GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING"

Transkript

1 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr , jf. sktl første ledd, bokstav o (ny regel fra 2009). Foreldrefradraget (for Lise, 6 år) deles likt mellom foreldrene, men foreldrene kan fordele beløpet seg imellom som de vil. (Skatteeffekten av fradraget blir den samme hos dem begge, siden de har samme marginalskatt på alminnelig inntekt.) Se sktl (Henvisninger til skatteloven gis nedenfor bare med ) Ektefellene lignes særskilt, begge i klasse 1, Renteutgiftene fratrekkes hos den som iflg. oppgaven har betalt dem. Alminnelig inntekt Knut Hansen: Kl. 1 Lønnsinntekt, 5-1, 1. ledd Personinntekt, grunnlag bruttoskatt, sktl Bankrenter, 5-1, jf Renter, tilbakebetalt skatt, 5-60 (skattefritt) 0 Sum bruttoinntekt Minstefradrag Knut, 6-30 til 6-32, skattevedtaket Reiseutgifter ( ), Tjenestepensjon, 6-47a, 2% av lønn Fagforeningskontingent (kr 3 700), 6-20, max Renteutgifter, 6-40, 14-2 ( ) påløpt beløp Foreldrefradrag, max for ett barn under 12 år, 6-48 (+ skattevedtaket 6-2) ½-part på hver av foreldrene Alminnelig inntekt, kan lignes særskilt Alminnelig inntekt Anne Hansen, klasse 1 Lønnsinntekt, 5-1 (personinntekt, jf 12-2) Skattepliktig utleieinntekt hytte 7-2 ( ) x 0,85= (Egen bruk, ikke fradrag for noen faktiske utgifter når standard beregning benyttes) Rente av bankinnskudd Rente av utestående fordring Sum inntekter Minstefradrag 43%, men max Reiseutgifter, ikke oppgitt 0 Tjenestepensjon 2% av , sktl a = 8 500

2 2 Fagforeningskontingent 3 700, Foreldrefradrag, ½-part, Renteutgifter, påløpt i året kr = Alminnelig inntekt Hytta som gave - ikke skattepliktig som inntekt, jf sktl. 5-50, 3. ledd. Ektefellene lignes særskilt. Skatteklasse 1. ( 15-4) Skatteberegning/inntektsskatt for ektefellene, personfradrag se SSV 6-3 Knut, klasse 1 (særskilt) "Nettoskatt" = ( ) x 27% = Toppskatt ( ) x 9% = Trygdeavgift x 8,2% = Sum utlignet inntektsskatt for Knut år Anne, klasse 1, særskilt "Nettoskatt" = ( ) x 27% = Se skattevedtaket 6-3 om personfradrag Trygdeavgift x 8,2% = Toppskatt ( ) x 0,09 = 0 Sum OPPGAVE 4B PERSONFRADRAG FORELDREFRADRAG 1. Anne Olsen Anta at sønnen er 8 år. Anne har omsorgen for barnet. Skatteklasse 1, jf og skattevedtaket 6-3. (Personfradrag i 2014 kr ) Når barnet er under 12 år, gis det foreldrefradrag etter 6-48 for dokumenterte utgifter til pass og stell. Barnebidraget er skattefritt, 5-43, 1. ledd bokstav h. (fom ) Lønnsinntekt Minstefradrag lønn, 43%, Reiseutgifter 6-44 ( ) 0 Foreldrefradrag, legitimasjon* Alminnelig inntekt særfradrag for forsørgelse, enslig forsørger 6-80, SSV Alminnelig inntekt etter særfradrag 0 (Skatt av alminnelig inntekt blir da kr 0. Trygdeavgift blir 8,2% av )

3 3 *jf. SSV 6-2. (Fradrag begrenset til for ett barn. Men ikke fradrag for mer enn faktiske utgifter, kr ) Om Anne Olsen får tilskudd fra Folketrygden til å dekke utgifter til barnetilsyn (SFO), (Ftl , 5- ledd 64% dekning), skal dette redusere bruttoutgiftene ved fastsettelse av fradragsberettiget beløp. Med sin beskjedne inntekt har hun krav på et tilskudd på x 0,64 = Fradragsberettigede utgifter blir da = (Men oppgaven kan vel også forstås slik at det er nettoutgiften etter fradrag av tilskuddet som er ) Hvis sønnen er 14 år (og frisk), gis det ikke foreldrefradrag, ellers ingen endringer. (Men da har moren formodentlig heller ikke utgifter til pass og stell av barn). (I begge tilfeller utbetales dobbel, skattefri barnetrygd, se 5-43, 1. ledd a.) OPPSUMMERING: "Skattemessig kompensasjon" for forsørgelsen: - foreldrefradrag i inntekt (inntil for ett barn, + inntil kr for hvert ytterligere barn. ( skattevedtaket 6-2.) Bare for legitimerte utgifter og med fradrag for mottatt bidrag etter Ftl tidligere ble enslige forsørgere lignet i skatteklasse 2, fra 2013 får de i stedet et eget fradrag i alm.inntekt, særfradrag for forsørgelse, sktl 6-80 og SSV foruten barnetrygd (skattefri og for ett ekstra barn/ enslig mor eller far) - ellers div. ordninger: bostønad og lignende. Dekning av utgifter til barnepass. - skattebegrensning etter skattelovens 17-4 for liten skatteevne? (Neppe aktuelt) (Dette vurderes automatisk etter 17-1 så lenge moren får overgangsstønad, se 17-1, 1. ledd c.) 2. Sønnen er 18 år, egen lønnsinntekt kr Sønnens alminnelige inntekt: Lønnsinntekt (= personinntekt) Bidrag, skulle tidligere lignes på sønnen > 17 år, 2-14 Men nå er dette skattefritt. Se 5-43,1 h. Beløpet er Minstefradrag, lønn (forhøyet) min Alminnelig inntekt 0 Moren får nå ikke: - foreldrefradrag etter 6-48 pga alderen (bare for barn under 12 år. Hun har nå heller ikke utgifter til «pass og stell») - Særfradrag for enslig forsørger Hun mottar barnetrygd til og med måneden før sønnen fyller 18 år. (Det kan bli en ganske ubehagelig overgang for moren når sønnen blir 18 år.) (økt skatt uten særfradrag for forsørgelse kr x 0,27= kr og tapt barnetrygd kr 970 x 12 x 2, dvs mindre å leve av!)

4 4 Anne Olsen, Klasse 1: Lønnsinntekt Minstefradrag, 43% Reiseutgifter ( ) 0 Foreldrefradrag (over 12 år, ikke utgifter) Alminnelig inntekt, klasse Det er formodentlig ikke lett for Anne Olsen å leve på denne inntekten. ( I tillegg kommer det skattefrie barnebidraget på og barnetrygd frem til sønnen fylte 18 år.) Kanskje har hun rett til å få begrenset sin skatt etter bestemmelsen i 17-4 (Men - restriktiv praksis.) Etter denne bestemmelsen skal inntektsskatten (inkl. trygdeavgift) ikke overstige 55% av alminnelig inntekt over for enslige for år 2014, se skattevedtaket 6-4. Max skatt skulle i så fall bli 0. (Men her har vi helt sett bort fra sønnens inntekt!) Beregnet på "vanlig" måte blir skatten: Toppskatt (for lav inntekt) 0 Kommuneskatt m.v. = ( ) x 0,27 = Trygdeavgift 8,2% av Sum "vanlig skatt" (uten nedsettelse) Eventuell nedsettelse pga liten skatteevne/lav inntekt: Studer lovteksten nøye! (Etter 2. ledd skal også andre husstandsmedlemmers inntekt, også skattefrie fordeler tas hensyn til ved avgjørelsen om det skal innvilges skattenedsettelse. Jf. f. eks. barnebidraget som nå er skattefritt, foruten sønnens arbeidsinntekt) Praksis er meget restriktiv når moren ikke mottar overgangsstønad. Avgjørelsen er likevel skjønnsmessig. Noen steder vil Anne formodentlig kunne vinne frem, andre steder ikke. FORELDREFRADRAG Hr. og fru A Virkelige utgifter (legitimeres) To barn under 12 år. Med kr i legitimerte utgifter vil ekteparet få i foreldrefradrag. Fradraget skal deles likt mellom foreldrene, men ektefellene kan avtale en annen fordeling. Ektefellene vil få / bør satse på felles likning i klasse 2 pga hustruens lave inntekt. Hustruens inntekt etter minstefradrag blir jo null, hun får altså ikke nyttet noe av personfradraget! Det har ingen betydning for løsningen om utgiftene på kr er for begge barna, eller som angitt i teksten, barnehageplass bare for den minste.

5 5 OPPGAVE 4C Særfradrag - løsning 1. Ola Olsen Betalt underholdsbidrag til tidligere ektefelle er fradragsberettiget, Ola lignes i skatteklasse 1, jf (men får særfradrag for forsørgelse 6-80 i de 12 første månedene av samboerskap med person som han ikke har felles barn med). (NB her er reglene om rett til utvidet barnetrygd og særfradrag for forsørgelse samordnet fra 2013) Foreldrefradrag etter 6-48 (Judit, 11 år) Fradrag for eventuelle faktiske utgifter inntil Vanligvis ikke slike utgifter for en elleveåring. (Betaling i skolefritidsordning er fradragsberettiget etter denne bestemmelsen.) Ola Olsen er enslig forsørger og får særfradrag etter 6-80 hvis samboerskapet har vart kortere enn 12 måneder siden samboerne ikke har felles barn. Han har ikke krav på noe annet særfradrag med mindre han mottar uførepensjon, jf sktl Erna Hansen Særfradrag pga alderspensjon i sktl er opphevet. Skattebegrensning for alderspensjonister etter sktl er også opphevet. Dette er nå erstattet av et særskilt skattefradrag for pensjonister, sktl og SSV 6-5. Hennes pensjon i året har vært kr og lønnen kr Maksimalt skattefradrag er kr for 2014 men for Erna vil beløpet bli redusert siden hun mottar alderspensjon først fra mai og bare har halv alderspensjon. Redusert skattefradrag: kr x 0,50 x 8/12 = kr Videre skal skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjon mellom kr og og 6% for overskytende pensjon. Disse grensebeløpene må også korrigeres for at Erna tar ut halv pensjon først fra mai. Trinn 1= kr x 0,50 x 8/12 = kr , Trinn 2= kr x 0,50 x 8/12 = kr Her blir det nedtrapping av skattefradraget med kr ( ) x 0,153 = kr Skattefradrag etter nedtrapping: kr = kr Trygdeavgift : kr x0,082 = kr kr x 0,051 = kr Toppskatt: kr 0 Skatt på alm.i.:kr ( ) x 0,27 = kr Sum skatt før skattefradrag kr skattefradrag for pensjon kr Skatt å betale kr Merk at regelen ikke kan føre til nedsettelse av eventuell formuesskatt, men her er det uansett ikke aktuelt siden nettoformue er oppgitt til 0.

6 6

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer