Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?"

Transkript

1 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende til å levere oppgaver og gjøre opp for seg til rett tid. Prosjektet står bak de mest omfattende effektmålingene i Skatteetatens historie, hvor vi har testet 34 ulike tiltak på et utvalg av skattepliktige og avgiftspliktige næringsdrivende. Et viktig funn er at mange næringsdrivende mangler kunnskap om leveringsplikten. Næringsdrivende som er sent ute med levering og betaling av oppgaver skaper vanskeligheter både for seg selv og for Skatteetaten. For den enkelte næringsdrivende er det en klar nytteverdi i å levere til rett tid, ved at de slipper forsinkelsesavgift og eventuelt andre sanksjoner. For Skatteetaten fører forsinkelsene til rent provenytap og unødvendig ressursbruk. Prosjektet Rettidig innlevering og betaling har siden 2012 samlet inn informasjon om næringsdrivende som ikke leverer til rett tid, og hva som er årsakene til dette. Gjennom å teste tiltak som brev per post, via Altinn, SMS og telefon og måle effekter av dem, har vi også fått kunnskap om hva som fører til handling hos de næringsdrivende. Vi har brukt både kvalitativ og kvantitativ analyse for å tilegne oss kunnskap. Hva trodde vi om årsaker til for sen levering og betaling? Marianne Løsset Vi startet med å spørre ansatte i Skatt øst og hos Skatteoppkreveren om hva de trodde var årsakene til for sen eller manglende levering og betaling. Kartleggingen viste at mange var av den oppfatning at likviditetsårsaker og manglende evne eller vilje til å betale skatt og avgift gjør at de næringsdrivende først unnlater å levere pliktige oppgaver, for på denne måten å utsette å betale inn pliktige beløp. Flere i skatteforvaltningen var av den oppfatning at sterkere sanksjoner som dagbøter eller anmeldelser ville føre til at flere leverte og betalte til rett tid. Det kom også fram antagelser om at regnskapsførere eller revisorer ikke mottar bilag i rett tid, eller at den næringsdrivende ikke lenger driver virksomhet. Vi har kartlagt årsakene til for sen levering og betaling gjennom dybdeintervjuer... Marianne Tenden Gjennom to kvalitative intervjuundersøkelser, en blant utenlandske næringsdrivende i Norge (Selsjord og Bendiksen 2014) og en blant regnskapsførere (Evensen og

2 Analysenytt 01I Løsset 2014), har vi kartlagt årsakene til at næringsdrivende leverer og betaler for sent. Intervjuer med utenlandske næringsdrivende viste at Skatteetaten ikke er en foretrukken informasjonskilde, men at de næringsdrivende heller søker informasjon hos venner og bekjente. Videre viste denne intervjuundersøkelsen at mange sliter med å forstå skatte- og avgiftsregelverket, og at de ofte overlater alt ansvar til regnskapsfører. Svak likviditet kom også opp som en hovedårsak til for sen betaling, og det kom fram at å betale til Skatteetaten ble nedprioritert i forhold til andre utgifter eller kreditorer. Intervjuer med 16 regnskapsførerfirmaer om hva de mener er årsakene til at deres kunder leverer oppgavene for sent, viste at flere av årsakene som ble oppgitt i disse samtalene sammenfalt med årsakene fra intervjuene med de utenlandske næringsdrivende. Intervjuene med regnskapsførerne viste også at regnskapskontorene har utfordringer med å få inn alle bilag til riktig tid fra enkelte klienter. Årsakene til at bilagene kommer sent inn kan være sammensatt. Mange fremhevet personlige forhold, dårlige holdninger, manglende regnskapsforståelse og dårlig likviditet hos kundene som noen hovedårsaker. Videre pekte regnskapsførerne på at enkelte av deres kunder mangler nødvendig kunnskap, og at de ikke forstår det Skatteetaten skriver i sine informasjonsbrev.... og gjennom telefonsamtaler med de næringsdrivende Etter vi hadde testet ulike tiltak som skulle få flere til å levere til rett tid, mottok vi ofte telefoner fra de næringsdrivende hvor vi benyttet muligheten til å spørre om årsaken til hvorfor de hadde levert for sent, og på den måten fikk vi økt kunnskap om hva som ligger bak for sene leveringer. Våren 2014 mottok, loggførte og systematiserte vi over 700 slike telefonsamtaler. I tillegg ringte vi også et tilfeldig utvalg på 200 personlig næringsdrivende som ikke hadde levert selvangivelsen innen fristen 30. mai. I samtalene benyttet vi en intervjuguide for å kartlegge årsaker til for sen innlevering. Vi så et mønster i svarene på spørsmålene hos de næringsdrivende vi snakket med, både i det tilfeldige utvalget av næringsdrivende som vi ringte til, og de næringsdrivende som ringte til Skatteetaten. På bakgrunn av antallet næringsdrivende vi har pratet med, kan vi med stor grad av sikkerhet si hva som er årsakene til at næringsdrivende ikke leverer til fristen. Jeg visste ikke at jeg skulle levere skal levere nå Av de 200 virksomhetene vi tok kontakt med i telefonundersøkelsen, oppga 26 prosent at de ikke visste de skulle levere som årsak. Av de 700 samtalene vi fikk fra virksomhetene selv, var 22 prosent ikke klar over at de skulle levere. Undersøkelsene vi har gjort viser at virksomhetene har hørt om leveringsfritak gjennom informasjonskampanjen for lønnsmottakere og pensjonister, og tror at det gjelder også dem. Mangel på kunnskap i forbindelse med oppstart eller opphør av virksomheten En gjenganger i samtalene med de næringsdrivende er at misforståelser rundt leveringsplikten oppstår i forbindelse med oppstart eller opphør av virksomheten. Flere av respondentene som var i oppstartsfasen, var av den oppfatning at de ikke skulle levere selvangivelse for næringsdrivende, siden de i hovedsak var ansatt og bare drev næring i liten grad. Andre hadde registrert et selskap for noen år siden, men det var ikke blitt noe av. De hadde valgt å beholde selskapet, i tilfelle de ville forsøke seg som næringsdrivende igjen. Som eksempel kan vi nevne en respondent som hadde slettet selskapet sitt i Brønnøysundregistrene da han nå var

3 26 Analysenytt 01I2015 fast ansatt, og siden Skatteetaten hadde en kampanje om at en kunne sitte stille i sofaen og ikke foreta seg noe med selvangivelsen, hadde han heller ikke gjort det. En annen næringsdrivende fortalte at hun hadde hatt et enkeltpersonforetak en kort periode i forbindelse med turnusperioden etter legestudiet. Etter det var hun blitt fast ansatt på et sykehus. Hun hadde fått informasjon fra Brønnøysundregisteret om at hun ikke trengte å slette selskapet, og at det var gratis å beholde det. Som vanlig ansatt trodde hun at hun hadde leveringsfritak. Nyregistrerte AS misforstår brev fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene sender ut brev om regnskapsplikten til nystiftede aksjeselskap. Til selskap som er stiftet etter 1. juli, blir det informert om at plikten til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret gjelder først for påfølgende år. Av aksjeselskapene som ringte oss etter å ha mottatt brev, var det en stor andel av de som hadde mottatt brev fra Brønnøysundregistrene som trodde at det samme gjaldt selvangivelsen. Kan Skatteetaten informere bedre? At en betydelig andel næringsdrivende oppgir manglende kunnskap som årsak til at pliktig oppgave ikke er levert, kan skyldes flere forhold. En av årsakene kan tenkes å være at den informasjonen Skatteetaten gir ikke er tilstrekkelig, tydelig eller tilgjengelig nok. I så fall bør vi se på hva vi som skatteetat kan gjøre for å informere bedre om innleveringsplikten til næringsdrivende. Informasjon rundt opphør kunne vært bedre kommunisert på skatteetaten.no, men også på sidene til Brønnøysundregistrene og Altinn. Slik det er i dag har disse tre nettstedene synlig informasjon om å starte og drive bedrift, mens informasjonen om opphør ligger mindre synlig. I tillegg til å løfte fram informasjon om opphør, ser vi ut fra samtalene med næringsdrivende at det er et behov for informasjon rundt leveringsplikten ved opphør. Spesielt ser vi behovet for å informere om at de må levere også for året de opphører, selv om de ikke har hatt omsetning. Hvert år har Skatteetaten en stor kampanje i forkant av fristen for levering av selvangivelsen. Kampanjen retter seg mot personlige skattytere, og de siste årene har et av budskapene vært ingen endring, ingen levering, det vil si muligheten for å benytte leveringsfritak dersom man ikke har endringer. Vi erfarer gjennom våre samtaler med de næringsdrivende at mange har sett budskapet om leveringsfritak, og tror det også gjelder dem. Vi mener derfor at en informasjonskampanje rettet mot de næringsdrivende vil kunne være et viktig tiltak. Kampanjen kan blant annet inneholde informasjon om fristene, næringsoppgaven og at det er viktig å levere også når man ikke har omsetning. Vi har målt effekter av 34 tiltak Vi har som nevnt lært mye om årsaker til hvorfor næringsdrivende ikke leverer. Gjennom å teste og måle effekter av 34 ulike tiltak for å få flere til å levere til rett tid, har vi også funnet ut hva som fører til handling hos de næringsdrivende. I etterkant av testing av tiltak, har vi ringt opp tilfeldig utvalgte næringsdrivende og spurt dem hvordan de opplevde tiltaket fra oss, og om de ønsket at vi skulle ha utført tiltaket på en annen måte. Vi har testet påminnelser i blant annet brev, brev med gule lapper, brev i Altinn, SMS, og på telefon. Hvordan har vi målt effekter? Vi har målt effekter gjennom å dele målgruppene vi ser på i to tilfeldig utvalgte grupper, hvor den ene gruppen mottar tiltak, og den andre gruppen ikke gjør det. Deretter har vi sammenlignet hvor mange som leverer innen fristen i de to gruppene. Effekten utgjør forskjellen mellom gruppen som har mottatt tiltak, og gruppen som ikke har mottatt tiltak. Siden gruppene er tilfeldig utvalgt, og ellers kan sies å være like, kan vi si at forskjellene mellom gruppene skyldes tiltaket.

4 Å rette seg direkte til mottakeren gir effekt Skatteetaten har, i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH), gjort et felteksperiment som viste at å påvirke skattyterne med brev gir effekt (Bott m.fl. 2014). De åtte ulike brevtekstene som ble testet, ga alle effekt på innrapporteringen av formuer og inntekter i utlandet. Personlig informasjonsbrev, brev som appellerte til moral, og brev hvor det sto at Skatteetaten vet at du har hatt formuer eller inntekter i utlandet, ga bedre effekt enn et generelt informasjonsbrev. Funnene er i tråd med undersøkelser utført i Storbritannia, hvor man så at brev med et enkelt budskap og opplysninger om at man kjenner mottakerens forhold, ga betydelig bedre effekt enn et generelt brev (The Behavioural Insights Team 2014). Resultatene fra tiltak vi har testet i dette prosjektet er i tråd med resultatene fra disse undersøkelsene. Tiltakene vi har testet viser imidlertid at alt ikke virker, men det som er viktigst er å spisse budskapet slik at mottakerne føler at det treffer dem. Effekten på tiltakene vi trekker fram nedenfor har variert mellom 3 20 prosent. Brev før frist bør rettes mot utvalgte målgrupper Å sende påminnelse før frist innebærer en risiko for at brevet ikke er relevant for alle mottakere, ved at de fleste næringsdrivende vil levere innen fristen av seg selv. Det er derfor viktig å finne målgrupper hvor det er en viss risiko for at mottakeren ikke ville levert innen fristen, uten en slik påminnelse. Prosjektet har blant annet testet påminnelsesbrev til de som var sene med selvangivelsen for næringsdrivende året før. Brev ble sendt ut i forkant av frist, og i brevteksten oppga vi at de fikk brevet fordi de leverte for sent i fjor. Tilsvarende brev har også vært testet på merverdiavgiftpliktige virksomheter som leverte årsterminoppgaven for sent året før. Disse brevene har alle gitt effekt på innleveringen. Vi har også testet påminnelsesbrev i forkant av frist på både skatte- og merverdiavgiftsområdet til nye virksomheter, disse har også gitt effekt. I brevteksten sto det blant annet at: Ifølge Enhetsregisteret ble selskapet stiftet i Vi minner om at... og du registrerte deg i Merverdiavgiftsregisteret i løpet av Brev etter frist innebærer en naturlig spissing Å sende brev etter frist innebærer at vi kan rette oss direkte mot mottakeren som ikke har levert oppgave gjennom å bruke ordlyden vi kan ikke se at du har levert.... Vi har blant annet testet slike purrebrev på engelsk og polsk til utenlandske næringsdrivende. Brevet ble sendt til næringsdrivende som ikke hadde levert selvangivelsen innen fristen. De som mottok brev på polsk fikk noe mer veiledning i å logge seg på Altinn, ettersom denne informasjonen ikke var lett tilgjengelig på engelsk eller norsk. Resultatene etter denne brevutsendelsen viste at purrebrev på engelsk hadde en vesentlig lavere effekt enn tilsvarende brev på norsk og polsk. Forskjellen kan blant annet skyldes at vi ikke målrettet brevet godt nok (Nikolaisen m.fl. 2014). Basert på erfaringer hos blant annet skattemyndighetene i Irland, har vi også testet en hilsen på post-it sammen med purring på selvangivelsen for næringsdrivende. Lappen var håndskrevet og lød: Hei! Regner med at du får levert, ta kontakt ved spørsmål. Hilsen Lars. Selve brevet var et purrebrev rettet til enkeltpersonforetak som ikke hadde levert selvangivelsen kort tid etter frist, og ble sendt ut både med og uten post it-lapp klistret på. Begge brev ga effekt, men brevet uten post-itlapp ga bedre effekt på innleveringen enn brevet med den gule lappen klistret på seg. Utformingen av brevet har betydning Undersøkelsene våre viser at et godt utformet brevtiltak er enkelt, kortfattet og personlig. Det samme viser tidligere nevnte undersøkelser i Storbritannia, som fremhever effekten av å bruke enkelt språk, kun ta med det nødvendigste og skrive det viktigste først.

5 28 Analysenytt 01I2015 Vi har testet purring etter fristen for selvangivelsen for næringsdrivende, hvor vi ikke har truet med sanksjoner, men har hatt en vennlig tone i brevet og med overskriften har du glemt oss?. Dette brevet har gitt god effekt. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra de næringsdrivende som har vært i kontakt med oss etter å ha mottatt det vennlige brevet: Jeg har aldri i mitt liv opplevd et så vennlig brev som d jeg fant i postkassen fra deg i går. Derfor turte jeg å ringe deg nå (SMS fra næringsdrivende som forsøkte å ringe etter å ha mottatt brev). Det er mer å gå på Det er viktig å understreke at effektmålingene gir resultatet av det enkelte tiltak og situasjonen der og da, og at vi i prosjektet ikke har målt langtidseffekter. Det kan tenkes at enkelte av tiltakene bør måles gjentatte ganger over tid, for å få mer sikker kunnskap om hva som virker med tanke på å få inn oppgavene innen fristene. Basert på undersøkelsene vi har gjort av årsakene til for sen levering og betaling, ser vi at det finnes flere muligheter for å rette tiltak mot målgrupper enn det vi har fått testet i vår prosjektperiode. Vi ser at det ligger mulige gevinster i å spisse tiltak mot definerte målgrupper, for eksempel knyttet til oppstart og opphør for næringsdrivende. Ved å bruke opplysninger om virksomhetens status (nyregistrert, ingen omsetning i en viss periode eller meldt opphørt), har vi mulighet til å spisse informasjonstiltak mot disse gruppene. Som eksempel kan vi nevne brev hvor vi sier: Vi ser at du nylig har registrert deg som næringsdrivende. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at du må levere selvangivelsen for næringsdrivende selv om du ikke har omsetning. Det gir gevinst å jobbe kunnskapsbasert Gjennom å gjennomføre undersøkelser og måle effekter har vi lært at en næringsdrivende ikke er lik en annen. Vi har sett at det å jobbe kunnskapsbasert gir oss et godt grunnlag for å finne tiltak som gir effekt på levering av pliktige oppgaver til rett tid. Vi ser også at denne arbeidsmåten gir et skritt i retning av å vite, framfor å bygge opp virkemidlene våre rundt antakelser. Slik vi ser det, finnes det ingen snarveier når man skal jobbe kunnskapsbasert og rette tiltakene mot spesifikke målgrupper; vi må ut å spørre, teste, lære, evaluere, rette feil og begynne på nytt. Vår erfaring forteller at det er viktig å sette seg inn i den aktuelle målgruppa, helst ved direkte kontakt, før man planlegger og gjennomfører tiltak. Referanser Bott, Kristina, Alexander Cappelen, Eirik Ø. Sørensen, Bertil Tungodden (2014) You ve got mail: A randomised field experiment on tax evasion, NHH department of Economics Discussion Paper 26/2014. Evensen, Heidimarie, Marianne Løsset (2014) Hvorfor leverer skattytere med regnskapsfører oppgavene sine for sent?, Skatteetatens Analysenytt, 2/2014: Nikolaisen, Kathinka V., Arne Kristian Aas, Tor Arne Pladsen (2014) Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?, Skatteetatens Analysenytt, 1/2014: Selsjord, Dag N., Inger Guro Bendiksen (2014) Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Skatteetatens Analysenytt, 1/2014: The Behavioural Insights Team (2014) EAST - Four simple ways to apply behavioural insights.

6

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvordan få kunnskap om etterlevelse? 10 Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 16 30 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2015 Skatteetatens

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer