Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11"

Transkript

1 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11

2 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser 3.3 Verdsettelse hovedregel 3.4 Avgiftssatser 3.5 Sammenleggingsprinsippet 3.6 Fradrag i avgift for dokumentavgift 3.7 Avgiftsbetaling: rentefri kreditt for avgift av familieforetak 3.8 Avgiftsplanlegging og omgåelse 2

3 Disposisjon forts 4. Generasjonsskifte i selskap 4.1 Innledning 4.2 Verdsettelse for arveavgift, børsnoterte aksjer 4.3 Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte norske aksjer (1) Skattemessig formuesverdi (2) Rabatt-taket (3) Korrigering for eierstyrte endringer (4) fradrag for latent skatt, se pkt Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte utenlandske aksjer 4.5 Verdsettelse for arveavgift, andeler i ANS/KS 4.6 Omgåelse 4.7 Inngangsverdi osv. på aksjer/andeler 4.8 Fradrag i avgiftsgrunnlaget for latent skatt 3

4 Disposisjon 5. Generasjonsskifte i enkeltpersonforetak 5.1 Innledning hovedregel 5.2 Verdsettelse for arveavgift 5.3 Overføring av eiendeler 5.4 Avsetninger (negativ saldo, gt-konto, tom positiv saldo) 5.5 Ufrivillig realisasjon, betinget skattefritak 5.6 Underskudd 5.7 Avdøde etterlater seg ektefelle 5.8 Suksessivt generasjonsskifte 5.9 Personinntekt hos junior 4

5 2. Inntektsskatt - generelt Hovedprinsipp: Diskontinuitet - Kvanitativt (inngangsverdier) - Kvalitativt (vilkår, skatteposisjoner) Unntak: Kontinuitet for aksjer og andeler 5

6 3. Arvavgift - generelt 3.1 Avgiftsplikt - all arv, aal 2, 1, 1 - gaver til potensiell arving, aal. 2, 1,2 - arveforskudd, aal. 2,2 3.2 Gaver til/fra stiftelse/selskap - gave til juniors selskap, aal 2, 1 e - gave til familiestiftelse, aal 2, 1 f - gave fra seniors selskap, aal 2, 6, 2 6

7 Arveavgift generelt forts 3.3 Verdsettelse hovedregel: omsetningsverdi Senere Ikke lavere enn skifteverdi, aal 11, Avgiftssatser Avgiftsfritt beløp: 470 Barn/foreldre: til 800 : 6 %; derover 10 % Andre: til 800 : 8 %; derover 15 % 7

8 Arveavgift generelt forts 3.5 Sammenleggingsprinsippet, aal 19 Gave Gave Avgift av 400 etter 96-sats, minus avgift av 300 etter 96-sats Arv Avgift 1650 etter 11-sats, minus avgift av 400 etter 11-sats 8

9 Arveavgift generelt forts 3.9 Avgiftsplanlegging og omgåelse - særeie og felleseie - fordeling også på barnebarn og svigerbarn - Utnyttelse av aal 11 A: Rt s Nagell-Erichsen, Rt s Reitan - Rt s. 368 Gotaas: gave via utenlandsk trust: hvem er giver? 9

10 4. Generasjonsskifte i selskap 4.1 Innledning Aksjer arves; skatteposisjoner knyttet til aksjer overføres; skatteposisjoner i selskapet uberørt ANS/KS-andeler tilsvarende, pga bl a sktl To hovedspørsmål: Verdsettelse for arveavgift, og inngangsverdi på aksjer hos gavemottaker/arving 10

11 Generasjonsskifte i selskap forts 4.2 Verdsettelse for arveavgift, børsnoterte aksjer Aal. 11: den antatte salgsverdi ved tidspunkt for rådighetserverv, aal

12 Generasjonsskifte i selskap forts 4.3 Verdsettelse for arveavgift, ikke-børsnoterte aksjer norske aksjer; aal 11A - Tidspunkt: 1 jan i året for rådighetserverv, 3. ledd, 1. pkt. - Norm: (1) skattemessig formuesverdi, 1. ledd (2) men bare 60% opp til 10 mill kr (rabatttaket), 2. ledd (3) korr for eierstyrte endringer av selskapets kapital 1.1 rådighetserverv, 3. ledd, 2. pkt. (4) fradrag for latent skatt, aal 14, 5. ledd 12

13 Generasjonsskifte i selskap forts Ad (1) Skattemessig formuesverdi Jf sktl 4-12 => lave verdsettelser og fritak videreføres til arveavgift 13

14 Generasjonsskifte i selskap forts (2) Rabatt-taket Valgfritt, kan velge 100% (jf inngangsverdi) De første 10 mill verdsettes til 6 mill Ett og bare ett rabatt-tak per arving/gavemottaker - flere arvinger/gavemottaker av aksjer ved samme erverv: flere rabatt-tak - én arving/gavemottaker, mottar aksjer i flere omganger: bare ett rabatt-tak. 14

15 Generasjonsskifte i selskap forts Flere arvinger, én overtar aksjene: Rabatt-taket til den som overtar aksjer (Utv 1999/705 FIN) A utlegges 10 mill kontant, B 10 mill i aksjer: A avgiftsgrunnlag: 10 mill B avgiftsgrunnlag: 6 mill 15

16 Generasjonsskifte i selskap forts (3) eierstyrte kapitalendringer i selskap mellom 1 januar og rådighetservervet Formål: unngå tilpasning, rimelighet Typeeksempel: Kapitalforhøyelse Men også: Utbytteutdeling, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon tas det hensyn til : tillegg eller fradrag krone for krone 16

17 Generasjonsskifte i selskap forts 4.5 Verdsettelse for arveavgift andeler i ANS og KS, aal. 11A Som ikke-børsnoterte aksjer Negativ formuesverdi, Utv. 1999/986 FIN: Kan fradras i andre verdier (innen fradragsbegrensningen for kommandittister) 17

18 Generasjonsskifte i selskap forts 4.6 Omgåelse: utnyttelse av aal 11A - Etter 1.1: eierstyrte endringer, jf foran - Feting før Rt s Nagell-Erichsen: komb av lån og 11A - Rt s Reitan: rekkefølge av transaksjoner for å anvende 11A - Omdannelse fra EF til AS og gave av aksjer? 18

19 Generasjonsskifte i selskap forts 4.6 Inngangsverdi osv. på aksjer/andeler Sktl og Bare personlig skattyter Gjelder inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjerming, andre skatteposisjoner Lovgrunn: Skjermingsfradraget Gjelder for gavemottaker, enearving, dødsbo, gjenlevende i uskifte, arving etter utlodning 19

20 Generasjonsskifte i selskap forts: Kontinuitetsprinsippet - sktl 9-7 Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave 20

21 Generasjonsskifte i selskap forts Kontinuitetsprinsippet - tap Gavemottakers Inngangsverdi? Eller 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave 21

22 Generasjonsskifte i selskap forts 4.7 Fradrag i arveavgiftsgrunnlag for latent skatt Aal 14, 5. ledd Lovgrunn: latent skatt som en form for gjeld; forebygge dobbeltbeskatning Hver enkelt aksje Utgangsverdi: - Børsnotert aksje: børskurs - Ikke-børsnotert aksje: 100 % av 11A-verdien 22

23 Generasjonsskifte i selskap forts Inngangsverdi - Børsnotert aksje: Seniors kostpris - Ikke-børsnotert (og seniors kostpris ikke er lavere): - hvis velger 100% av 11A-verdi: ingen latent gevinst - hvis velger 60%, da diff mellom 60% og 100% latent gevinst 23

24 5. Generasjonsskifte i enkeltpersonforetak 5.1 Innledning - hovedregel Arveavgift: Hovedregel: omsetningsverdi Inntektsskatt: Hver enkelt gjenstand og skatteposisjon: hva blir juniors, og hva skjer med seniors? Hovedprinsipp: Diskontinuitet: Junior nye posisjoner etter sitt eget forhold; Senior: ikke realisasjon/oppgjør av skatteposisjon 24

25 Generasjonsskifte i EF forts 5.2 Verdsettelse for arveavgift Aal 11: omsetningsverdi ved rådighetserverv - Fast eiendom, X x ligningsverdi? - Driftsløsøre, neppe saldo (unntatt biler osv., aal 14, 6 - Varer, aal 14,3 - Fordringer, aal 12: pålydende eller lavere - goodwill 25

26 Generasjonsskifte i EF 5.3 Overføring av eiendeler - Arv/gave ikke realisasjon for senior - Unntak: Uttak, 5-2, 1 - men 3. pkt.: - plikter å svare arveavgift - hele eller deler av virksomheten - Gavesalg er realisasjon; gjeldsovertakelse og pensjonsforpliktelse som vederlag 26

27 Generasjonsskifte i EF forts - Juniors inngangsverdi: oppskrivningsrett, nedskrivningsplikt; men sktl 9-7 Eks: Senior forretningseiendom med saldoverdi 5, men verd 8 Ikke gevinstbeskatning av senior. Junior arveavgift av 8, og 8 er inngangsverdi Hvis i stedet verdsatt til 7, da 7 arveavgiftsgrunnlag og inngangsverdi 27

28 Generasjonsskifte i EF 5.4 Avsetninger (negativ saldo, gt-konto, tom positiv saldo) Gave: ikke mulig å overføre ved gave Arv: Sktl : Gevinster inntektsføres, tap fradragsføres i dødsår Unntak: Gjenlevende i uskifte eller enearving overtar boet utdelt og trer inn i posisjonene 28

29 Generasjonsskifte i EF 5.6 Underskudd Gave: Kan ikke overføres Arv: Underskudd i dødsår: sktl 2-15 Tidligere års underskudd: Diskontinuitet kan ikke fremføres i dødsbos/arvings inntekt Unntak i praksis: Gjenlevende i uskifte Tilbakeføring: Dødsfall/gave av hele virksomhet er opphør 29

30 Generasjonsskifte i EF 5.7 Avdøde etterlater seg ektefelle Særeie: avdødes særeie arvet fullt ut Felleseie: ½ av felleseie arvet, uansett rådighetsdel Uskifte 30

31 Ektefeller - felleseie Utv s FIN Inngangsverdien for den halvdel som er ervervet ved dødsfallet settes til omsetningsverdi. Inngangsverdi for den andre halvdelen berøres ikke av dødsfallet. 31

32 Generasjonsskifte i EF 5.8 Suksessivt generasjonsskifte Senior tar opp junior som kompanjong: Stiftelse av ANS = realisasjon; junior overtar etter en tid seniors andel: Opphør av ANS = realisasjon 32

33 Generasjonsskifte i EF. Lignings-ABC 2010/11 S. 295 pkt. 2.2: Overdrar eieren av et enkeltpersonforetak ideell andel av næringsvirksomheten til andre, etableres det et deltakerlignet selskap (unntatt til ektefelle og barn under 16 år som lignes under ett) S. 296 pkt. 2.3: Overtar to eller flere arvinger ved skifte av dødsboet virksomheten og denne drives for deres felles regning og risiko, foreligger det et deltakerlignet selskap. 33

34 Generasjonsskifte i EF Lignings-ABC S. 299 pkt anses som oppløsning av selskapet at de andre deltakerne overfører sine andeler til en av deltakerne ved gaveoverføring, Pkt : Et selskap med to deltakere anses oppløst når den ene dør og den andre arver avdødes andel. Men Utv s. 292 FIN, Prop 78L s. 43 ( forsiktig omgjøringsadgang, overdrar til tredjepart innen en måned ) 34

35 Generasjonsskifte i EF forts 5.9 Personinntekt hos junior Sktl , 1. ledd: Alt foran relevant også for personinntekt etter foretaksmodellen Nye inngangsverdier ved beregning av skjerming: skattemessig verdi i sktl. 12-2, 2. ledd e Ikke fremføring av seniors negative personinntekt 35

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen

Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter. 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Kjapt og nyttig Generasjonsskifte i familieeide bedrifter 15. februar 2012 v/advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Generasjonsskifte Innledning Hva er et generasjonsskifte? I sin enkelhet er dette kun en

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v13 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v13 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Mai 2012] Verdsettelse av aksjer Mai 2012 Punkt 3.2 Presiseringer Punkt 5.2.5 Endret rettsoppfatning verdsettelsestidspunkt for nystiftet aksjeselskap

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter

En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter En skatte- og arveavgiftsmessig behandling av generasjonsskifter i familieeide bedrifter - Bjørnstjerne Bjørnson Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomi og Administrasjon Av: Edvin

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OSL12 (v14) OPPGAVESETT 12 (R. V-96) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - ABC RISTORANTE ANS (Satser for 2014 er benyttet) Spørsmål 1: Får deltakerne personinntekt fra selskapet? (jf sktl. kap. 12) Reglene om beregnet

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Sektionsmöte. Generationsskiftets rättsliga problem i det moderna samhället

Sektionsmöte. Generationsskiftets rättsliga problem i det moderna samhället Sektionsmöte Generationsskiftets rättsliga problem i det moderna samhället Referent: Professor, dr. juris Frederik Zimmer, Norge Korreferent: Advokat Magnus Kindstrand, Sverige Debattledare: Skifterettsjustitiarius

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer