INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE"

Transkript

1 INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

2 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en avdeling/filial av et utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge. Slike NUF er er underlagt en rekke bestemmelser i Norge. Dette informasjonsskrivet skal belyse de viktigste bestemmelsene relatert til oppstart og drift i Norge. Det vil ikke være en fullstendig gjennomgang av alle regler, men en kort innføring i hovedreglene som vil angå de aller fleste som starter virksomhet her i landet. Generelt Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel skal registreres i Foretaksregisteret. Foretaket vil da få et norsk organisasjonsnummer. For at et selskap skal kunne anses som et NUF i Norge, må det utenlandske selskapet utøve virksomhet i Norge. Dette innebærer blant annet at den aktiviteten som utøves i Norge må være egnet til å gi overskudd, og må være av en viss varighet. I praksis vil aktiviteter som drives i mer enn 6 måneder i løpet av en 12 måneders periode normalt oppfylle kravet til varighet. Dersom ansatte i det utenlandske foretaket utfører arbeid i Norge med en viss varighet vil dette arbeidet kunne anses å være næringsvirksomhet som skal følge reglene for NUF som er angitt i dette skrivet. Brev, kunngjøringer og andre dokumenter (for eksempel utgående fakturaer) for NUF et skal angi det norske organisasjonsnummeret og registeret NUF et er registrert i (Foretaksregisteret). I tillegg skal det angis opplysninger om hovedselskapets navn, selskapsform, hovedkontor og det utenlandske organisasjonsnummeret. Dersom foretaket er under avvikling, skal dette også fremkomme. Det vil være den aktuelle selskapslovgivningen i det landet hvor selskapet er opprettet som avgjør ansvarsbegrensningen til et NUF. Regnskapsplikt mv Regnskapsloven sier at utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter intern norsk lovgivning, er regnskapspliktig i Norge og må følge norske regnskapsregler. Regnskapspliktig som er avdeling/filial av utenlandsk foretak, kan benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Valuta Regnskapsvalutaen for årsregnskapet skal være i norske kroner eller den valuta som virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta). NUF som anvender funksjonell valuta som regnskapsvaluta i årsregnskapet, må omregne til norske kroner for skatteformål. NUF ets årsregnskap kan presenteres i norske kroner, EURO eller regnskapsvalutaen. Språk Årsregnskap og årsberetning skal være på norsk Bokføring De som har regnskapsplikt vil også være bokføringspliktig og må følge norsk bokføringslov og forskrift. Norsk bokføringslov og forskrift stiller en rekke krav til dokumentasjon og kontrollspor. De viktigste nevnes under, men det er tilleggskrav når det gjelder følgende næringer: Bygg - og anlegg, Andre tjenesteytende næringer, Serveringssteder Hoteller Frisør, hårpleie og skjønnhetspleie Mfl. Bilagsnummerering Det er krav om at NUF et har egen nummerserie for alle typer bilag. Bilagene kan ikke være en del av det utenlandske foretakets bilagsnummerering. Utgående fakturaer Det er en rekke krav til innhold, spesifikasjoner og nummerering av salgsdokumentet. Salgsdokumentasjonen skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller maskinelt tildelte nummer. NUF et skal ha egen nummerserie slik at det er mulig å kontrollere fullstendigheten av inntektene. Det er egne krav i forhold til kontantsalg. Spesifikasjoner Det er krav om at en rekke spesifikasjoner skal utarbeides. For de som har virksomhet som er underlagt merverdiavgift, skal det blant annet kunne utarbeides en spesifikasjon av utgående og inngående merverdiavgift samt grunnlaget per termin. Spesifikasjonen skal være på kontonivå og det skal skilles mellom de ulike satsene. Det skal på spesifikasjonene også fremkomme avgiftsfri omsetning og uttak. Utgående avgift skal også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen er oppbevaringspliktig. Oppbevaring Alt oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares i 10 år/3,5 år etter regnskapsårets slutt. Bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk, skal være tilgjengelig elektronisk i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapsmaterialet skal som hovedregel oppbevares i Norge i hele oppbevaringstiden. NUF som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest syv måneder etter regnskapsårets slutt. Under visse forutsetninger gis det adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre land. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring.

3 INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE BDO AS 3 Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir hele oppbevaringsperioden. Språk Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og dokumentasjon av regnskapssystemet skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Det stilles ikke krav til språk i kjøpsdokumentasjonen. Dersom det er ønskelig å benytte et annet språk enn det som loven tillater kan det søkes om dispensasjon. Skatteplikt NUF et er skattepliktig til Norge for den virksomhet som drives i Norge. Det avgjørende for skatteplikten er hvor virksomheten drives, og ikke hvor selskapets hovedsete er registrert. Der det finnes skatteavtaler reguleres skatteplikten gjennom forståelsen av begrepet fast driftssted som stiller noe strengere krav for skatteplikt til Norge enn det som følger av norsk intern rett. I tilfeller hvor all virksomhet skjer i NUF et, dvs. der det utenlandske foretaket kun er registrert i utlandet mens driften og den faktiske ledelse av selskapet(styret) sitter i Norge, vil NUF et kunne bli ansett som alminnelig skattepliktig til Norge. Dette innebærer at NUF et blir skattepliktig til Norge for all inntekt som opptjenes (globalinntektsprinsippet). NUF et vil i et slikt tilfelle bli lignet som et ordinært norsk aksjeselskap. I andre tilfeller vil NUF et kun være skattepliktig til Norge for den virksomheten som drives her. I slike tilfeller må det vurderes hvilke inntekter og utgifter som skal henføres til virksomheten som utøves i Norge. Skatteplikten innebærer uansett en plikt til å levere selvangivelse med vedlegg til Norge for virksomheten som drives her. Frist ved levering på papir er 31. mars året etter kalenderåret. Fristen for elektronisk innlevering er 31.mai. For å kunne levere elektronisk må den som er registrert som styrets leder eller daglig leder ha norsk personnummer eventuelt et D-nummer hvis personen er utenlandsk statsborger. Dersom NUF et er skattepliktig til Norge og unnlater å levere pliktig selvangivelse med vedlegg, kan dette medføre skjønnsmessig fastsettelse av inntekt og eventuelt formue, tap av klagerett, tilleggsskatt og straff. Internprising NUF et må levere oppgave over transaksjoner og mellomværende i interessefellesskap dersom disse transaksjonene har en virkelig verdi på over 10 millioner eller det er mellomværende på over 25 millioner. Reglene gjelder både grenseoverskridende transaksjoner og transaksjoner innad i norske selskaper. Det er utarbeidet detaljerte regler og dokumentasjonskrav for slike transaksjoner. Revisjonsplikt NUF er revisjonspliktige når de samlede driftsinntektene overstiger fem millioner kroner. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret. Det er da pliktig til å ha en revisor godkjent i Norge. I tillegg til revisjon av årsregnskapet og noen deler av årsberetningen medfører revisjonsplikt i Norge følgende: Revisor skal avgi en positiv bekreftelse på at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med lov og god bokføringsskikk (bokføringsreglene jf over). Revisor skal signere på næringsoppgaven og kontrolloppstillingen som er lovpålagte vedlegg til selvangivelsen. Det ene dokumentet bekrefter grunnlaget for hovedtallene i selvangivelsen, og det andre dokumentet bekrefter innberetning av lønn, andre innberetningspliktige ytelser, forskuddstrekk, samt bokføring av de samme ytelsene, og behandling av skattetrekksmidler jf under. Ved disse bekreftelsene er revisor pålagt å ha en lavere vesentlighetsgrense enn ved revisjon av årsregnskapet. Merverdiavgift Et NUF er underlagt merverdiavgiftsloven på sammen måte som andre norske foretak. Grensen for registrering er kr Det skal da sendes inn oppgaver hver termin (2-måneders periode). Ved omsetning under 1 mill kan det søkes om å sende inn oppgave en gang per år. Lønns- og trekkoppgaver, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Dersom NUF et har ansatte som arbeider i Norge vil foretaket være underlagt en rekke bestemmelser i tilknytning til dette. Foretaket og de ansatte skal registreres i NAV Aa-registeret. Lønn mv skal innberettes til norske myndigheter og det skal trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift. De ansatte vil ha en del rettigheter som for eksempel rett til lønn under sykdom. Dersom det er aktuelt å ha ansatte anbefaler vi å ta kontakt med oss for å få nærmere informasjon om rettigheter og plikter. Innsendelsesplikt NUF et skal sende inn årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret. Dette skal utarbeides på norsk. I tillegg skal det sendes inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det foretaket NUF et er en del av. Regnskapsdokumentene knyttet til det utenlandske foretaket skal være utarbeidet på, eller oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk. Fristen for innsendelse av årsregnskap mv er i papirform den 31.juli i året etter regnskapsåret (forutsatt at det brukes kalenderår) og elektronisk den 31.august.

4 KONTAKT: Marianne Killengreen Partner Skatteavdelingen Kjersti Skotvold Manager Fagavdelingen Innholdet i denne publikasjonen er kun for generell informasjon og kan ikke erstatte profesjonell veiledning om de enkelte emner som omtales. Vennligst ta kontakt med ett av våre kontorer dersom du ønsker svar på dine spesifikke spørsmål vedrørende omtalte emner. BDO, bedriftens partnere, ansatte eller samarbeidspartnere, er ikke å regne som ansvarlig for eventuelle tap som er resultat av handlinger eller beslutninger basert på innholdet. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. BDO i Norge har 600 ansatte og kontorer over hele landet.

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer