UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)"

Transkript

1 UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten har ikke integrert risiko- og (intern)kontroll i sine aktiviteter, og det oppfattes å tilføre liten verdi Virksomheten er underlagt regulatoriske krav til risikostyring og (intern)kontroll, men har ikke etablert roller, metode og verktøy for å overholde kravene. Virksomheten har mistet oversikt over hva som er gjeldende retningslinjer for dens aktiviteter. Virksomheten har behov for oppdatering og sanering av styrings- og aktivitetsdokumenter. Virksomhetens omfang og kompleksitet har økt, slik at den har behov for å formalisere hvordan den hovedaktiviteter gjennomføres og kontrolleres. INTERNKONTROLL SOM SVAR Forstås som et styringssystem Er forutsatt i lovgivningen skal finnes i helse- og omsorg INTERNKONTROLL Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, og feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. Tre elementer i denne kontrollen Kontrollmålsetting Kontrollkomponenter Enheter/aktivteter KONTROLLMÅLSETTING Kan dreie seg om flere forhold Etterlevelse av lover og forskrifter Målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig regnskapsrapportering Innen helse og omsorg vanligvis Lover og forskrifter KONTROLLKOMPONENTER Kontrollmiljø Risikovurderinger Kontrollaktiviteter Informasjon og kommunikasjon Ledelsesmessig oppfølging og overvåking Innen helse og omsorg Vanligvis alle 1

2 ENHETER/AKTIVITETER Kommune Enhet/aktivitet (sykehjem/medisinering) Helseforetak Enhet/aktivitet (akuttmottak/involvering av spesialist) INTERNKONTROLL SOM STYRINGSSYSTEM Opptatt av å Identifisere risiko Redusere risiko ved kontrollhandlinger Overvåke og avdekke rutineavvik Følge opp og lukke avvik Mindre opptatt av Målstyring Prosessvakheter og -forbedringer HVA ER INTERNKONTROLL I HELSE OG OMSORG, forskr 2 FORSKRIFTER RETTSLIG STATUS Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivingen (Forskrift 1996) Matloven (Forskrift om internkontroll 1994) Personopplysningsloven (personvern og informasjonssikkerhet (Personopplysningsloven 14 og -forskriftens kapittel 3) Forskjellen og likheten på lov og forskrift Forholdet mellom forskrift og retningslinjer Veiledning til forskrifter IK-FORSKRIFTEN FOR HELSE OG SOSIAL Formål 1. - bidra til faglig forsvarlige sosial-og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE, 3 Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3. Kommunale helse- og omsorgstjenester Kom. Folkehelsearbeid (folkehelsel. 30) Kom. helse- og omsorgstjenester Alle de ulike tjenestene 2

3 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE, 3, forts Fylkeskommunale helsetjenester Fylkeskom. ledelse av tannhelsetjenesten Fylkeskommunale tannhelsetjenester De ulike tjenestene Statlige helsetjenester De regionale helseforetakenes og helseforetakene ledelse Statlige helsetjenester De ulike tjenestene Private helsetjenester Som drives med avtale Som drives uten avtale INNHOLDET I INTERNKONTROLLEN, 4 skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen. tilpasses DOKUMENTASJON AV INTERNKONTROLLEN, 5 Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. ene må dokumenteres Tilligger lederen å avgjøre omfang (?) Styrende dokumenter a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt Mål og deltjenester Organisering av deltjenestene Lederstruktur Oppgavefordeling Myndighetsfordeling Dokumenter som viser/kan vise dette b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten opplæring fremleggelse Lover Forskrifter Eksterne veiledere/faglige retningslinjer? Interne prosedyrer? c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll Kartlegging av behov Kontroll ved ansettelser Kurs/etter- og videreutdanning (jf også khtjl 6-2) Veiledning/mentorordninger Behov Avtaler Planer Gjennomførte tiltak 3

4 d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Arb.grupper, kval.sirkler, Avviksbehandling, forbedringsgrupper Virksomhets-/handlingsplaner e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende til forbedring av virksomheten Brukerundersøkelser Klager Ombudserfaringer Analyseredskaper/prosedyrer f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav Risiko- og sårbarhetsanalyser Registrering av feil/svikt Bruk av hendelser i forbedringsarbeid Avdekkingsforventninger Analyseredskaper Utviklingsarbeid g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen Rapportering Overvåking Gjennomgang Prosedyrer om fagutøvelse og administrasjon Rapporter om resultater, hendelser, klager h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten systemrevisjon delinspeksjon Revisjonsrutiner Sjekklister DOKUMENTASJON AV INTERNKONTROLLEN, 5 Avgjøres ut fra behov Bør uansett omfatte organisering myndighetsfordeling oppgavefordeling opplæring medvirkning brukererfaring 4

5 DOKUMENTASJON AV INTERNKONTROLLEN, 5 forts Risikovurderinger Avviksbehandling Faglige prosedyrer Særskilte oppgaveløsninger Relative faktorer Personalets kompetanse Vikarordninger Vaktskifter Endringer LEDERANSVARET Ta initiativ og klargjøre ansvarsfordeling ved utvikling/forbedring av internkontrollen Informere organisasjonen Involvere relevante medarbeidere Beslutte organisering og videreutvikling av internkontrollen Legge til rette for opplæring blant ansatte Følge opp hvordan internkontrollen virker Demings sirkel Planlegging av tiltak (innovasjonen) Utføring av tiltakene (drift) Kontroll av at tiltakene etterleves (ettersyn) Korrigering(tilpasning) Et eksempel internkontrollsystem i forhold til avviksbehandling i sykehus, herunder kvalitets-utvalgenes oppgaver og funksjon, ledelses-forankring og fordeling av ansvar Om sykehuset har et internkontrollsystem i forhold til kvalitetsutvalg og avvikshåndtering Om kvalitetsutvalget og avviksbehandlingen er forankret i sykehusets ledelse Om kvalitetsutvalgets oppgaver, myndighet og ansvar er klart definert og kjent for de aktuelle Om kvalitetsutvalget er organisert på en slik måte at informasjon om avvik tas imot og behandles i henhold til hensikten med kvalitetsutvalgenes funksjon Et eksempel forts. Hvilke rutiner som foreligger for identifisering av avvik Avvikshåndtering/melderutiner i virksomhetene, hva som håndteres lokalt, hva som meldes kvalitetsutvalg og hvilke rutiner som eksisterer for å sende melding til andre instanser Hvordan kvalitetsutvalget og sykehuset benytter informasjon om avvik til kartlegging og analyse som grunnlag for kunnskap til å forebygge svikt Hvordan kunnskap fra avviksbehandlingen i kvalitetsutvalget (sykehuset) benyttes overfor og av ledelsen og virksomheten lokalt for å forebygge svikt. 5

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAL TEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 20/08 20/08

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTERNKONTROLL OG REGELETTERLEVELSE Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 30.januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer