Fosen Kommunerevisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Kommunerevisjon"

Transkript

1 Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008

2 INNHOLD 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSINGER PROBLEMSTILLINGER VURDERINGSKRITERIER NÆRMERE OM INTERNKONTROLL NÆRMERE OM TILDELIG AV TJENESTER OG VEDTAK METODE INNHENTEDE OPPLYSNINGER PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE I MOSVIK KOMMUNE HJEMMETJENESTENES INTERNKONTROLLDOKUMENTASJON GJENNOMGANG AV VEDTAK ERFARINGER FRA ADMINISTRASJONEN VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALING RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Vedlegg: Prosjektmatrise Rissa Monica Larsen Revisjonssjef Tore Solli Forvaltningsrevisor Fosen kommunerevisjon IKS Side 1

3 1 SAMMENDRAG På bakgrunn av en bestilling fra kontrollutvalget i Mosvik kommune har Fosen Kommunerevisjon gjennomført en forvaltningsrevisjon for å vurdere om kommunen har tilfredsstillende internkontroll knyttet til de hjemmebaserte tjenestene i pleie- og omsorgssektoren. I tillegg ble det undersøkt om gjeldende regelverk og intern rutine ble fulgt ved tildeling av tjenestene. Kommunen ble vurdert i forhold til følgende krav: Foreligger det oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav? Har kommunen utarbeidet og dokumentert tilfredsstillende prosedyrer og rutiner for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene? Foretas det en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen? Fattes det skriftlige vedtak i avgjørelser som gjelder tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Er vedtakene fattet i tråd med delegert myndighet? Er vedtakene begrunnet? o Henvisning til lovhjemmel o Beskrivelse av de faktiske forhold o Redegjørelse for utøvelse av skjønn Blir søker gjort kjent med retten til å klage? Er saksbehandlingstiden knyttet til tildeling av hjemmetjenester mindre enn 20 dager? Fosen kommunerevisjon konkluderer med Mosvik kommune delvis oppfyller kravet til internkontroll i hjemmetjenestene etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og sosialtjenesteloven. Kommunen har utarbeidet flere prosedyrer og rutiner for hjemmetjenestene og innehar et system for avviksmeldinger. Det mangler imidlertid en risikovurdering for hjemmetjenestens virksomhet og et system for overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Hjemmetjenestene har heller ikke tatt avviksmeldingsordningen aktivt i bruk. Det ligger derfor et forbedringspotensial i å utvikle den eksisterende internkontrollen til et helhetlig arbeidsverktøy for kontinuerlig forbedring av tjenesten. Tildeling av hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene skjer i tråd med beskrevne rutiner og gjeldende regelverk. Saksbehandling og vedtak er i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og saksbehandlingstiden er i samsvar med det som er bestemt. På bakgrunn av rapporten og konklusjonen anbefaler revisjonen at Mosvik kommune prioriterer følgende: Utvikle eksisterende internkontrollsystem innen hjemmetjenestene til å omfatte en helhetlig internkontroll for de hjemmebaserte tjenestene, jf. det pågående arbeidet med utarbeiding av en kvalitetshåndbok for pleie- og omsorgstjenesten. En fungerende internkontroll vil kunne være et hjelpemiddel i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene i kommunen. Fosen kommunerevisjon IKS Side 2

4 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Krav om internkontroll i helsetjenesten med utarbeiding av skriftlige prosedyrer og rutiner er innført for å sikre etterlevelse av sosial- og helselovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring. Hjemmelen om internkontroll i helsetjenesten finnes i Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3 første ledd, mens kommunens plikt til å ha internkontroll i sosialtjenesten er hjemlet i sosialtjenesteloven 2-1, andre ledd. I tillegg er kravet om internkontroll hjemlet i kommunelovens 23.2, hvor det står at rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har nær sammenheng, og stiller bl.a. krav til beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver og prosedyrer for å kvalitetssikre virksomhetens konkrete oppgaver og mål i tillegg til kravet om å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. Pleie- og omsorgstjenester i private hjem ytes etter to lovverk: Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) og Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). Tildeling av hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven regnes som enkeltvedtak. Med enkeltvedtak menes en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. For enkeltvedtak stilles det formkrav til saksbehandlingen, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Tildeling av pleie- og omsorgstjenester og sosiale tjenester skal bl.a. skje i form av skriftlige vedtak som beskriver innholdet og omfanget av tjenesten. Klage på vedtaket kan sendes til kommunen. Dersom klagen til kommunen ikke fører fram, er fylkesmannen klageinstans på kommunale vedtak etter sosialtjenesteloven og Helsetilsynet i fylket er klageinstans på kommunale vedtak etter kommunehelsetjenesteloven. 3 AVGRENSINGER Prosjektet tar utgangspunkt i følgende tjenester i Mosvik kommune: hjemmesykepleie og hjemmehjelp, avlastningstjeneste utenfor institusjon, støttekontakt, middagsombringing og trygghetsalarm. Revisjonen vil ikke omfatte en gjennomgang av det praktiske og faglige innholdet i de hjemmebaserte tjenestene, men konsentrere seg om dokumentasjon knyttet til internkontrollen og enkeltvedtak i forbindelse med tildeling av tjenestene. I vurderingen av kommunens internkontrollen har revisjonen i sin gjennomgang og vurdering valgt å konsentrere seg om enkelte av de mest sentrale elementene i et helhetlig internkontrollsystem, jf. revisjonskriteriene. Andre elementer i internkontrollsystemet er vurdert mindre grundig. Fosen kommunerevisjon IKS Side 3

5 4 PROBLEMSTILLINGER Det forventes at prosjektet skal gi grunnlag for å konkludere på om Mosvik kommune har en tilfredsstillende internkontroll knyttet til de hjemmebaserte tjenestene i pleie- og omsorgstjenestene. Forvaltningsrevisjonen vil i tillegg spesielt kontrollere at gjeldende regelverk blir fulgt ved tildeling av tjenestene. For å belyse disse aspektene er det utarbeidet følgende problemstilling: Har Mosvik kommune en tilfredsstillende internkontroll knyttet til de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene, og skjer tildeling av tjenester i henhold til beskrevne rutiner og gjeldende regelverk? 5 VURDERINGSKRITERIER Vurderingskriterier eller revisjonskriterier er de krav og forventninger som Mosvik kommune vurderes/revideres i forhold til, og tar utgangspunkt i problemstillingen som er beskrevet i pkt. 4. Følgende kriterier benyttes i dette prosjektet: Foreligger det oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav? Har kommunen utarbeidet og dokumentert tilfredsstillende prosedyrer og rutiner for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene? Foretas det en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen? Fattes det skriftlige vedtak i avgjørelser som gjelder tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Er vedtakene fattet i tråd med delegert myndighet? Er vedtakene begrunnet? o Henvisning til lovhjemmel o Beskrivelse av de faktiske forhold o Redegjørelse for utøvelse av skjønn Blir søker gjort kjent med retten til å klage? Er saksbehandlingstiden knyttet til tildeling av hjemmetjenester mindre enn 20 dager? 5.1 Nærmere om internkontroll Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og sosialtjenesteloven slår fast at kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester utføres i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Tilhørende forskrift om internkontroll sier noen om innholdet i internkontrollen og dokumentasjonskravet. Internkontrollforskriften (Forskrift av om internkontroll i sosial- og helsetjenesten) definerer internkontroll som tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosialog helselovgivningen. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Fosen kommunerevisjon IKS Side 4

6 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten lister opp følgende som den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. b) Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. c) Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll. d) Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. e) Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. f) Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. g) Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Som nevnt innledningsvis er det en nær sammenheng mellom forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven (kvalitetsforskriften). Også i kvalitetsforskriften stilles krav om å utarbeide skriftlige prosedyrer for å kvalitetssikre virksomhetens konkrete oppgaver og mål. Mens internkontrollforskriften retter fokus mot den enkelte virksomhets egne systemer retter kvalitetsforskriften søkelyset mot brukerne av pleieog omsorgstjenestene. Både internkontrollforskriften og kvalitetsforskriften skal medvirke til at tjenester etter sosial- og helselovgivningen blir ivaretatt på en kvalitetsmessig måte. 5.2 Nærmere om tildelig av tjenester og vedtak Avgjørelser om tildeling av hjemmesykepleie etter kommunehelsetjenesteloven regnes som enkeltvedtak slik at forvaltningslovens (Lov av , nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker) regler kommer til anvendelse. Praktisk hjelp i hjemmet kombinert med hjemmesykepleie hjemles også i kommunehelsetjenesteloven når helsefaglige pleieoppgaver som sykepleie inngår som en del av tjenestetilbudet. På lik linje regnes tildeling av pleie- og omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven som enkeltvedtak og innebærer at det stilles formelle krav til saksbehandling etter forvaltningsloven. Mosvik kommune har utarbeidet en egen prosedyre for saksbehandling knyttet til vedtak og tildeling av hjemmebaserte tjenester. Rutinene omfatter tjenesteområdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastning utenfor institusjon, middagsombringing, støttekontakt og trygghetsalarm. Innledningsvis i prosedyren står bl.a. følgende: Saksbehandlingstiden fra henv./søknad mottas til vedtak er søkeren i hende skal være så kort som mulig og ikke over 20 dager i hastesaker ikke over 7 dager. Fosen kommunerevisjon IKS Side 5

7 Prosedyren er inndelt på følgende vis: Henvendelse eller et avdekket behov Innhenting av opplysninger/bakgrunnsinformasjon Vurdering av søknaden Utsendelse av vedtak Klage 6 METODE Problemstillingen i prosjektet har vært bestemmende for valg av metode. Følgende metoder har vært benyttet for innsamling av data: Intervju med avdelingsleder helse, pleie og omsorg, daglig leder helse, pleie og omsorg og avdelingssykepleier. Gjennomgang av skriftlige rutiner og retningslinjer knyttet til helse, pleie og omsorg generelt og hjemmetjenesten spesielt. Gjennomgang av et utvalg av søknader og saksbehandling knyttet til tildeling av hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester. Gjennomgang av andre sentrale styringsdokumenter i kommune (delegasjonsreglement, årsbudsjett). 7 INNHENTEDE OPPLYSNINGER 7.1 Pleie og omsorgstjenestene i Mosvik kommune Pleie- og omsorgstjenestene i Mosvik kommune omfatter ca. 30 årsverk fordelt på følgende områder: Dagsenter (ikke kommunalt drevet) Omsorgsleiligheter Omsorgslønn Hårpleie (ikke kommunalt drevet) Fotpleie (privat, men kommunen stiller lokaler) Mosvik syke- og aldersheim Matombringing Trygghetsalarm Avlastningstjeneste Støttekontakter Hjemmehjelp/ praktisk bistand i hjemmet Hjemmesykepleie Rehabilitering ved Kastvollen Mosvik kommune har felles turnus for hjemmesykepleie og institusjon, hvor kostnadene blir ført på samme funksjon. I KOSTRA-sammenheng, hvor det i rapporteringsøyemed er et poeng å skille institusjonsdrift og hjemmetjenester, gjøres det en skjønnsmessig fordeling av kostnadene. Også middagsombringing ligger budsjett- og regnskapsmessig under ordinær drift på sykeheimen. Fosen kommunerevisjon IKS Side 6

8 Budsjett- og regnskapstallene for hjemmehjelp, avlastningstjeneste utenfor institusjon, støttekontakt og trygghetsalarm de tre siste årene viser at tjenestene i både 2005 og 2007 samlet hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 20 prosent. År Budsjett (kr) Regnskap (kr) Resultat (kr) (ca. 20 % mindreforbruk) (ca. 5 % merforbruk) (ca. 20 % mindreforbruk) Tabell 1: Samlede budsjett- og regnskapstall for hjemmehjelp, avlastningstjeneste utenfor institusjon, støttekontakt og trygghetsalarm Tabell 2 viser noen av KOSTRA-tallene (KOmmune-STat-RApportering) for pleie og omsorgssektoren i Mosvik kommune i Kommunegruppe 6 består av kommuner med sammenlignbare betingelser når det gjelder folketall og økonomiske rammer. Tabell 2: Hjemmebaserte tjenester 2007 (reviderte tall per ): Mosvik kommune Gj. snitt kommune gruppe 6 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenester Tjenester til hjemmeboende andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg Netto driftsutgifter til kjernetjenester til hjemmeboende pr. innbygger Gj. snitt Nord- Trøndelag Gj. snitt alle kommuner 36,2 36,1 34,4 33, Mosvik kommune bruker omtrent like store ressurser på pleie- og omsorgssektoren som sammenlignbare kommuner, målt i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter og netto driftsutgifter pr. innbygger. Dette nivået ligger noe over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag og landsgjennomsnittet. Kommunen bruker mindre ressurser enn både sammenlignbare kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt til tjenester til hjemmeboende målt i andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorgssektoren. Også når det gjelder netto driftsutgifter til kjernetjenester til hjemmeboende pr. innbygger bruker kommunen mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Fosen kommunerevisjon IKS Side 7

9 Jf. kommunens delegasjonsreglement vedtatt er rådmannen delegert myndighet til å behandle enkeltsaker om sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven og myndighet til å fatte vedtak om nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie eller opphold i institusjon eller boform for heldøgns omsorg og pleie og egenbetaling for slike tjenester. I administrasjonens interne delegasjonsreglement (revidert ) delegerer rådmannen denne myndigheten videre til avdelingsleder for pleie og omsorg. 7.2 Hjemmetjenestens internkontrolldokumentasjon Hjemmetjenestene i Mosvik kommune har foreløpig utarbeidet følgende dokumentasjon knyttet til internkontroll i hjemmetjenesten: Prosedyre for saksbehandling vedr. tildeling av hjemmebaserte tjenester Kartleggingsskjema ved behovsvurdering IPLOS registerkort Serviceerklæring Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester (elektronisk basert) Rutinen for saksbehandling knyttet til tildeling av hjemmebaserte tjenester omfatter tjenestene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastning utenfor institusjon, middagsombringing, støttekontakt og trygghetsalarm. Prosedyren har 5 hoveddeler; henvendelse eller et avdekket behov, innhenting av opplysninger/bakgrunnsinformasjon, vurdering av søknaden, utsendelse av vedtak og klage. Som et hjelpemiddel i saksbehandlingen bruker kommunen et kartleggingsskjema, i tillegg nyttes IPLOS vurderingsskjema utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet. Søknadsskjema for tiltak i hjemmet finnes elektronisk på kommunens hjemmesider. I og med at hjemmetjenestene og institusjonsdriften er tett integrert, vil også deler av den mer generelle dokumentasjonen knyttet til pleie- og omsorg og en del av rutinene på sykeheimen være relevant i forhold til hjemmetjenestene. Eksempler på dette er bl.a. Introduksjonsprogram til pleie- og omsorg i Mosvik Avviksmeldingsskjema for Mosvik pleie- og omsorgsavdeling Tiltaksplaner for beboere på Mosvik sykeheim Håndtering av legemidler på Mosvik sykeheim I tillegg vil de sentrale styringsdokumenter i kommunen være en del av internkontrollsystemet for hjemmetjenestene, eks. kommuneplan, delelegasjonsreglement, budsjett osv. Det foreligger ikke en oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (kommunen har en generell risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2001 som tar utgangspunkt i lokalsamfunnet Mosvik). System for avviksrapportering er utarbeidet, men ikke implementert og tatt i bruk. Det mangler også en rutine for regelmessig gjennomgang av virksomheten og internkontrollen i hjemmetjenesten. Fosen kommunerevisjon IKS Side 8

10 Fra høsten 2008 er det etablert et kvalitetsutvalg i pleie- og omsorgstjenesten. En av oppgavene til kvalitetsutvalget er å utarbeide en kvalitetshåndbok for tjenestene. Arbeidet vil bl.a. omfatte en strukturering av eksisterende prosedyrer inn i et helhetlig internkontrollsystem. Den foreløpige dokumentasjonen tyder på at både avvikshåndtering og overvåking/gjennomgang av internkontrollen får fokus. 7.3 Gjennomgang av vedtak Revisjonen har gjennomgått 60 vedtak knyttet til tildeling av hjemmebaserte tjenester i perioden Dette utgjør alle vedtakene gjort av hjemmetjenesten denne perioden. 33 av vedtakene gjaldt tildeling av hjemmehjelp 22 av vedtakene gjaldt tildeling av hjemmesykepleie 4 av vedtakene gjaldt tildeling av trygghetsalarm 1 av vedtakene galdt tildeling av praktisk bistand De aktuelle sakene og tilhørende vedtak var behandlet i fagprogrammet Profil. Følgende forhold var gjeldende i alle de gjennomgåtte sakene: Vedtakene er skriftlige Vedtakene er fattet i tråd med delegert myndighet Vedtakene er begrunnet o Det er henvist til aktuelle lovhjemmel o De faktiske forhold er beskrevet o Det er redegjort for utøvelse av skjønn Søker blir gjort kjent med retten til å klage Det er 8 nye søknader i den aktuelle perioden (de fleste vedtak vil være knyttet til videreføring av tiltak for brukere som allerede er knyttet til hjemmetjenesten). Alle de nye søknadene er behandlet innen 20 dager etter henvendelse fra søker (5 av søknadene er behandlet innen 3 dager etter henvendelse). 7.4 Erfaringer fra administrasjonen Revisjonen har hatt samtaler med sentrale personer knyttet til hjemmetjenestene. Dette omfatter avdelingsleder helse, pleie og omsorg, daglig leder helse, pleie og omsorg samt avdelingssykepleier. Administrasjonen gjorde seg bl.a. følgende refleksjoner knyttet til prosjektet: Mosvik er en liten kommune med oversiktlige forhold. Lokalkunnskapen og nærheten til brukerne står sterkt innenfor helsetjenestene. Innføring av Unique Profil som fagprogram har bidratt til å sette fokus på internkontroll og kvalitetssikring. Det ligger betydelige kvalitetssikringsmekanismer i Profil. Det finnes flere skriftlige rutiner og prosedyrer knyttet til helse- og omsorgssektorens virksomhet, men det er forbedringspotensial når det gjelder å sy disse delene sammen til et helhetlig internkontrollsystem. Ønsker bl.a. å bygge kravene i kvalitetsforskriften inn i interne rutiner og prosedyrer. Fosen kommunerevisjon IKS Side 9

11 Det er fra avdelingens side et ønske om prioritering av ressurser for å ferdigstille og implementere et fullverdig kvalitets- og internkontrollsystem innenfor helse, pleie og omsorg. Det er fra høsten 2008 etablert et kvalitetsutvalg som bl.a. er i gang med å utarbeide en kvalitetshåndbok for pleie- og omsorgstjenesten. Fosen kommunerevisjon IKS Side 10

12 8 VURDERINGER I forhold til bestemmelsene i internkontrollforskriften kan Mosvik kommune dokumentere deler av et helhetlig internkontrollsystem for hjemmetjenestene, og oppfyller derfor etter revisjonens vurdering delvis kravet til en tilfredsstillende internkontroll jf. Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og sosialtjenesteloven. Kommunen har blant annet utarbeidet en egen prosedyre for saksbehandling ved tildeling av hjemmebaserte tjenester. Det har også i lengre tid eksistert skjema/mal for avviksmeldinger. Erfaringsmessig er imidlertid terskelen for melding av avvik for høy, og en gjennomgang av avviksmeldinger knyttet til hjemmetjenestene viser at avviksmeldinger ikke brukes aktivt. Faglige og administrative rutiner samt avviksbehandling utgjør vanligvis den største delen av en virksomhets internkontrollsystem. De hjelpemidlene som er utarbeidet vil således være et godt utgangspunkt for en utvikling av et helhetlig internkontrollsystem for hjemmetjenestene. Fagprogrammet Unique Profil innehar kvalitetssikringsfunksjoner som bidrar til å styrke internkontrollen. Innføring av Unique Profil som saksbehandlingsverktøy har medvirket til å sikre kvaliteten på saksbehandlingen. Dette har skjedd gjennom den kvalitetssikringen som ligger inne i programmets funksjonalitet og gjennom kompetanseutvikling i forbindelse med innføring av programmet. Internkontrollsystemet knyttet til de hjemmebaserte tjenesten i kommunen bør utvikles med andre sentrale elementer for å ivareta kravet til en helhetlig internkontroll; dette gjelder blant annet håndtering og oppfølging av avviksmeldingene. En rutine for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser kan brukes til læring og forbedring innad i virksomheten. Videre er det hensiktsmessig med et system for systematisk gjennomgang av internkontrollen. Ved en slik gjennomgang sikres det at internkontrollen fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Veilederen fra Sosial- og helsedirektoratet knyttet til internkontrollforskriften oppsummerer dette på følgende måte: En god fungerende internkontroll kan utgjøre kjernen i et kvalitetssystem som utover lovgivers krav og forventninger kan omhandle hvordan virksomheten skal tilfredsstille andre selvpålage krav til kvalitet. Som grunnlag for det videre arbeidet vil en risiko- og sårbarhetsanalyse for pleie- og omsorg/hjemmetjenestene være vesentlig. Hjemmetjenestene mangler i dag en slik analyse. En risikoanalyse vil være en oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Målet med en slik gjennomgang er selvsagt å hindre at potensielt svikt skjer. Revisjonen vurderer også at internkontrolldokumentasjonen bør foreligge på elektronisk form for å enkelt kunne oppdateres og fungere som et redskap i den daglige driften av virksomheten. Internkontroll er en sentral del av de ordinære lederoppgavene i kommunen. Ansvaret er i prinsippet lagt til rådmannen, men kan i praksis være delegert til leder av den aktuelle virksomheten når det gjelder praktisk gjennomføring av internkontrollen. Hjemmetjenesten og institusjonsdriften i Mosvik kommune er delvis integrert i hverandre, og det vil være opp til kommunen selv å vurdere hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder struktureringen av internkontrollsystemet. Fosen kommunerevisjon IKS Side 11

13 Kommunen har høsten 2008 igangsatt arbeidet med en kvalitetshåndbok for pleie- og omsorgstjenesten. Etter revisjonens vurdering vil dette arbeidet kunne bidra til å forbedre de svakhetene som finnes i dagens system. Erfaringsmessig vil bl.a. tilrettelegging og oppfølging fra ledelsen samt inkludering av de ansatte være viktige suksessfaktorer i internkontrollarbeidet, noe som er vektlagt i den prosessen som er startet i kommunen. Tildeling av hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester skjer i henhold til både forvaltningslovens krav og i henhold til kommunens interne prosedyre knyttet til saksbehandling. Revisjonens gjennomgangen av saker fra 2008 viser god kvalitet i saksbehandlingen og en praksis som ivaretar tjenestemottakerens rettsikkerhet. 9 KONKLUSJON OG ANBEFALING Mosvik kommune oppfyller etter revisjonens vurdering delvis kravet til internkontroll i hjemmetjenestene etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og sosialtjenesteloven. Det ligger et forbedringspotensial i å utvikle den eksisterende internkontrollen til et helhetlig arbeidsverktøy for kontinuerlig forbedring av tjenesten. Tildeling av de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene skjer i tråd med beskrevne rutine og gjeldende regelverk. På bakgrunn av rapporten og konklusjonen anbefaler revisjonen at Mosvik kommune prioriterer følgende: Utvikle eksisterende internkontrollsystem innen hjemmetjenestene til å omfatte en helhetlig internkontroll for de hjemmebaserte tjenestene, jf. det pågående arbeidet med utarbeiding av en kvalitetshåndbok for pleie- og omsorgstjenesten. En fungerende internkontroll vil kunne være et hjelpemiddel i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene i kommunen. Fosen kommunerevisjon IKS Side 12

14 10 RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE Fosen kommunerevisjon IKS Side 13

15 11 SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Lov av , nr. 66 om helsetjenesten i kommunene kommunehelsetjenesteloven Lov av , nr. 81 om sosiale tjenester sosialtjenesteloven Lov av , nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten tilsynsloven Lov av , nr. 54 om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven Forskrift av om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift av om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunalhelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven Veileder fra Sosial- og helsedirektoratet: Hvordan holde orden i eget hus Internkontroll i sosial- og helsetjenesten (12/2004) Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, Sosial- og helsedirektoratet (11/2004) Veileder fra Sosial og helsedirektoratet: Saksbehandling og dokumentasjon for pleieog omsorgstjenester (februar 2006) Fosen kommunerevisjon IKS Side 14

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Korr. brutto driftsutg. til grunnskole per elev 73381 62905 67979 67411 61298 i kommunen og er dermed den Innhentede opplysninger 1.1 Organisering 1.1.1 Administrativ organisering

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen TILSYNSERFARINGER Åshild Vistnes van der Veen 16.10.14 1 Fylkesmannen som Helsetilsynsloven 2: tilsynsmyndighet Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Saksbehandling i barnevernet

Saksbehandling i barnevernet Fosen Kommunerevisjon Saksbehandling i barnevernet Osen kommune Forvaltningsrevisjon 2008 Fosen Kommunerevisjon Hovedkontor Bjugn Avd.kontor Åfjord Avd. kontor Rissa 7160 BJUGN 7170 ÅFJORD 7100 RISSA Telefon:

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Vedtatt 2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd.

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn kan deles i: 1) Planlagde tilsyn og systemrevisjonar 2) Hendelsesbaserte tilsyn 3) Individtilsyn

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Spesialundervisning i grunnskolen Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2010 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 5 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre

Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Tilsyn i eldretjenesten hvor svikter det og hva kan dere gjøre bedre Lars E. Hanssen, direktør Statens helsetilsyn NSH-konferanse: Helsetjenester til eldre, 26. og 27.september 2011 1 Tilsyn med tjenester

Detaljer

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Erfaringssamling 13. februar 2014 Lasse Johnsen, Eli Ådnøy og Håkon Steigum Løes Program 9.00-11.30 Tilsynsteamets funn og vurderinger

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SONGDALEN KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SONGDALEN KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SONGDALEN KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten

Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten 18. februar 2014 SIK SAK KVALITET I HELSEVESENET 1 Kvalitet i helsetjenesten Tjenester av god kvalitet: er virkningsfulle er trygge og sikre

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Prosjekt Framsynt tilsyn

Prosjekt Framsynt tilsyn Prosjekt Framsynt tilsyn Resultater fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre i Nordland 2006-2010 Møter med regionråd mai juni 2011 Kjell Hjelle prosjektleder 24.05.2011 2 Tilsynserfaringer

Detaljer

Fagleg forsvarleg verksemd og fagleg leiarskap

Fagleg forsvarleg verksemd og fagleg leiarskap Fagleg forsvarleg verksemd og fagleg leiarskap Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, SUS og HSH NSFs nasjonale leiarkonferanse 27. november 2014 Problemområda - Tilsynsmelding 2005 Tilsyn handlar om å

Detaljer

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Nettverkssamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Førde 17. oktober 2017 Linn Marie Sætre Nymoen - Fylkesmannen

Detaljer

Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten

Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten Fosen Kommunerevisjon Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten Leksvik kommune Forvaltningsrevisjon 2005 Fosen Kommunerevisjon Hovedkontor Bjugn Avd.kontor Åfjord Avd. kontor Rissa 7160 BJUGN 7170

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven FORVALTNINGSREVISJON 2009 Alvdal kommune Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Alvdal: 62 48 90 18 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Heretter heter vi Fylkesmannen

Heretter heter vi Fylkesmannen Heretter heter vi Fylkesmannen Men Statens helsetilsyn har fremdeles overordnet faglig styring for tilsyn med: helse- og omsorgstjenester i kommunene spesialisthelsetjenesten sosiale tjenester i arbeids-

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Møte med ledende helsesøstre i 10. Mars 2017 Vibeke Larvoll Seniorrådgiver 1 Internkontroll (DFØ) https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven R 06-2013 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling og vedtak innen pleie-, rehabilitering-

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Plikt til interkontroll Introduksjonsloven 24 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 Saksbehandling - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 2013 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Rapport vedr. ressursbruk og forvaltning i pleie og omsorgstjenesten

Rapport vedr. ressursbruk og forvaltning i pleie og omsorgstjenesten Rapport vedr. ressursbruk og forvaltning i pleie og omsorgstjenesten April 2016 Leder helse og omsorg 1 1. Bakgrunn: Viser til forvaltningsrapport fra Salten kommunerevisjon, datert 18.03.2013. Rapporten

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2

Detaljer

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet.

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet. Dato: 14. mars 2011 Byrådssak 79/11 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-74 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Veileder. Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder

Veileder. Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene en veileder Innhold Forord.............................................................

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ved Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov Tidsrom for

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Saksbehandling i barneverntjenesten

Saksbehandling i barneverntjenesten Fosen Kommunerevisjon Saksbehandling i barneverntjenesten Rissa kommune 2006/2007 Forvaltningsrevisjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 PROBLEMSTILLING... 3 3.1 AVGRENSNINGER...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer

Melding av hendingar kvifor og korleis?

Melding av hendingar kvifor og korleis? Melding av hendingar kvifor og korleis? NKK-møtet Solstrand, 9. mars 2016 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger, SUS / HSH / UiS /Htil Innleiande merknader Kva er hendingar? Berre det uønskte?

Detaljer

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus)

Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Pasientsikkerhet og kvalitet i lovverk (Holde orden i eget hus) Lasse Johnsen Høgskolelektor (jurist) Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Oversikt! * Litt fra nasjonale føringer *

Detaljer