Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl."

Transkript

1 Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2 Klassifikasjon Kortsiktig aksjeinvestering Aksje Eierandel i et aksjeselskap Nei Markedsbasert finansielt omløpsmiddel? Ja Klassifikasjon, jf. rskl. 5-1 Lite foretak? Nei Etter formålet med investeringen Omløpsmiddel Kan velge Ja Finansiell plassering med sikte på kortsiktig gevinst Anleggsmiddel Laveste verdis prinsipp Strategisk og langsiktig plassering Betydelig eierandel 3 4

2 Omløpsmidler Hovedregel, jf. rskl. 5-2 Laveste verdis prinsipp Vurderingsregler Virkelige verdi (markedsverdi) Unntak (på særlige vilkår), jf. rskl. 5-8 Anleggsmidler, jf. 5-3 Nedskrivning ved varig verdinedgang Nedskrivning skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede Eksempel: Selskap AS er et lite norske foretak. De investerer regelmessig i aksjer i andre selskaper med sikte på gevinst. I år har de kjøpt og solgt aksjer i Børs AS. De har bare en liten eierandel. 5 6 Eksempel forts: i Børs AS 1.1. Kjøp av aksjer Salg av aksjer Antall pris 5 aksjer á kr. 1 (2 aksjer á kr. 12) Alt kjøp og salg er gjort opp mot banken Markedsverdien av aksjene per er 9 kroner per aksje Aksjene skal vurderes i samsvar med LVP Oppgave: Foreta regnskapsmessig behandling av aksjene. Sum 5 (2 4) Eksempel forts. Det må beregnes gevinst eller tap for de aksjene som er solgt. Gevinst er en inntekt Tap er en kostnad Gevinst eller tap rapporteres netto i resultatregnskapet Resterende aksjer (UB) vurderes i samsvar med LVP 7 8

3 Eksempel forts Beregning av gevinst eller tap ved salg: Salg Kjøp 1.1. Gevinst Antall pris Beløp Salgssummen sammenlignes med kostprisen for de solgte aksjene Eksempel forts. Vurdering av restbeholdningen Verdi Børs AS Antall 3 Markedsverdi Markedsverdi er lavere enn kostpris. Beholdningen balanseføres til markedsverdi i samsvar med LVP LVP 9 1 Presentasjon i regnskapet Kjøp Nr. Bank Salgsgevinst aksjer (resultat) Nedskrivning aksjer (resultat) Eksempel forts. Balanse per Omløpsmidler 2 7 Nedskrivning 3 (3) Salg Tilordning. regnskapet = Balanseverdi = 2 7 Nedskrivning Finansinntekt og finanskostnad Saldo Gevinst ved salg av aksjer 4 Finansinntekt Nedskrivning aksjer (3) Finanskostnad 11 12

4 Eksempel 2: Tilordning av kostpris AS Investor er et lite norsk aksjeselskap. De kjøper regelmessig aksjer på børsen. Investeringene er av kortsiktig natur med formål å oppnå gevinster. 13 Eksempel 2 forts. i Vekst AS Kjøp Kjøp Salg Tilordning av kostpris Antall pris 1 aksjer á kr. 5 1 aksjer á kr. 6 (15 aksjer á kr. 54) Alt kjøp og salg er gjort opp kontant mot bank Sum 5 6 (81) Oppgave: Foreta regnskapsmessig behandling av aksjene (Hvilke aksjer er solgt?) 14 Tilordning av kostpris Lovbestemmelser i rskl. 5-5 regnes som en ombyttbar finansiell eiendel (alle aksjene i et selskap er like) Tilordning av kostpris - hovedregel Gjennomsnittsmetoden Det beregnes en gjennomsnittlig kostpris for alle aksjene i en beholdning Unntak for små foretak FIFO (Først inn først ut) De eldste aksjene anses solgt først. Restbeholdningen vil bestå av de sist innkjøpte. FIFO-metoden Eksempel 2 forts: løsning: Gevinst / tap Salgssum Kjøp Kjøp = Gevinst Beholdning Kjøp Antall pris (= 15 54) Antall (kost)pris Beløp 81 Beløp 15 16

5 Kjøp 1 Kjøp 2 Salg Tilordning Tilordning av kostpris (FIFO) Saldo Nr. 5 6 Bank * Gevinst ved salg (resultat) * Av plasshensyn er salgssummen bokført mot en konto for gevinst eller tap ved aksjesalg Løsning: Gjennomsnittsmetoden Gevinst / tap Antall pris Beløp Salgssum (= 15 54) 81 Snitt av beholdning 1) = Tap Beholdning Antall (kost)pris Beløp Snitt av beholdning 1) 1) Gjennomsnittlig kostpris: 18 Kjøp 1 Kjøp 2 Salg Tilordning Tilordning av kostpris (snitt) Saldo Nr. 5 6 Bank * Tap ved salg (resultat) * Av plasshensyn er salgssummen bokført mot en konto for gevinst eller tap ved aksjesalg 81 Generelt: En verdiøkning anses opptjent ved endring av markedsverdien, jf. rskl. 4-1 første ledd nr. 2 (opptjeningsprinsippet) Begrunnelse for bruk av prinsippet Mer realistisk vurdering Objektiv verdi (markedsverdi / børskurs) Markedsverdien kan realiseres i et fungerende marked Lik behandling av verdiøkning og verdinedgang 19 2

6 Verdi x Kjøp y1 X = kostpris y = virkelig verdi Virkelig verdi y1 velges ved verdioppgang y2 Virkelig verdi y2 velges ved verdinedgang Tid Vurderingstidspunkt Eksempel: Vurderingsprinsipper Finans AS driver regelmessig med kjøp og salg av aksjer. Ved utgangen av regnskapsåret har de beholdning av aksjer i selskap A og i selskap B. Aksjene er notert på børs. Oppgave Vurder aksjeposten i regnskapet Eksempel forts: Vurderingsprinsipper Eksempel forts: Vurderingsprinsipper Antall pr. stk Aksje A 5 2 Aksje B Hva skal aksjene vurderes til? Verdi per stk Aksje A Aksje B Virkelig verdi LVP Hovedregelen er å vurdere aksjene i samsvar med LVP, jf. 5-2 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes etter markedsverdiprinsippet, jf. 5-8 ( særlige forutsetninger ) 23 24

7 Verdi Vurderingsprinsipper Eksempel: Kjøp Virkelig verdi (= ) (= ) LVP (= ) Tid Vurderingstidspunkt Investor AS er et mindre norsk finansforetak De kjøper og selger aksjer regelmessig med sikte på kortsiktig gevinst De skal vurdere aksjebeholdningen ved utgangen av regnskapsåret (per ) Eksempel forts: Du har gitt følgende opplysninger om aksjebeholdningen ved utgangen av regnskapsåret: Generelt Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal som hovedregel vurderes etter markedsverdiprinsippet Beholdning AS Opp AS Ned Antall per stk 1 2 Verdi per stk Aksjene regnes som markedsbaserte finansielle omløpsmidler Hva skal aksjene verdsettes til i regnskapet? Beholdning Opp AS Ned AS Antall Markedsverdi Hver aksje vurderes til markedsverdi i balansen. Netto verdiøkning på Balanseverdi inntektsføres 27 28

8 Verdi 23 2 Virkelig verdi Opptjent inntekt Saldobalanse 2 Avslutningsposteringer Balanse Verdiøkning aksje Kjøp Vurderingstidspunkt Tid 1) Opptjent verdiøkning aksjer 29 3 Eksempel forts. Balanse per Omløpsmidler. regnskapet Verdiøkning markedsbaserte aksjer Presentasjon 23 Finansinntekt og finanskostnad 3 + Verdiøkning i året = Balanseverdi Finansinntekt 2 3 = 23 Eksempel Langsiktig aksjeinvestering Eiendom AS har 1.1. investert i aksjer i Reklame AS for 1 kroner (=1 aksjer à 1 kroner) Investeringen er langsiktig Kursutviklingen (varig verdiendring) er følgende per aksje: : 1 (gir sum aksjeverdi: 1 kroner) x2: 5 (gir sum aksjeverdi: 5 kroner) x3: 8 (gir sum aksjeverdi: 8 kroner) x4: 1 2 (gir sum aksjeverdi: 12 kroner) Vis regnskapsmessig behandling av aksjene for 2x

9 Langsiktig aksjeinvestering Eksempel forts. Balanse Nedskrivning aksje Reversering nedskrivning 2x4 2x4 2x3 2x3 2x2 2x2 1) Verdien av aksjene ved utgangen av 2x4 er 12 kroner (= 1 aksjer à 1 2 kroner). Aksjene kan ikke balanseføres til høyere verdi enn kostpris 33 Eksempel Avslutning av regnskapet Lise Tall driver et lite firma under navnet Lise Tall økonomiservice Hun skal avslutte regnskapet ved utgangen av år Foreløpig saldoliste og tilleggsopplysninger per følger vedlagt. Oppgave: Innarbeid tilleggsopplysningene i regnskapet. Utarbeid resultatregnskapet for og balansen per Har bedriften gått med overskudd eller underskudd? 34 Oppgave forts. Varebil (1) Avslutning av regnskapet Opprinnelig kostpris var på 2 kroner. Økonomisk levetid var ved kjøpet beregnet til 5 år. Ved utarbeidelse av avskrivningsplanen var det beregnet en utrangeringsverdi på 5 kroner. Lønn (2) Lise Tall har ansatt en person på deltid, Atle Dal I forrige periode fikk Dal utbetalt et forskudd på lønn på 8 kroner. Det er ikke forskuddsbetalt lønn ved slutten av perioden. I slutten av denne perioden har Dal til gode 6 kroner i lønn. Se bort i fra feriepenger og arbeidsgiveravgift 35 Oppgave forts. (3) Avslutning av regnskapet Bedriften har i løpet av året foretatt følgende kjøp og salg av aksjer i det børsnoterte selskap AS Industri: 2.3.: Kjøpt 5 aksjer for til sammen 1 kroner. 3.7.: Kjøpt 4 aksjer for til sammen 1 4 kroner 3.11.: Solgt 6 aksjer for til sammen 14 4 kroner Gevinst eller tap ved salg beregnes ved bruk av FIFO-metoden Virkelig verdi (børskurs) per er 23 kroner per aksje. Beholdningen av aksjer skal vurderes i samsvar med laveste verdis prinsipp (LVP). disponering (4) 36

10 Lise Tall økonomiservice foreløpig saldobalanse Varebil (1) Varebil (per 1.1.) 17 Forskudd lønn Avskrivning = restverdi Økonomisk levetid = = Bankinnskudd Tall kapitalkonto Skyldig lønn Salgsinntekt Lise Tall Økonomiservice Foreløpig saldobalanse Avslutningsposteringer Balanse Kredi t Salgssum aksjer 14 4 Varebil 17 Lønn Diverse driftsutgifter Sum Avskrivning varebil Lise Tall Økonomiservice Forskudd lønn Skyldig lønn Lønn 8 1 Foreløpig saldobalanse Bokført lønn + Redusert forskudd lønn = Periodens lønnskostnad Lønn (2) + Økt skyldig, ikke betalt lønn Avslutningsposteringer Balanse (3) Beregning av gevinst eller tap FIFO-metoden brukes: Gevinst / tap Antall x pris Beløp Salgssum (= 6 24) 14 4 Kjøp 2.3. Kjøp 3.7. = Gevinst 4

11 Eksempel forts. (3) Vurdering av restbeholdningen Lise Tall Økonomiservice Foreløpig saldobalanse 2 4 (3) Avslutningsposteringer Balanse Verdi AS Industri Antall 3 Virkelig verdi LVP Virkelig verdi er lavest. Aksjene skrives ned til virkelig verdi i samsvar med laveste verdis prinsipp (LVP). Salgssum aksjer Gevinst aksjesalg Nedskrivning aksjer a) Sammenstilling: balanseverdi og salgssum 3c) Nedskrivning 3b) Overføring salgssum aksjer Transaksjon 4 disponering av resultatet Inntekter Kostnader Overskudd Økning av EK Lise Tall Foreløpig saldobalanse Avslutningsposteringer Balanse Tall kapital Overskudd 43

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer