disse organers ledelsesansvar. Det blir videre pekt på at det er i samsvar med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Flere rammeverk gir retningslinjer for hvordan et overordnet internkontrollsystem kan utarbeides. Et av de mest brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen, som sist ble oppdatert i Hovedelementene i COSO-modellen består av elementer som er felles for flere ulike rammeverk for internkontroll, og sentrale elementer er: Styrings- og kontrollmiljø Risikokartlegging og -vurdering kontrollaktiviteter kommunikasjon og informasjon ledelsens oppfølging Ifølge COSO-modellen skal blant annet risikokartlegginger og -vurderinger sikre at de arbeidsprosessene som har høyest sannsynlighet for, og konsekvens av, svikt, feil eller mangler blir identifisert. Det er viktig at sentrale mål, arbeidsprosesser og oppgaver er tydelig definert, som et utgangspunkt for risikovurderingene. Videre er det er et mål at ledelsen, basert på identifiserte risikoer, skal sette i verk målrettede risikoreduserende tiltak der det er behov for det. 2.2 Forvaltningsloven Behandling av søknader om tilskudd skal følge reglene i forvaltningsloven. Tildeling av tilskudd er enkeltvedtak, og dette innebærer at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak må følges. Av forvaltningsloven 23 går det frem at et enkeltvedtak skal være skriftlig, om ikke dette av praktiske årsaker vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Videre går regler om begrunnelse av vedtak frem av forvaltningsloven 24 og 25. Ifølge 24 skal et enkeltvedtak begrunnes, mens det av 24 andre ledd går frem at forvaltningsorganet kan la være å gi en samtidig begrunnelse for vedtak om 1 Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV COSO: Internal Control Integrated Framework (2013). 5

6 fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. Forvaltningsorganet må likevel sikre at saksbehandlingen av søknadene er sporbar, og begrunnelsene for vedtakene må dokumenteres slik at de kan etterprøves. Av 27 går det frem at det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket, skal sørge for at partene blir underrettet om vedtaket så snart som mulig, og at det i underrettelsen skal gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage. Retten til å klage på et vedtak går frem av 28. Kapittel 2 i forvaltningsloven omhandler habilitet, og av 6 første ledd går det frem når en offentlig tjenestemann er å regne som ugild. Videre går det frem av 6 andre ledd at en offentlig tjenestemann er «( ) ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 2.3 Alminnelig forvaltningsrett Et grunnleggende krav til forvaltningen er at den skal ta avgjørelser på grunnlag av en forsvarlig saksbehandling. Dette kravet blir regnet som en ulovfestet rettsregel som supplerer de lovfestede kravene til saksbehandlingen som fremgår av forvaltningsloven. 3 Forsvarlig saksbehandling innebærer at det organet som skal ta en avgjørelse, har et forsvarlig grunnlag for å ta sin avgjørelse. Behandlingen av søknader, og de vurderinger som blir gjort, må derfor være basert på saklighet (saklighetsprinsippet), og at vurderingene er mulige å etterprøve. Dette innebærer blant annet at tildeling av tilskudd må være basert på fastsatte tildelingskriterier, og ikke på utenforliggende hensyn, samt at det ikke skal være usaklig forskjellsbehandling. 2.4 Lov om bokføring (bokføringsloven). 4 Grunnleggende bokføringsprinsipper Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper: 1. Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. 2. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. 3. Realitet: Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde den bokføringspliktige virksomheten. 4. Nøyaktighet: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig. 5. Ajourhold: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier. 6. Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. 7. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. 8. Oppbevaring: Dokumentasjon, bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. 3 Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 2. utgave,

7 9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. 10. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. 10 Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokførte opplysninger skal være dokumentert. Dokumentasjonen skal utstedes med et korrekt og fullstendig innhold og vise de bokførte opplysningenes berettigelse. Dokumentasjonen skal ikke endres etter utstedelse. Dersom dokumentasjonen består av flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentet til øvrige dokumenter. 2.5 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 7 Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk (utdrag) Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Dette skal likevel ikke medføre at avleggelsen av årsregnskapet må forskyves utover de frister som er bestemt, jf. 10. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir. 2.6 Kommunale vedtak og retningslinjer Relevante kommunale vedtak og retningslinjer vil bli brukt som revisjonskriterier. 7

8 3. Metode Oppdraget vil bli utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 3.1 Dokumentanalyse Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og brukt som revisjonskriterier. Videre vil informasjon om byrådsavdelingen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet inn og analysert. Aktuelle dokumenter kan være kommunale retningslinjer og rutiner for tilskuddsforvaltningen og saksbehandlingen, ulike styringsdokumenter i byrådsavdelingen, maler for underretningsbrev om innvilgelse/avslag på søknad om tilskudd, dokumentasjon fra evalueringer av tilskuddsordninger, risikovurderinger av tilskuddsordninger, regnskap knyttet til tilskuddsordninger mv. 3.2 Intervju Revisjonen ønsker å gjennomføre intervju med utvalgte personer som arbeider med tilskuddsforvaltning innenfor området kultur/kulturminne i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. Til sammen vurderer revisjonen at det vil være aktuelt å gjennomføre rundt 6 intervju. 3.3 Stikkprøvekontroll Revisjonen vil gjennomføre stikkprøvekontroll av 24 saker som gjelder søknad om tilskudd, for å undersøke i hvilken grad regelverk, retningslinjer og andre føringer har blitt fulgt i saksbehandlingen, samt i hvilken grad det er stilt krav om rapportering fra tilskuddsmottakere om bruken av tilskuddet. Utvalget av saker vil bli gjort fra fire ulike tilskuddsordninger. For hver sak vil blant annet søknaden, eventuell supplerende informasjon, dokumentasjon fra saksbehandlingen, og underretning om vedtak til tilskuddssøker bli gjennomgått. Formålet med gjennomgangen av saker vil være å undersøke om saksbehandlingen i forbindelse med søknader om tilskudd er i samsvar med prinsipper om god forvaltningsskikk og krav til forsvarlig saksbehandling, samt om eventuelle egne kommunale krav og retningslinjer blir fulgt. For de samme fire tilskuddsordningene vil det også bli kontrollert hvorvidt utbetalinger av tilskudd samsvarer med vedtak, hvordan regnskap er ført og dokumentert, og om det er gjennomført risikovurderinger og etablert kontrollaktiviteter for å redusere uønsket risiko. 3.4 Verifiseringsprosesser Oppsummering av intervju vil bli sendt til intervjuobjektene for verifisering. Det er informasjon fra de verifiserte intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Det vil bli gjennomført et verifiseringsmøte med kommunaldirektør og/eller eventuelle andre nøkkelpersoner innenfor byrådsavdelingens tilskuddsforvaltning, der rapportens datadel blir gjennomgått. Hensikten med et slikt møte er å sikre at eventuelle feil og misforståelser blir rettet opp. Deretter vil utkast til rapport, med revisjonens vurderinger og forslag til tiltak, bli sendt på høring til Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke ved kommunaldirektør. Kommunaldirektør blir oppfordret til å komme med en høringsuttalelse, og en eventuell høringsuttalelse vil bli vedlagt den ferdige rapporten. 8

9 4. Tid og ressursbruk 4.1 Nøkkelpersonell Stein Ove Songstad vil være ansvarlig partner for forvaltningsrevisjonen. Prosjektleder for prosjektet vil være senior manager Line M. Johansen. I tillegg vil seniorkonsulent Stine Olsen og seniorkonsulent Øyvind M. Berge ha sentrale roller i prosjektet. Janne Pedersen, som er master i regnskap og revisjon, vil være sentral i gjennomføringen av kontroller av utbetalte tilskudd og kontroller av regnskapsføringen knyttet til tilskuddsordningene. 4.2 Tidsbruk Med utgangspunkt i prosjektets art og planen som er lagt for hvordan det skal bli gjennomført, er det stipulert at det vil ta ca 280 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelser, utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data i forhold til revisjonskriteriene, utarbeidelse av rapport og kvalitetssikring. 4.3 Gjennomføring Prosjektet kan startes opp i slutten av mars 2014, og ferdig rapport kan oversendes til kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av september For å kunne gjennomføre prosjektet innen denne fristen og med stipulert timebruk er det viktig at kommunen innen rimelig tid stiller dokumentasjon tilgjengelig og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju. Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale. Bergen, 3. mars 2014 Stein Ove Songstad, oppdragsansvarlig partner 9

10 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer