Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos"

Transkript

1 Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret 2011 Skatt: Bedriftshytte eid av morselskap Annen informasjon: Informasjon om bortfall av revisjonsplikt for små foretak og alternative tjenester som vi kan utføre, hhv: o Revisorutarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer o Forenklet revisorkontroll av regnskapet o Revisjon av deler av regnskapet o Regnskapsføringstjenester I disse jakttider pass opp for farlige dyr

2 Diverse frister 2011 Frister for endringer til Foretaksregisteret 2011 For de som har planer om å få registrert selskapsendringer i Foretaksregisteret før årsskiftet 2011/2012 så er det for enkelte typer registreringer kun få dager igjen før slike meldinger må meldes til Foretaksregisteret. Det vises her til følgende kunngjøring om tidsfrister kunngjort på Foretaksregisterets hjemmeside: Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling: innen 25. september: Melding om vedtak innen 12. desember: Gjennomføringsmelding Elektronisk innsending Vi rår deg til å sende dei meldingene som kan sendes elektronisk via Da får du rettledning underveis og opplysningene blir kontrollerte før du sender inn skjemaet. Når du sender inn opplysninger elektronisk, blir saken behandlet raskere enn om du sender inn på papir. Link: foretaksregisteret_n.html Trenger dere nærmere informasjon eller hjelp til å sette i gang endringer knyttet til registreringer som nevnt, er det bare å ta kontakt med oss i Revisorkompaniet Tromsø AS, så skal vi bistå dere i dette arbeidet. Andre registermeldinger: innen 30. november Hvordan sikre deg rask saksbehandling: kontroller at blanketten er korrekt utfylt legg ved korrekte vedlegg legg ved revisorerklæring i original form meldinga blir signert av den som har signaturrett Dersom du er tidlig ute og sender inn meldinger innen de datoene vi har satt kan du få behandla meldinga di før årsskiftet 2011/2012. Meldinger som kjem inn til oss etter disse datoene, er det ikke sikkert vi rekk å behandle før årsskiftet. Utgitt 20. september 2011 side 2

3 Skatt Bedriftshytte eid av morselskap I en e-post av 8. september 2011 legger Skattedirektoratet til grunn at bedriftshytte eid av morselskap kan være et skattefritt velferdstiltak også for ansatte i heleid datterselskap, jf. utdrag fra uttalelsen nedenfor: «Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for den ansatte. Unntak fra skatteplikten gjelder dersom tiltaket består av en naturalytelse, og anses som et rimelig velferdstiltak. Bedriftshytte er hytte anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden. Fordel ved bruk av bedriftshytte vil kunne være et rimelig velferdstiltak i henhold til skattelovens bestemmelser når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den (normalt kreves minst 10 ansatte). Et velferdstiltak i skattelovens forstand er tiltak som henvender seg innad til de personer som er knyttet til bedriften. Spørsmålet er om bruk av bedriftshytte kan anses som et rimelig velferdstiltak når ansatte i et heleid datterselskap mottar fordelen fra morselskapet i samme konsern. I utgangspunktet forutsettes det at det er arbeidsgiver som har anskaffet eller leid en hytte for ansattes bruk for at skattefritaket i FSFIN (1) skal komme til anvendelse. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatning at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap, forutsatt at de øvrige vilkårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt.» Annen informasjon Informasjon om bortfall av revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene fra og med 2011 og alternative tjenester som revisor kan utføre Stortinget vedtok våren 2011 en endring i revisorloven som gir mindre aksjeselskaper muligheten til å velge om de ønsker revisjon av årsregnskapet sitt. Det viktigste kriteriet er at selskap som har mindre enn 5 mill. i omsetning kan velge å ikke ha revisor. Loven tilsier likevel at et selskap som er et morselskap ikke kan velge bort revisjon. Vi ønsker med dette å gi en liten oppsummering om hva lovpålagt revisjon av årsregnskapet innebærer, samt gjøre dere oppmerksom på andre tjenester som revisor kan tilby dersom dere foretar et fravalg av revisor. Dette vil være en viktig beslutning for selskapet og det er således avgjørende at den fattes på et best mulig grunnlag. Det har ikke vært endringer i aksjeloven og annen lovgivning, slik at aksjeselskap fremdeles vil måtte utarbeide både årsregnskap og ligningspapirer, og følge tidsfrister og regelverk slik som det alltid har vært. Hva er revisjon? En del av kostnaden med revisjon av årsregnskapet er en trygghet for selskapet ved at de får orientering og oppdatering om nyheter og tilpasninger. Dette kan være i form av nyhetsbrev/magasin og annen dialog fra revisor som omhandler regelverket i aksjeloven, regnskaps- og bokføringsloven, samt skatt og merverdiavgift. Utgitt 20. september 2011 side 3

4 Det er viktig for alle regnskapsbrukere at regnskapsopplysningene bygger på korrekt og pålitelig regnskapsinformasjon. Revisjon av årsregnskapet og ligningspapirene er en ekstern kvalitetskontroll av regnskapsopplysningene, og bekreftes ved revisjonsberetningen og revisors underskrift på ligningspapirene. For ledelsen og styremedlemmer betyr revisjon en årlig helsesjekk for regnskapet og formuesforvaltningen. Revisor plikter alltid å ta opp skriftlig forhold som kan medføre økonomisk ansvar for selskapets ledelse. Revisjon innebærer derfor ikke bare kontroll av selve bokføringen og regnskapet. En del av revisors arbeid har alltid vært en vurdering av selskapets formuesforvaltning, herunder en vurdering av risikoen for at det kan oppstå misligheter i selskapet og kommunisere dette til ledelsen. Der hvor det er eksterne styremedlemmer, eller hvor styret ikke er så involvert i driften av selskapet, kan det være lettere å få inn eller beholde eksterne styremedlemmer når selskapet har revisor. Brønnøysund og Ligningskontoret Selskapene må opplyse særskilt i næringsoppgave og skjema til Regnskapsregisteret i tilknytning til årsregnskapet om de har fravalgt revisjon og hvorvidt de har autorisert regnskapsfører. Dette tilsier at enhver kan gå inn på Brønnøysundregistrene for å sjekke om forretningsforbindelser sender inn reviderte regnskap. På samme måte gis det derved også opplysning til Ligningsmyndighetene om at ligningspapirene ikke er attestert av ekstern revisor. Finansinstitusjoner/banker/sentrale samarbeidspartnere Brukere av regnskapet har normalt større tillit til revidert regnskap. Derfor har enkelte institusjoner som kredittvurderer aksjeselskap varslet at det kan trekke ned i en kreditt-rating at selskapet har fravalgt revisjon. Enkelte banker har også varslet at de vil kreve revisjon av regnskap der hvor de har låneengasjement. Selskapet bør derfor alltid samtale med banken før det tas en beslutning om fravalg av revisjon. Sentrale kunder/ leverandører/ samarbeidspartnere vil også kunne etterspørre revisjon eller forenklet revisjon av regnskapet/regnskapsposter. Alternative tjenester ved fravalg av revisjon Revisorutarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer: Om selskapet skulle finne det hensiktsmessig med fravalg av revisjon, er det likevel viktig for dere å sikre at dere fortsatt har tilgang til den kompetanse og kapasitet som dere vil være avhengig av for å utarbeide årsregnskap, selvangivelse og annen rapportering til offentlige myndigheter. Vi kan tilby dere å videreføre disse oppgavene selv om dere ikke velger å ha full revisjon. Forenklet revisorkontroll av regnskapet: En annen mulighet kan være å inngå en avtale med oss om en overordnet revisorkontroll av årsregnskapet. Denne er ikke så omfattende som lovpålagt revisjon, men gir en viss sikkerhet for at regnskapsopplysningene er uten vesentlige feil. Revisjon av deler av regnskapet Det kan avtales at enkelte regnskapsposter skal revideres. Det vil ikke gi den samme sikkerheten for at det ikke er vesentlige feil i regnskapet som en full revisjon, men kan likevel gi en viss trygghet Utgitt 20. september 2011 side 4

5 for poster som en ønsker kontrollert. Ved alle de ovennevnte attestasjonene vil revisor utstede en skriftlig bekreftelse på utført arbeid. Attestasjoner og bekreftelser etter aksje-, merverdiavgift- og skatteloven vil fortsatt kreve underskrift av revisor, og vi håper at vi kan være førstevalget siden vi har kjennskap til selskapet. Har dere umiddelbare spørsmål eller behov for mer informasjon, må dere gjerne ta kontakt med oss. For øvrig vil vi minne om at fristen for å få registrert fravalg av revisor med virkning for regnskapsåret 2011, betinger at dette er registrert i Foretaksregisteret innen For at slik melding skal bli registrert før årsskiftet må melding om dette sendes til Foretaksregisteret innen Annen bistand som dere måtte ha behov for i forbindelse med anliggender i selskapet, vil vi selvfølgelig kunne yte som før, selv om dere velger bort revisjon. Revisorkompaniet Tromsø AS har fra og med 2011 også registrert seg som et autorisert regnskapsførerkontor og tilbyr således også ordinære regnskapsførertjenester for selskaper som vi ikke er valgt revisor for. Med vennlig hilsen Revisorkompaniet Tromsø AS Signe Dørum Tlf Ellen Nordstrøm Tlf Geir Rønneberg Tlf Tom H. Haugan Tlf Ronald Seglsten Tlf Tone Seppola Tlf Lars Heggdal Hans-Martin Vaeng Tlf Tlf Utgitt 20. september 2011 side 5

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Regnskap: Lån til aksjonær og mellomregningskonto Forslag til endringer i revisorloven

Detaljer

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9 Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Skattedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: fs1433 kh 30.

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer