Hvorfor internkontroll?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor internkontroll?"

Transkript

1

2 Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll

3 Hvorfor internkontroll?

4 Krav om internkontroll i norske kommuner Forankret i kommuneloven, Videre en lang rekke bestemmelser i kommuneloven og særlover som knyttes til internkontroll. Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

5 Kontrollspor Det er to kontrollinjer som løper ut fra kommunestyret. Den ene er til rådmannen via formannskapet, og den andre er gjennom kontrollutvalget til valgt revisor.

6 Rapporter som er utarbeidet Internkontroll i norske kommuner, kommunalog regionaldepartementet, Agenda, Internkontroll i kommuner, kommunal- og regionaldepartementet, PwC. 85 tilrådinger for styrkt eiegenkontroll i kommunane, kommunal- og regionaldepartementet.

7 Kort «summeoppgave» Hvordan praktiseres internkontroll hos dere?

8 Definisjon av internkontroll - COSO COSO fremstår idag som internasjonalt annerkjent hva som angår normativ beskrivelse av internkontroll. Intern kontroll defineres som en prosess som er iscenesatt og gjennomført av de ansatte i en virksomhet, og utformet for å oppnå målsettinger. Målrettet og effektiv drift. Pålitelig ekstern regnskapsrapportering. Overholdelse av gjeldende lover og regler.

9 Internkontroll Internkontroll kan ses på som et styringskonsept som innebærer kvalitetssikring av prosesser og rutiner, med siktemål å sikre forventet målrealisering. En sentral arbeidsmåte innenfor dette konseptet er å avdekke risiko for framtidige feil/mangler/misligheter, samt iverksette motvirkende tiltak som reduserer slike risiki i tilstrekkelig/ønsket grad. Intern kontroll dreier seg altså i stor grad om å være beredt og forebygge og å gjøre dette på en slik måte at det gir trygghet for at virksomhetens utvikling går i ønsket retning. Virksomheten skal tilby kvalitet og arbeide effektivt, overholde lover og regler slik at omgivelser og innbyggere tenker godt om oss!

10 COSO modellen

11 Metodikk Målekategori Måleffektiv og kostnadseffektiv drift Regnskapsrapportering Overholdelse av lover og bestemmelser Prosesser Lønnsrutiner Kjøp av varer og tjenester Fakturering for varer og tjenester Oppfølging av fordringer Finansforvaltning Sikring av egne verdier Budsjettering Regnskapsføring kommuneregnskapet Generell oppfølging av lover og forskrifter Oppfølging av kommunale vedtak Etablering og utvikling av etisk plattform

12 Kontrollmiljøet Kontrollmiløet Overvåking Risikovurdering Internkontroll Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer

13 Kontrollmiljøet Grunnlag for de øvrige komponentene i COSO Påvirker ansattes holdning til kontroll og organisasjonskultur.

14 Kontrollmiljøet Kontrollmiljø setter standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til kontroll og styring. Det danner grunnlaget for de øvrige kontrollkomponentene og gir orden og struktur. Følgende elementer inngår: Integritet/etiske verdier Kompetanse hos virksomhetens medarbeidere Ledelsens filosofi og driftsform Måten ledelsen fordeler ansvar og myndighet på Hvordan ledelsen organiserer og utvikler de menneskelige ressursene Kontrollmiljøet er grunnlag for de øvrige kontrollkomponentene, gir orden og struktur. Et kompetent og ærlig personale er avgjørende for god intern kontroll, der er de ansatte som får internkontrollsystemet til å virke.

15 Kontrollmiljøet Kontrollmiljøet har en altomfattende innflytelse på forretningsprosessenes struktur, etablering av målsettinger og risikovurderinger. Påvirker også kontrollaktivitetene, informasjons. Og kommunikasjonssystemer og overvåkingsaktivitetene. Ikke bare utformingen, men også måten de fungerer på til daglig. Kontrollmiljøet er påvirket av historie og kultur, og påvirker de ansattes kontrollbevissthet.

16 Kontrollmiljøet integritet og etiske verdier Integritet er en forutsetning for etisk arbeid i alle nivåer Det må legges vekt på å utvikle sunne etiske holdninger blant de menneskene som utgjør arbeidsmiljøet. Ledelsen handlemåte og lederstil smitter over på de ansatte, Ledelsen må gå foran og vise gode etiske holdninger. Vanskelig å etablere etiske verdier, med tanke på å ta hensyn til flere parter. Ledelsen verdier må balanseres ut fra hensyn til bedriften, - de ansatte - leverandører - kunder - konkurrenter - samfunnet Etikk har fått et sterkere fokus i senere tid, eks fair trade.

17 Kontrollmiljøet - kompetanse Kompetanse hos en person skal reflektere den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å utføre de oppgaver som er definert i vedkommendes stilling. Ledelsen må definere kompetansenivået for de enkelte arbeidsoppgaver og omforme disse til nødvendige ferdigheter og kunnskaper.

18 Kontrollmiljøet Ledelsesfilosofi og driftsform Ledelsens filosofi og driftsform påvirker måten virksomheten drives på, inkludert forretningsrisiko som aksepteres. En forretning som har lyktes i satsning på høyrisikoprosjekt kan ha et annet syn på internkontroll enn ensom har måttet tåle harde økonomiske eller rettslige konsekvenser som følge av å satse høyt. En forretning som ledes på en uformell måte muntlig kontakt mellom nøkkelpersoner. Mer formelt sette sin lit til skriftlige handlingsplaner, resultatindikator og avviksrapportering.

19 Risikovurdering Kontrollmiljøet Overvåking Risikovurdering Internkontroll Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviteter

20 Risikovurdering ja fordi ting skjer

21 Risikovurderinger En hver virksomhet står overfor en rekke eksterne og interne risiki som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering og analyse av risiki som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens målsetninger. Identifiseringen og analysen danner så et grunnlag for hvordan risikoen skal håndteres. Det trengs også mekanismer som kan identifisere og håndtere risiko i forbindelse med endringer.

22 Risikovurderinger Identifisere og analysere risiki for å nå målsettinger. Målsettinger finnes i eksempelvis økonomiplan. Identifisere og analysere hvordan risiko skal håndteres. Økonomiske og driftsmessige forhold endres, derfor spesielt risiko knyttet til endringer.

23 Risikovurderinger

24 Risiko på økonomiområdet kan oppstå når det er Endring i omgivelser endringer i regelverk eller forhold som kan endre risikobildet Nytt personale nytt personale kan ha en annen vinkling eller forståelse på IK Nye eller oppdaterte informasjonssystemer betydelige eller raske endringer i informasjonssystemer kan endre risiko relatert til den interne kontrollen Ny teknologi innføring av nye informasjonssystemer kan endre risiko som er forbundet med IK. Restrukturering restrukturering kan medføre reduksjon i antall medarbeidere og endringer i tilsyn og arbeidsdeling kan endre risikoen forbundet med IK. Nye/endring i regnskapsprinsipper endringer i regnskapsprinsipper kan påvirke risikoer i forbindelse med utarbeidelse av regnskap.

25 Risikovurdering inntekter

26 Kort oppgave Hvilke risiko finnes ved kjøp av varer og tjenester? - Risiko - Konsekvens - Rangering

27 Risikovurdering innkjøp Risiko Konsekvenser Rangering Kjøper inn uten fullmakt Mange små kjøp til høy pris Faktura gjelder privat vare- eller tjenestekjøp. Feil avgifts behandling Uklare ansvarsforhold. Urettmessig krav overfor kommunen. Mislighet varer til eget bruk. Uøkonomisk Uetisk, fare for økonomisk tap/ overskridelser. Feilaktig praktisering av mva-reglene kan medføre økonomisk tap/etterbtalingskrav. Merarbeid Alvorlig Alvorlig Alvorlig Alvorlig

28 Risikovurdering budsjett Risiko Konsekvenser Rangering Urealistiske budsjettforslag fra etatene/rådmannen Uklarheter i hva som ligger i rammetilskudd og hva som er øremerkede tilskudd Budsjettvedtak er ikke i henhold til lover og regler Kan medføre budsjettoverskridelser og i verste fall økonomisk tap dersom feilbudsjetteringen ikke blir rettet opp. Kan også føre til misligheter Inntekter kan dobbeltbudsjetteres Vedtak kan kjennes ugyldig. Dette kan igjen føre til tap på inntekter Alvorlig Moderat Alvorlig

29 Risikovurdering En risikovurdering kan avsluttes med forskjellige konklusjoner. Det kan være aktuelt å endre rutiner Det kan være risiki man ikke kan gardere seg mot. Der det ikke finnes egnede risikohåndterings tiltak. Må akseptere risiko og overvåke

30 Kontrollaktiviteter Kontrollmiljøet Overvåking Risikovurdering Internkontroll Kontrollaktiviteter Informasjon og kommuniikasjon

31 Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. De omfatter en rekke aktiviteter, blant annet: Godkjennelser Anvisninger Verifikasjoner Avstemminger Driftsgjennomgåelse Sikring av ressurser

32 Kontrollaktiviteter Kontrolltiltak må utvikles og iverksettes i kontakt med de ansatte. Først da gis ansatte mulighet til å forstå hvilke holdninger som skal prege organisasjonen. - etablere internkontrollkultur.

33 Kontrollaktiviteter «et reglement er ikke på plass før det er meningsfullt kjent i organisasjonen. Innhold og opplæring må tilpasses den enkelte kommune» KS- rådmannens internkontroll. Hvordan oppnå dette?

34

35 Kontrollaktiviteter inntekter

36 Kort oppgave Diskuter kontrollaktiviteter knyttet til innkjøpsområdet.

37 Kontrollaktiviteter - innkjøp Risiko Konsekvenser Rangering Kjøper inn uten fullmakt Mange små kjøp til høy pris Faktura gjelder privat vare- eller tjenestekjøp. Feil avgifts behandling Uklare ansvarsforhold. Urettmessig krav overfor kommunen. Mislighet varer til eget bruk. Alvorlig Kontroll-aktiviteter Pålegger leverandør at rekvisisjon og/eller kjøpers navn skal fremkomme på faktura/pakkseddel. Uøkonomisk Alvorlig Rammeavtaler Uetisk, fare for økonomisk tap/ overskridelser. Feilaktig praktisering av mva-reglene kan medføre økonomisk tap/etterbtalingskrav. Merarbeid Alvorlig Alvorlig Vektlegge holdninger. Innehaver av attestasjonsfullmakt må sikre seg at varen er levert, alle bilag er tilstede Opplæring

38 Informasjon og kommunikasjon Kontrollmiløet Overvåking Risikovurdering Internkontroll Informasjon og kommuniikasjon Kontrollaktiviteter

39 Informasjon og kommunikasjon Informasjon beveger seg mellom sender og mottaker gjennom ulike kanaler.

40 Informasjon og kommunikasjon Form og innhold (intranett, håndbøker etc ) Rapportering om drift og økonomi Informasjonssystemer Riktig informasjon til rett person til rett tid. Informasjon må kommuniseres effektivt oppover og nedover, samt på tvers i virksomheten. Skal kommunikasjonen ha funnet sted må meddelelsen være mottatt og forstått av mottakeren. Alle ansatte må forstå sin egen rolle i kontrollsystemet og hvordan deres aktiviteter og handlinger relaterer seg til andre arbeid.

41 Overvåking Kontrollmiljøet Overvåking Risikovurdering Internkontroll Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviteter

42 Overvåking Kontroll med etterlevelse Evaluering av internkontroll Tiltak for å forbedre svakheter Internrevisjonen Overvåking kan skje : - Kontinuerlig parallelt med driften integrert i handlinger ansatte gjør. - Frittstående omfang og hyppighet avhengig av risikovurdering - Kombinasjon av begge

43 Oppfølgingsmodell IK Etablere et grunnlag Ledelsens holdning Organisasjonsstruktur Grunnleggende forståelse av effekten av internkontroll Utarbeide og gjennomføre Prioritere risikoer Identifisere kontroller Identifisere relevant og pålitelig informasjon om kontroller Implementere oppfølgingsprosedyrer Vurdere og rapportere Prioritere resultater Rapportere resultater til rett nivå Følge opp og korrigere tiltak Konklusjoner som underbygger kontrollens hensiktsmessighet

44 Forutsetninger for god IK

45 Sammenheng mellom komponentene Kontrollmiljøet representerer det strategiske perspektivet i internkontrollen, og er grunnmuren som de andre komponentene bygger på. Risikovurderinger er en del av internkontrollens operasjonelle perspektiv, og viser til en nødvendig aktivitet for at målene nås. Identifisere og analysere risiko er en kontinuerlig prosess. Kontrollaktiviteter representerer de metoder og tiltak som er nødvendig for å håndtere risiko. For å nå mål, må det også foreligge informasjonsflyt på alle nivåer i organisasjonen. Forutsetter at det er etablert arenaer og systemer for informasjonsflyt. Informasjon må også kommuniseres. Internkontrollen er dynamisk og det samlede systemets effektivitet må følges opp og vurderes.

46 Sammenheng mellom komponentene Komponentene i COSO kan benyttes hver for seg, flere sammen eller alle samlet mot hver av de tre formålene med intern kontroll.

47 Begrensninger ved den interne kontrollen Uansett hvor godt internkontrollsystemet planlegges og gjennomføres kan det bare gi ledelsen og styret en rimelig sikkerhet for at foretaket vil oppnå sine målsettinger. Sannsynligheten for at målsettinger oppnås, påvirkes av de begrensinger som ligger i ethvert internkontrollsystem. Disse begrensningene inkluderer det at de vurderinger som ligger til grunn for en avgjørelse kan være feilaktige og at det kan oppstå sammenbrudd på grunn av menneskelig svikt, feiltakelse og misforståelser. En annen faktor er behovet for å vurdere kontrollrutinens relative kostnad og nytte.

48

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2009 Internkontroll lønn Kvinesdal kommune Mars 2010 SAMMENDRAG Kontrollutvalget vedtok i sak 02/09 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune Dato 5. mars 2013 RAPPORT 3/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING... 4 3 METODE... 5 4 REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Likebehandling i saksbehandling etter Plan- og bygningsloven Halden kommune 6/10-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Mars 2006 I Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet. Internkontroll i norske kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet. Internkontroll i norske kommuner Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i norske kommuner Kommunal- og regionaldepartementet Internkontroll i norske kommuner Status og utviklingsbehov AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3:9 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGSREVISJON Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 8-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune Januar 2009 FORORD Denne

Detaljer