GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING"

Transkript

1 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift 8,2%), sktl 12-2, 5-1, Egne pensjoner m.v. (trygdeavgift 5,1%), sktl 12-2, Lønn til barn under 12 år (trygdeavgift 5,1%), sktl Sum personinntekt (grunnlag toppskatt og trygdeavgift) Poster som ikke påvirker grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt: Inntekt av fast eiendom: (skattefri pga egen bruk over 50%), sktl 7-1, Kapitalinntekter og andre inntekter: Renter av innenlandske bankinnskudd, sktl 5-20(1)b Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer, sktl flg Sum kapitalinntekter og andre inntekter Sum (brutto) inntekt, før fradragsposter Fradragsposter: Minstefradrag 43% av , sktl 6-30 flg. men max beløp, SSV 6-1 (år 2015) = Reiseutgifter bolig - arbeid km a 1,50 = fradragsbeløp, sktl 6-44, T Fagforeningskontingent, kr 4 200, sktl 6-20, max fradrag Pensjonsinnskudd, sktl Foreldrefradrag (barnepass), sktl 6-48, SSV Renteutgifter, påløpt beløp*. sktl 6-40 ( ) = Sum fradrag Alminnelig inntekt ("nettoinntekt") Grunnlag kommune-, fylkes- og fellesskatt *Ad renteutgifter: Han har fradragsrett for rente som er påløpt i året, sktl 14-2(2). Påløpt og betalt beløp trenger ikke være identiske. Når skyldige renter er 500 mindre ved slutten enn ved begynnelsen av året, blir påløpt beløp kr 500 mindre enn det som er betalt i løpet av året.

2 2 Formuesberegning: Bankinnskudd ( ), sktl 4-15 = Kontanter (- fribeløp 3 000), sktl 4-20(1) 0 Norske aksjer (oppgitt formuesverdi), sktl Innbo, sktl 4-20(2), T % av = % av = Beregnet salgsverdi Fribeløp Personbil, 55% av listepris (snaut 3 år gml.) x 0,55, T = Enebolig, Olsokveien 13, Stavanger, sktl Hytte i Rennesøy, sktl Sum bruttoformue Gjeld til norske kreditorer , sktl 4-1(1) = Annen gjeld 0 Sum gjeld Nettoformue (Herav i Rennesøy kommune kr , i Stavanger kr , ingen del av gjelden belastes hyttekommunen, se sktl. 4-30, 2. ledd) Opplysninger i oppgaveteksten som ikke påvirker inntektsansettelsen Inntekt av utleiehybel i enebolig - ikke skattepliktig. (sktl. 7-2) Medlemskontingent bedriftskunstforeningen - ikke fradragsberettiget, sktl 6-1(2).(Privatutgift) Avdrag på lån - ikke fradragsberettiget. (Renter på lån er fradragsberettiget, men ikke avdrag!)

3 3 Skatteberegning for 2015, skatteklasse 2 Grunnlag trygdeavgift og toppskatt (personinntekt) = Grunnlag kommune-, fylkes- og fellesskatt, (alminnelig inntekt) = Formue Bruttoskatt: (av personinntekten på kr ), sktl 12-1, SAV 7 Trygdeavgift lønn ,2% = Toppskatt, Fribeløp kr , SSV 3-1: ( ) 9% = 0 Sum bruttoskatt av personinntekten Skatt av alminnelig inntekt ("nettoskatt") Alminnelig inntekt 2015 = Personfradrag klasse 2 (se sktl. 15-4, SSV 6-3) Nettoskatt = 27% av skattbar alminnelig inntekt x 0,27 = Sum inntektsskatt Formuesskatt av nettoformue (SSV 2-1 og 2-3) Formuesskatt til stat ( ) Formuesskatt til kommune ( ) Sum formuesskatt 0 Sum skatter før eventuelle reduksjonsbeløp mulige reduksjonsbeløp: (- skatt betalt i utlandet, skattenedsettelse pga liten inntekt mv.) - Skattereduksjon for BSU ( Ingen boligsparing - over 34 år, se sktl ) 0 Utliknet skatt for år Skatt betalt v/forskuddstrekk kr : For mye betalt v/forskuddstrekk, tilgode = Skattefri rente, skattebetalingsloven 11-5 og Se sktl 5-60 om skattefrihet for rentene.

4 Vedlegg om beregning av minstefradrag: sktl til 6-32, SSV 6-1 Beregn minstefradraget i de følgende tre tilfellene. (Skattyter er bosatt i Norge hele året.) Satser for 2015: Tilfelle: Lønn Pensjon (el.l.) Personinntekt Tilfelle 1: 43% av % av = = Lønn kr gir rett til forhøyet fradrag , men da kan det ikke beregnes minstefradrag av pensjonen i tillegg, se lovteksten. Minstefradraget blir (NB kan ikke kreve for lønnen for pensjonen) Tilfelle 2: 43% av % av = = (Også dette er mer enn forhøyet minstebeløp på og mindre enn øvre grense på Tilfelle 3: 43% av % av = = , Her gis forhøyet minstefradrag = lik lønnen. Anta nå at skattyteren er utlending, (bosatt i utlandet), men har arbeidet her i fire måneder. Lønn i denne perioden utgjør kr Hva blir da minstefradraget? 43% av = , men se 6-32, 4. ledd: max x 4/12 = Og hva ble resultatet om lønnen for 4 mndr. bare var kr ? 43% av = Nedre grense = x 4/12 = (for en person bosatt her hele året, blir fradraget , selv om de er opptjent over en kort periode av året.) Øvre grense ( i 2015) x 4/12 = Minstefradrag blir da kr Og hva ble resultatet om utlendingen hadde tjent på en måneds opphold i Norge? 43% av lønn utgjør 0,43 x = Øvre grense x 1/12 = Nedre grense blir x 1/12 = 2 650, men beløpet skal ikke settes lavere enn kr 4 000, se 6-32, 4. ledd annet punktum. Minstefradraget blir da (Om skattyteren var bosatt i Norge hele året, ble minstefradraget kr )

5 GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av Sjekk de aktuelle lovstedene.) Lønnsinntekt = personinntekt, sktl Overskudd utleid hus* (sktl. 5-1) Renteinntekter ( 5-1)**: Ole, 6 år, 200 Olav, = Sum kapitalinntekter Inntekt før fradragsposter Fradragsposter: Minstefradrag, 6-32 og SSV 6-1, 43%, men maks Reiseutgifter (3 714 x 1,50) ( 6-44, 1. ledd) 0 Pensjonsinnskudd, trukket i lønn ( 6-47, 1 a) Fagforeningskontingent, (3 900, men max 3 850) ( 6-20) Renteutgifter ( 6-40, 1. ledd) kr Alminnelig inntekt *Inntekt (overskudd) v/utleie = = Skatteplikt når hele eiendommen leies ut for mer enn kr i løpet av året, sktl 7-2(1)b. Fradragsrett for kostnader, også for vedlikehold når eiendommen leies ut halve året eller mer, sktl 6-1(1), 6-11, 6-15 og Leieinntekter av hybel i familiens egen bolig er skattefri, jf sktl 7-2, 1 a. **Her er renteinntekten på barn under 17 år fordelt med en halvpart på hver av foreldrene, men annen fordeling kan fritt velges, sktl 2-14(1). Skattekommune (se sktl. 3-1 og 3-3) Inntekt av utleid hus til Sola, 3-3, (stedbundet beskatning) resten av inntekten til Stavanger. (Bostedsbeskatning for alt unntatt inntekt av fast eiendom.) Renteutgifter (og eventuelle andre fordelingsfradrag) fordeles forholdsmessig, se sktl. 6-90, 1. ledd a. Alminnelig inntekt + renteutgifter = = Herav skattepliktig til Sandnes (utleid hus) Til Stavanger, før renter Stavanger Sandnes Sum Inntekt før renter Renter, fordelt Netto

6 Alminnelig inntekt Gerd: (Skatteklasse 1, se sktl. 15-4) Brutto lønn = Uførepensjon (skattlegges som lønn i 2015), se ftrl 23-3(2)b Personinntekt (se sktl 12-2) Renteinntekter + 80 Renteinntekt Ole (1/2 part) Minstefradrag, 43% av = (max ) (se sktl 6-32 og Stortingets skattevedtak 6-1.) Reiseutgifter (3 740 x 1,50) , sktl Foreldrefradrag, ett barn < 12 år, Ikke dokumenterte utgifter 000 Alminnelig inntekt Skattekommune: Stavanger, sktl 3-1 Barna: Barn over 13 år lignes særskilt for arbeidsinntekt. Når de er fylt 17, lignes de selvstendig - også for renteinntekter. Se skattelovens Petter, 17 år kl. 1 Helene, 19 år kl. 1 Brutto lønn = Personinntekt Minstefradrag, 43%, men minst* Renteinntekter Alminnelig inntekt * Minstefradrag i arbeidsinntekt skal utgjøre minimum kr , dog ikke mer enn hele arbeidsinntekten, i eksemplet altså kr for Petter, se Stortingets skattevedtak 6-1 og sktl 6-32 første ledd d annet punktum. Trygdeavgift for Petter og Helene blir 0. (personinntekt < jfr. Ftrl fjerde ledd) Ved lav inntekt (litt over ) skal avgiften begrenses til 25% av personinntekt over , se Ftrl. 23-3, 4. ledd.

7 Netto formue for Gerd og Olav Hansen Formuen lignes under ett for ektefeller, sktl Bankinnskudd (130' + 4' + 6'+ 11,2') Enebolig, ligningsverdi, Stavanger Arvet eiendom, Sola Personbil, under ett år gammel, 75% av Innbo og løsøre: % 3 = Motorbåt, antatt salgsverdi (merk: under ) * Sum Fribeløp, 4-20, 1. ledd b Sum bruttoformue * Alternativt 10% av forsikringsverdi; denne er ikke oppgitt i oppgaven. Lystbåt verd minst skal verdsettes til 75% av forsikringssummen, og skal ikke medregnes i innbo og løsøre, altså ingen reduksjon med kr i denne verdien, selv om antatt salgsverdi for innbo og løsøre for øvrig ligger under Bruttoformue (ektefeller lignes under ett for formuen) Gjeld: 1. prioritet på huset prioritet Nettoformue Fribeløp kommune og stat, SSV 2-1 og 2-3 (for 2015) Skattbar formue kommune og stat 0 Merk at det ikke er gitt fradrag for Helenes (19 år) studielån. Dette kan ikke redusere foreldrenes formue, når Helene er fylt 17 år! Helene skal ha sin egen formuesansettelse. Barnas skattbare formue antas å være 0. 1 Oles bankinnskudd lignes på foreldrene. Han er under 17 år, se sktl Se takseringsreglene Se takseringsreglene, og 1-1-5

8 4 Skatteberegning for Gerd og Olav Hansen m/barn Olav Hansen: klasse 1, Personinntekt = Alminnelig inntekt = Trygdeavgift = ,2% = Toppskatt (fribeløpet er kr i 2015) 0 Sum bruttoskatt Nettoskatt: (skatt av alm. inntekt = 27%) Kommune-, fylkes- og fellesskatt: 27% av ( personfradrag) = x 0,27 = Sum inntektsskatt Formuesskatt kommune = 0 Formuesskatt stat = 0 Sum skatter for Olav for Familien får barnetrygd for to barn dette året, Ole og Petter som er under 18 år. Barnetrygden er skattefri, se sktl. 5-43, 1. ledd a) Gerd Hansen: kl. 1, Personinntekt = , alminnelig inntekt = Trygdeavgift av lønn og uførepensjon ,2% = Kommuneskatt m.v. ( ) 0,27 = Sum inntektsskatt for Gerd for Barna : se foran. Hvor mye kan en 17-åring tjene skattefritt? Trygdeavgift skal betales når personinntekten er over , men max 25% av inntekt over fribeløpet. Restskatt under kr 100 innkreves ikke. En lønnsinntekt på gir da kr ( ) x 0,25 = 88 i trygdeavgift, som ikke må betales. En skoleungdom får frikort for kr , som blir det maksimale beløpet han kan tjene skattefritt. Skatt av alminnelig inntekt er ikke aktuelt før lønnen har passert summen av forhøyet minstefradrag (31 800) og personfradraget, som i 2015 utgjør kr i kl 1. Altså ingen nettoskatt på lønn under kr Skatt av lønn på utgjør da x 0,082 = kr i trygdeavgift for en 17-åring, eller kr x 0,051 = kr i trygdeavgift for en ungdom under 17 år.

9 5 Kommentarer til løsningen foran: 1) Laveste inntekt (av ektefellenes inntekt) er såpass høy at særskilt ligning normalt svarer seg. Begge ektefellene lignes derfor i klasse 1. ( 15-4) (Dette gir lavere toppskatt enn felles ligning i klasse 2.) (Beregn samlet toppskatt ved felles/særskilt ligning av ektefellene.) (Som du ser, blir toppskatten høyest ved felles ligning. ( ) x 0.09 = 3 911). Blir det noen forskjell i nettoskatten? Ja, felles ligning og særskilt ligning gir ikke lenger samme samlede nettoskatt siden personfragdraget ikke dobles i klasse 2. Felles ligning i klasse 2 kan derfor gi høyere samlet skatt på alminnelig inntekt også. Det vil alltid gjelde dersom begge har så høy alminnelig inntekt at personfradraget i klasse 1 kan benyttes fullt ut hos hver av ektefellene. 2) Fordel av egen bruk av boligeiendom er skattefri, se sktl Leieinntekten for hybelen er også skattefri, så lenge det meste av boligen brukes av eieren selv som egen bolig, sktl 7-2. Den utleide eiendommen skal lignes etter regnskap. 3) Renteinntekter for barn under 17 år lignes hos foreldrene. Beløpet kan deles likt mellom foreldrene, eller slik foreldrene krever, se ) Her er rentene fordelt med ½-parten på hver av foreldrene. Verdien av fradraget blir det samme hos begge ektefellene! 5) Bankinnskudd. De to barna som er fylt 17 år, lignes selvstendig. Oles bankinnskudd skal medtas hos foreldrene. (Ole er under 17 år.) (Se sktl. 2-14) Foreldrefradrag i inntekt: 6-48 Kari Pettersen, enke to barn a) Betalt for barnehageplass kr x 2 = mottatt tilskudd etter Ftrl , 5: 64% * = Foreldrefradrag, det hun har betalt selv *Forutsetter at Kari Pettersens pensjonsgivende inntekt er under 6G. (Se Ftrl ledd.) b) Som ovenfor. Foreldrefradraget reduseres ikke om barna har inntekt eller formue. c og d Fredrik 12 år, Liv er 18 år eller begge er 17 år: Foreldrefradrag gis bare for barn under 12 år (hvis de er friske ) Foreldrefradraget blir altså 0 i disse tilfellene. Barnetrygd utbetales månedlig med 1/12 av årsbeløpet til og med måneden før barna fyller 18 år. Barnets eventuelle inntekter eller formue har ikke betydning for størrelsen av barnetrygden. alt. a og b. Full barnetrygd for tre barn for hele året. Siden moren er enslig forsørger, gis det barnetrygd for ett ekstra barn. Barnetrygden utgjør for tiden pr. barn pr. år, dvs kr 970 pr. måned. Barnetrygd til Kari Pettersen for inntektsåret utgjør da 3 x =

10 Barnetrygden er skattefri, jf. sktl. 5-43, 1. ledd a. 6 alt. c. For Liv, som har fylt 18 år i løpet av inntektsåret, utbetales barnetrygd for månedene før hun fylte 18 år. Om fødselsdagen er i mai, utbetales altså barnetrygd for Liv med kr x 4/12 = For Fredrik + ett ekstra barn kr x 2 = , sum kr alt. d. Begge barna er 17 år, Liv har inntekt. Her blir det igjen full barnetrygd for tre barn i alt kr Felles eller særskilt ligning? Ektefellenes lønn, henholdsvis kr og kr Sum kr Det blir ingen toppskatt enten man velger felles eller særskilt ligning, siden sum lønn er lavere enn innslagspunktet for toppskatt. Så lenge alm. inntekt for hver av de er høyere enn personfradraget i klasse 1, vil klasse 1 lønne seg, ikke dobling av personfradrag lenger i klasse 2. Om Oles lønn er og Ingrids er , sum , blir det toppskatt ved felles ligning ( ) x 0,09 = Ved særskilt ligning blir toppskatten 0, siden begge ektefellene har personinntekt under innslagspunktet for toppskatt, kr i Nå blir altså samlet skatt på personinntekt lavest ved særskilt ligning. (Forutsatt at begge har så høy alminnelig inntekt at personfradraget i klasse 1 kan utnyttes, gir det også lavest skatt på alminnelig inntekt å bli lignet særskilt i klasse 1.)

11 GOL03.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE III LØSNING (Oppgavesamling utgave 2012) OPPGAVE A Alminnelig inntekt for Per Pettersen, klasse 1, næringsinntekt Overskudd tannlegepraksis iflg. regnskap Avskrivning privatbil, privatutgift, tilbakeføres * Næringsinntekt Avkastning livsforsikring, 5-20, 2. ledd, Renteinntekter bankinnskudd, Sum bruttoinntekt Renteutgifter, Reiseutgifter bolig-kontor 6-44 (1), ( ) = Foreldrefradrag, ett barn under 12 år, ½-part ** Alminnelig inntekt * Bilen er ikke avskrivbar, siden den ikke brukes som driftsmiddel i næringen. Merk at det ikke gis minstefradrag i næringsinntekt. **Fradraget skal fordeles likt mellom foreldrene (ektefellene eller samboerne), men stadig slik at foreldrene kan bli enige om en annen fordeling. Foreldrene kan altså velge hvem som skal ha foreldrefradraget. Max radrag for legitimerte utgifter er kr for ett barn under 12 år, kr for to barn under 12 år, kr for tre barn under 12 år osv., se sktl og SSV 6-2. (Har det noen betydning for ekteparets samlede skattebyrde om beløpet trekkes fra hos mannen eller hos kona?) Inntekt: Først fastsettes en beregnet personinntekt etter Skattelovens kap. 12. Det gis fradrag for renter på foretaksgjeld innenfor rammen av brutto skjermingsgrunnlag, se nedenfor. En gjeldspost bør føres i regnskapet for virksomheten for å bli betraktet som foretaksrelevant. Det er ikke noe i veien for å finansiere sin næringsvirksomhet med lån opptatt med pant i egen bolig som sikkerhet. Gjeld til finansinstitusjoner som er oppgitt som næringsrelevant tas med, men studielån anses neppe medgått til å finansiere driftsmidler i næringen. Gir derfor ikke fradrag for renter på studielånet i beregnet personinntekt. Etter skattelovens til blir personinntekten: Næringsinntekt (før renteutgifter m.v.), se foran Renteutgifter på lån som er næringsrelevant= Alminnelig inntekt fra næring etter renter Skjermingsgrunnlag: driftsmidler i næringen* leverandørkreditt og forskudd fra kunder 0 - gjeld, gjennomsnitt ( sktl 12-12, 2. ledd c) Netto skjermingsgrunnlag Skjermingsfradrag ( 5% ) x 0,05 = Beregnet personinntekt *Forutsatt ingen nyanskaffelser eller salg i året, blir saldo pr kr (avskrivningsbeløpet) = kr Gjennomsnittet blir da Personbilen skal ikke medregnes, ettersom den ikke nyttes i næringen, se sktl 12-2, 2. ledd a.

12 2 Trygdeavgift med høy sats av hele beløpet. (Se Ftrl annet ledd nr. 3, jf. nr. 2 og avgiftsvedtaket 8.) Anna Pettersen, klasse 1, særskilt likning (satser for 2015 er benyttet.) Brutto lønnsinntekt Minstefradrag ( 6-32), 43%, men max (skattevedtaket 6-1) Renteutgifter ( 6-40) Foreldrefradrag ½-part ( 6-48) Pensjonsinnskudd ( 6-47, 1a) Alminnelig inntekt Personinntekt (= brutto lønn) = Grete er 14 år - og lignes særskilt for inntekt av arbeid, men eventuelle renteinntekter skal liknes på foreldrene så lenge hun er under 17 år, se 2-14, 1. ledd. Lønn, Grete Minstefradrag, min., SSV 6-1 ( 6-30 til 6-32) Alminnelig inntekt 0 => skatt 0. (Lønn under ingen trygdeavgift, jf. Ftrl fjerde ledd.) (Alminnelig inntekt er 0, derfor heller ikke nettoskatt.) Skattested: Per Pettersen Inntekt av praksisen er skattepliktig til Stavanger, mens eventuell inntekt ved utleie av boligen eller f. eks. renter av sparekapital er skattepliktig til Randaberg. Renteutgifter fordeles forholdsmessig etter alminnelig inntekt i de to kommunene. Jf. sktl. kap Prosentliging av bolig er opphevet fom Pettersen har da iflg. oppgaven ingen inntekt i Randaberg kommune. Anna Pettersen og barna: Skattepliktige til Randaberg, 3-1 Skatteberegning for Per Pettersen kl. 1, satser for 2015 Trygdeavgift ,114 (høy sats) Toppskatt ( ) x 12% + ( ) 9% Sum bruttoskatt Nettoskatt ( personfradrag) 0, Sum inntektsskatt for Per Pettersen

13 OPPGAVE B - LØSNING 3 Alminnelig inntekt for Ole Jensen, skatteklasse 2, 15-4 (Ektefellen har ikke egen inntekt) Lønnsinntekt: Styregodtgjørelse (lønn) 12-2, jf. 5-10) Minstefradrag 43%, Stortingsvedtak 6-1, minimum Netto lønnsinntekt Næringsinntekt; sum inntekt Avanse Driftsinntekter gård (brukt i egen næring) Sum Personalutgifter (lønn og arbeidsgiveravgift) El. strøm o.l Avskrivninger (skattemessige) = Vedlikehold gård Driftsresultat, næringsinntekt før renter* Renteinntekter (rente av obligasjoner og bankinnskudd) Renteutgifter (25' + 8' + 3') Framført underskudd forrige år, sktl. 14-6, 1. ledd Netto lønnsinntekt, se ovenfor Tap ved aksjesalg, 10-31, 2. ledd Alminnelig inntekt NB: Ikke foreldrefradrag i inntekten uten dokumenterte utgifter, se sktl. 6-48, 1. ledd. * - og grunnlag for beregning av personinntekt. Inntekt ved utleie av bygningen skal medregnes i personinntekten når gården forøvrig benyttes i egen næring. Personinntekt / pensjonsgivende inntekt, sktl til Næringsinntekt, uten renter, gevinster og tap (se foran) renter til finansinstitusjoner (utenom studielånet) skjermingsfradrag = , Beregnet personinntekt før fradrag for negativ personinntekt forrige år Fremført negativ personinntekt fra forrige år, sktl Beregnet personinntekt fra næring (høy sats), Lønn, (styregodtgjørelse) brutto (mellomsats) Samlet personinntekt Skatteberegning, Jensen er under 70 år: (satser for 2015 er benyttet.) Trygdeavgift: (høy sats for næring, mellomsats av lønn) Ftl. 23-3:** næring ,4% = lønn ,2% = 2 788

14 Toppskatt. Fribeløpet er høyere enn samlet personinntekt 0 Samlet bruttoskatt Nettoskatt kl. 2 = ( personfradrag) 0,27 = Samlet inntektsskatt Om Jensen var fylt 70 år, skulle trygdeavgiften beregnes med 5,1% både av lønn og av beregnet personinntekt. Bruttoskatten ble da med tallene ovenfor ( ) x 0,051 = i stedet for som beregnet ovenfor.

15 1 GOL04.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr , jf. sktl første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget (for Lise, 6 år) deles likt mellom foreldrene, men foreldrene kan fordele beløpet seg imellom som de vil. (Skatteeffekten av fradraget blir den samme hos dem begge, siden de har samme marginalskatt på alminnelig inntekt.) Se sktl (Henvisninger til skatteloven gis nedenfor bare med ) Ektefellene lignes særskilt, begge i klasse 1, Renteutgiftene fratrekkes hos den som iflg. oppgaven har betalt dem. Alminnelig inntekt Knut Hansen: Kl. 1 Lønnsinntekt, 5-1, 1. ledd Personinntekt, grunnlag bruttoskatt, sktl Bankrenter, 5-1, jf Renter, tilbakebetalt skatt, 5-60 (skattefritt) 0 Sum bruttoinntekt Minstefradrag Knut, 6-30 til 6-32, skattevedtaket Reiseutgifter ( ), Tjenestepensjon, 6-47, a, 2% av lønn Fagforeningskontingent (kr 3 700), 6-20, max Renteutgifter, 6-40, 14-2 ( ) påløpt beløp Foreldrefradrag, max for ett barn under 12 år, 6-48 (+ skattevedtaket 6-2) ½-part på hver av foreldrene Alminnelig inntekt, kan lignes særskilt Alminnelig inntekt Anne Hansen, klasse 1 Lønnsinntekt, 5-1 (personinntekt, jf 12-2) Skattepliktig utleieinntekt hytte 7-2(2) ( ) x 0,85= (Egen bruk, ikke fradrag for noen faktiske utgifter når standard beregning benyttes) Rente av bankinnskudd Rente av utestående fordring Sum inntekter Minstefradrag 43%, men max Reiseutgifter, ikke oppgitt 0 Tjenestepensjon 2% av , sktl. 6-47, a = 8 500

16 2 Fagforeningskontingent 3 700, Foreldrefradrag, ½-part, Renteutgifter, påløpt i året kr = Alminnelig inntekt Hytta som gave - ikke skattepliktig som inntekt, jf sktl. 5-50, 3. ledd. Ektefellene lignes særskilt. Skatteklasse 1. ( 15-4) Skatteberegning/inntektsskatt for ektefellene, personfradrag se SSV 6-3 Knut, klasse 1 (særskilt) "Nettoskatt" = ( ) x 27% = Toppskatt ( ) x 9% = 0 Trygdeavgift x 8,2% = Sum utlignet inntektsskatt for Knut år Anne, klasse 1, særskilt "Nettoskatt" = ( ) x 27% = Se skattevedtaket 6-3 om personfradrag Trygdeavgift x 8,2% = Toppskatt ( ) x 0,09 = 0 Sum OPPGAVE 4B PERSONFRADRAG FORELDREFRADRAG 1. Anne Olsen Anta at sønnen er 8 år. Anne har omsorgen for barnet. Skatteklasse 1, jf og skattevedtaket 6-3. (Personfradrag i 2015 kr ) Når barnet er under 12 år, gis det foreldrefradrag etter 6-48 for dokumenterte utgifter til pass og stell. Barnebidraget er skattefritt, 5-43, 1. ledd bokstav h. (fom ) Lønnsinntekt Minstefradrag lønn, 43%, Reiseutgifter 6-44 ( ) 0 Foreldrefradrag, legitimasjon* Alminnelig inntekt særfradrag for forsørgelse, enslig forsørger 6-80, SSV Alminnelig inntekt etter særfradrag 0 (Skatt av alminnelig inntekt blir da kr 0. Trygdeavgift blir 8,2% av )

17 3 *jf. SSV 6-2. (Fradrag begrenset til for ett barn. Men ikke fradrag for mer enn faktiske utgifter, kr ) Om Anne Olsen får tilskudd fra Folketrygden til å dekke utgifter til barnetilsyn (SFO), (Ftl , 5- ledd 64% dekning), skal dette redusere bruttoutgiftene ved fastsettelse av fradragsberettiget beløp. Med sin beskjedne inntekt har hun krav på et tilskudd på x 0,64 = Fradragsberettigede utgifter blir da = (Men oppgaven kan vel også forstås slik at det er nettoutgiften etter fradrag av tilskuddet som er ) Hvis sønnen er 14 år (og frisk), gis det ikke foreldrefradrag, ellers ingen endringer. (Men da har moren formodentlig heller ikke utgifter til pass og stell av barn). (I begge tilfeller utbetales dobbel, skattefri barnetrygd, se 5-43, 1. ledd a.) OPPSUMMERING: "Skattemessig kompensasjon" for forsørgelsen: - foreldrefradrag i inntekt (inntil for ett barn, + inntil kr for hvert ytterligere barn. (SSV 6-2.) Bare for legitimerte utgifter og med fradrag for mottatt bidrag etter Ftrl tidligere ble enslige forsørgere lignet i skatteklasse 2, fra 2013 får de i stedet et eget fradrag i alm.inntekt, særfradrag for forsørgelse, sktl 6-80 og SSV foruten barnetrygd (skattefri og for ett ekstra barn/ enslig mor eller far) - ellers div. ordninger: bostønad og lignende. Dekning av utgifter til barnepass. - skattebegrensning etter skattelovens 17-4 for liten skatteevne? (Neppe aktuelt) 2. Sønnen er 18 år, egen lønnsinntekt kr Sønnens alminnelige inntekt: Lønnsinntekt (= personinntekt) Bidrag, skulle tidligere lignes på sønnen > 17 år, 2-14 Men nå er dette skattefritt. Se 5-43,1 h. Beløpet er Minstefradrag, lønn (forhøyet) min Alminnelig inntekt 0 Moren får nå ikke: - foreldrefradrag etter 6-48 pga alderen (bare for barn under 12 år. Hun har nå heller ikke utgifter til «pass og stell») - Særfradrag for enslig forsørger Hun mottar barnetrygd til og med måneden før sønnen fyller 18 år. (Det kan bli en ganske ubehagelig overgang for moren når sønnen blir 18 år.) (økt skatt uten særfradrag for forsørgelse kr x 0,27= kr og tapt barnetrygd kr 970 x 12 x 2, dvs mindre å leve av!)

18 4 Anne Olsen, Klasse 1: Lønnsinntekt Minstefradrag, 43% Reiseutgifter ( ) 0 Foreldrefradrag (over 12 år, ikke utgifter) Alminnelig inntekt, klasse Det er formodentlig ikke lett for Anne Olsen å leve på denne inntekten. ( I tillegg kommer det skattefrie barnebidraget på og barnetrygd frem til sønnen fylte 18 år.) Kanskje har hun rett til å få begrenset sin skatt etter bestemmelsen i 17-4 (Men - restriktiv praksis.) Etter denne bestemmelsen skal inntektsskatten (inkl. trygdeavgift) ikke overstige 55% av alminnelig inntekt over for enslige for år 2015, se skattevedtaket 6-4. Max skatt skulle i så fall bli 0. (Men her har vi helt sett bort fra sønnens inntekt!) Beregnet på "vanlig" måte blir skatten: Toppskatt (for lav inntekt) 0 Kommuneskatt m.v. = ( ) x 0,27 = Trygdeavgift 8,2% av Sum "vanlig skatt" (uten nedsettelse) Eventuell nedsettelse pga liten skatteevne/lav inntekt: Studer lovteksten nøye! (Etter 2. ledd skal også andre husstandsmedlemmers inntekt, også skattefrie fordeler tas hensyn til ved avgjørelsen om det skal innvilges skattenedsettelse. Jf. f. eks. barnebidraget som nå er skattefritt, foruten sønnens arbeidsinntekt). Praksis er meget restriktiv. Avgjørelsen er likevel skjønnsmessig. Noen steder vil Anne formodentlig kunne vinne frem, andre steder ikke. FORELDREFRADRAG Hr. og fru A Virkelige utgifter (legitimeres) To barn under 12 år. Med kr i legitimerte utgifter vil ekteparet få i foreldrefradrag. Fradraget skal deles likt mellom foreldrene, men ektefellene kan avtale en annen fordeling. Ektefellene vil få / bør satse på felles likning i klasse 2 pga hustruens lave inntekt. Hustruens inntekt etter minstefradrag blir jo null, hun får altså ikke nyttet noe av personfradraget! Det har ingen betydning for løsningen om utgiftene på kr er for begge barna, eller som angitt i teksten, barnehageplass bare for den minste.

19 5 OPPGAVE 4C Særfradrag - løsning 1. Ola Olsen Betalt underholdsbidrag til tidligere ektefelle er fradragsberettiget, Ola lignes i skatteklasse 1, jf (men får særfradrag for forsørgelse 6-80 i de 12 første månedene av samboerskap med person som han ikke har felles barn med). (NB her er reglene om rett til utvidet barnetrygd og særfradrag for forsørgelse samordnet fra 2013) Foreldrefradrag etter 6-48 (Judit, 11 år) Fradrag for eventuelle faktiske utgifter inntil Vanligvis ikke slike utgifter for en elleveåring. (Betaling i skolefritidsordning er fradragsberettiget etter denne bestemmelsen.) Ola Olsen er enslig forsørger og får særfradrag etter 6-80 hvis samboerskapet har vart kortere enn 12 måneder siden samboerne ikke har felles barn. 2. Erna Hansen Særfradrag pga alderspensjon i sktl er opphevet. Skattebegrensning for alderspensjonister etter sktl er også opphevet. Dette er nå erstattet av et særskilt skattefradrag for pensjonister, sktl og SSV 6-5. Hennes pensjon i året har vært kr og lønnen kr Maksimalt skattefradrag er kr for 2015 men for Erna vil beløpet bli redusert siden hun mottar alderspensjon først fra mai og bare har halv alderspensjon. Redusert skattefradrag: kr x 0,50 x 8/12 = kr Videre skal skattefradraget nedtrappes med 15,3 % av pensjon mellom kr og og 6% for overskytende pensjon. Disse grensebeløpene må også korrigeres for at Erna tar ut halv pensjon først fra mai. Trinn 1= kr x 0,50 x 8/12 = kr , Trinn 2= kr x 0,50 x 8/12 = kr Her blir det nedtrapping av skattefradraget med kr ( ) x 0,153 = kr Skattefradrag etter nedtrapping: kr = kr Trygdeavgift : kr x0,082 = kr kr x 0,051 = kr Toppskatt: kr 0 Skatt på alm.i.:kr ( ) x 0,27 = kr Sum skatt før skattefradrag kr skattefradrag for pensjon kr Skatt å betale kr Merk at regelen ikke kan føre til nedsettelse av eventuell formuesskatt, men her er det uansett ikke aktuelt siden nettoformue er oppgitt til 0.

20 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt, kan kreve felles ligning med den annen ektefelle. I dette tilfellet vil dette opplagt ikke svare seg. (større toppskatt!) At de lignes hver for seg, betyr at de også får separat formuesligning, med hvert sitt fribeløp. (som om de ikke var gift; for 2015 kr hver) Klasseansettelse: Ole Svendsen: Hans sønn, Tore, er 22 år gammel og har hele året hatt rett til lån i "lånekassen". Gaven på vil være skattefri for sønnen ( 5-50, 3. ledd). Til gjengjeld har ikke faren noen fradragsrett for dette beløpet. Heller ikke fellesbarnet, Bjarne, skulle gi Ole Svendsen noen fradrag utover eventuelt foreldrefradrag (for dokumenterte utgifter til barnepass!) etter Ole Svendsen plasseres i skatteklasse 1. Sigrid Olsen: Hun har fra tidligere ekteskap et barn som ved utgangen av inntektsåret er 10 år. Ektefellene må da få vanlig foreldrefradrag for dokumenterte utgifter, selv om de lignes hver for seg. Fradraget gis til kona hvis ektefellene er enige om det. (Ellers med en halvpart til hver, jf. lovteksten i sktl 6-48.) Skatteklasse 1. Når ektefellene lignes hver for seg, skal hver av dem skattlegges for sin formue. (som om de ikke var gift). NB: Dette gjelder bare dette første året. Neste år er de (forhåpentlig) et "vanlig" ektepar der formuen skal lignes felles med eventuell fordeling av skatten, jf (Hvis begge ektefellene har formue minst like stor som fribeløpet for en enslig, kr for 2015, får dette ingen betydning for samlet formuesskatt, siden fribeløpet for et ektepar er det dobbelte av beløpet for en enslig. (NB enslig forsørger får eget fradrag i alm.inntekt, 6-80 ved inntektsligningen, det vil her si for perioden i inntektsåret før de gifter seg). Bilgodtgjørelsen, jf. takseringsreglene (T), Se F-FIN Bilgodtgjørelse etter statens satser gir ikke skattepliktig overskudd. Godtgjørelse ut over statsregulativets satser er skattepliktig som lønn. (Her er det varslet at satsene skal frikobles fra statsregulativet men foreløpig legges statens satser til grunn.) Se takseringsreglene (og forskuddssatser for 2015 på der aktuelle satser er angitt, kr 4,10 for inntil km pr. år og kr 3,45 for overskytende distanse. Godtgjørelse over disse beløpene er skattepliktig overskudd som skal behandles som lønn. Gevinst v/salg av bolig er skattefri pga. eier- og botid. 9-3, 2. ledd.

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer