Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012"

Transkript

1 Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim

2 Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan Oppsummering interim Bemanningssituasjon Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 2

3 Revisjonens målsetting og innhold Vår revisjon gir brukere økt tillit til økonomisk informasjon For eiere og andre brukere Uavhengige attestasjoner og rapporter som gir eierne og andre eksterne interessenter økt tillit til finansiell informasjon fra selskapet For styret Assistere styret ved å bidra til økt kvalitet i dets forvaltnings- og tilsynsoppgave: Kontrollere forretningsrisiko Påse forsvarlig virksomhetsstyring og formuesforvaltning Avlegge finansiell rapportering For ledelsen Identifisere svakheter, gi innspill til forbedring samt dele kunnskap: Tiltak for å kontrollere forretningsrisiko Utøve forsvarlig virksomhetsstyring og formuesforvaltning Utarbeide finansiell rapportering Overholde regler for skatter og avgifter Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 3

4 s revisjonstilnærming en forretningsorientert revisjon Det er i kjerneprosessene verdiene skapes Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser Finansiell rapportering Pasientbehandling Medisinsk teknisk utstyr Innkjøp Transaksjoner Årsregnskap Styrerapporter Driftsrapporter Periodeavslutning Forretningsrisiko Risiko i finansiell rapportering Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 4

5 Overordnet forretningsanalyse Vår forståelse av virksomheten punkter til diskusjon Marked Strategi Verdidrivere Økonomi Konkurranseforhold og rammebetingelser Makroøkonomiske forhold Målsettinger Organisasjonsstruktur Corporate governance Pasienter Medarbeidere Leverandørkjede Sosiale, miljømessige og etiske forhold Finansiell stilling Risikoprofil Økonomisk yteevne Regnskapspolicy Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 5

6 Risikovurdering og revisjonsplan Identifisert risiko med konsekvens for finansiell rapportering til diskusjon Risiko for vesentlige feil i regnskapet Ledelsens overstyring av kontroller Ledelsens respons Til diskusjon Betydning for revisjonen Gjennomgang av styredokumenter Oppfølging av rapportering til RHF ISF Til diskusjon Kodekvalitet Avsetninger Rutiner og prosesser Anleggsmidler Til diskusjon Investeringer Finansiell leasing MTU Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 6

7 Risikovurdering og revisjonsplan Misligheter Begrepet "misligheter" benyttes om tilsiktede handlinger To kategorier misligheter: Uredelig regnskapsrapportering Tre forhold som vanligvis er tilstede når misligheter foreligger: Mulighet Underslag av eiendeler Motivasjon Holdninger Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 7

8 Risikovurdering og revisjonsplan Punkter for diskusjon Nærstående parter Overholdelse av lover og forskrifter utover regnskaps-, selskaps-, skatte- og avgiftsområdet Usikkerhet i regnskapsestimater Internkontroll rutiner og prosedyrer Innkjøp Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 8

9 Åpen og proaktiv kommunikasjon August September Oktober Februar Fase 1 - Planlegging Fase 2 Interim Fase 3 Årsavslutning Risikovurdering og utvikling av revisjonsplan Kick Off Revisjon med fokus på internkontroll og finansiell rapportering Rapport Revisjon med fokus på årsregnskapet Rapport Risikovurdering Mislighetsrisiko Revisjonsplan Tidsplaner Kvalitet på internkontroll over finansiell rapportering med innspill til forbedringer Eventuelle lovbrudd Tidsplaner Usikkerhet i finansiell informasjon Eventuelle lovbrudd Innspill til prosessen for årsavslutning Tidsplaner Kundeundersøkelse Dialog for kontinuerlig forbedring av samarbeidet Kontinuerlig dialog med ledelsen Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 9

10 Presentasjon av interimsrevisjon 2012

11 Innhold Sammendrag revisors rapportering Foretaksstyring Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Oppsummering - veien videre november 2012 Slide 11

12 Sammendrag revisors rapportering Ineffektiv internkontroll bidrar til en mindre effektiv styring av helseforetaket Foretaksstyring styrende prosesser status, trend Fokus på god virksomhetsstyring for vellykkede endringsprosesser Det er forsinkelser i prosessen for å sikre at styrevedtak blir iverksatt for økt internkontroll Forretningsprosesser risiko og internkontroll status, trend Uformelle rutiner og prosedyrer som gir en manglede enhetlig utførelse av arbeid og reduserer kvalitet i internkontrollen Der det er eksisterende rutiner, følges ikke diss godt nok opp Finansiell rapportering status, trend Ingen observasjoner per interimsrevisjon november 2012 Slide 12

13 Foretaksstyring God virksomhetsstyring for vellykkede endringsprosesser Status, trend Observasjon Anbefaling Økt fokus på god virksomhetsstyring Fokus på å planlegge organisatoriske endringer og implementering ift DIPS Planlegging og analyser i forkant av endringsprosesser Involvere ansatte for eierskap i endringsprosesser Det er observert kapasitets- og ressursutfordringer i økonomi- og regnskapsavdelingen Økonomiavdelingen er svært avhengig av enkelt personer Rekruttering av kvalifisert økonomisk personell for å bygge en tilfredsstillende situasjon for styring og kontroll i økonomifunksjonen Utforme og dokumentere rutiner og prosedyrer slik at viktig informasjon kan deles mellom personell ved eventuelle endringsbehov november 2012 Slide 13

14 Foretaksstyring Fokus på oppfølgning av styrevedtak for sikre tidsriktig fremdrift Status, trend Observasjon Anbefaling Det benyttes lang tid for oppfølgning av styrevedtak som er kritisk for god virksomhetsstyring Oppfølgning av rutiner for økt kodekvalitet som tilsvar på internrevisjonens funn er forsinket Det er observert manglende rutiner og prosedyrer for styring og kontroll. Iverksette tiltak for å sikre at styrevedtak blir fulgt opp innen rimelig tid. Top-down fokus på at rutiner og prosedyrer skal utarbeides og følges for å sikre god etterlevelse og økt styring og kontroll november 2012 Slide 14

15 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Uformelle rutiner og prosedyrer i internkontrollen Status, trend Observasjon Anbefaling Inntekter Manglende kvalitetssikring av koding Manglende rutiner for sikring av kodekvalitet Manglende ensartede kontrollhandlinger utover i organisasjonen Manglende gjennomføring av styrevedtak Vi anbefaler at helseforetaket øker fokuset på internkontroll ved kodekvalitet som styret har besluttet gjennomført Kodekvalitetsarbeidet må prioriteres Rutiner og prosedyrer bør være på plass før implementering av DIPS Sikre at ensartede rutiner og prosedyrer blir utarbeidet for sikre god kontroll ved samtlige avdelinger og klinikker Avstemming av vesentlige balansekonti Det foretas sporadisk avstemming av vesentlige balansekonti som kan føre til feil rapportering til RHF Innføre kontrollrutiner og prosedyrer som sikrer at vesentlige balansekonti blir periodisk avstemt november 2012 Slide 15

16 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Uformelle rutiner og prosedyrer i internkontrollen Status, trend Observasjon Anbefaling Innkjøp Innkjøp utenom lagervarer mangler godkjent bestilling / rekvisisjon Uformelle rutiner og prosedyrer Arbeidsdeling i økonomisystem Det er observert manglende arbeidsdeling i økonomisystemet ved at uforholdsmessig mange brukere har superbruker tilgang Innføre beløpsstyrt fullmaktsstruktur for rekvisisjoner / bestillinger med beløpsintervaller Innføre ensartede rutiner og prosedyrer Oppdatere fullmaktsregister Foreta opplæring for ansatte ledere og mellomledere utover ved nyansettelse Foreta opplæring av ansatte som bryter innkjøpsrutiner Redusere antall brukere som har superbruker tilgang til 1 til 2 personer november 2012 Slide 16

17 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Uformelle rutiner og prosedyrer i internkontrollen Status, trend Observasjon Anbefaling Varelager Manglende rullerende telling ift rutiner Ingen avstemming av varelager mot hovedbok Sikre at rutiner for varetelling blir etterlevd Sikre at rutiner for avstemming følges og evt avvik mellom lagerverdi og hovedbok følges opp fortløpende Investeringer med lav beløpsgrense I de tilfeller det blir overskridelser av budsjetter blir ikke fullmaktsstruktur ifm godkjenning av prosjekter fulgt opp For prosjekter som overskrider beløpsgrenser må prosjektansvarlige rapportere dette til ledergruppen innen økonomi Hvis prosjekter som er under beløpsgrenser for styregodkjennelse overskrider budsjett må ledergruppen i økonomi vurderer om styregodkjenning skal gjøres på det spesifikke prosjekt november 2012 Slide 17

18 Bemanningssituasjon

19 Bemanningssituasjon Økonomiavdelingen i STHF Basert på observasjoner har Sykehus Telemark færre årsverk i økonomi og regnskaps funksjonen sammenlignet med andre HF i HSØ (se graf) STHF er det minste av Hfene vi har sammenlignet, men det kreves uansett et minimum av controllere og regnskapspersonell Det er observert kapasitets- og ressursutfordringer i økonomi- og regnskapsavdelingen Økonomiavdelingen er svært avhengig av enkelt personer Sykehuset Telemark - Revisjonsplan 2012 Slide 19

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer