630.book Page 7 Wednesday, April 23, :34 PM. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "630.book Page 7 Wednesday, April 23, 2008 3:34 PM. Innhold"

Transkript

1 630.book Page 7 Wednesday, April 23, :34 PM Innhold DEL I HISTORISK UTVIKLING AV REGNSKAPSFØRING Kapittel 1 Innledning Kort om innholdet i boken Regnskapet som et informasjonssystem Litt om begrepsapparatet Kapittel 2 Grunnleggende regnskapsforståelse Innledning Regnskapsføringens historiske utvikling Introduksjon til balansen Det dobbelte bokholderis prinsipp Kapittel 3 Norsk og internasjonal regnskapsregulering Innledning Aktører i regnskapspraksis Markedsløsning eller offentlig regulering av regnskapsrapporteringen Enkelte utviklingstrekk i norsk regnskapslovgivning Begrepet god regnskapsskikk Begrepet rettvisende bilde Internasjonal regnskapsregulering DEL 2 REGNSKAPSSTANDARDER I DAG Kapittel 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Innledning Bedriftens økonomiske kretsløp Kort om teorigrunnlaget i det tradisjonelle finansregnskapet Sammenheng mellom resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Regnskapsføring av drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter Kapittel 5 Teorigrunnlaget i det tradisjonelle finansregnskapet Innledning Generelt om forutsetning, krav og prinsipper Grunnleggende forutsetninger Kvalitetskrav til regnskapsinformasjon Generelt om grunnleggende regnskapsprinsipper Transaksjonsprinsippet Opptjeningsprinsippet

2 630.book Page 8 Wednesday, April 23, :34 PM 5.8 Sammenstillingsprinsippet Forsiktighetsprinsippet Kongruensprinsippet Andre regnskapsprinsipper Kort kommentar om forutsetninger og prinsipper i den norske regnskapsloven. 114 Kapittel 6 Introduksjon til verdibaserte regnskapsmodeller Innledning Fra historisk kost til verdibaserte regnskapsmodeller Teoretiske alternativer til historisk kost-modellen Sammenligning av ulike regnskapsmodeller Introduksjon til gjenanskaffelsesverdimodellen Introduksjon til nåverdimodellen Kapittel 7 Konseptuelt rammeverk for regnskap Innledning Deskriptive og normative rammeverk Formål og anvendelsesområde for et konseptuelt rammeverk IASBs rammeverk for regnskap oppbygning av struktur Regnskapsbrukere og deres informasjonsbehov Målsetting med finansregnskapet Grunnleggende forutsetninger Kvalitetskrav til regnskapsinformasjon Definisjoner, regnskapsføring og måling Kapitalbegreper Kapittel 8 Presentasjon av finansregnskapet Innledning Finansregnskapets målsetting og innhold Elementene i finansregnskapet Grunnleggende forutsetninger og kvalitetskrav Balansen Resultatregnskapet Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Kapittel 9 Hendelser etter balansedagen Innledning Definisjon Regnskapsføring og måling av hendelser etter balansedagen

3 630.book Page 9 Wednesday, April 23, :34 PM 9.4 Ikke-justerende hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Kapittel 10 Immaterielle eiendeler Innledning Definisjon av immaterielle eiendeler Enkelte kjennetegn ved immaterielle eiendeler Balanseføring av en immateriell eiendel Måling av immaterielle eiendeler etter balanseføring Goodwill Kapittel 11 Varige driftsmidler Innledning Definisjon av varige driftsmidler Balanseføring av et varig driftsmiddel Måling etter balanseføring Kostmodellen og avskrivning Kostmodellen og nedskrivning for verdifall Verdireguleringsmodellen Kapittel 12 Investeringseiendommer Innledning Definisjon og avgrensing Balanseføring av en investeringseiendom Måling etter balanseføring Virkelig verdi-modellen Kapittel 13 Leieavtaler Innledning Sentrale definisjoner Klassifisering av leieavtaler Regnskapsmessig behandling av en finansiell leieavtale Regnskapsføring av operasjonelle leieavtaler Salg og tilbakeleie Kapittel 14 Varelager Innledning Hovedprinsipper for behandling av varelager Generelt om måling av varelager

4 630.book Page 10 Wednesday, April 23, :34 PM 14.4 Vurdering av handelsvarer Måling av egentilvirkede varer Behandling av varekontrakter Kapittel 15 Anleggskontrakter Innledning Definisjoner Hovedprinsipper for behandling av en anleggskontrakt Kontraktinntekt og kontraktutgift Løpende avregningsmetode Avsetning til tap Kapittel 16 Finansielle eiendeler Innledning Definisjoner Balanseføring og klassifisering av en finansiell eiendel Generelt om måling av finansielle eiendeler etter balanseføring Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi med resultatføring av verdiendringer Kostmodellen for aksjer Kapittel 17 Gjeld Innledning Definisjoner Balanseføring og klassifisering av gjeld Behandling av avsetninger og betingede forpliktelser Generelt om måling av gjeld etter balanseføring Lån som måles i samsvar med amortisert kost Lån som måles til virkelig verdi med resultatføring av verdiendring Lån og annen pengegjeld i utenlandsk valuta Kapittel 18 Inntektsskatt Innledning Definisjoner Utsatt skatt-modellen Måling av skatteforpliktelsen Vurdering av uutnyttede skattekreditter

5 630.book Page 11 Wednesday, April 23, :34 PM Kapittel 19 Egenkapital Innledning Definisjon Grensedragning mellom gjeld og egenkapital Sammensetning av egenkapitalen Endring av egenkapitalen Aksjebasert betaling Kapittel 20 Inntekt Innledning Definisjoner Generelt om inntekt Generelt om regnskapsføring av inntekt Regnskapsføring av inntekt ved salg av varer Resultatføring av inntekt ved tjenesteyting Regnskapsføring av renter, royalties og utbytte Kapittel 21 Kostnader Innledning Definisjoner Generelt om kostnader Regnskapsføring av kostnad DEL 3 REGNSKAPSRAPPORTERING I PERIODER MED PRISSTIGNING Kapittel 22 Virkning av prisstigning på regnskapet Innledning Det tradisjonelle finansregnskapet i perioder med prisstigning Periodens overskudd ved bruk av historisk kostpris som måleenhet Alternative modeller for behandling av prisstigning i regnskapet Prisnivåjustert historisk kost-modell og gjenanskaffelsesverdimodellen Hva er verdiendring? Finansieringens virkning på regnskapet i verdimodeller Kapittel 23 Alternative regnskapsmodeller til det tradisjonelle finansregnskapet Innledning Prisnivåjustert historisk kost-modell Gjenanskaffelsesverdimodellen Gjenanskaffelsesverdimodellen og skatt Salgsverdimodellen

6 630.book Page 12 Wednesday, April 23, :34 PM Litteraturliste Lover og forskrifter Offentlige utredninger Definisjoner med referanse til aktuell internasjonal regnskapsstandard (IAS/IFRS) (norsk) Definisjoner med referanse til aktuell internasjonal regnskapsstandard (IAS/IFRS) (engelsk) Stikkord

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte

IFRS i norsk regnskapsregulering Finn Berg Jacobsen IASB Rammeverk Steinar S. Kvifte Innhold IFRS i norsk regnskapsregulering.................... 21 Finn Berg Jacobsen 1 Hva er IFRS?................................. 22 2 Internasjonal harmonisering av norsk regnskapsregulering: Et kort

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Ramme og grunnleggende prinsipper

Ramme og grunnleggende prinsipper Ramme og grunnleggende prinsipper Hva er en ramme? Klargjøring av regnskapsbrukere, kvalitetskrav og hovedprinsipper. Definisjoner av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader Rammen skal fungere

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen

Regnskapsteori. Generelt. Generelt. Oppstillingsplan for balansen. Inntekter. Trond Kristoffersen Generelt Regnskapsteori Trond Kristoffersen Balansen består av: Eiendeler Økonomiske ressurser kontrollert av et foretak Gjeld Nåværende forpliktelse som ved innfrielse vil føre til reduksjon av foretakets

Detaljer

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Haugesund 2011 Av: Brit Mari Olsen, Beate Tandrevold,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper DATO: 10.02.2010 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 8/2010 FRA FINANSTILSYNET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I GENERELT... 4 1. Innledning... 4 2. Overordnet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

Er inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel?

Er inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel? Handelshøgskolen Er inntektsforutsetningen realistisk ved aktivering av utsatt skattefordel? -en undersøkelse av regnskapspraksis før konkurs. Tove Christin Amundsen og Øyvind Andreassen Masteroppgave

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN

DEL 1 REGNSKAP OG BUDSJETT I KOMMUNESEKTOREN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen presenteres i to varianter. Den første gir en oversikt over kapitlene, mens den andre er mer detaljert og angir innholdet i kapitlene (på tresifret kapittelnivå).

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer?

Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Handelshøgskolen Delårsregnskapers pålitelighet Hvilke endringer gjøres mellom fjerdekvartalsrapporteringen og årsregnskapet, og hva kjennetegner selskaper som foretar endringer? Runar Hermo Odd Martin

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer